Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Pražský lingvistický kroužek 1997/1998–1998/1999

Tomáš Hoskovec

[Chronicles]

(pdf)

The Prague Linguistic Circle 1997/1998–1999/2000

Slovo a slovesnost přineslo v roce 1998 zprávu Sedm let od obnovení činnosti PLK a Přehled zasedání PLK v období 1990/1991–1996/1997 (SaS, 59, 1998, s. 77–80, 238–240). Navazujeme přehledem za období následující a několika drobnými zprávami, které se váží k činnosti Kroužku.

 

Zasedání

 

1997/1998

 

08.09.97

Vjačeslav V. Ivanov: Protivopostavlenije glagola i imeni v lingvističeskoj tipologii

06.10.97

Zasedání k oslavě 85. narozenin dr. Miloše Dokulila

20.10.97

Randolph Quirk: Further thoughts on the English genitive

10.11.97

Charles Fillmore: Valence, hierarchies, and linking (JP)

17.11.97

Zasedání k uctění památky prof. Oldřicha Lešky

01.12.97

Valná hromada PLK

19.01.98

Olga Lomová: Hyperbaton v čínské básni. Ano či ne?

02.02.98

Milena Doleželová-Velingerová: Čínská literární historiografie 1904–1928

16.02.98

Květa Sgallová: Český rým a jeho vztah k sémantice a gramatice

02.03.98

Věra Strnadová a Alena Macurová: Jaký jazyk, jaký svět? O komunikaci neslyšících

16.03.98

James D. McCawley: Why surface syntactic structure reflects logical structures as much as it does, but only that much (JP)

30.03.98

Petr Koťátko: Jazykové konvence, komunikativní intence a význam promluvy

20.04.98

Filip Karfík: Nomos a fysis. Pokus o interpretaci Platónovy filosofie jazyka

04.05.98

Miroslav Červenka: Principy volného verše

18.05.98

Petr A. Bílek: Textovost. K pokusům o vymezení stabilního rámce mezi póly mimetického odkazování a fiktivnosti při interpretaci moderního prozaického textu

01.06.98

Diskusní večer ke knize Františka Čermáka „Základy lingvistické metodologie“

 

 

1998/1999

 

21.09.98

Jan Svartvik: Uses of English language corpora

21.09.98

Jan Šabršula: K podstatě a fungování jazykového znaku (mimořádně se konala dvě zasedání v jediném dni)

05.10.98

Tomáš Hoskovec: Celostní morfologie litevštiny

19.10.98

František Čermák, Renata Blatná, Vladimír Petkevič a Jan Hajič: Český národní korpus a korpusová lingvistika

02.11.98

Karel Fiala: Několik poznámek ke společným slovosledným faktorům v japonštině a češtině

05.11.98

Karel Hausenblas: Karel Poláček jako básník, malíř, filmař a lusor v pentalogii o okresním městě (JS)

09.11.98

Joan Bresnan: Morphosyntactic markedness revisited (JP)

16.11.98

Zdeněk Pinc: Antropologie dialogu

30.11.98

Wolfgang F. Schwarz: Dekonstruktionen: Stereotypie und Mythos in Dramen Václav Havels und Sławomir Mrożeks

18.01.99

Oldřich Král: Význam srovnávací poetiky

01.02.99

Petr Sgall: Čekající možnosti a číhající propasti

15.02.99

Milan Jankovič: Nad Vančurovými Obrazy z dějin … K otázkám rytmičnosti v próze

01.03.99

Jindřich Toman: Why (not) be nostalgic. Notes on the history of the Prague Linguistic Circle (JP)

15.03.99

Vladimír Uhlíř: Jazyková Romania orientalis (od Jadranu k Pontu)

29.03.99

Sáva Heřman: Balkánské konvergence a divergence od příchodu Slovanů

19.04.99

Marek Nekula: Poznámky ke Kafkově češtině

[160]22.04.99

Miroslav Komárek: Komunikace versus systém? (JS)

03.05.99

Heidrun Gerzymisch-Arbogast: Zur Repräsentation des Textthemas und seiner Relevanz für das Übersetzen

10.05.99

Barbara H. Partee a Vladimir B. Borščev: Russian genitive of negation in existential sentences: Some problems of word order and the notion of topic

20.05.99

Igor Němec: Česká slova odboje (JS)

24.05.99

Jiří Holý: Z teorie narace: autorské vyprávění

     

 

Spolupráce při zasedáních

 

Pražský lingvistický kroužek je nezávislá učená společnost s právním postavením občanského sdružení. Nevytváří institucionální vazby a působí navenek především prostřednictvím svých členů. Díky podpoře děkanátu se ve sledovaném období mohl pravidelně scházet na půdě Filosofické fakulty Karlovy university.

