Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Některé čs. rukopisy v německých knihovnách

Dmytro Čyževśkyj

[Chronicles]

(pdf)

Quelques manuscrits tchécoslovaques qui se trouvent dans les bibliothèques allemandes

Při své práci v německých knihovnách a archivech jsem si mimo jiné za úkol zjistit pokud možno úplně dosud nepopsané slovanské rukopisy. Zde podávám jenom docela stručnou zprávu o některých objevech, a to o rukopisech, které jsou zajímavé pro české a slovenské dějiny kultury.

1. V archivu sirotčince v Halle je anonymní rukopis, označený na pergamenovém obalu jako „Kronyka Prazska Czeska“. Dílo je z r. 1629, opis z r. 1638. Pokud jsem mohl určit, je to nový rukopis známé Pražské kroniky Bartoše Písaře.

2. V témže archivu je anonymní rukopis, který není uveden v katalogu, ale už r. 1876 zmiňuje se o něm prof. C. Weiske v Programu latinské školy sirotčince. Tento rukopis pochází z pozůstalosti Heinricha Mildeho, člena kruhu Frankova, zajímajícího se o český protestantismus (srov. už u Jungmanna krátké údaje o jeho českých tiscích). Opis je z r. 1584 a obsahuje dvanáct krátkých traktátů Českých bratří. Není uvedeno ani jméno (jména) spisovatelovo, ani údaje o opisovačích. První traktát je dílo Jana Blahoslava — a to „Sedm přžičin Proč Bratrj k Kněžjm Luteryanskym anebo gakož řkau Ewangelistským přistaupití ne moğau a nechtěgj“ (srov. Chudoba, 25 sl.). Ostatní traktáty probírají zčásti totéž téma, zčásti rozličné body učení víry Českých bratří a podobají se jazykem i slohem prvnímu traktátu tak, že můžeme i u nich předpokládat autorství Blahoslavovo (jako rok zpracování traktátů uvádí se většinou týž rok 1558). — Tuto otázku proberu v dohledné době jinde.

3. Zajímavý jest ještě jeden rukopis, obsahu[254]jící překlad několika traktátů polského ariána „Erasma Blieznera“. Předmluvu napsal B. Zywnustka, „Rodicz Noweho Mista Prazskeho. Toho Czasu Pysarz Radny Mesta Hostoreniz (?)“. Rukopis pochází, jak se zdá, z r. 1600.

Z ostatních menších objevů se zde zmiňuji o dvou dopisech Ľudovíta Štúra a o autobiografii Matyáše Béla z jeho studentských let. Podrobnosti o všech těchto rukopisech ještě uveřejním a otisknu také ty z nich, které jsou dosud neznámé.

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 4, pp. 253-254

Previous Kžk. (= Karel Kožešník): Geopolitická linguistika?

Next Přednášky v Praž. ling. kroužku od ledna do června 1935