Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie tištěných prací profesora Karla Horálka za léta 1968—1977

Milena Tylová

[Articles]

(pdf)

Библиография печатных работ профессора Карла Горалека за годы 1968—1977 / La bibliographie des ouvrages imprimés du professeur Karel Horálek parus dans les années 1968—1977

Bibliografie navazuje na Soupis prací prof. Karla Horálka za léta 1958—1967, otištěný ve sb. Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury XII, Praha 1968 (sest. T. Bešta a M. Tylová, s. 197—208).[1] Obsahuje několik dodatků k předchozímu období a pokračování za poslední desetiletí. Je uspořádána chronologicky, v rámci jednotlivých let jsou záznamy seřazeny zhruba podle závažnosti a s přihlédnutím k jejich tematické náplni.

 

a) Dodatky

 

Slovanské literatury v přehledu. I. část. Redigovali O. Bartoš a K. Horálek. Praha, Sdružení čs. nakladatelství knižního obchodu 1961, 197 s. (redakční a autorská spolupráce).

Slovanské literatury. II. část. Slovník hlavních slovanských spisovatelů. Ib. 1962, 133 s. (redakční a autorská spolupráce).

Nekoliko napomena o uporednom metodu u proučavanju narodne književnosti. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 30, 1964, 270—274.

Iz bugarske folkloristike. Ib. 277—287.

Dve Vukove pripovetke (br. 4 i 51). Narodno stvaralaštvo — Folklor 1964, 679—684.

K teorii písně zlidovělé. Václavkova Olomouc 1964 (Acta Univ. Palackianae Olomucensis, Supplementum 10. Ostrava 1965), 80—83.

K souvislostem ukrajinských balad s bylinami a jihoslovanskými písněmi. Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 1, 1965, 235—243.

R. V. Brednich: Volkserzählungen und Volksglaube von den Schicksalfrauen. Fabula 8, 121—126 (ref.).

Příspěvek k slovanské folklórní metrice. Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 6, 1966, 163—171.

[180]Contribution à l’étude des balkanismes linguistiques. 1er Congrès intern. des études balkaniques. Résumés des communications (Sofia 1966), 101—102.

Antwort auf Diskussionsbemerkungen. Das Grossmährische Reich. Tagung der wissenschaftlichen Konferenz …, Brno—Nitra 1.—4. 10. 1963 (Praha 1966), 416—417.

 

b) Bibliografie za léta 1968—1977

1968

 

Zum Begriff der Isomorphie. Travaux linguistiques de Prague 3, 89—94.

Tradice a novátorství v jazykovědě. (Komenský jako filozof jazyka.) SaS 29, 22—26; něm. res.

Příspěvek k sémantice epických textů. AUC-Philologica, Slavica Pragensia X, 337—352; něm. res.

Řeč a jazyk v básnictví. Čs. rusistika 13, 150—155; rus. res.

Věta a verš. Teorie verše II, 163—165; něm. res.

Slavistika na filosofskom fakuľtete Karlova universiteta do nastojaščego vremeni. Slovanská filologie na Univerzitě Karlově, 139—146.

Kalky v slovanských jazycích. (Úvodní část přednášky.) Přednášky v XI. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1967 (Praha 1968), 23—26.

Zur Frage der lateinischen Einflüsse in der altkirchenslavischen Bibelübersetzung. Cyrillo-Methodianische Fragen. Slavische Philologie und Altertumskunde (Acta Congressus historiae Slavicae Salisburgensis … anno 1963 celebrati, Wiesbaden 1968), 29—42.

Nové práce o vývoji staroslověnských evangeliářů. Slavia 37, 378—382 (spolu s E. Bláhovou).

Příbuzenství češtiny a slovenštiny. NŘ 51, 193—199.

Strukturní lingvistika a literární věda ve Francii. Časopis pro moderní filologii 50, 175—184.

Od stylu k epické motivaci. Poznámky k románové technice F. M. Dostojevského. Slavia 37, 590—602.

Textologické poznámky k Vukově pohádce „Usud“. Ib., 343—348.

K národní specifice lidových pohádek. Slovenský národopis 16, 227—248; franc. res.

Orientalische Legenden bei den Slawen. Byzantinoslavica 29, 92—111.