Řada členů Kroužku jsou zároveň členy Jazykovědného sdružení České republiky. Slavnostní zasedání k životním jubileím těchto členů pořádají PLK s JS vesměs společně. V našem přehledu jsou taková zasedání opatřena poznámkou (JS).

Pro působení navenek vytvořili členové PLK Centrum Viléma Mathesia, mezinárodní školu lingvistiky a sémiotiky. O její finanční zabezpečení se starala Nadace Viléma Mathesia. Ta se po změně českého zákona musela přeměnit na Nadační fond Viléma Mathesia a Pražského lingvistického kroužku. Za sledované období byly uspořádány celkem 4 cykly mezinárodních přednášek.

S přednáškovými cykly Centra Viléma Mathesia (CVM) se pojí zvláštní institut rozšířeného zasedání Kroužku, zvaný „jakobsonovská přednáška“. Pořádají se při příležitosti mezinárodních setkání. V těchto přednáškách přední představitelé dnešní lingvistiky přinášejí svůj pohled na metodologický přínos a nové uplatnění Pražské školy v kontextech aktuálních problémů, které řeší. První jakobsonovskou přednášku pronesl O. Leška 29. března 1996 při plenárním zasedání Kroužku a účastníků mezinárodní konference ke 100. výročí narození R. Jakobsona a 70. výročí založení PLK. Jmenovala se Prague School linguistics: Unity in diversity a vyšla později tiskem ve 3. svazku obnovené řady Travaux. Další přednášky se konaly u příležitosti cyklů CVM. Posluchači byli účastníci kursů i členové a hosté PLK. Přednášeli významní lingvisté, pozvaní učitelé CVM: Barbara Parteeová, Formal semantics and lexical semantics: Approaches and bridges (05.08.96), Emmon Bach, Some typological observations on North American languages (10.02.97), Charles Fillmore (10.11.97), James D. McCawley (16.03.98), Joan Bresnanová (09.11.98) a Jindřich Toman (01.03.99). Přednášky posledních čtyř řečníků jsou uvedeny výše, v přehledu zasedání PLK, a to s poznámkou (JP).

 

Publikační činnost

 

Kroužek pokračuje ve spolupráci s mezinárodním nakladatelstvím John Benjamins (Amsterdam/Philadelphia). V roce 1999 vyšel již 3. svazek obnovené řady Travaux du Cercle linguistique de Prague (ed. E. Hajičová, T. Hoskovec, † O. Leška, P. Sgall, Z. Skoumalová), připravujeme svazek 4.

Ve spolupráci s Masarykovou universitou a s Českou asociací anglistů připravil Kroužek sborníček Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách (Brno 1998, ed. J. Hladký, T. Hoskovec), do něhož byly jednak zařazeny vzpomínky žáků a přátel, které shromáždil PLK (část jich zazněla na pietním zasedání 6. června 1996), jednak dosud nevydané dopisy V. Mathesia Josefu Vachkovi, které z pozůstalosti J. Vachka zpracoval profesor brněnské anglistiky J. Hladký.

Kroužek se stará o znovuvydání klasických textů, jimž vnější okolnosti nedopřály náležitého ohlasu a jimž případně hrozí i fyzický zánik (tak jako kdysi nenávratně zanikla úplná verse Karcevského úvodu k jeho Le système du verbe russe z r. 1927). V této souvislosti členové Kroužku připravili po odborné stránce k vydání dva tituly (Mathesiovo Nebojte se angličtiny a Trnkův Rozbor nynější spisovné angličtiny). Oba zatím čekají v různých nakladatelstvích.

Ústav jazykovědy FF MU
Arna Nováka 1, Brno

Slovo a slovesnost, volume 61 (2000), number 2, pp. 159-160

Previous Přemysl Hauser: Tomo Korošec: Stilistika slovenskega poročevalstva

Next Eva Hajičová: Teorie optimality a aktuální členění věty