Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 1

Articles

Petr Piťha: K vymezování rozsahu gramatik

Eleonora Slavíčková: Některé problémy morfémové analýzy češtiny

17 Zdeňka Sochová: Slovní zásoba nářečí a problémy jejího zpracování

31 Zdeňka Tichá: Několik poznámek k sémantické naplněnosti bezrozměrného verše

36 Pavel Novák: K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování II

Discussion

46 Miroslav Mleziva: Problém označování a vyjadřování v logické sémantice

52 Milena Koubková: Algoritmus dílčí analýzy matematického textu (pro automatický překlad z ruštiny do češtiny)

58 Oddělení matematické lingvistiky v ÚJČ: Na okraj Herdanových knih o kvantitativní lingvistice

64 Ludmila Uhlířová: K statistickému zkoumání slovosledu

70 Eduard Beneš: Sborník o česko-německých jazykových a kulturních vztazích

75 Brněnské symposium o „Strukturních typech slovanské věty a jejich vývoji“

75 Miroslav Grepl: Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek

80 Roman Mrázek: Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologicko-porovnávací studium

84 Jaroslav Bauer: Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium

87 Josef Vachek: Dnešní situace ve fonologii ve světle mezinárodní fonologické konference ve Vídni

Chronicles

94 Petr Sgall: Nová podoba transformační syntaxe

96 František Kalda: Syntaktické problémy ve dvou holandských pracích

97 Pavel Novák: Čítanka o struktuře jazyka

98 Jana Weisheitelová: O automatické syntaktické analýze

100 Pavel Novák: Překladový sborník „Matematičeskaja lingvistika“

100 Marie Těšitelová: Fonologická statistika na základě frekvence slov

102 Marie Zichová: Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů

104 Jaroslav Závada: Pražské kolokvium o mechanizaci a automatizaci v jazykovědě

106 Rudolf Šrámek: IX. mezinárodní onomastický kongres

108 Jana Ondráčková: Leningradský seminář o produkci a percepci řeči

110 Marie Těšitelová: Seminář obecné a aplikované lingvistiky v Grenoblu

112 Zdeněk Hampl: Nové centrum obecné a aplikované jazykovědy v Portugalsku

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 2

Articles

113 Karel Horálek: Sémantika textu z hlediska překladatelského

120 Tatiana Slama-Cazacu: Quelques remarques sur l’objet et la méthodologie de la psycho-linguistique, et sur les possibilités d’application

132 Karel Svoboda: Ještě k problematice souřadného a podřadného souvětí

137 Jaroslav Machač: K lexikologické problematice slovních spojení

149 Jiřina Novotná: Konsonantická spojení na akustickém spektru

Discussion

161 Ladislav Nebeský: Analytický směr v algebraické lingvistice

167 Květa Sgallová, Petr Sgall: Nové vztahy poetiky k lingvistice a matematice

170 Josef Filipec: O Ullmannově pokusu o systém v sémantice

178 Jan Kořenský: Brněnské symposium o „Strukturních typech slovanské věty a jejich vývoji“ II (Zpráva o referátech a diskusi)

192 Jan Kořenský: Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Smolenicích 1966

200 Petr Piťha, František Daneš: Letní lingvistická škola (Linguistic Institute) 1966 a americké lingvistické konference s ní spojené

