dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Spolupráce ČSAV se Státní knihovnou ČSSR v oblasti jazykovědné bibliografie

Milena Tylová

[Chronicles]

(pdf)

La collaboration de l’Académie tchécoslovaque des sciences avec la Bibliothèque nationale tchécoslovaque dans le domaine de la bibliographie inguistique

Česká lingvistická bibliografie, zajišťovaná podle jazykovědných oborů v jednotlivých ústavech ČSAV a otiskovaná v dřívějších letech jednak časopisecky (srov. např. roční bibliografické přehledy za jednotlivá léta 1953—1963 vždy v následujícím ročníku našeho časopisu), jednak samostatně, byla od r. 1964 spolu s bibliografií literár[110]něvědnou soustředěna do roční bibliografie Novinky literatury — Společenské vědy, řada VI, Jazykověda — Literární věda, kterou zároveň s řadou dalších bibliografií vydává ve spolupráci s ústavy ČSAV Bibliografické středisko společenských věd při Státní knihovně ČSSR.[1] Chceme zde upozornit na bibliografické soupisy prací jazykovědných, publikované v uvedené řadě.

Od r. 1964 tu vyšly už čtyři roční soupisy literatury o kvantitativní lingvistice, zpracované kolektivem pracovníků Ústavu pro jazyk český a zahrnující práce z tohoto oboru jak uveřejněné v Československu, tak i dostupné práce zahraniční: Kvantitativní lingvistika 1962 (roč. 1964, č. 10; red. L. Doležel); 1963 (roč. 1965, č. 2; red. L. Doležel); 1964 (roč. 1966, č. 3; red. M. Těšitelová); 1965 (roč. 1967, č. 1; red. M. Těšitelová); materiál za r. 1966 je připraven do tisku. Kromě sledovaného tématu obsahují tyto bibliografie i záznamy z některých oborů pomezních a uvádějí práce, které mají pro sledovaný obor zásadní metodologický význam. Jednotlivé záznamy jsou anotovány; v posledním sešitu byla bibliografie ještě zdokonalena připojením anglického překladu názvu a anotace u prací otištěných v jazyce českém nebo slovenském; tím byla zpřístupněna širší zahraniční veřejnosti.

Na pravidelné roční přehledy české jazykovědy obecné, srovnávací indoevropské, slovanské a jazykovědné bohemistiky, otiskované v tomto časopise v l. 1955—1964, navázala v Novinkách literatury bibliografie zpracovávaná v Ústavu pro jazyk český; usiluje o relativně úplný soupis závažnějších prací z uvedených oborů: Z. Tyl — M. Tylová, Česká jazykověda 1964 (roč. 1965, č. 4—5); přehled za r. 1965 je v tisku, za r. 1966 se připravuje. Zaznamenává knižní a časopisecké příspěvky publikované v českých zemích, práce českých autorů otištěné jinde a bohemistické práce zahraniční. K záznamům jsou podle potřeby připojeny stručné anotace pro doplnění názvu.

Po několikaleté přestávce bylo obnoveno uveřejňování výsledků práce kolektivu Ústavu jazyků a literatur v oblasti bibliografie jazyků východoslovanských, započaté už v r. 1960 v čas. Čs. rusistika; Světová jazykovědná rusistika, ukrajinistika a bělorusistika 1963 (roč. 1965, č. 6—7; red. O. Leška a Z. Skoumalová za spolupráce M. Mucaly, A. Kurimského a N. Savického). Bibliografie je doplněna výběrem prací z produkce slavistické, indoevropeistické a obecně lingvistické, dotýkajících se sledované problematiky a zásadních otázek jazykové analýzy; ve výběru jsou uváděny i práce o jazykovém vyučování a jeho metodice. Záznamy, jejichž název neposkytuje jasnou představu o obsahu zaznamenané publikace, jsou stručně anotovány. V tisku je pokračování soupisu za r. 1965 (vyjde jako č. 2—3 roč. 1967), rukopis za rok 1964 se připravuje.

Kromě jmenovaných bibliografií shrnujících produkci čistě lingvistickou se jazykovědy zčásti týkají i některé další soupisy v uvedené řadě, které vedle jazykovědy zabírají i literární vědu, popř. další obory: bibliografie prací z oblasti moderní filologie: J. Povejšil — J. Veselý, Bibliografie československé moderní filologie za rok 1963 (roč. 1965, č. 3); M. Jindra — J. Veselý, Bibliografie československé moderní filologie za rok 1964 (roč. 1966, č. 5); z oblasti klasické filologie: L. Vidman, Řecké a latinské studie v Československu 1965 (roč. 1966, č. 6); z oblasti orientalistiky: V. Havlíčková — B. Merhaut, Československá orientalistika 1963—1984 (roč. 1965, č. 8).

Cílem navázané a úspěšně prováděné spolupráce Bibliografického střediska společenských věd s akademickými ústavy na úseku jazykovědné a literárněvědné bibliografie je zajistit průběžné zpracovávání a publikování bibliografických přehledů ze sledovaných oborů, usilovat o jejich zkvalitnění po stránce obsahové i formální a [111]dosáhnout tak rychlého a pohotového informování vědecké veřejnosti.[2]


[1] Titul celé řady, pod nímž se zařazuje v knihovnách, je však opravdu nevhodný; každého, kdo umí česky, zavádí, protože „novinky literatury“ neznamenají bibliografii, a pro toho, kdo neumí česky, by heslo „bibliografie“ v záhlaví bylo tím víc žádoucí. BHk

[2] Ovšem rychlého informování prozatím dosaženo nebylo; pokud vycházely roční přehledy české lingvistiky v SaS, vyšly vždy do konce následujícího roku; nyní „česká lingvistika“ za r. 1965 vyjde teprve 1968 a obdobná situace je na většině úseků (čili bibliografie roční vychází do 3—4 let!), s výjimkou kvantitativní lingvistiky a klasické filologie. BHk

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 1, pp. 109-111

Previous Jarmila Panevová, Petr Piťha: Druhá mezinárodní konference o automatickém zpracování jazyků

Next Jarmila Panevová: Nová bibliografie strojového překladu