Orientální prvky v slovanských pohádkách. Český lid 55, 92—101; něm. res.

Le conte des deux frères (Anoubis et Bata). Man and Culture II (Praha, Opera ethnologica 3), 80—98.

Zur slawischen Überlieferung des Typus AT 707 (Die neidischen Schwestern). Volksüberlieferung. Festschrift f. Kurt Ranke … (Göttingen 1968), 107—114.

Antické tradice v jihoslovanské lidové poezii. Čs. přednášky pro VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze, 425—433.

Antike Traditionen in der südslawischen Volkspoesie. VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze. Résumé přednášek, příspěvků a sdělení, s. 360.

Paralele i związki. Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu (Warszawa 1968), 842—847.

Mezinárodní komise pro studium dějin slovanské lidové slovesnosti. Slavia 37, 403—404.

K otázce vztahů mezi veršem folklórním a literárním. Slavjanska filologija. Materiali ot V Meždunaroden kongres na slavistite IX (Sofija 1968), 39—40.

(Diskus. přísp. k ref.: M. Bošković-Stulli, Regionalna, nacionalna i internacionalna obilježja narodnih pripovedaka.) Ib., 78—79.

(Pozdravný projev na slavnostním shromáždění na paměť 1050. výročí smrti Klimenta Ochridského v Sofii 1966.) Kliment Ochridski. Materiali za negovoto čestvuvane … (Sofija 1968), 85.

Sémantika L. Wittgensteina (1889—1954). Jazykovědné aktuality č. 2, s. 9—10 (teze přednášky).

Z literatury o L. Wittgensteinovi. Ib., 10—11.

Kritické vydání díla F. de Saussura. Ib. č. 4, s. 3 (ref.: Cours de linguistique générale, vyd. R. Engler, Wiesbaden 1967).

J. C. Hamann: Schriften zur Sprache (Frankfurt a. M. 1967). Ib. č. 2, s. 21 (ref.).

[181]B. Liebrucks: Sprache und Bewusstsein (Frankfurt a. M. 1964). Linguistics č. 44, 100—106 (ref.).

H. Hörmann: Psychologie der Sprache (Berlin — Heidelberg — New York 1967). Philologica Pragensia 11, 179 (ref.).

Psychologie jazyka. Jazykovědné aktuality č. 1, s. 28 (souborná zpráva).

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 16, A 15, 1967. Ib. č. 2, s. 44 (ref.).

Kultura a civilizace. Ib. č. 3, s. 24 (zpr.: Kultur und Zivilisation. Europäische Schlüsselwörter 3. München 1967).

 

1969

 

Zu den christlichen Legenden orientalischer Herkunft. Das heidnische und christliche Slaventum (Acta II Congressus internationalis historiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati, Wiesbaden 1969), 81—98.

Několik sporných cyrilometodějských otázek. Slavia 38, 528—532.

K teorii spisovného jazyka. SaS 30, 227—229; něm. res.

Zur Sprachphilosophie Comenius’. Acta Comeniana 1 (25), 175—178; čes. res.

Postila aneb vyloženie svatých čtení nedělních (von Jan Hus). Kindlers Literaturlexikon V (Zürich 1969), 2383—2384.

K literatuře o Wittgensteinovi. SaS 30, 162—166.

Několik poznámek o francouzském strukturalismu. Ib., 407—423.

Francouzský strukturalismus. Jazykovědné aktuality č. 2, s. 6—7 (teze přednášky).

Úvod. (In:) M. Komárek: Historická mluvnice česká. 1. Hláskosloví. 3. vyd. Praha 1969, s. 7—16.

Od lingvistiky k literární vědě a estetice. AUC-Philologica, Slavica Pragensia XI, 125—143; něm. res.

Zur typologischen Charakteristik der tschechischen Volksmärchen. Zeitschrift f. Slawistik 14, 85—109.

Le conte des deux frères (Anoubis et Bata). Un coup d’oeil rétrospectif et la revue des variantes orientales. Folklorica Pragensia I. Les relations entre l’Europe et l’Orient, 7—74.

Der weise Achikar und verwandte Erzählungen bei den Slaven. Ib., 75—123.

Asiatische Mythen in Europa. (Zur Frage der Vermittlerrolle der Magyaren.) Ib., 125—172.

