dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jedna z prvních deskriptivistických syntaxí angličtiny

Helena Novozámská

[Chronicles]

(pdf)

Один из первых дескриптивистских синтаксисов английского языка / Une des premières syntaxes descriptives de l’anglais

A. Nida vydal r. 1966 v Moutonově nakladatelství v Haagu deskriptivní syntax angličtiny A Synopsis of English Syntax (Janua Linguarum …, Series practical 19); původně šlo o doktorskou disertaci z roku 1943, tiskem vyšla poprvé r. 1960 a nyní vychází již v druhém vydání. Práce obsahuje vedle úvodu tyto kapitoly: (I) seznam struktur, (II) podstata a rozsah synopse, (III) přehled dosavadních zpracování anglické gramatiky, (IV—XII) popis gramatických konstrukcí angličtiny, (XIII) shrnutí. V tomto přehledu jsou aplikovány na angličtinu myšlenky amerického deskriptivismu, hlavně Bloomfieldovy. Konstrukce jsou popsány v termínech důsledně binárních bezprostředních složek, přičemž jednotlivé dvojice jsou ohodnoceny jako parataktické nebo hypotaktické; hypotaktické ještě jako exocentrické a endocentrické s koordinací nebo subordinací. Práce pak pokrývá všechny hlavní typy větných struktur angličtiny. V každé struktuře je stanoveno možné postavení ve větě (order), třída slov, která mohou tuto syntaktickou třídu splňovat (selection), popřípadě označení intonace (Bloomfieldova modulation) a hláskových změn. Systematičností zpracování syntaxe se podobá Šmilauerově Skladbě, je však stručnější a méně přesná v některých výkladech. Kromě prvé kapitoly zachovává druhé vydání znění z r. 1943, ve srovnání s prvním vydáním byly provedeny pouze malé změny. Přes svou relativní neúplnost vzhledem k rozvoji oboru od doby napsání tohoto přehledu (transformační a kategoriální gramatiky, Pikeovy práce o intonaci aj.) je pro anglistu tato práce zajímavá dosud proto (slovy autorovými), že je to nejrozsáhlejší přehled anglických gramatických konstrukcí popsaných v termínech bezprostředních složek a obsahuje mnoho užitečných seznamů slov fungujících jako syntaktické třídy.

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 1, p. 97

Previous Josef Vachek: Soubor statí Andrého Martineta

Next Ludmila Uhlířová: Computation in Linguistics