Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Z obecné jazykovědy v Brazílii

Zdeněk Hampl

[Chronicles]

(pdf)

Из общего языкознания в Бразилии / Sur la linguistique genérale en Brésil

Obecná jazykověda byla v Brazílii donedávna zanedbávána. Solidní základy k obecně jazykovědnému bádání položil svými pracemi teprve J. Mattoso Câmara Jr. (nar. 1904). Tento čelný brazilský lingvista, v posledních letech působící na portugalských a severoamerických universitách a publikující hojně i mimo Brazílii, je mj. autorem prvního nástinu fonologie portugalštiny (Para o Estudo da Fonêmica Portuguêsa, 1953) a průkopníkem i v oblasti stylistiky portugalského jazyka (Contribuição à Estilística Portuguêsa, 19532; studie o stylu brazilského spisovatele 19. stol. Machada de Assise: Ensaios Machadianos, 1962, o nichž srov. rec. Philologica Pragensia 6, 1963, 436 až 437; stylisticky je do značné míry zaměřena i jeho monografie o portugalském kondicionálu: Uma Forma Verbal Portuguêsa, 1956). Jeho nejznámějším dílem jsou Princípios de Lingüística Geral, 1940; tato dnes již klasická vysokoškolská učebnice základů obecné jazykovědy, příznivě posouzená i mnoha nebrazilskými odborníky, vyšla naposledy v podobě zcela přepracované ve 4. vyd. r. 1964.

Poslední knižní publikací J. Mattosa Câmary Jr. je Dicionário de filologia e gramática (nakl. Ozon, Rio de Janeiro — São Paulo, 369 s.) s vročením 1964, třebaže vyšla až v roce následujícím. Tato kniha navazuje na starší autorovo dílo: Dicionário de fatos gramaticais (1956), ale je přepracována tak důkladně, že jde vlastně o zcela novou publikaci. Cílem této malé jazykovědné encyklopedie je osvětlit základní lingvistické a mluvnické pojmy, jejichž pochopení je nezbytné k „strukturálnímu, funkčnímu a historickému porozumění portugalštině“. Desítky precizně zpracovaných hesel, řazených abecedně, osvětlují v tomto slovníku, opírajícím se o poznatky moderní jazykovědy, základní lingvistické pojmy a koncízní výklad doplňují aplikací na portugalštinu nebo exemplifikací čerpající z tohoto jazyka. Svým zaměřením na výklad pojmů se Dicionário liší od děl zdánlivě obdobných (Lázaro Carreter, Nascentes aj.), která si kladou za cíl hlavně objasnění lingvistických termínů.

Není bez zajímavosti, že J. Mattoso Câmara Jr., který je autorem i četných učebnic a v poslední době se zabývá bra[336]zilskými indiánskými jazyky (srov. Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras, 1965), patří k dávným obdivovatelům Pražského lingvistického kroužku a se zájmem sleduje díla pražské jazykovědné školy minulosti i přítomnosti (nedávno publikoval obsáhlou stať o strukturalismu). V bibliografii k Dicionário uvádí Travaux du Cercle Linguistique de Prague, Vachkův Dictionnaire de Linguistique de l’École de Prague a jeho studii „Zum Problem der geschriebenen Sprache“ (TCLP 8).

Slovo a slovesnost, volume 28 (1967), number 3, pp. 335-336

Previous Marie Těšitelová: Matematické modely a jazykové změny

Next BHk (= Bohuslav Havránek): Slovo a slovesnost a padesátiletí Sovětského svazu