Časopis Slovo a slovesnost
en cz

O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů (II)

Pů (= Jan Průcha)

[Kronika]

(pdf)

О чехословацких лингвистических публикациях к съезду славистов (I, II) / Au sujet des ouvrages linguistiques tchécoslovaques parus à l’ocasion du VIe Congrès international des slavistes (I, II)

K VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů konanému v srpnu 1968 v Praze připravila řadu publikací i česká pracoviště universitní (o publikacích akademického nakladatelství viz v SaS 29, 1968, s. 344). Pražská filosofická fakulta věnovala sjezdu sborník jazykovědných prací Slavica Pragensia X (Acta Univ. Carol. — Philologica 1—3, Praha 1968, 356 s. + 50 s. přílohy obsahující rejstřík autorů, příspěvků a recenzí ke všem publikovaným svazkům této řady). Problémů lingvostylistiky a teorie překladu se týkají příspěvky sb. Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury XII, Praha 1968, 186 s.

Pod titulem Problemy sovremennoj lingvistiki (Praha 1967, 117 s.) byly vydány [452]dvě rusistické studie pracovníků pedagogické fakulty v Praze (M. Kubík o syntaxi a Z. Oliverius o morfémové analýze). Sborník pedagogické fakulty v Plzni (Jazyk a literatura VIII, Praha 1968, 193 s.) obsahuje bohemistické a rusistické příspěvky jazykovědné a literárněvědné.

Brněnská universita vydala k sjezdu dvě práce: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (Řada jazykovědná A 16, Brno 1968, 178 s.) a Otázky slovanské syntaxe II (sb. symposia „Strukturní typy slovanské věty a její vývoj“, Univ. J. E. Purkyně, Brno 1968, 464 s.).

Příspěvky slavistů z olomoucké university a z pedagogické fakulty v Ostravě jsou publikovány společně v Sborníku prací jazykovědných a literárněvědných (Acta Univ. Palackianae Olomucensis. Fac. Philos. 47, Philologica XXV, Praha 1968, 158 s.).

Při příležitosti sjezdu byly vydány dvě důležité práce přehledové: Slovanská filologie na universitě Karlově (Praha 1968, 370 s. a příloha) a Bibliografický soupis publikační činnosti členů slavistických kateder filosofické fakulty university Karlovy v Praze, Praha 1968, 228 s.).

Slovo a slovesnost, ročník 29 (1968), číslo 4, s. 451-452

Předchozí Josef Vachek: K chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“

Následující Herbert Galton (USA): Slovesný vid a čas