dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Archive - volumes list

Slovo a slovesnost, volume 58 (1997), number 1

Articles

Ladislav Nebeský: Nejasné jevy a jejich vyjasnění

Eva Koktová: Ke klasifikaci českého souvětí

15 František Čermák, Petr Sgall: Výzkum mluvené češtiny: jeho situace a potřeby

26 František Štícha: Komputační korpusy a empirická gramatika

Discussion

35 Jan Kořenský: O hodnotách pražského funkcionalismu, jazykové kultury a o češtině včera a dnes nekonvenčně

42 Olga Müllerová, Jana Hoffmannová: Čeština spisovná, hovorová, obecná … a hlavně mluvená (v současné komunikaci a v současném výzkumu)

Book reviews

55 Marek Nekula: Wolfgang U. Dressler – Lavinia M. Barbaresi: Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German and Other Languages

61 Ludmila Uhlířová: Luděk Hřebíček: Text Levels. Language Constructs, Constituents and the Menzerath-Altmann Law

64 Radoslava Brabcová: Akademický slovník cizích slov

68 František Čermák: Barbara Sandig (Hrsg.): EUROPHRAS 92. Tendenzen der Phraseologieforschung

72 František Štícha: Zlata Kufnerová – Milena Poláčková – Jaromír Povejšil – Zdena Skoumalová – Vlasta Straková: Překládání a čeština

Chronicles

76 Pavel Novák: Ladislav Nebeský šedesátiletý

Notice

79 Vážení čtenáři,

79 Objednací lístek

80 Redakce Slova a slovesnosti

Slovo a slovesnost, volume 58 (1997), number 2

Articles

81 Pavel Trost: Jazyk ironie

86 Alena Macurová, Jaroslava Janáčková: Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové (Sonda první: němčina)

96 Milada Homolková: Slovotvorný morfém proti- z pohledu diachronního

105 Martin Friš: Zastoupení sémantických tříd v jednom románovém textu

Discussion

112 Jana Hoffmannová: Pražské dialogy

117 František Čermák, Jan Králík, Karel Kučera: Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu (Výsledky a některé souvislosti jedné orientační sondy na pozadí budování Českého národního korpusu)

124 Marie Svobodová: Forenzní lingvistika: obsah a možnosti

Book reviews

130 Mirek Čejka: Pavel Trost: Studie o jazycích a literatuře

133 Alena Macurová: Miroslav Červenka: Obléhání zevnitř

135 Helena Běličová: Petr Karlík: Studie o českém souvětí

141 Dušan Šlosar: Ivana Bozděchová: Tvoření slov skládáním

144 Josef Filipec: Ukrajinsko-český slovník

147 Oldřich Uličný: Lew N. Zybatow: Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka

150 Jiří Zeman: Mary L. Hummert – John M. Wiemann – Jon F. Nussbaum (ed.): Interpersonal Communication in Older Adulthood: Interdisciplinary Theory and Research

153 Steffen Höhne: Susanne Günther: Diskursstrategien in der interkulturellen Kommunikation. Analysen deutsch-chinesischer Gespräche

Chronicles

155 Kateřina Vlasáková: Univerzita v Babylonské věži

157 Luděk Hřebíček: Altmannova učebnice statistiky pro lingvisty

Notice

159 Vážení čtenáři,

159 Objednací lístek

160 Redakce Slova a slovesnosti

Slovo a slovesnost, volume 58 (1997), number 3

Articles

161 Olga Martincová: Na okraj konkurence slovotvorných prostředků (U příležitosti životního jubilea M. Dokulila)

165 Jan Kořenský: Kam se vlna obrací aneb nikoli anti-Beaugrande

174 Ludmila Uhlířová: O vztahu mezi délkou slova a jeho polohou ve větě

185 Jaroslava Hlavsová: Čeština v České republice jako jazyk „nevlastní“

Discussion

197 Rostislav Kocourek: K termínu poststrukturalismus: jeho utvářenost a sémantika

Book reviews

220 František Daneš, Světla Čmejrková: Karel Hausenblas: Od tvaru k smyslu textu

225 František Čermák: Teresa Z. Orłoś – Joanna Hornik: Czesko-polski słownik skrzydlatych słów

226 Oľga Schulzová: Katarína Habovštiaková – Ema Krošláková: Frazeologický slovník

228 Lucie Hašová: Marek Czyżewski – Elisabeth Gülich – Heiko Hausendorf – Maria Kastner (Hrsg.): Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch

233 Steffen Höhne: Jens Loenhoff: Interkulturelle Verständigung

Chronicles

235 Zdena Skoumalová: K sedmdesátinám profesora Oldřicha Lešky

236 Oldřich Uličný: Šedesátník Jan Kořenský

237 Miroslav Červenka: Zemřel Miroslav Procházka

Notice

239 Vážení čtenáři,

239 Objednací lístek

240 Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR a distribuované firmou MYRIS TRADE, s.r.o., P.O. Box 2, 142 00 Praha 4

Slovo a slovesnost, volume 58 (1997), number 4

Articles

241 Miroslav Červenka, Květa Sgallová: Verš a věta. Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století

288 Jan Hajič, Barbora Hladká: Morfologické značkování korpusu českých textů stochastickou metodou

Discussion

305 Jan Kořenský: Mezi mluvnicí a naukou o jazyku

Book reviews

312 František Štícha: Marek Nekula: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen

314 František Čermák: Serbski přisłowny leksikon. Sorbisches Sprichwörterlexikon

Chronicles

316 Jaroslav Peregrin: Česká lingvistika v mezinárodním nakladatelství

317 Ludmila Uhlířová: Bibliografie kvantitativní lingvistiky

Notice

319 Vážení čtenáři,

319 Objednací lístek

320 Z nových publikací Ústavu pro jazyk český AV ČR