Bemerkungen zur Theorie des Märchens. Ib., 173—183.

Zur vergleichenden Folkloristik auf dem V. Internationalen Slavisten-Kongress. Ib., 185—200.

Zur Textologie orientalischer Märchen. Ib., 201—224.

Neue Übersetzungen orientalischer Märchen. Ib., 239—266.

Jiří Polívka o polských pohádkách. Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim (Wrocław — Warszawa — Kraków 1969), 115—124.

Německo-české vztahy v lidové literatuře. Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur (Berlin 1969), 358—362.

Český verš deklamační. SaS 30, 57—59 (ref.: K. Sgallová, Český deklamační verš v obrozenské literatuře, Praha 1967).

Folkloristika na VI. mezinárodním sjezdu slavistů. Slavia 38, 479—480.

Má slavistika budoucnost? Univerzita Karlova 15, č. 16, s. 3. (rozhovor; připravil O. Bartoš).

 

1970

 

Bedeutung, Inhalt, Sinn. Actes du Xe Congrès Intern. des Linguistes, Bucarest 1967. T. 2 (Bucarest 1970), 475—477; odpověď na diskus. přísp. 478.

Auffassung, Tradition, Aufgaben und Möglichkeiten unserer linguistischen Balkanologie. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca I, 169—176.

Několik poznámek k fonologii češtiny. Na okraj knihy Josefa Vachka „Dynamika fonologického systému současné češtiny“. Jazykovědné aktuality 7, s. 5—7.

Tři úvahy o struktuře epiky. SaS 31, 125—145; něm. res. (1. Epická věta. — 2. Epické slovo. — 3. Epická struktura.)

[182]Estetická a poetická funkce textů. Přednášky ve XIII. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1969 (Praha 1970), 94—108.

Elementární epické struktury a klasifikace pohádek. Filologické studie 2, 137—146; rus. res.

Ze slovanské folkloristiky. Slavia 39, 129—136 (souborný ref.).

Folklorica u Komenského. Ib., 560—563.

Komenský a česká paremiologie. SaS 31, 396—397 (souborná zpráva).

Několik metodologických a organizačních otázek. Symposium o dějinách slavistiky … 1967 (Praha 1970), 9—12.

(Diskusní příspěvky k referátům předneseným na VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968.) VI. mezinár. sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu 1 (Praha 1970), 24, 120—121 (k ref. V. Georgieva a R. Jakobsona).

(Diskusní příspěvek k tématu: Srovnávací studium slovanské lidové epiky.) Ib. 2, s. 497.

(Zasedání komise pro studium slovanského folklóru při VI. mezinár. sjezdu slavistů v Praze 1968.) Ib., 600—601.

Znaky, významy a hodnoty. SaS 31, 280—281 (ref.: Ch. Morris Signification and significance, Cambridge, Mass. 1964).

Type-token v lingvistice. Ib., 190—191 (krit. ref.: B. Palek, Type-token a lingvistika, ib. 30, 1969, 263—268).

Lingvistická relativita a etnolingvistika. Ib., 281—282 (ref.: R. L. Miller, The linguistic relativity principle and Humboldtian ethnolinguistics. The Hague 1968).

Nad českým překladem Staigerovy poetiky. Ib., 87—88 (ref.: E. Staiger, Základní pojmy poetiky. Přel. M. Černý a O. Veselý, Praha 1969).

Pařížské rozhovory o strukturalismu. Jazykovědné aktuality 7, s. 32 (zpráva o stejnojmenné publikaci; přel. M. Grygar, Praha 1969).

G. Herdan: The Advanced Theory of Language (Berlin — Heidelberg — New York 1966). Ib., 33 (ref.).

 

1971

 

K vývoji marxistické terminologie a teorie vědy. SaS 32, 98—116; angl. res.

Zum Wesen der Vokalquantität. Travaux linguistiques de Prague 4, 9—13.

K sémantice básnických textů. Jazykovědné aktuality 8, s. 6—10.

Dvě textologické otázky. Studia palaeoslovenica, 145—148 (1. Poměr staroslověnského evangeliáře a tetra. — 2. K charakteristice prvotní staroslověnštiny).

