Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Ku klasifikácii morfém

Ľubomír Ďurovič

[Articles]

(pdf)

О классификации морфем / Sur la classification des morphèmes

Konfrontovanie viacerých slovanských jazykov ukazuje vo flexii, predovšetkým substantív, niektoré javy, ktoré môžu byť zaujímavé z hľadiska teórie morfémy.

Nemám tu v úmysle zaoberať sa teóriou morfémy. Skôr chcem z pozícií vcelku tradičného ponímania morfémy, ako je dané napr. v projekte štandardi[127]zovanej terminológie PLKu,[1] nastoliť otázku morfematického charakteru javov, ktoré sa nazývajú „rozšírenie kmeňa“[2] či „predesinential suffix“[3] a tiež otázku morfematického charakteru vsuvných vokálov.

Revidujem tu to miesto svojej knihy „Paradigmatika spisovnej ruštiny“ (1964, s. 10), kde vyslovujem názor, že tieto dva javy nie sú nositeľmi nijakého významu a že ich preto nemožno pokladať za morfémy. Pri ďalšom uvažovaní som prišiel, ako sa mi zdá, k lepšiemu riešeniu.

1. Vo flexii mnohých slovanských substantív kmeň nie je totožný vo všetkých tvaroch. Vzhľadom na tému tohto koreferátu zaujímavé sú nie striedania vokálov či konzonantov [ako je napr. v slove ČOR1T ~ ČER1[4]], ale prípady, kde sa ku kmeňu vo všetkých tvaroch jedného z čísel pripája jedna alebo niekoľko foném (rozšírenie kmeňa).

Patria sem napr.:

ruské брат ~ братья, братьев (B1RAT-∅ ~ B1RA ˙ T-J-A), дерево ~ деревья (-J-); сын ~ сыновья, сыновей (SIN-∅ ~ SIN-A1V1J-A ˙); судно, судна ~ суда (SU ˙ D-N-O ~ SUD-A ˙); южанин, южанина ~ южане, боярин ~ бояре, болгарин ~ болгары (JUŽA ˙ Ń-IN-∅ ~ JUŽA ˙ N-E, pričom v sg. je mäkké a v pl. tvrdé zakončenie kmeňa;[5] tak isto slová, kde rozšírenie kmeňa je v každom z čísel iné, napr. шурин ~ шурья (ŠU ˙ Ŕ-IN-∅ ~ ŠU ˙ Ŕ-J-A), хозяин ~ хозяева (-IN- ~ -I3V-) a tiež do istej miery typ теленок ~ телята, kde, pravda, morfémy -ONK- i -AT- majú v prvom rade hodnotu slovotvorného sufixu;

bulharské гражданин ~ граждани, българин ~ българи (-IN-);

srbochorvátske čas ~ časovi, časovā … (popri časi, časā …), vjetar ~ vjetrovi (-OV-), bič ~ bičevi, bičevā … (-EV-); gradjanin ~ gradjani (-IN-);

slovenské prípady pl. dievčence (tj. dievč-enc-e) oproti sg. dievča, dievčaťa

Všetkým týmto prípadom je spoločné to, že k rozšíreniam kmeňa sa spravidla pripájajú normálne koncovky plurálu. Tak napr. v rus. братья je tá istá koncovka -A ako v type дома, города; v srbochorvátskych „dlhých“ a „krátkych“ tvaroch plurálu sú koncovky zásadne totožné. V rus. type крестьянин je síce osobitná koncovka N. pl. -E,[6] avšak všetky ostatné tvary majú bežné plurálové koncovky: analogický stav je v slovenskom type dievčence.

Vidno teda, že vo všetkých uvedených prípadoch sa popri normálnych koncovkách, zreteľne signalizujúcich i pád i číslo, objavuje ešte jeden osobitný signalizátor čísla: 

B1RAT - J - A

            pl. nom. + pl.

DOM - A

         nom. + pl.

B1RAT - J - AM

            pl. dat. + pl.

DOM - AM

         dat. + pl.

[128]Rozšírenie nemožno pokladať za integračnú časť kmeňa v jednom z čísel. Dá sa to dokázať napr. tým, že v ruských slovách ako дно alebo камень sa pred ním v kmeni objavuje vsuvný vokál (D + O ˙ + N-J-A), ktorý je reakciou slova na isté kombinatorické podmienky.

Pretože rozšírenia kmeňa, ako sme videli, sú nositeľmi istých gramatických významov, musíme ich pokladať za istý typ gramatických morfém. Špecifickou črtou týchto morfém je to, že signalizujú gramatický význam, už raz dostatočne zreteľne signalizovaný inou morfémou toho istého tvaru.

