dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1973—1978

Milena Tylová

[Articles]

(pdf)

Список работ академика Богуслава Гавранека за годы 1973—1978 / Liste des ouvrages de l’académicien Bohuslav Havránek parus en 1973 à 1978

Soupis navazuje na bibliografii Havránkových prací za léta 1963—1972, která byla otištěna jednak ve sborníku Studia Slavica Pragensia, Akademiku B. Havránkovi k osmdesátinám (Praha 1973, s. 245—254), jednak v tomto časopise v roč. 34, 1973, 14—20.

a) Dodatky k předcházejícímu období

Die Theorie der Schriftsprache, Stilistik und Soziolinguistik (Berlin, BRD 1971), 19—37.

50. rocznik Języka Polskiego, Język Polski 51, 1971, 241—244.

Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, /in:/ V. Bozděch, Jazyková čítanka pro novináře (Praha 1972), 5—20 (přetištěno ze sb. Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha 1932).

Úvodní slovo, Zpráva o zasedání Čs.-polské jazykovědné komise při ČSAV a PAN v Praze 6.—10. 6. 1072 (Praha 1972), 1—3.

 

[84]b) Bibliografie za léta 1973—1978

1973

Marxistické řešení problémů spisovného jazyka, NŘ 56, 225—228; stať otištěna též v sloven. překladu v čas. Kultúra slova 7, 321—325.

Lingvistička karakteristika na sovremenata sostojba na slovenskite literaturni jazici, Govornite formi i slovenskite literaturni jazici (Skopje 1973), 171—173; rus. verze 175—177; čes. verze 179—181 (spolu s A. Jedličkou, E. Paulinym a V. Barnetem).

Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků, Čs. přednášky pro VII. mezinár. sjezd slavistů ve Varšavě, Lingvistika (Praha 1973), 5—13; něm. res. in: VII Międzynarodowy Kongres Slawistów … Streszczenia referatów i komunikatów (Warszawa 1973), 32—34.

Czy „Mit o panu Kowalskim“? Język Polski 53, 375—376.

Staročeský slovník. Seš. 5 (neosědlý — nesšitý), Praha, Academia, s. 593—752 (hl. redaktor).

Čs. přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. I. Lingvistika. II. Literatura, folklór, historie. Připravil Čs. komitét slavistů, Praha, Academia, 320, 449 s. (hl. redaktor).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae, II. K—O. Praha, Academia, 638 s. (člen red. kruhu).

Slovník jazyka staroslověnského .. [III.] Seš. 25 (P—pobiti), ib., s. 1—64 (člen red. rady).

 

1974

Marxistické řešení problémů spisovného jazyka, O marxistickú jazykovedu (Bratislava 1974), 87—93.

Lingvistická charakteristika současného stavu slovanských spisovných jazyků, Slavia 43, 104—105 (spolu s A. Jedličkou, E. Paulinym a V. Barnetem).

Staročeský slovník. Seš. 6 (nesšitý — než), Praha, Academia, s. 753—912 (hl. redaktor).

Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny, Slovanské spisovné jazyky v době obrození, 195—203.

Květen, máj, NŘ 57, 169—174.

K článku O novou mluvnici češtiny, Sas 35, 341 (pozn. k čl. K. Horálka, ib. 316—319).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. [III.] Seš. 26—27 (pobiti — pospěšati), Praha, Academia, s. 65—192 (člen red. rady).

 

1975

Vztahy kláštera Na Slovanech k jazyku a literatuře charvátskohlaholské, Z tradic slovanské kultury v Čechách, 145—148; rus., angl. res.

Desetiletá činnost Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Mezinár. komitétu slavistů, SaS 36, 249—251.

Pozdravný projev předsedy Čs. komitétu slavistů /na 2. sympoziu o dějinách slovanské filologie, Praha 1971/, Práce z dějin slavistiky II, 9—10. — Diskusní přísp. ib., s. 213—214.

Český jazyk v socialistické společnosti 1945—1975. VII. O demokratizaci spisovného jazyka českého v posledním třicetiletí, Rudé právo 1975, 17. 5.