Potřeba nového kompendia hlaholice. Slovo 21, 359—363.

Postavení slovenštiny. Slavia 40, 537—550.

Střední slovenština jako dialekt praslovanštiny. Jazykovědné aktuality 8, s. 32 (teze přednášky).

Vyprávění, epika a próza. Miscellanea linguistica, 217—222.

Český verš iktový. Přednášky ve XIV. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1970 (Praha 1971), 64—78.

Literatura a ústní tradice v české kultuře 10. století. AUC-Philologica, Slavica Pragensia XIII, 83—85; něm. res.

Polská přísloví u Komenského. (Úvod k připravované studii.) Pamiętnik Słowiański 21, 125 až 134; franc. res.

Z novějších prací o slovanské lidové slovesnosti. Slavia 40, 483—488 (souborný ref.).

Zur Frage der türkischen Einflüsse in den griechischen Volksmärchen. Serta Slavica in memoriam A. Schmaus (München 1971), 270—276.

Sborník o substanci a struktuře jazyka. SaS 32, 362—364 (ref.: Substance and structure of language, Berkeley —Los Angeles 1969).

Miko o teorii textu a stylistice. Ib., 364—366 (ref.: F. Miko Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie, Bratislava 1969).

[183]Překlad literárního díla. Ib., 370—372 (ref. o stejnojmenném sborníku současných zahraničních studií, Praha 1970).

 

1972

 

Studie k lingvistickému pojmosloví. SaS 33, 91—97; něm. res.

Jazyk jako systém a norma. NŘ 55, 65—68.

K teorii básnického jazyka. Literárněvědné studie. Prof. J. Hrabákovi k šedesátinám, 321—328; něm. res.

Fonologické korelace. Slavia 41, 190—192.

Z problematyki związków genetycznych języka czeskiego i słowackiego. Sprawozdania z posiedzeń Komisji Oddziału Krakowskiego PAN 16, 379—381.

Dostojevskij a polyfonní román. Bulletin ÚRJL 16, 49—58; rus., angl. res.

Lingvistika i folkloristika. Problemi na bălgarskija folklor. Dokladi i izsledvanija, 395—397.

K souvislostem mezi literaturou a lidovou slovesností. AUC-Philologica, Slavica Pragensia XIV, 345—353; něm. res.

Zur slawischen Überlieferung des Märchentyps AaTh 302 B. Ethnologia Slavica 4, 179—197.

Sémantika a mytologie. Jazykovědné aktuality 9, s. 5—6.

Binární protiklady v sémantice. Ib., 38—39 (teze přednášky).

K některým otázkám sémantiky. Ib., 42—43 (teze přednášky).

Etnologie a lingvistika v pojetí Lévi-Strausse. Ib., 32—33 (teze přednášky).

 

1973

 

Příspěvky k teorii překladu. 3. dopln. vyd. Praha, SPN, 171 s. (vysokoškolský učební text).

Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy. SaS 34, 288—297; rus. res.

Jazykové funkce a funkční pojetí jazyka. Bulletin RJL 17, 13—21; rus., něm. res.

Spisovný jazyk a jeho funkce. NŘ 56, 113—124.

Binárnost, dichotomie, dualismus. Studia Slavica Pragensia. Akademiku B. Havránkovi k osmdesátinám, 13—19; něm. res.

K pojmu „ostenze“. SaS 34, 27—29; něm. res.

K podstatě modality. Otázky slovanské syntaxe III, 61—62.

Vědecká mluvnice spisovné češtiny. Jazykovědné aktuality 10, s. 109—111.

Zeyerův verš iktový. Slavic poetics. Essays in honor of Kiril Taranovsky (The Hague — Paris 1973), 193—195.

Kritéria genetické příbuznosti. Čs. přednášky pro VII. mezinár. sjezd slavistů II. Literatura — folklór — historie, 339—347; angl. res.

Kritéria genetických souvislostí. VII Międzynarodowy Kongres Slawistów … Streszczenia referatów i komunikatów, 951—952 (angl.).

Vuk Stefanović Karadžić i Jozef Jungman. (Tipološko porećenje.) Naučni sastanak slavista u Vukove dane 3 (Beograd 1973), 261—263.

K fonologii češtiny a slovenštiny. Jazykovědné aktuality 10, s. 149 (teze přednášky).