Pri vyloženom ponímaní je jasné, že sem nepatria prípady ako slovenské synovia alebo čes. synové, kde sa časť -ovia (-ové) na pozadí tvarov ako synov (synů) alebo synom (synům) prejavuje ako morfematicky nedeliteľná koncovka.

Nepatria sem ani typy rus. время/времени, мать/матери, alebo slk. zviera/zvieraťa a analogické prípady v ostatných slovanských jazykoch. Tu časť -ен-, -ер-, slk. -ať-/-at- (ktorú na pozadí N. sg. tiež možno pokladať za rozšírenie kmeňa) nie je nositeľom ani lexikálneho, ani gramatického významu a preto ju nemožno pokladať za morfému. Vo všetkých týchto prípadoch istý význam nesie skôr neprítomnosť tejto časti, čo je súčiastkou paradigmatickej charakteristiky N. sg. vo všetkých týchto flektívnych typoch.

Konečne sem nepatria ani bulharské prípady typu чичо - чичове/чичовци, Стоян - Стоянови/Стояновци, друм - друмове/друмища, pretože morfémy -ов-, -овц-, -ищ- pridávajú v každom prípade danému tvaru istý nový význam, neobsiahnutý nijak v samotných koncovkách -e, -u, -a.

Celkom zvláštny a ojedinelý v celej ruskej nominálnej flexii je prípad číslovky оба. V nominatíve sa protikladom koncoviek -A ~ -E signalizuje protiklad ženský ~ neženský rod, pričom aj -A aj -E súčasne nesú i gramatický význam nominatívu (оба ~ обе). Avšak tento syntetický princíp sa neuplatňuje v nepriamych pádoch: v tvaroch ako обоих/обеих, обоим/обеим atď. časť -OJ- resp. -EJ- signalizuje iba rozdiel rodov (a sú to teda normálne gramatické morfémy) a časť -IX, -IM, -IMI iba význam pádu. Je to teda zreteľný aglutinačný spôsob vyjadrovania gramatických vlastností: podobnosť OB-O ˙ J-IX s B1RA ˙ T-J-A alebo ŠU ˙ Ŕ-IN-∅ je iba zdanlivá.

2. Vsuvné vokály nemožno pokladať za historické alternácie kmeňa. Veľkú časť z nich síce možno vysvetliť mechanizmom straty jerov, ale v každom slovanskom jazyku je dosť prípadov, ktoré z jerov vysvetliteľné nie sú (porovn. slk. heslo/hesiel, norma/noriem, rovnako čes. hesel, norem, sch. socializam/socializma, marka/marakā, rus. корень/корня atď.).

Pre každý slovanský jazyk však možno postaviť synchronické pravidlá (mnohé platné so 100% pravdepodobnosťou), a) do ktorých konsonantických skupín sa vsuvný vokál vkladá, b) ktorý vokál sa vyberá pre danú konsonantickú skupinu, c) za akých podmienok sa vsuvný vokál vkladá (napr. v ruštine vtedy, ak za kmeňom nenasleduje vokalická koncovka, preto je N. sg. ложь i I. sg. ложью; v slovenčine iba vtedy, ak za kmeňom nasleduje nulová koncovka, preto na pozadí I. pl. kosťmi nie je napr. *báseň-mi, ale básň-ami).

Na základe toho by sa mohlo zdať (a spravidla sa to aj myslí), že vsuvné vokály sú synchronicky vecou fonematickej kombinatoriky, teda že sa dajú vyložiť na fonematickej úrovni jazyka.

Proti takémuto ponímaniu však možno postaviť niektoré fakty.

V ruštine existujú prípady, kde sa za celkom rovnakých fonematických podmienok vsuvný vokál nutne vkladá do G. pl. 2. skloňovania, ale nevkladá [129]sa do N. sg. 1. skloňovania, napr. G. sg. банка, N. sg. банк, ale N. sg. банка, G. pl. банок, podobne G. sg. полка, N. sg. полк, ale N. sg. полка, G. pl. полок. Vidno, že i pri celkom homonymných kmeňoch rozdiel v automatizme vsuvných vokálov je daný nie iba kombinatorikou foném, ale i istými vlastnosťami morfologickými (príslušnosť k istému flektívnemu typu): v rámci možností daných fonematickým okolím je tu tento morfologický faktor rozhodujúci.