Chronicles

211 Zdeněk Hlavsa: O zdrojích strukturalismu

212 Pavel Novák: Tagmémická příručka „objevovacích“ procedur

213 Bohuslav Havránek: Anglický a polský překlad „Směrů v lingvistice“ od Milky Ivićové

215 Miroslav Renský: O vývojové dynamice v současné angličtině

216 František Kopečný: O slovenském (slovensko-českém) typu cikánštiny

219 Jan Průcha: K různým formám komunikace mezi lidmi

222 Jan Průcha: Psycholingvistika a naši psychologové

222 Marie Těšitelová: Sborník o kolokviu kvantitativní lingvistiky ve Štrasburku

223 BHk (= Bohuslav Havránek): Travaux linguistiques de Prague a Revue des Etudes Slaves

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 3

Articles

225 Oldřich Leška: Výhledy sovětské jazykovědy

227 Bedřich Dohnal: České překlady Puškinovy Pohádky o popovi a jeho dělníku Baldovi

237 Ctirad Bosák, Irena Camutaliová: K výstavbě dialogu

245 Milada Marková: K problematice tzv. polopredikativních konstrukcí

255 Marie Těšitelová: Kategorie jmenného rodu z hlediska morfologické homonymie

262 Emil Skála: Česká nářečí ve Slezsku v marburském jazykovém atlasu

Discussion

269 Michal Varchola: Príspevky sovietskych lingvistov k otázkam morfologickej typológie z hľadiska tradičného

273 František Kopečný: První mezinárodní etymologické symposium v Moskvě

278 Jan Průcha: Nové výsledky sovětské psycholingvistiky

287 Jarmila Panevová: Strojový překlad v SSSR

291 Jiřina Novotná: Leningradské výzkumy percepce řeči a její automatické rozpoznávání

295 Eleonora Slavíčková: Podnětný ukrajinský příspěvek ke zkoumání vědeckotechnické terminologie

299 Bohumil Palek: Původní česká práce o problémech logické sémantiky

306 František Daneš: Znovu k problematice „označování“ a „vyjadřování“

Chronicles

311 Bohuslav Havránek: Akademik František Ryšánek devadesátiletý

312 Helena Svobodová: Nový pokus o charakteristiku slovních druhů v ruštině

315 Zdeňka Hrušková: Na okraj nových moskevských prací v oblasti ruské gramatiky

318 Jaroslav Kuchař: Sovětsko-československé symposium o teorii gramatiky

322 Františka Havlová: Sovětské symposium o autorských slovnících

323 Jiří Kraus: Ukrajinské sborníky o statistické a strukturní lingvistice

325 Jan Průcha: Nové lingvistické časopisy v SSSR

326 Karel Horálek: Z německé filosofie jazyka

327 Pavel Novák: Jazyk a stroje

329 Jitka Štindlová: Sborník o mechanizaci a automatizaci v jazykovědě

332 Jiřina Novotná: Nová polská fonetika

333 Vlastislav Maláč, Blanka Borovičková: Významné dílo o akustice řeči

334 Marie Těšitelová: Matematické modely a jazykové změny

335 Zdeněk Hampl: Z obecné jazykovědy v Brazílii

336 BHk (= Bohuslav Havránek): Slovo a slovesnost a padesátiletí Sovětského svazu

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 4

Articles

337 Bohuslav Havránek: Pavlu Trostovi k jeho šedesátce

341 František Daneš: O pojmu „jazykový prostředek“

350 Karel Horálek: Zobrazení v jazyce a v textu

355 Vladimír Skalička: O kontinuitě slov

359 Petr Sgall: K formálním vlastnostem syntaktických vztahů

364 Josef Vachek: Glosa k dnešní situaci ve studiu jazykové diachronie

369 Jiří Krámský: Postavení slova v systému jazyka

373 Josef Filipec: K otázce vztahů v jazyku, zvláště vztahu podobnosti

379 Karel Hausenblas: Nový překlad Evžena Oněgina

385 Adolf Erhart, Arnošt Lamprecht: K otázce vztahu indoevropských jazyků k jiným jazykovým rodinám

393 František Kopečný: Několik poznámek k předložkám z hlediska etymologického

401 Jiří Marvan: K základům současné litevské deklinace

406 Jiří Lípa: Ke skloňování v cikánštině

410 Eduard Beneš: Německé věty s man a jejich stylistické využití

418 Bohumil Trnka: Alfred — Alured

421 Marie Těšitelová, Milada Vančatová: Na okraj Slovníku Franze Kafky

426 Karel Svoboda: Dvě úvahy ke spisu K. Welkeho o „modálních“ slovesech v němčině (O komunikačním efektu a o modálních slovesech)

431 Jaromír Povejšil: Dvojjazyčnost v západních Čechách

434 Slavomír Utěšený: K metodice studia sociální stratifikace jazyka

Chronicles

440 Jaroslav Popela, Jaromír Povejšil: Soupis prací prof. Pavla Trosta

446 Josef Vachek: Výroční zasedání Societas linguistica Europaea v Bruselu

448 rd (= Redakce): Poznámka redakční