Petr Grigor’jevič Bogatyrev (1893—1971). Slavia 42, 1973, 222—224.

Bulgarische Märchen. Hrsg. von V. Frolec. Übersetzt v. K. Haralampieff und J. Wolf (Düsseldorf — Köln 1971). Wiener Slaw. Jahrbuch 19, 131—133 (ref.).

 

1974

 

Folk Poetry. History and Typology. Current Trends in Linguistics 12 (The Hague — Paris 1974), 741—807.

Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy. O marxistickú jazykovedu, 11—46 (spolu s J. Horeckým).

Les types linguistiques et les types culturels AUC-Philologica, Linguistica generalia I. Studies in linguistic typology, 113—116.

[184]Funkční jazykověda v pojetí Viléma Mathesia. Bulletin RJL 18, 103—112; rus., něm. res.

Diachronie a synchronie z hlediska marxistického pojetí jazyka. Jazykovědné aktuality 11, s. 105—107.

Obecně lingvistické předpoklady konfrontace. Čs. rusistika 19, 51—55.

Lingvistika a „myslící“ automaty. SaS 35, 142—144.

Poměr češtiny a slovenštiny. (Několik historicko-srovnávacích a konfrontačních poznámek.) Přednášky v XVI. a XVII. běhu Letní školy slovanských studií v r. 1972 a 1973 (Praha 1974), 57—65; vyšlo též v čas. Slovenská reč 39, 286—290.

K fonologii češtiny a slovenštiny. SaS 35, 1—7; něm. res.

Souhláskové korelace v češtině a bulharštině. V pamet na profesor Stojko Stojkov (Sofija 1974), 67—71.

Jazyk stylistické teorie. NŘ 57, 74—84 (kritika odb. vyjadřování v knize: J. V. Bečka, Jazyk a styl novin, Praha 1973).

Josef Jungmann a Vuk Stefanovič Karadžić. Slovanské spisovné jazyky v době obrození, 135—137.

Jan Gebauer kak teoretik češskoj grammatiki. Sovetskoje slavjanovedenije 1974, č. 5, s. 69—73.

O novou mluvnici češtiny. SaS 35, 316—319.

Vědecká mluvnice spisovné češtiny. Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny (Praha, ÚJČ), 1—5.

Zpráva o stavu přípravných prací na nové mluvnici češtiny. Ib., 108—117.

Základní typy českého verše. Slavia Occidentalis 31, 59—69; angl. res.

Kontakty a nezávislé paralely. Metodologické poznámky k literárním padělkům. Slavia 43, 252—259.

Poznámka redakce. Jazykovědné aktuality 11, s. 81—84 (k čl.: P. Sgall, K situaci v algebraické jazykovědě, ib., 77—81).

„Langue“ a „parole“. Ib., 131—132 (teze přednášky).

Funkce spisovného jazyka. Ib., 76 (teze přednášky).

Magnae Moraviae fontes historici 4. Palaeslovenica juridica (Brno 1971). Rocznik Sławistyczny 35, 37—43 (ref.).

Nové práce o filozofii jazyka. SaS 35, 77—78 (souborný ref.).

Wittgensteinovy myšlenky v teorii jazykového vyučování. Ib., 230—231 (ref.: Ch. S. Hardwick, Language learning in Wittgenstein’s later philosophy, The Hague-Paris 1971).

 

1975

 

Účelnost v jazyce. SaS 36, 60—62.

Kritické poznámky k sémantice Ferdinanda de Saussura. Bulletin RJL 19, 163—172; rus., něm. res.

Sémantika a gramatika. SaS 36, 81—83; angl. res.

Jak dělat vědeckou mluvnici. (Sémantika a gramatika.) Jazykovědné aktuality 12, s. 5—6.

K voprosu t. naz. grammatičeskogo standarta. Zeitschr. f. Slawistik 20, 768—770.

(Diskusní poznámky ke kolektivní stati:) Teoretické základy synchronní mluvnice spisovné češtiny (SaS 36, 18—46). Ib., 47—48.

K teorii spisovného jazyka. Makedonski jazik 26, 33—40.

Aktuální otázky z dějin slavistiky. Práce z dějin slavistiky II, 19—25.

