Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nová práce o fonologii

Josef Vachek

[Chronicles]

(pdf)

Travail récent sur la phonologie

Mezinárodní asociace pro fonologická studia vydala letos k mezinárodnímu sjezdu pro vědy fonetické v Londýně návod, jak fonologicky popisovati jazyky a nářečí (N. TRUBETZKOY: Anleitung zu phonologischen Beschreibungen. Édition du Cercle Linguistique de Prague, 1935. Cena Kč 8). Brožurka má jen malý rozsah (32 stran), ale její obsah má význam zásadní. Soustavnému fonologickému prozkoumávání jazyků a nářečí vadí dnes hlavně nedostatek takových popisů jazykových, z kterých by bylo možno učiniti si představu o fonologické stavbě toho kterého jazyka. Trubetzkého návod zdůrazňuje nutnost, aby se při fonologických popisech jazyků postupovalo podle jednotného plánu, předem připraveného, a upozorňuje na otázky, na které musí každý fonologický popis jazyka nebo nářečí dát spolehlivou odpověď. Umožniti takovou odpověď napomáhá zvláště jedenáct pravidel, která autor v textu uvádí na způsob thesí. — Ale Trubetzkého brožura není jen pouhou praktickou příručkou, nýbrž má zvláštní význam i pro teorii fonologie, ba linguistiky vůbec. Jsou v ní totiž po prvé souborně probrány otázky fonologické interpretace, třebaže zhuštěnou formou. A fonologická interpretace, pohybujíc se na rozmezí langue a parole a prostředkujíc mezi nimi, může už proto leckde vrhnouti zajímavé světlo na jejich vzájemný poměr. Proto se Trubetzkého návod jistě dočká podrobnějšího rozboru i po této stránce.

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 4, p. 252

Previous Jan Mukařovský: Postavy a díla

Next Kžk. (= Karel Kožešník): Geopolitická linguistika?