Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Užitečná informace o polské lingvistice

Jiřina Novotná-Hůrková

[Chronicles]

(pdf)

Полезная информация о польской лингвистике / Une information utile sur la linguistique polonaise

V Krakově vyšlo letos 4. číslo informačního bulletinu Biuletyn Informacyjny Językoznaw[349]stwa Polskiego i Słowiańskiego w Polsce (Kraków 1972) péčí polské složky Československo-polské jazykovědné komise při ČSAV a PAN. Poslední číslo obsahuje: (1) seznam jazykovědných pracovišť v rámci PAN a universit s upozorněním na některé organizační a personální změny, ke kterým došlo za poslední období, (2) přehled publikovaných prací z oblasti slavistiky. V přehledu, který je rozdělen podle jednotlivých lingvistických disciplín (historická mluvnice, dialektologie, lexikografie, onomastika, jazyková kultura apod.), dále podle jednotlivých slovanských jazyků, které jsou předmětem badatelského zájmu polských jazykovědců, jsou uváděny především práce knižní, monografické, ale i některé závažné studie dílčí, publikované v odborných časopisech. Dále (3) jsou do bulletinu zařazeny autoreferáty: T. Gołębiowské Antroponimia Orawy (na základě onomastických výzkumů určuje autorka míru vlivu slovenštiny na polské dialekty Oravy, a to na vlastních jménech, tj. jménech, příjmeních a také přezdívkách) a T. Z. Orłośové Zapozyczenia słowiańskie w czeskiej terminologii batanicznej i zoologicznej (autorka v něm zkoumá vliv polské, ruské a jihoslovanské odborné terminologie na vytváření českého botanického a zoologického názvosloví v období národního obrození). Poslední část bulletinu tvoří (4) seznamy doktorských a habilitačních prací a získaných vědeckých hodností z oblasti polonistiky a slavistiky.

Bulletin dává čtenáři možnost nabývat přehledu o aktuálním stavu bádání v oblasti jazykových vztahů polsko-českých a polsko-slovenských i obecně v bohemistice a slovakistice. Pravidelné vydávání polského informačního bulletinu a jeho užitečnost ocenila také Československo-polská jazykovědná komise při ČSAV a PAN na svém posledním zasedání v červnu 6.—10. 1972 v Praze.

Slovo a slovesnost, volume 33 (1972), number 4, pp. 348-349

Previous Milada Nedvědová: Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského

Next Josef Skulina: Jihoslovanský příspěvek z oblasti slovníkových kontaktů