Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Přehled zasedání Pražského lingvistického kroužku v období 1990/91–1996/97

Tomáš Hoskovec

[Kronika]

(pdf)

Meetings of the Prague Linguistic Circle in the period 1990/91–1996/97

 

1990/91

 

04.10.90

Oldřich Leška: Lingvistické problémy v Pražském lingvistickém kroužku klasického období

01.11.90

Jiří Holý: K Vančurově estetice a stylu

29.11.90

Martin Procházka: Dekonstrukce jako poststrukturalistická tendence v anglosaské literární teorii

13.12.90

František Daneš: K české syntaxi po Vilému Mathesiovi

03.01.91

Petr Sgall: Co přináší formální lingvistika

28.01.91

Werner Hüllen: Wörter im Alltag

28.02.91

Gerhart Nickel: New tendencies in contrastive linguistics

21.03.91

Mojmír Otruba: Stálost a pohyblivost textu

04.04.91

Valná hromada

18.04.91

Miloš Dokulil: Vztah fundace jako jeden ze základních principů funkčně strukturálního zkoumání jazyka

23.05.91

Milan Jankovič: Dílo jako „věc“ a „znak“

 

 

1991/92

 

31.10.91

R. Brabcová – J. Hedvičáková: Morfologie a tvoření slov v nových učebnicích českého jazyka na základní škole (JS)

07.11.91

Jana Hoffmannová: Intertextové a infratextové vztahy: Konfliktnost a návaznost

21.11.91

Miloš Dokulil – Petr Sgall: Anketa o jazykové kultuře

05.12.91

Miroslav Červenka: Mukařovského „fónická linie“ a rozbor veršové intonace

09.01.92

Jiří Hedánek: Problém automatické akustické analýzy řeči

16.01.92

Vzpomínkový večer k poctě prof. Vladimíra Skaličky (P. Sgall)

23.01.92

Paul L. Garvin: Funkční empirismus – noetický podklad soudobého funkcionalismu

13.02.92

Luděk Hřebíček: K nadvětným strukturám textu (příspěvek ke kvantitativní analýze jazyka)

27.02.92

Jan Čadil: Několik poznámek o psaném jazyce a grafematice

12.03.92

Jan Kořenský: Komunikativní pojetí jazyka – cesta nebo scestí?

26.03.92

Klaas-Hinrich Ehlers: Entwicklung von Begriff und Metaphorik des Systems bei Ju. Tynjanov

09.04.92

Alexandr Rosen: Metody automatické syntaktické analýzy

22.04.92

Robert Nicolaï: Apparentements linguistiques: problèmes théoriques et méthodologiques

[239]14.05.92

František Čermák: Sémiotika a slovník

18.06.92

Jiří Marvan: Flexe jako teoretický problém

 

 

1992/93

 

28.09.92

Jiří Nosek: Stylistický rozbor jazyka Winstona S. Churchilla

15.10.92

Petr Rezek: Což takhle dát si koňak? Ďáblova tenata reklamy

26.11.92

Jaroslav Kolár: K žánrovému statutu děl staré české literatury

10.12.92

Jaroslav Peregrin: Struktura jazyka od de Saussura k Montaguovi

04.01.93

Loys Potterová: Sign in Shakespeare

25.02.93

Petr Sgall: Komunikativní východisko lingvistické teorie

18.03.93

Mojmír Otruba: Pragmatická dimenze semióze

20.05.93

Jan Šabršula: Premorfologická formace

10.06.93

Tomáš Hoskovec: K otázkám syntaktické typologie

 

 

1993/94

 

18.11.93

Vladimír Petkevič: Ke komputační lingvistice I

16.12.93

Vladimír Petkevič: Ke komputační lingvistice II

03.02.94

Jan Hajič: Formální morfologie

03.03.94

Josef Vachek: Vzpomínky na zakladatelskou generaci PLK (JS)

18.04.94

Diskusní večer o pojmu významu

05.05.94

Valná hromada

19.05.94

Dominik Lukeš: Kognitivní gramatika ve vývoji kognitivní vědy

23.06.94

Jan Šabršula: N. S. Trubeckoj jako lingvista a ideolog

 

 

1994/95

 

10.10.94

Oldřich Leška: Sergej Karcevskij a Pražský kroužek

13.10.94

Peter Hallaråker: On the double-tracked evolution of standard Norwegian (JS)

24.10.94

Oldřich Král: O čínské narativitě

07.11.94

Eva Hajičová: Postavení rematizátorů v aktuálním členění věty

21.11.94

Michael S. Flier: A forth Slavic palatalization of the velars: evidence from Ukrainian dialects

12.12.94

Jan Čermák: Beowulf: poezie složených slov

16.01.95

Oldřich Leška: Dvojí pojetí fonologie v Pražském lingvistickém kroužku

06.02.95

Ivo Osolsobě: 1600+6 let (poněkud problematické pojetí počátku a periodizace sémiotiky)

20.02.95

Miroslav Procházka: Srovnávací sémiotika umění Jiřího Veltruského

06.03.95

Zdena Skoumalová: Poznámky k otázce přechodných jednotek v jazykové stavbě (se zvláštním zřetelem ke struktuře slova)

16.03.95

Barbara H. Partee: Aspect and quantification in English and Czech

03.04.95

Oldřich Leška: Kam dospělo uvažování o významu

24.04.95

Pražská škola a dnešek (P. Sgall, E. Hajičová, J. Peregrin, T. Hoskovec)

15.05.95

Ladislav Tondl: Kultura dialogu. Sémiotický přístup

29.05.95

Jarmila Doubravová: Sémantické gesto v hudbě

12.06.95

Oldřich Švarný: Ke kontrastivní prozodii čínštiny a češtiny

 

 

1995/96

 

25.09.95

Karel Fiala: Diachronní aspekty typu japonštiny ve vztahu ke slovosledu a k aktuálnímu členění

05.10.95

Eva Hajičová: Ohnisko, gramatika věty a sémantika promluvy (JS)

16.10.95

Jarmila Panevová: Ještě jednou k valenci

06.11.95

Bohumil Zavadil: Otazníky kolem baskičtiny

20.11.95

Diskusní večer k sémiotice (Z. Mathauser, M. Červenka)

04.12.95

Zdenka Švarcová: Experiment s rozborem literárního textu v šesti rovinách

14.12.95

Anna Wierzbická: Semantic and lexical universals. Theory and empirical findings (JS)

08.01.96

Petr Vopěnka: Matematika a myšlení barokní doby

05.02.96

Alexandr Stich: Jazykověda a jazyková kultura v 1. polovině 18. století

19.02.96

Jaromír Homolka: Poznámky ke staročeské legendě o svaté Kateřině

04.03.96

Hana Hlaváčková: Vztah iluminace k textu středověkých biblí

18.03.96

Jaromír Černý: Mezníky v hudebních dějinách (a kritéria jejich vymezování)

21.03.96

Jan Firbas: Tematické a netematické trasy v textu (JS)

22.04.96

Ľubomír Ďurovič: Systém slovenských vokalických (mor)fonémů

[240]06.05.96

Vzpomínka na prof. Josefa Vachka (J. Firbas, L. Dušková, E. Hajičová, P. Sgall, M. Dokulil, Z. Hlavsa, J. Peprník)

20.05.96

Jaroslav Kolár: Jak prezentovat Jakobsona

03.06.96

Diskusní večer ke knize Z. Starého „Ve jménu funkce a intervence“ (Z. Starý, O. Leška, M. Jelínek, P. Sgall, J. Kořenský)

17.06.96

Sáva Heřman: Relevance funkce a intervence (spisovné jazyky na Balkáně sociolingvisticky) (JS)

 

 

1996/97

 

23.09.96

Helena Kurzová: Typologie a srovnávací jazykověda (JS)

07.10.96

Rudolf Vévoda: Nová archívní bádání o R. Jakobsonovi

21.10.96

Petr Sgall: Typologie holistická?

04.11.96

Čang Chan-liang: The legacy of Josef Vachek and its implications on Chinese script

18.11.96

Mario Valdés: The phenomenological foundations of comparative literary history

02.12.96

Václav A. Černý: Jazyková mnohost Kavkazu

16.12.96

Bohumil Zavadil: Jazyková mnohost Pyrenejského poloostrova

13.01.97

Jaroslav Vacek: Indický jazykový svaz

27.01.97

Dušan Zbavitel: Sanskrt a jeho komunikativní role a možnosti

10.02.97

Emmon Bach: Some typological observations on North American languages

24.02.97

Tomáš Glanc: Sémiotický rozbor filmu „Vysoká voda“ Igora Minajeva

10.03.97

Patrick Sériot: Origines paradoxales du structuralisme à Prague: Structure ou totalité?

24.03.97

Vladimír Uhlíř: Jazyková mnohost obojí Gallie

14.04.97

Klaas-Hinrich Ehlers: Vom gestörten Gleichgewicht. Modelle der Diachronie in der historischen Phonologie und in der deutschen Sprachinhaltsforschung

21.04.97

Robert Nicolaï: Diffusion lexicale … Modélisations, preuves, épreuves

05.05.97

Irene Portis-Winner: Peirce's aesthetics and its relation to Jakobson

19.05.97

Petr Zima: Spirála kreolizace v Africe

29.05.97

Jan Kořenský: Lingvistika na cestách hledání (JS)

02.06.97

Minoru Watanabe: Modalitní výrazy v japonštině

16.06.97

Diskuse o přístupech k jazykové mnohosti (T. Hoskovec, P. Sgall, V. Uhlíř, F. Čermák, S. Heřman)

 

Poznámka: Zasedání označená (JS) se konala společně s Jazykovědným sdružením ČR. Tento přehled je přílohou k příspěvku Sedm let od obnovení činnosti PLK (SaS, 59, 1998, s. 78–80).

Slovo a slovesnost, ročník 59 (1998), číslo 3, s. 238-240

Předchozí Renáta Blatná, František Čermák, Eva Hajičová, Karel Kučera, Věra Schmiedtová, Petr Sgall: Šestnáctý kongres lingvistů

Následující Čang Chan-liang (Taipei): Odkaz Josefa Vachka pro studium čínského písma