Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Naše řeč k šedesátinám prof. dr. Al. Jedličky

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

Naše řeč к шестидесятилетию проф. д-ра Едлички / La revue Naše řeč dédiée au soixantième anniversaire du professeur Alois Jedlička

Dne 20. června t. r. dožil se 60 let prof. dr. Al. Jedlička, profesor bohemistiky na filosofické fakultě Karlovy university v Praze. Prof. Al. Jedlička patří k významným přispěvatelům i našeho časopisu, připomeňme zejména jeho příspěvky z oblasti teorie spisovných jazyků a problematiky normy a kodifikace. Životnímu jubileu prof. Al. Jedličky věnoval časopis Naše řeč, jehož byl dlouholetým redaktorem, zvláštní dvojčíslo (č. 2/3) letošního ročníku (55, 1972). Jubilantovo obsáhlé a pro rozvoj české jazykovědy závažné dílo hodnotí tu jeho vysokoškolský učitel akad. Boh. Havránek. Za ním následuje dvacet příspěvků jubilantových vědeckých přátel a žáků. Jejich široká tematická paleta do značné míry zrcadlí široký vědecký obzor a pracovní zaměření prof. Jedličky. Obecně jazykovědné zaměření mají tu zejm. příspěvky K. Horálka o symetrii a asymetrii v jazyce, J. Filipce o spojování slov, M. Těšitelové o kvantitativním hodnocení lexikálních prostředků a jejich stylistickém využití, K. Hausenblase o učebním stylu v soustavě stylů funkčních. Ostatní příspěvky jsou převážně bohemistické: týkají se zvukových, [272]mluvnických i slovníkových jevů češtiny spisovné v jejím dnešním stavu i v jejím vývoji i problematiky českých nářečí. Některé zkoumají problematiku širší, jako je problematika sloves po stránce tvaroslovné a slovotvorné, problematika odvozování i skládání slov, tvoření zkratek a otázky stylistické; jiné osvětlují některé zajímavé jednotlivosti, jako některé slovesné vazby i větné spojky, v nichž je patrný v současné normě vývojový pohyb; pozornosti se dostává i otázce jazyka v uměleckých dílech i poměru umělce k jazyku.

K číslu je připojena výběrová bibliografie prací prof. Al. Jedličky, uspořádaná podle okruhů jeho vědeckých zájmů, zvláštní pozornost je tu věnována i jeho práci redakční a ediční, dále popularizační a organizační; neměly v ní chybět záznamy o jeho rozsáhlé a úspěšné práci na školských učebnicích češtiny; úplnou bibliografii vydá filos. fakulta KU. — I náš časopis přeje jubilantovi do dalších let mnoho úspěchů pracovních i osobních.

Slovo a slovesnost, volume 33 (1972), number 3, pp. 271-272

Previous Jiří Kraus: Nové lingvistické časopisy

Next Poznámka