Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Slovník slovanské lingvistické terminologie

Antonín Tejnor

[Chronicles]

(pdf)

Словарь славянской лингвистической терминологии / Le dictionnaire de la terminologie linguistique slave

Nakladatelství Academia vydalo dlouho očekávaný čtrnáctijazyčný konfrontační Slovník slovanské lingvistické terminologie. Jde o kolektivní dílo vypracované pod záštitou Mezinárodní terminologické komise lingvistické při Mezinárodním komitétu slavistů péčí Československé terminologické komise lingvistické. Vědeckým redaktorem slovníku je Alois Jedlička, recenzenty jsou Ján Horecký, Oldřich Leška a Josef Vachek.

Slovník slovanské lingvistické terminologie obsáhne dva díly. První díl zahrnuje 2266 heslových pojmů-termínů uspořádaných systémově v 9 kapitolách: 1. kapitola — obecné lingvistické pojmy, 2.—7. kapitola — pojmy-termíny z jednotlivých rovin jazykové stavby (zvuková stránka, grafika, lexikologie, slovní druhy, morfologie, syntax), 8. kapitola — pojmy-termíny z oblasti stylistiky, 9. kapitola — termíny nových lingvistických metod a škol.

Úkolem slovníku bylo zachytit lingvistickou terminologii slovanskou. Proto se soustřeďuje především na pojmy a jevy specifické pro slovanské jazyky, a nezahrnuje pojmy-termíny charakteristické jen pro popis stavby jazyků z jiných jazykových skupin.

Systémové uspořádání vychází většinou z české a slovenské terminologie, výjimku tvoří jen pojmy-termíny specifické pro jiné slovanské jazyky nebo v těchto jazycích tradičně užívané. K východiskovým termínům byly vypracovány terminologické ekvivalenty ve všech slovanských jazycích (včetně terminologických variant srbocharvátských a charvátosrbských, hornolužických a dolnolužických) a ekvivalenty ve třech západních jazycích (v angličtině, francouzštině a němčině), které však mají v základě úkol výkladový, informativní.

Slovník slovanské lingvistické terminologie není slovníkem výkladovým. Až na některé výjimky nepřináší definice termínů a nezachy[80]cuje rozdíly v pojetí, pokud nejde o termíny homonymní. Základní význam termínů vyplývá jednak z jejich pozice v systému, jednak ze sítě ekvivalentů.

II. díl Slovníku slovanské lingvistické terminologie, který má vyjít v letošním roce, obsáhne abecední soupisy termínů ve všech jazycích, v nichž jsou uvedeny ekvivalenty.

Slovo a slovesnost se k Slovníku slovanské lingvistické terminologie vrátí ještě v podrobné recenzi.

Slovo a slovesnost, volume 40 (1979), number 1, pp. 79-80

Previous Eva Pokorná: O koncepci jednosvazkového slovníku němčiny

Next Ivan Lutterer: Polská konference o jazyce a společnosti