Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nové centrum obecné a aplikované jazykovědy v Portugalsku

Zdeněk Hampl

[Chronicles]

(pdf)

Новый центр общего и прикладного языкознания в Португалии / Nouveau centre de la linguistique générale et appliquée en Portugal

Na universitě v Coimbře bylo právě založeno Středisko studia obecné a aplikované jazykovědy (Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada — CELGA). Jde o první ústav tohoto druhu v Portugalsku, neboť dlouho již existující Středisko filologických studií (Centro de Estudos Filológicos) v Lisaboně má poněkud jiné zaměření. Zásluhu na zřízení coimberského střediska má jeho první ředitel, profesor tamější university J. G. Herculano de Carvalho, jehož dosavadní pracovní výsledky v oblasti fonetiky, fonologie a teorie jazyka (nehledíme-li k starším pracím např. z dialektologie) jsou zárukou efektivnosti a skutečně moderní orientace institutu. CELGA má v plánu, jejž jeho ředitel podrobil věřejnému zhodnocení na VI. mezinárodním kolokviu portugalských a brazilských studií, konaném v září 1966 v Cambridge, Mass. a New Yorku: (1) rozpracovávání teoretických jazykovědných problémů, (2) bádání o jazycích, které se nestudují jako obor na filosofických fakultách v Portugalsku (arabština, řeč kreolů aj.), (3) aplikace výsledků dosažených v bodě (1) na techniku popisu a vyučování jazyků, zejména mateřského. Mezi konkrétními úkoly střediska najdeme na prvním místě vyčerpávající popis normy portugalštiny v její evropské podobě a vypracování podrobného vědeckého popisu portugalštiny počínaje její fonetikou a konče sémantikou a stylistikou. Další úkol je lexikografický — vypracování thesauru, který by sloužil k hlubšímu poznání spisovné a běžné portugalštiny. Dále se má v středisku pracovat na Português fundamental a teoretickými výzkumy přispívat k radikální reformě a ozdravění neutěšené a zastaralé výuky portugalštiny na školách. Teoretické i prakticky orientované úkoly střediska jsou zatím plánovány na příštích dvacet let a mají být splněny ve spolupráci s lingvisty dalších dvou portugalských universit (Lisabon, Porto) a s jazykovědci brazilskými.

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 1, p. 112

Previous Marie Těšitelová: Seminář obecné a aplikované lingvistiky v Grenoblu

Next Karel Horálek: Sémantika textu z hlediska překladatelského