Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nový retrográdní slovník ukrajinštiny

Marie Těšitelová

[Kronika]

(pdf)

Новый обратный словарь украинского языка / A new reverse dictionary of Ukrainian

K řadě retrográdních slovníků, tj. slovníků uspořádaných abecedně podle pravé strany slova, přibyl retrográdní slovník současné spisovné ukrajinštiny Inversijnyj slovnyk ukrajins’koji movy, vyd. Naukova dumka, Kyjev 1985, 811 s. Je to v pořadí druhý retrográdní slovník ukrajinštiny; první — Inversijnyj slovnyk ukrajins’koji movy u tr’och vypuskach — vyšel v Oděse v l. 1971—1976 a byl pořízen na základě šestisvazkového akademického dvojjazyčného slovníku ukrajinsko-ruského (Ukrajins’ko-rosijs’kyj slovnyk, Kyjev 1953—1963), tedy retrográdním uspořádáním ukrajinské části tohoto slovníku. Nový retrográdní slovník ukrajinštiny vznikl jako retrográdně uspořádaný index k 21svazkovému akademickému jednojazyčnému výkladovému slovníku Slovnyk ukrajins’koji movy (Kyjev 1970 až 1980). Vypracoval jej kolektiv autorů z katedry ukrajinského jazyka oděské univerzity ve spolupráci s Ústavem jazykovědy O. O. Potebni AN USSR v Kyjevě.

Nový retrográdní slovník ukrajinštiny zachycuje celou slovní zásobu současného spisovného ukrajinského jazyka, celkem 134 000 slov, resp. hesel. Problém lexikální homonymie, který se tu nutně objevuje, nejsou-li slova rozlišena např. kódem apod., řeší se odkazem (arabskými číslicemi) na výchozí slovník; naznačuje se různá slovnědruhová příslušnost, např. u slova za, ev. polysémie, např. u slova baba, apod.

K retrográdnímu slovníku jsou připojeny dodatky (s. 779—811). Obsahují přehled (1.) prvních částí složených slov typu kino-, novo- apod., (2.) druhých částí složených slov typu -valentnyj, -fon apod., (3.) ustálených spojení typu Achillova pata apod., (4.) jiných typů tvoření slov, např. předponové odvozování sloves typu spaty, zaspaty, naspaty, perespaty, vyspaty atd.

V rámci dodatků ke slovníku jsou uvedena ve třech tabulkách některá základní statistická data.

Tak tabulka 1 obsahuje frekvence posledních písmen v ukrajinštině: Relativně největší frekvenci tu mají písmena: j (22,33 %), y (21,94 %), ja (20,24 %); frekvence ostatních písmen je celkově podstatně nižší, ojediněle klesá pod 10 % (u písmena a (8,93 %)) a pod 5 % (u písmen: jer (4,93 %), o (4,82 %), k (4,51 %)), u zbývající většiny písmen pod 1 %. Analogické rozložení frekvence posledního písmena nacházíme i v češtině, i když frekvence jednotlivých písmen se tu samozřejmě liší.

Tabulka 2 uvádí kombinace a frekvence posledních digramů, tabulka 3 kombinace vzhledem k poslednímu grafému a frekvence posledních trigramů. I zde by se nabízelo srovnávat tato data s analogickými daty pro češtinu (srov. M. Těšitelová a kol., Kvantitativní charakteristiky současné češtiny, Praha 1985; M. Těšitelová - J. Petr - J. Králík, Retrográdní slovník současné češtiny, Praha 1986). — Tabulky přinášejí cenný materiál ke studiu typologickému.

V úvodu ke slovníku — snad až příliš stručném, postrádáme např. popis práce na slovníku, zejména její technické stránky apod. — zmiňují se autoři o možnostech, jak retrográdního slovníku využít. Využití vidí — právem — především při studiu ukrajinského jazyka na všech jeho rovinách, zejména ve slovotvorbě, v morfologii, v typologii (srov. výše), ale také v jazykové praxi, při vyučování ukrajinskému jazyku (ukazuje se tu význam slovotvorných typů, který by se měl projevit i v odstupňování jejich nácviku apod.).

Nový retrográdní slovník ukrajinštiny znamená další přínos do speciální oblasti retrográdních slovníků vůbec, slovanských pak zvláště.

Slovo a slovesnost, ročník 48 (1987), číslo 1, s. 71

Předchozí Olga Müllerová: Empirická práce o institucionálních rozhovorech v němčině

Následující Josef Štěpán: Český básník a literární vědec o jazyce