dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slavistické publikace michiganské university

BHk (= Bohuslav Havránek)

[Chronicles]

(pdf)

Славистические издания Мичиганского университета / Les publications slavistiques de l’Université de Michigan

Pro zajímavost upozorňuji, že poměrně dobře jsou zastoupeny naše publikace, české i slovenské, v Introductory Bibliography of Slavic Philology, kterou r. 1965 vydal Department of Slavic Languages and Literatures michiganské university. Tam jsou i moje Studie o spisovném jazyce i Dokulilova Teorie odvozování slov (bez vročení) i nová Travaux linguistiques de Prague atd., třebaže ne bez drobných nedostatků: např. z Výboru z české literatury doby husitské jen I. díl z r. 1963, uvedené moje Studie jsou v oddíle „Fonologických a gramatických studií“, nikoli v odd. Languages Culture, kde je Spisovná čeština a jazyková kultura, Jedličkova a moje Česká mluvnice je jen z r. 1951 apod. Jsou však pojaty do této bibliografie i základní studie z periodik a sborníků a převážnou většinou jsou připojeny i signatury knih michiganské universitní knihovny. — Bibliografie je převážně jen lingvistická, z dějin literatury jsou položky dost nahodilé a mezerovité, chybějí např. slovníky Poldaufovy, dokonce i Dějiny české literatury I—III, 1959 až 1961.

V témže oddělení slovanských jazyků a literatur vycházejí Michigan slavic materials pro posluchače; o č. 1—5 v. již v SaS 26, 1965, 300n. V 6. č. vyšlo anglické vydání zčásti přepracované a doplněné práce F. V. Mareše, vydané v Slavii 25, 1956, 443—495 (The origin of the slavic phonological system and its development up to the end of slavic language unity, 1965, 94 s.). Marešova práce vyšla týž rok i v německém překladu.

Slovo a slovesnost, volume 27 (1966), number 2, p. 192

Previous Zdeněk Hlavsa: Information Sources in Linguistics

Next rd (= Redakce): Oprava