Časopis Slovo a slovesnost
en cz

K vztahu mezi morfologií a syntaxí

Oldřich Leška

[Articles]

(pdf)

К вопросу об отношении морфологии к синтаксису / À propos de la relation entre la morphologie et la syntaxe

V těchto poznámkách o vztahu mezi morfologií a syntaxí jde o dvě věci: (1) o to, jak morfologie motivuje tvářnost syntaktického plánu, (2) o tvrzení, že morfologie je redundantní. Obě tyto otázky spolu souvisí.

1. Pro úvahy o vztahu mezi morfologií a syntaxí zřejmě nestačí nejobecnější vymezení morfologie a syntaxe (např. vymezení takové, že se morfologie zabývá formální a významovou strukturou slov, kdežto syntax se zabývá celky nadslovními); v takovém případě můžeme o vztahu mezi morfologií a syntaxí podle všeho říci jen tolik, že plán morfologický je předpokladem realizace plánu syntaktického. Mají-li být úvahy o vztahu mezi morfologií a syntaxí obsažnější, je třeba vycházet z toho, jakou má morfologie a syntax v daném případě povahu a co je v plánu syntaktickém povahou morfologie motivováno (dál budeme mít na mysli češtinu a jazyky jí podobné). Kromě toho je si třeba při úvahách o vztahu mezi morfologií a syntaxí uvědomovat, že je nelze zaměňovat s úvahami o relativní důležitosti zkoumání v těchto dvou oblastech vzhledem k aktuálnímu stavu a potřebám lingvistiky.

2. Jádrem morfologie jsou gramatické kategorie morfologické. Obvykle se jejich specifika hledá ve způsobu vyjádření nebo v povaze gramatických významů. Podle mého názoru je pro gramatické kategorie morfologické charakteristická jejich dvojí funkční relevance:

(1) gramatické kategorie morfologické jsou funkčně relevantní vzhledem k samému plánu morfologickému, a to tak, že jejich svazky vymezují, konstruují obecnou sémantiku řady slovních druhů, jsou konstruktivní vnitřní formou této obecné sémantiky (tak např. gramatické kategorie substantivní konstruují obecně sémantickou kategorii „substanciálnosti“, která je afinní s věcným, lexikálním obsahem takových substantiv, o nichž školní mluvnice říká, že „jsou jména osob, zvířat a věcí“, a která dovoluje, aby kategorie substantiv nebyla vázána na jistý věcný obsah, jak to vidím v případech, jako jsou substantiva verbální běh, plavání, substantiva abstraktní rychlost, hbitost, dobrota); toto je interní jazyková funkce morfologických gramatických kategorií;[1]

[125](2) gramatické kategorie morfologické jsou funkčně relevantní vzhledem k syntaktickým vztahům v tom smyslu, že jsou vnitřní formou sémantického vztahu, v němž se daný syntaktický vztah realizuje (tak např. ve spojení kroutit hlavou jde o syntaktický vztah závislosti [determinační] realizovaný v sémantickém vztahu děje — kroutit — a jeho předmětu — hlavou, kterýžto vztah je formován a specifikován instrumentálem, který tomuto sémantickému vztahu svým invariantním významem vyhovuje);[2] toto je externí jazyková funkce gramatických morfologických kategorií.

Ve smyslu právě uvedeném lze o gramatických kategoriích morfologických říci, že jsou formální; vidíme také, jak těsně jsou oba jazykové plány spolu spjaty.

3.1 Morfologicky ztvárněná oblast syntaxe je doplňována prostředky lexikálními — „syntaktickým lexikem“ (např. spojkami). Tím je umožněna výstavba pevné syntaktické kostry, na niž promítáme (na jejímž pozadí chápeme) morfologicky nestrukturované syntaktické vztahy. Z rozsahu morfologicky ztvárněné syntaxe lze uvažovat na míru vázanosti slova na výpovědní celek, na stupeň závaznosti i relevanci pravidel o uspořádání výpovědních součástí (jistě není náhoda, že právě na češtině bylo objeveno aktuální [kontextové] členění výpovědi i úloha pořádku slov pro ně). Kromě toho jsou morfologicky ztvárněnou syntaxí řízeny i možnosti uplatnění — vedle syntakticky spojitých větných členů — také větných členů vytčených nebo volně připojených, anebo samostatných součástí s větnou gramatickou stavbou nespjatých.

3.2 V syntaxi lze rozlišovat základní rovinu, kde syntaktická platnost je zřetelně motivována morfologicky a kde i stránka věcně obsahová je maximálně symetrická se stránkou gramatickou (z této roviny jsou např. větné výpovědi, na nichž se ve školách začíná s „větným rozborem“), a rovinu odvozenou, danou mechanismem transpozic, (1) transpozicí větněčlenskou a (2) transpozicí slovnědruhovou.

(1) Při větněčlenské transpozici jde o případy, kdy rozdíl v skladebné funkci není vázán na rozdíl morfologický, např. jet tam a zpět lístek tam a zpět. Je to nejjednodušší možnost volně rozkládat věcný obsah po větných členech.

(2) Při slovnědruhové transpozici jde o morfologicky (gramaticky i slovotvorně) charakterizované přenášení téhož věcného obsahu do různých skladebných funkcí (dům na rohu nárožní dům, těžit uhlí těžení, těžba uhlí). Povaha morfologie, jak byla charakterizována, dovoluje, aby v slovnědruhové transpozici i slovotvorné prostředky nabývaly jisté syntaktické relevance.

Oba případy transpozice vedou k tomu, že jasně rozlišujeme mezi gramatickou stavbou a obsahovou výstavbou výpovědi.[3]

[126]Je jistě jasné, jak transpoziční rovina syntaktická souvisí s morfologií a s její povahou i jak je stupeň jejího rozvinutí důležitý pro tvářnost syntaktického plánu. Přitom je transpoziční rovina morfologií jen motivována (nikoli dána); z druhé strany vysvítá, jak právě kontakt morfologického plánu s plánem syntaktickým realizuje potence morfologického plánu.

4. V úvahách o vztahu mezi morfologií, syntaxí a lexikem se vyskytuje tvrzení, že morfologie je redundantní v tom smyslu, že ji lze převést na lexikon a syntax.[4] Představíme-li si, že postupně vylučujeme morfologii z jazykové stavby, budeme tím jazyk postupně zbavovat samostatné roviny prostředků kategoriálně zařazujících i funkčně charakterizujících věcně obsahové elementy; do popředí budou vystupovat syntaktické prostředky, které jak v rovině syntaktické, tak morfologické byly doposud v pozadí (pravidla o uspořádání). Přitom se nám však bude starý rozdíl mezi morfologií a syntaxí do takového jazyka druhou stranou vracet, jednak v podobě hierarchizace pravidel o uspořádání elementů uvnitř výpovědních součástí a pravidel o uspořádání výpovědních součástí v celku výpovědi, jednak v podobě funkčního (distribučního) rozrůznění některých lexikálních elementů na „synsémantika“ a „autosémantika“. Mají-li být funkce pojmenovací a vypovídací rozlišeny a zajištěny „elementy věcně obsahové lexikální povahy“ a „pravidly syntaktické povahy“, krystaluje na styčné ploše těchto dvou rovin vlastní jazyková forma. Myslím, že pro toto poznání je úvaha o redundanci morfologie důležitá.

 

R é s u m é

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ МОРФОЛОГИИ К СИНТАКСИСУ

Автор дает характеристику морфологии и старается показать, каким образом характер синтаксического плана зависит от характера морфологического плана. При ближайшем рассмотрении оказывается возможным дифференцировать синтаксический план в несколько ярусов, основной из которых характеризуется прежде всего симметрией между вещественно семантическим планом и грамматическим оформлением, тогда как следующие над ним яруса являются производными и формируются благодаря действующему в языке механизму транспозиций. Именно этот факт приводит к тому, что в построении высказывания приходится различать грамматическую структуру и план содержания (и противопоставлять их друг другу).

Утверждение об «избыточности» морфологии, если его продумать до конца, помогает понять центральное положение морфологии в структуре языка в целом.


[1] Jsou ovšem i substantiva, která nemají jazykovou strukturu substantiv (např. taxi na rozdíl od taxík) a jen svým věcným obsahem — funkčně obsahově — se řadí k substantivům strukturovaným. Diskuse o slovních druzích je stále otevřená proto, že se v slovních druzích našich gramatik vidí záležitost (strukturně) gramatická, ač jde o soustavu kategorií funkčně obsahových, z nichž mnohé mají ovšem pevnou kostru strukturně gramatickou. Jsou tedy substantiva dvojí — substantiva gramaticky strukturovaná a substantiva funkčně obsahová. (Starší a dnes méně běžný termín části řeči (partes orationis) je sice neobratný, ale je právě z uvedených důvodů lepší než termín slovní druhy.)

[2] Všechny morfologicky ztvárněné syntaktické vztahy nejsou specifikované, např. ty, které jsou ztvárněny adjektivy.

[3] Můžeme mluvit o obsahové výstavbě výpovědi v širším smyslu, kam zahrnujeme aktuální (kontextové) členění výpovědi (obsahová výstavba výpovědi dynamická) a obsahovou výstavbu v užším smyslu — jakožto způsob rozložení věcného obsahu po větných členech (obsahová výstavba statická). — K tomu srov. O. Leška, K otázce tzv. transpozice, Rusko-české studie, Sb. Vysoké školy pedagogické v Praze, Jazyk a literatura II, 1960, 43—46, kde jsou i příslušné odkazy na literaturu.

[4] Jak „lexikon“, tak „syntax“ je tu třeba chápat volně jako „elementy věcně obsahové“ a „pravidla syntaktického uspořádání“.

Slovo a slovesnost, volume 26 (1965), number 2, pp. 124-126

Previous Jozef Ružička: Vzťahy medzi morfológiou a syntaxou

Next Ľubomír Ďurovič: Ku klasifikácii morfém