K otázce české cyrilice. Z tradic slovanské kultury v Čechách. Sázava a Emauzy v dějinách české kultury (Praha 1975), 23—25; rus., angl. res.

Několik zpráv o nové lingvistické literatuře a kritické marginálie k ní. SaS 36, 310—316.

Sovětská jazykověda včera a dnes. Ib., 125—128.

(Poznámky ke zprávě J. Kořenského o zasedání komise pro studium mluvnické stavby slovanských jazyků v Olomouci 1975.) Jazykovědné aktuality 12, s. 199.

Slovo a věta. Kritické připomínky k pokusům o novou teorii mluvnice. Ib., 23—24 (teze přednášky).

Gramatika a lexikologie. Ib., 112—114 (teze přednášky).

[185]Sémantika věty. Ib., 115—116 (teze přednášky).

K otázce propozice a modality. Ib., 120—121 (teze přednášky).

Populární a popularizovaná jazykověda. Ib., 177—178 (souborná zpráva).

Je. D. Polivanov a strukturní jazykověda v Sovětském svazu. SaS 36, 336—338 (ref.: Je. D. Polivanov, Selected Works. Articles in General Linguistics. Red. A. A. Leont’jev (The Hague 1974).

Americký příspěvek k obecné fonologii. Jazykovědné aktuality 12, s. 182 (zpr.: L. M. Hyman, Phonology, Theory and Analysis, New York 1975).

Školní slovník lingvistických termínů. Ib., 183 (zpr.: D. E. Rozentaľ — M. A. Telenkova, Spravočnik lingvističeskich terminov, Moskva 1972).

Český jazyk v socialistické společnosti (1945—1975). X. Úkoly vědy v péči o spisovný jazyk. Rudé právo 1975, 14. 6.

 

1976

 

Vilém Mathesius jako filozof jazyka. NŘ 59, 169—174.

Zur Geschichte der Prager Linguistik und ihrer internationalen Wirkung. Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege I (Berlin 1976), 24—42.

Zur Anwendung neuer Methoden in der marxistischen Sprachwissenschaft. Ib., 325—329 (překlad stati otištěné ve sb. Problémy marxistické jazykovědy, Praha 1962).

Konwergentne innowacje w językach słowiańskich. Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich (Warszawa 1976), 7—11.

Zur tschechisch-deutschen Phraseologie. Beiträge zur konfrontierenden Sprachwissenschaft (Halle/Saale 1976), 175—178.

Základy české mluvnice. Prolegomena. Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny (Praha, ÚJČ), 1—19.

Věta a výpověď. Ib., 36—47; otištěno též v SaS 37, 81—85; rus. res.

K otázce propozice a modality. Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny (Praha, ÚJČ), 87—89.

K otázce tzv. mluvnického standardu. Ib., 131—135.

Posudek práce Russkaja grammatika. Ruská gramatika. Výsledky a perspektivy, 18—22.

Ze současné české fonetiky. SaS 37, 241—243.

(Odpověď M. Romportlovi na „Poznámku k redakční poznámce“, SaS 37, 252—253.) Ib., 253 (k recenzi Romportlových „Studies in phonetics“ od Z. F. Oliveria).

Intonace v lyrice a v epické próze. Bulletin RJL 20, 103—112; rus., něm. res.

Ze slovanské folkloristiky. Slavia 45, 325—336 (souborný ref.).

Od Veselovského do Proppa. Ib., 364—381.

Slovenský folklór a světová literatura. Slovenský národopis 24, 389—396; rus., něm. res.

Fonetika a fonologie. Jazykovědné aktuality 13, s. 28—29 (teze přednášky).

Marxismus a funkční jazykověda. Ib., 64—65 (teze přednášky).

Generativní a „pražská“ teorie mluvnice. Ib., 97—98 (teze přednášky).

Charvátský lingvistický slovník. SaS 37, 76—77 (ref.: R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva na 8 jezika …, Zagreb 1969).

 

1977

 

Základy slovanské metriky. Praha, SPN, 179 s. (vysokoškolský učební text).

Teorie znaku a filozofie jazyka. SaS 38, 179—184; rus. res.

Aktuální problémy filozofie jazyka. Jazykovědné aktuality 14, s. 133—135.

Nové přístupy k jazykové konfrontaci. SaS 18, 9—13; rus. res.

Slovo, věta a promluva. Ib., 259—262; něm. res.

Odpověď autorova. Ib., 50—53 (k čl. K. Hausenblase, O různých přístupech k výkladu věty a jevů styčných, ib., 43—50). — K tomu další polemické poznámky: Věta a výpověď, ib., 173—174.

Sémiologie (sémiotika) a tématologie. (Teze připravované studie.) Jazykovědné aktuality 14, s. 67—69.

[186]Několik fonologických otázek. (Náměty k diskusi.) Ib., 91—93.

Teorie textů a textová lingvistika. Ib., 135—138.

Einige Probleme der Lautstilistik und Lautpoetik. Phonologica 1976. Akten der dritten Intern. Phonologie-Tagung, Wien 1.-4.9. 1976 (Innsbruck 1977), 301—302.

O teoretické základy folklórní komparatistiky. Český lid 64, 205—211; něm. res.

Folclorica slavica. Několik stručných marginálií. Slavia 46, 215—219.

Ze sovětské komparatistiky. Česká literatura 25, 35—45; rus. res. (souborný ref.).

Slovenský folklór a světová literatura. Slovenská literatúra 24, 60—80; něm. res.

Bălgarskijat folklor i svetovnata literatura. Bălgarski folklor 2, 14—29; franc. res.

Dvě kapitolky z dějin české a polské folkloristiky. Padesát let polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze (Práce z dějin slavistiky IV), 96—104.

Predikace a modalita. Jazykovědné aktuality 14, s. 94—95 (teze přednášky).

Ch. S. Hardwick; Language learning in Wittgenstein’s later philosophy (The Hague 1978). Linguistics č. 185, 62—64 (ref.)

Diskusný príspevok [k ref. R. Krajčoviče: Základné aspekty problému praslovanského pôvodu slovenčiny]. Jazykovedné štúdie XIV (Stanislavov zborník), 31—32.

Poklad jazyka. Tvorba 1977, 23. 3. (rozhovor; připravila E. Kunovská).

 

V tisku:

Aspekty funkční jazykovědy. Spisy fil. fakulty UK, Praha.

Folklór a světová literatura. Praha, Academia.

Mezinárodní slavistická spolupráce v jazykovědě — staré a nové formy její organizace. Práce z dějin slavistiky V.

 

c) Činnost redakční aj.

 

Slovo a slovesnost (člen red. rady od roč. 10, 1948).

Slavia (člen red. rady od roč. 27, 1958; ved. redaktor od roč. 46, 1977).

Slovník jazyka staroslověnského (člen red. rady od seš. 1, 1958).

Jazykovědné aktuality (hl. redaktor od roč. 1, 1964).

AUC-Philologica, Slavica Pragensia X, 1968; XIII, 1971 (spoluredaktor).

Travaux linguistiques de Prague 3, 1968; 4, 1971 (člen red. rady).

Folklorica Pragensia 1. Les relations entre l’Europe et l’Orient, Praha 1969 (spolu s K. Dvořákem).

Česko-ruský slovník. Zprac. kolektiv pod vedením K. Horálka, B. Ilka, L. Kopeckého. 4. vyd., Praha 1973.

Materiály ze semináře pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ 1974 (vedení autorského kolektivu).

AUC-Philologica, Linguistica generalia I. Studies in linguistic typology (věd. redaktor).

J. Dobrovský: Literární a prozodická bohemika. K vydání připravil M. Heřman, Praha 1974 (věd. redaktor).

Materiály pro přípravu nové vědecké mluvnice spisovné češtiny, Praha, ÚJČ 1976 (vedení autorského kolektivu).

Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil I., Berlin 1976 (spolupráce při edici).


[1] Seznam prací do r. 1957 podává Bibliografický soupis činnosti doktora filologických věd Karla Horálka, profesora Karlovy univerzity, Praha 1959 (sest. J. Kurz a Z. Tyl).

Slovo a slovesnost, volume 39 (1978), number 3-4, pp. 179-186

Previous Jan Petr, Luboš Řeháček: K sedmdesátinám profesora Karla Horálka

Next Jan Petr: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. II. Feuerbachova filozofie