Milivoj Pavlović (8. 12. 1891 — 22. 1. 1974), Slavia 44, 437—438 (spolu s V. Šaurem).

Slovník jazyka slaroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. [III.] Seš. 28—29 (pospěšenije — prichaždati), Praha, Academia, s. 193—320 (člen red. rady).

 

1976

Die Aufgaben der Literatursprache und die Sprachkultur. Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege I (Berlin 1976), 103—141 (překlad stati z knihy Studie o spisovném jazyce, Praha 1963).

Zum Problem der Norm in der heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur, ib., 142—149 (přetištěno ze sb. Actes du IVe Congrès Intern. des Linguistes, Copenhague 1938).

Die funktionale Schichtung der Literatursprache, ib., 150—161 (překlad stati z Čas. pro moderní filologii 28, 1942).

Theoretische und methodologische Erfahrungen bei der Entwicklung der marxistischen Sprachwissenschaft, ib., 310—324 (překlad stati ze sb. Problémy marxistické jazykovědy, Praha 1962).

[85]Retrospektivní pohled na jazykovou kulturu, NŘ 59, 225—228.

Staročeský slovník. Seš. 7—8 (než — oborem), Praha, Academia, s. 913—1119; 1—112 (hl. redaktor).

Za prof. L. Kopeckým, SaS 37, 244—245.

Witold Jan Doroszewski (1. 5. 1899 — 26. 1. 1976), Slavia 45, 436—439 (spolu s J. Petrem).

K článku Fr. Všetičky „Kompozice Bezručova Bernarda Žára“, SaS 37, 253—254 (ib. 36, 1975, č. 4).

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. [III.] Seš. 30 (prichaždati — prosěšti), Praha, Academia, s. 321—384 (člen red. rady).

Beiträge zur konfrontierenden Sprachwissenschaft. Hrsg. von E. Eichler, J. Filipec, B. Havránek, R. Růžička, Halle/Saale, 211 s.

 

1977

Staročeský slovník. Seš. 9 (oborně — oděný), Praha, Academia, s. 113—272 (hl. redaktor).

Jedna z cest mediteránních názvů do staré češtiny, SaS 38, 265—266.

K termínům a vzorům školské mluvnice, Český jazyk a lit. 27, č. 8, s. 355—356.

Slovo a slovesnost k 60. výročí VŘSR, SaS 38, 177—178.

Poznámky k padesátiletému jubileu rozhlasu a rozhlasové hry, ib., 169.

Vzpomínka na Oldřicha Králíka, ib., 75.

Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. [III.] Seš. 31—32 (prosějati — pustynьnъ), Praha, Academia, s. 285—512 (člen red. rady).

 

1978

Šedesát let od vzniku Československé republiky a naše lingvistika, SaS 39, 168—169.

České nářeční texty, ibid., 71—72 (rеf. o stejnojmenné kolektivní edici, Praha 1976).

Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu. I. Lingvistika. II. Literatura, folklór, historie. Připravil Čs. komitét slavistů pod vedením B. Havránka, Praha, Academia, 312, 212 s.

 

V tisku:

Logizující a psychologizující typ rozboru jazykového vyjadřování, SaS 39, 1978, č. 3/4.

Kondicionál modalitní v hovorové české řeči, Slavica Pragensia 19, 1978.

Vývoj českého spisovného jazyka. Vysokoškolský učební text, Praha 1979.

Josef Zubatý, /in:/ J. Zubatý, České sloveso. K vyd. připr. J. Porák, Praha, Academia (úvodní studie).

 

c) Činnost redakční

Slovo a slovesnost (ved. redaktor od roč. 1, 1935).

Byzantinoslavica (člen red. od roč. 8, 1946)

Slavia (člen red. od roč. 18, 1947/48; ved. redaktor od roč. 27, 1959 do roč. 45, 1976).

Naše řeč (člen red. od roč. 33, 1949).

Slovo a slovesnost, volume 39 (1978), number 2, pp. 83-85

Previous Miloš Dokulil: Za akademikem Bohuslavem Havránkem

Next Jan Petr: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. I. Hegelova filozofie