Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová periodická publikace pro medievistiku

Emanuel Michálek

[Chronicles]

(pdf)

Новая периодическая публикация медиевалистики / Une nouvelle revue périodique consacrée aux études médiévales

V r. 1969 začala vycházet péčí Historického ústavu ČSAV v Praze Mediaevalia bohemica. Podle plánu vydavatelů mají být ročně publikovány dva svazky o 500 stranách s kratšími samostatnými studiemi, recenzemi, anotacemi, zprávami o symposiích, přednáškách ap. z oblasti všech věd zabývajících se středověkem. Zatím vyšel prvý svazek o 233 stranách s příspěvky v jazyce anglickém, francouzském a německém a s latinskou předmluvou. Širokému zaměření publikace odpovídá složení redakční rady, v níž jsou zastoupeni odborníci pro historii, právní historii, pomocné vědy historické, literaturu, lingvistiku, teologii, filosofii, textologii, dějiny umění atd., odpovědným redaktorem je F. Šmahel. Publikace si klade za cíl obsáhnout pracovní pole oborů bohemistických i obecné historie, v anotacích je však věnována pozornost i pracím slovakistickým.

Lingvistická tematika zaujímá v prvém svazku poměrně dost místa. Jazykovědy se týká např. příspěvek F. V. Mareše nově vykládající slovo zreffenie v Ostrovské písni, recenze A. Vidmanové zabývající se Schröpferovou studií o Husově Orthographii a původu diakritického systému v pravopise slovanských jazyků. Některé příspěvky přinášejí nové informace o rukopisech (J. Kadlec, P. Spunar aj.). Lingvistická problematika je častá v anotační části publikace (s. 181—224), kde je záslužně registrována ve značné úplnosti medievalistická odborná literatura vycházející u nás i v zahraničí od poč. r. 1968. Je třeba říci, že anotace zahrnují i práce se speciální lingvistickou problematikou (např. články J. Marvana o slovanské kontrakci ve vývoji jazykového systému, J. Talické [188]o rozdílech v sémantické struktuře slov mezi starou a novou češtinou ap.[1].

Nedílnou částí Mediaevalií je přiložené Supplementum publikované v samostatném sešitě. Jeho prvé číslo o 75 stranách přináší z pera F. Grause přehled názorů na pozdní středověk jako údobí krize.

Koncepce vydavatelů i její realizace v prvém svazku Mediaevalia bohemica ukazují, že je v zájmu široké obce medievalistů všech oborů, aby se toto dobré dílo setkalo s plným zdarem.


[1] Marvanova stať souvisí ovšem s jazykovou problematikou mediaevální jen vzdáleně.

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 2, pp. 187-188

Previous Iva Nebeská: O lidské řeči od fyziologa

Next Zdeněk Skoupil: Psycholingvistika na pražské konferenci o psychologii lidského učení