Veľmi podobná je situácia v slovenčine: do rovnakých konsonantických skupín, napr. -TK-, -PK-, -BK-, -SL-, -TL- ар. sa vsúva za celkom rovnakých fonematických podmienok iný vokál v N. sg. maskulín, a iný v G. pl. feminín alebo neutier, napr. N. sg. matka, G. pl. matiek, ale G. sg. mlatka, N. sg. mlatok; N. sg. bodka, G. sg. bodiek, ale G. sg. predku, N. sg. predok; N. sg. veslo, G. pl. vesiel, ale G. sg. posla, N. sg. posol, resp. G. sg. priemyslu, N. sg. priemysel ap.

Veľmi preukazný je mechanizmus fungovania vsuvného vokálu v srbochorvátčine, kde sa objavuje v G. pl. bez ohľadu na to, že koncovkou tohto pádu je -ā, pričom v iných pádoch, s tým istým -a (pravda, krátkym), vsuvného vokálu niet, napr. društvo, G. sg. društva, ale G. pl. društā; lovac, G. sg. lovca, ale G. pl. lova; N. sg. marka, ale G. pl. maraatď.

Vidno, že rozdiely rus. банк ~ банок, slk. matka ~ matiek, sch. marka ~ marakā sú fonematicky nevysvetliteľné: fungovanie vsuvných vokálov tu možno bezo zvyšku vysvetliť až na morfematickej úrovni jazyka. Výskyt/nevýskyt, resp. výber vsuvného vokálu tu nesú istú „paradigmatickú informáciu“ (termín J. S. Maslova z dosiaľ nepublikovanej prednášky), patria k paradigmatickej charakteristike niektorých tvarov za určitých okolností: keďže teda spolu s koncovkami spolusignalizujú niektoré gramatické hodnoty (pád, typ skloňovania), treba ich tiež uznať za gramatické morfémy.

3. Oba popísané prípady majú jednu spoločnú črtu. I rozšírenia kmeňa, i vsuvné vokály nesú gramatickú informáciu, už i bez nich dostatečne signalizovanú inými gramatickými morfémami, t. j. sú redundantné. Z povedaného teda vyplýva, že treba uznať ako svojrázny typ morfém „redundantné gramatické morfémy“. Existencia takýchto redundantných gramatických morfém je, nakoľko môžem súdiť, jednou zo špecifických vlastností gramatickej stavby slovanských jazykov.

 

R é s u m é

К КЛАССИФИКАЦИИ МОРФЕМ

В статье исследуется, насколько данной дефиниции морфемы удовлетворяют а) распространения основы типа русс. (брат) — братья, т. е. B1RAT-J-A, или с.-х. (час) — часови, часова, т. е. ČAS-OV-I, б) беглые гласные.

Автор приходит к заключению, что оба указанных явления несут определенное значение (приведенные типы распространения основы, наряду с окончаниями, сигнализируют грамматическое значение числа; беглые гласные нельзя без остатка объяснить ни как исторические чередования, ни как результат фонологических комбинационных правил: они несут определенную — в разных славянских языках разную — парадигматическую информацию). Их специфической чертой является, однако, то, что значение, сигнализируемое ими, вполне достаточно сигнализируется еще и другими грамматическими средствами, прежде всего окончаниями. Поэтому предлагается признать и распространения основы, и беглые гласные «избыточными грамматическими морфемами».


[1] TCLP 4, Prague 1931, s. 321: Morphème. … — Unité morphologique non-susceptible d’être divisée en unités morphologiques plus petites, c’est-à dire une partie de mot qui, dans toute une série de mots, se présente avec la même fonction formelle et qui n’est pas susceptible d’être divisée en parties plus petites possédant cette qualité.

[2] Ľ. Ďurovič, Paradigmatika spisovnej ruštiny, Bratislava 1964, s. 81 a i.

[3] E. Stankiewicz, The Singular-Plural Opposition in the Slavic Languages, IJSLP 6, s. 10 a i.

[4] Používam tu rovnakú fonematickú transkripciu verzálami, ako vo svojej citovanej knihe. O jej zásadách o. c., s. 30n.

[5] Zdôvodnenie fonologickej tvrdosti kmeňa v N. pl. -ане v mojej cit. knihe, s. 85.

[6] Ľ. Ďurovič, o. c., s. 85.

Slovo a slovesnost, volume 26 (1965), number 2, pp. 126-129

Previous Oldřich Leška: K vztahu mezi morfologií a syntaxí

Next Jan Kořenský: Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků