Časopis Slovo a slovesnost
en cz

České překlady prací o transformační gramatice

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Чешские переводы работ по трансформационной грамматике / Les traductions en tchèque des travaux consacrés à la grammaire transformationnelle

Academia, nakladatelství ČSAV, vydala v posledních dvou letech v českém překladu významné práce o koncepci a vývoji transformační gramatiky N. Chomského a jeho spolupracovníků.

R. 1966 vyšel v jednom svazku soubor tří Chomského významných prací: základní Syntaktické struktury (Syntactic Structures,[1] Mouton 1957, 1961, 1963) v překladu Z. Hlavsy, dále Logický základ teorie jazyka (The Logical Basis of Linguistic Theory, vyšlo v Proceedings of the Ninth Intern. Congress of Linguists,[2] Mouton 1964) v překladu F. Daneše a O pojmu „gramatické pravidlo“ (On the Notion „Rule of Grammar“, studie ze sb. Structure of Language and its Mathematical Aspects,[3] Providence 1961) v překladu E. Benešové. Doslov k překladu napsal P. Novák, Chomského bibliografie je doplněna zejm. o příslušnou literaturu naši a sovětskou.

R. 1967 pak na tento soubor navázalo jednosvazkové vydání tří prací Chomského spolupracovníků: J. J. Katz — P. M. Postal, Celistvá teorie lingvistických popisů (An Integrated Theory of Linguistic Descriptions, M. I. T. 1964), seznamující se změnami v transformační gramatice z r. 1964,[4] zejm. pokud jde o zařazení sémantiky do teorie popisu jazyka; P. M. Postal, Složková struktura (Constituent Structure: A Study of Contemporary Models of Syntactic Description, Indiana University 1964), vykládající zvl. o vztazích mezi Chomského teorií gramatiky a jinými koncepcemi; J. J. Katz Polověty (Semi-sentences, studie ze sb. The Structure of Language: Reading in the Philosophy of Language,[5] New Jersey 1964), tj. útvary, které sice nejsou gramaticky správné, ale pro uživatele jazyka jsou srozumitelné. — Překlad uvedených prací pořídila E. Hajičová, předmluvu napsal P. Sgall. K pracím je připojen užitečný česko-anglický slovníček termínů.


[4] K tomu srov. P. M. Postal Nový vývoj teorie transformační gramatiky, SaS 26, 1965, 1—13; dále pak tamtéž, s. 191—194.

Slovo a slovesnost, volume 29 (1968), number 1, p. 112

Previous Jarmila Panevová: Nová bibliografie strojového překladu

Next rd (= Redakce): Poznámka redakční