dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografie prací o aktuálním členění

Ludmila Uhlířová

[Chronicles]

(pdf)

Библиография работ об актуальном членении / La bibliographie des travaux sur la perspective de l’énoncé

Počátkem letošního roku vyšla v Brně anotovaná bibliografie českých a slovenských prací o aktuálním členění, nesoucí název An Analytical Bibliography of Czechoslovak Studies in Functional Sentence Perspective (vyd. Univerzita J. E. Purkyně, fakulta filozofická, 1976, 145 s.). Autoři J. Firbas a E. Golková v ní zachytili a anglickými anotacemi doprovodili celkem 302 tituly z let 1900—1972, tedy téměř úplnou produkci domácí literatury o daném tématu (s výjimkou posledních tří let). Zájemci o aktuální členění mají tak nyní k dispozici vedle Tylovy neanotované bibliografie z r. 1970[1] i podrobnou bibliografii v jazyce zpřístupňujícím zejména odborníkům neslavistům i onen velký počet významných prací, které byly o aktuálním členění napsány česky a slovensky, a umožňujícím zevrubněji poznat jednu z těch oblastí bádání o jazyce, v níž má právě naše lingvistika velkou tradici. Pro srovnání uveďme, že Tylova bibliografie, obsahující díla nejen autorů domácích, ale i zahraničních, čítá za skoro stejné období, totiž 1900 až 1970, celkem 663 položek, tedy jen o něco víc než dvojnásobek počtu prací československých. Brněnská bibliografie zaznamenává většinu českých a slovenských prací podle bibliografie Tylovy (vynechány jsou některé stati věnované výlučně problematice jednotlivých prostředků aktuálního členění, např. některé speciální rozbory slovosledné) a rozšiřuje ji významně o období 1970—1972 (z těchto tří let je 58 položek). Zahrnuje jen práce původní, [252]výjimečně též obsáhlejší recenzní články. Anotace jsou stručné a výstižné, znění některých z nich bylo autorizováno.

Jako dodatek k bibliografii je otištěno Memorandum z mezinárodního sympozia o aktuálním členění, které se konalo v r. 1970[2] a na němž byla mj. zdůrazněna naléhavá potřeba důkladného, přesného a spolehlivého zpracování bibliografie. Další sympozium o aktuálním členění, které se bude konat koncem letošního roku v Sofii (pořadateli jsou brněnská a sofijská univerzita) se tedy bude moci — díky úspěšnému úsilí brněnských autorů — při svém jednání právě o takovou bibliografii opřít.

Tím, že autoři přeložili názvy všech prací i anotace do angličtiny, vykonali navíc mimo vlastní náročný úkol bibliografický ještě pozoruhodný čin terminologický: Různorodou a nejednotnou českou terminologii opatřili anglickými ekvivalenty a tím dali vyniknout významovým shodám, resp. rozdílům mezi jednotlivými termíny a jejich užitími u různých autorů. I to je důležitý krok, který by mohl v budoucnu přispět k žádoucímu terminologickému sjednocování.


[1] Z. Tyl, Materiály k bibliografii prací o aktuálním členění větném, vyd. Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha 1970, 64 s.

[2] Zprávu o sympoziu i text Memoranda viz v SaS 32, 1971, 177—182.

Slovo a slovesnost, volume 37 (1976), number 3, pp. 251-252

Previous Lumír Klimeš: K problematice lexikálního složení českých odborných textů

Next Milan Romportl, Karel Horálek: Poznámka k redakční poznámce