dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Empirický vs. verbální postoj v lingvistice

Pavel Novák

[Články]

(pdf)

Эмпирический и вербальный подход к лингвистике / L’approche empirique contre l’approche verbale en linguistique

V lingvistice — podobně jako v jiných vědách — je běžná tato situace: V jisté (poměrně úzké) oblasti jevů platí jisté pravidelnosti. Přestoupíme-li hranice této oblasti, zjišťujeme, že jsou věci složitější. Nejlepší se zdá začít se zkoumáním takové širší oblasti. Setkáváme se však i s jinými postoji. Jeden z nich je předmětem této poznámky.

V původní užší oblasti zkoumání existuje skupina jevů, z nichž každý vyhovuje vždy současně např. dvěma podmínkám P1 a P2. Nechť se pro tyto jevy užívá termínu T. V širší oblasti jsou však zjištěny i jevy, které vyhovují jen P1 nebo jen P2. Tím se okamžitě vynoří spousta empirických otázek: Vyhovuje každý jev vyhovující P1 (resp. P2) i podmínce P2 (P1)? Za kterých jiných podmínek platí původní pravidelnost? Existuje mezi P1 a P2 statistická korelace? Atd. Je tedy práce dost.

Někoho však spíše pálí otázky jako: Avšak které jevy nazývat výrazem T i v širší oblasti? nebo téměř platonisticky: Avšak co je (opravdu) T-em i v širší oblasti? Popis širší oblasti zkoumání s sebou nesporně nese i otázky terminologické, ale možností způsobů jejich kladení a řešení je více, než sugerují obě uvedené otázky. (Postoj, jehož jsou výrazem, patrně přetrval z dob, kdy za hlavní platilo nazvat každou věc „jejím správným jménem“.)

Příklad 1

U většiny typů syntaktických dvojic v současné češtině jsou hodnoty některých morfologických kategorií jednoho členu, slovního tvaru y, funkcí (v matematickém smyslu) hodnot některých morfologických a/nebo lexikálních kategorií členu druhého, slovního tvaru x, a zároveň vynechání x je — z hlediska dané dvojice — nespornou elipsou, kdežto vynechání y stejně nespornou elipsou není.[1] Jsou však i případy jiné: mezi členy syntaktické dvojice dochází k vzájemnému ovlivňování, přizpůsobování[2] (kromě často diskutovaných případů jako subjekt-predikát, pět mužů, i jiné, např. některý z mužů, kde z + G substantiva je řízeno kmenem zájmena, kdežto rod zájm. se shoduje s rodem subst.). Podobně je více možností (čtyři) vynechání členů dvojice, takže je celkem dvanáct apriorně možných kombinací obou hledisek. Které z nich jsou v současné češtině zastoupeny? Kterými „pravidly“ lze vystihnout realizované kombinace? Jak jsou typy syntaktických dvojic vymezené těmito kombinacemi využity k signalizaci toho, že označovaná (designata) lexémů obou členů syntaktické dvojice jsou v nějakém (blíže nesignalizovaném) vztahu, že jsou v některém (signalizovaném) vztahu nebo že označované jednoho z lexémů je v některém (signalizovaném) vztahu k označovanému druhého lexému?

U prvního, většinového typu syntaktických dvojic nebývá sporu o tom, že y „závisí“ na x. Při vhodném zarámování může mít dobrý smysl i otázka, co s výrazy záviset, závislý za hranicemi většinového typu syntaktických dvojic, jako např. zda a jak vybrat i u druhých typů řídící a závislý člen, aby byla nejčastěji splněna podmínka projektivity.[3]

Pokud však nejsou otázky po užívání výrazu závislý apod. vhodně relativizovány, jsou konkrétními případy již obecně charakterizovaného verbálního postoje.

[264]Příklad 2 (zaznamenán jen výchozí stav)

Každý z čtenářů i přispěvatelů tohoto časopisu se v základní škole naučil členit své písemné promluvy tak, aby hranice „pole syntaktických vztahů“[4] souhlasila s hranicí organizace interpunkční („od tečky k tečce“). Při čtení takových promluv odpovídá (interpunkční) tečce koncové intonační vyznění.

V mluvené (spontánní, improvizované) promluvě a v psané promluvě takovou promluvu imitující však — jak je obecně známo — uvedené korespondence neplatí. Konkretizace obecného empirického postupu v této rozšířené oblasti zkoumání je nasnadě.

 

R É S U M É

Empirical vs. Verbal Attitudes in Linguistics

In a restricted domain D of investigation let each member of a set T fulfill two conditions P1 and P2. In a broader domain D' let such a co-extensiveness of P1 and P2 do not hold. An immediate empirical task should be to look for more general regularities in D'. Instead, some linguists prefer to bother how to apply the term T in D', what are the “genuine’‘ T's in D' etc. (verbal attitude). Two examples are adduced.


[1] Srov. S. Machová, K formě závislostních gramatik, SaS 36, 1975, 143.

[2] J. Popela, Příspěvek k základním syntaktickým vztahům a k syntaktickým prostředkům, Bull. VŠRJL 4, 1960, 122.

[3] Viz L. Nebeský, Některé otázky závislostní koncepce syntaxe, SaS 32, 1971, 23.

[4] P. Trost, Subjekt a predikát, AUC Philol. 3, SlavPrag 1962, 267.

Slovo a slovesnost, ročník 38 (1977), číslo 4, s. 263-264

Předchozí Karel Horálek: Slovo, věta a promluva

Následující Bohuslav Havránek: Jedna z cest mediteránních názvů do staré češtiny