dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Diskuse o pravopise

rd (= Redakce)

[Rozhledy]

(pdf)

Дискуссия об орфографии / Discussion sur l’оrthоgraphe

Zahajujeme diskusi o českém pravopise na tomto odborném místě a chceme v ní dát slovo i názorům značně vzájemně odlišným. Zatímco širší veřejnost nerada přijímá jakékoli změny v pravopise, část jazykovědců a pedagogové usilují o jeho zjednodušení. Vědecké kolegium jazykovědy dalo proto podnět k ustavení pravopisné komise, značně široké, a ta právem soudí, že je vhodné veřejně diskutovat o pravopisných otázkách v odborném časopisu.

Přes stále se zvyšující význam mluveného slova v dnešní společnosti stoupá i význam psaného, přesněji řečeno tištěného slova. Tím i grafický obraz jazykového vyjádření v dnešním spisovném jazyce dávno už není jen zápisem mluvené řeči, ale je systémovou složkou spisovného jazyka. Tato složka má sloužit snadnému čtení a rychlému porozumění tištěných projevů na straně jedné a na straně druhé nemá znesnadňovat osvojení psané podoby jazyka. Při vytváření nového spisovného jazyka bylo by možno dosti snadno obě tyto úlohy sladit; ve vyspělém jazyce spisovném s dlouhou tradicí bývají často obě tyto úlohy v disharmonii, protože první z nich bývá spojena se vžitými návyky. Právě proto je třeba teoretické diskuse, aby tyto složité otázky pravopisu a jeho vývoje, které mají pro jazykovou praxi právě v dnešní struktuře naší společnosti zvýšený význam, byly všestranně osvětleny dříve, než se přistoupí k jakémukoli řešení.

[117]Diskuse více z hlediska školy a praxe byla již zahájena také v časopise Český jazyk a literatura 14, 1963 statí Jaromíra Běliče Odhodláme se k výraznějšímu zjednodušení pravopisu?

Slovo a slovesnost, ročník 25 (1964), číslo 2, s. 116-117

Předchozí Miroslav Komárek, František V. Mareš, Jaroslav Kuchař, Igor Němec, Slavomír Utěšený: Z V. mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii

Následující Josef Vachek: Diskuse o pravopise. K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka