Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografický soupis k ročníkům 26 (1965)—50 (1989)

Zdeněk Tyl

[Bibliografie]

(pdf)

Библиографический перечень томов 26 (1965)—50 (1989) / A bibliographic registration of the volumes 26 (1965)—50 (1989)

Tento soupis navazuje na první rejstřík zpracovaný pro ročníky 1(1935)—25(1964) a otištěný v SaS, 26, 1965, s. 318—372. Základní uspořádání záznamů je opět tematické a jeho účelem je usnadnit — spolu s podrobným obsahem — orientaci v bohatém materiálu, jehož rozsah se — v porovnání s prvním čtvrtstoletím — zvýšil o plnou polovinu. V souladu s hlavními vývojovými tendencemi současné lingvistiky — jak se odrazily i v náplni SaS, bylo toto třídění, jinak vycházející z tradičního schématu Bibliografie české lingvistiky (s přihlédnutím k mezinárodní Bibliographie linguistique), podle potřeby v některých podrobnostech upraveno.

Záznamy v jednotlivých oddílech jsou — s nečetnými, věcně motivovanými výjimkami — řazeny chronologicky, tj. tak, jak byly v SaS otištěny. Ve shodě s ustáleným členěním příspěvků v SaS jsou v této bibliografii jejich záznamy rozlišeny grafickou úpravou jmen autorů: u statí jsou jména tištěna verzálkami, u „Rozhledů“ proloženě, v „Kronice“ normální antikvou. Tituly článků jsou zvýrazněny kurzívou a veškerý ostatní text v záznamech je sázen antikvou. Pořadové číslo ročníku SaS, rok vydání, stránky a event. další popisné údaje jsou uvedeny rovnítkem =. Jestliže bylo k stati připojeno resumé (zpravidla cizojazyčné), je jeho titul citován v příslušném jazyce a ve znění, jak byl otištěn v SaS. Pokud bylo třeba záznam ještě jakýmkoli způsobem doplnit, jsou tyto anotace signalizovány dvojím šikmým dělítkem //. Čísla v závěrečném osobním rejstříku odkazují na autory příspěvků v SaS; čísla tam uvedená za stejnou značkou // se však vztahují k ostatním osobám jmenovaným jak v titulech článků, tak i v anotacích.

Zdeněk Tyl

 

Tematický přehled soupisu

 

0.

LINGVISTIKA OBECNÁ

 

0.0.

Generalia

 

0.0.0.

Obecné a celkové práce (1—9)

262

0.0.1.

Lingvistické směry a školy (10—31)

262—263

0.0.2.

Metody lingvistické práce (32—45)

263

 

 

 

0.1.

Universalia

 

0.1.1.

Filozofie jazyka (46—69)

263—264

0.1.2.

Marxismus a jazykověda (70—77)

264

0.1.3.

Logika a jazyk (78—89)

264—265

0.1.4.

Sémiotika. Jazykový znak (90—108)

265

0.1.5.

Nejazyková komunikace. Zoolingvistika (109—112)

265

0.1.6.

Obecná sémantika (113—123)

265—266

0.1.7.

Jazyková typologie (124—131)

266

0.1.8.

Základní lingvistické pojmy a kategorie (132—169)

266—267

 

 

 

[258]0.2.

Popis a rozbor jednotlivých plánů jazyka

 

0.2.1.

Zvuková a grafická stránka

 

0.2.1.0.

Obecné příspěvky (170—184)

267—268

0.2.1.1.

Fonetika (185—198)

268

0.2.1.2.

Fonologie (199—221)

268—269

0.2.1.3.

Zvuková kultura řeči (222—225)

269

0.2.1.4.

Grafématika. Psaný jazyk (226—231)

269

0.2.1.5.

Hláskosloví (232)

269

 

 

 

0.2.2.

Gramatická stavba jazyka

 

0.2.2.0.

Obecné příspěvky (233—257)

269—270

0.2.2.1.

Tvoření slov (258—261)

270

0.2.2.2.

Tvarosloví formální (262—264)

270

0.2.2.3.

Tvarosloví funkční (265—268)

270—271

0.2.2.4.

Syntax (269—303)

271—272

0.2.2.5.

Aktuální členění (304—316)

272

0.2.2.6.

Lingvistika textu (317—349)

272—273

 

 

 

0.2.3.

Slovní zásoba

 

0.2.3.0.

Obecná lexikologie (350—370)

273—274

0.2.3.1.

Obecná lexikografie (371—377)

274

0.2.3.2.

Etymologie (378—381)

274—275

0.2.3.3.

Terminologie (382—388)

275

 

 

 

0.3.

Komunikace a pragmatika

 

0.3.1.

Jazyková komunikace (389—424)

275—276

0.3.2.

Rétorika (425—429)

276

0.3.3.

Spisovný jazyk (430—435)

276

0.3.4.

Jazykové vyučování (436—440)

276—277

 

 

 

0.4.

Stylistika

 

0.4.0.

Obecné otázky jazykového stylu (441—450)

277

0.4.1.

Jazyk literatury (451—454)

277

0.4.2.

Jazyková problematika překladu (455—464)

277—278

0.4.3.

Versologie (465—466)

278

 

 

 

0.5.

Otázky vývoje jazyka (467—474)

278

 

 

 

0.6.

Dialektologie. Sociolingvistika

 

0.6.1.

Nářečí zeměpisná a sociální (475—481)

278

0.6.2.

Sociolingvistika (482—527)

278—280

0.6.3.

Jazykové kontakty (528—533)

280

 

 

 

0.7.

Interdisciplinární jazykovědné obory

 

0.7.1.

Psycholingvistika (534—568)

280—281

0.7.2.

Pedolingvistika (569—572)

282

0.7.3.

Jazyková patologie. Neurolingvistika (573—576)

282

 

 

 

0.8.

Matematická a aplikovaná lingvistika

 

0.8.0.

Obecné otázky (577—599)

282—283

0.8.1.

Algebraická lingvistika (600—623)

283

[259]0.8.2.

Kvantitativní lingvistika (624—647)

283—284

0.8.3.

Strojová lingvistika (648—676)

284—285

0.8.4.

Strojový překlad (677—688)

285—286

0.8.5.

Kybernetika. Informatika (689—695)

286

 

 

 

0.9.

Onomastika (696—704)

286

 

 

 

1.

SKUPINY JAZYKŮ A JEDNOTLIVÉ JAZYKY

 

1.1.

Komparatistika indoevropská a neindoevropská (705—719)

286—287

1.2.

Práce obecně slovanské. Praslovanština (720—728)

287

1.2.1.

Fonetika. Fonologie (729—731)

287

1.2.2.

Mluvnická stavba (732—756)

287—288

1.2.3.

Slovní zásoba (757—769)

288—289

1.2.4.

Slovanské spisovné jazyky (770—775)

289

1.2.5.

Dialektologie. Onomastika (776—777)

289

 

 

 

1.3.

Staroslověnština. Církevní slovanština (778—779)

289

 

 

 

1.4.

Jižní slovanské jazyky

 

1.4.1.

Bulharština. Makedonština (780—796)

289—290

1.4.2.

Srbocharvátština. Slovinština (797—802)

290

 

 

 

2.

ČEŠTINA

 

 

 

 

2.0.

Práce obecné a celkové. Jazykové kontakty (803—812)

290

2.1.

Fonetika. Fonologie. Hláskosloví (813—845)

290—291

 

 

 

2.2.

Gramatická stavba

 

2.2.0.

Obecné příspěvky (846—850)

292

2.2.1.

Tvoření slov. Tvarosloví formální (851—859)

292

2.2.2.

Tvarosloví funkční (860—907)

292—294

2.2.3.

Syntax (908—997)

294—297

2.2.4.

Aktuální členění (998—1002)

297

2.2.5.

Lingvistika textu (1003—1009)

297

 

 

 

2.3.

Slovní zásoba

 

2.3.0.

Obecné příspěvky (1010—1043)

297—298

2.3.1.

Lexikografie (1044—1055)

299

2.3.2.

Etymologie (1056—1057)

299

2.3.3.

Terminologie (1058—1067)

299

 

 

 

2.4.

Komunikace a pragmatika

 

2.4.1.

Jazyková komunikace (1068—1081)

299—300

2.4.2.

Spisovný jazyk a jeho kultura (1082—1093)

300

2.4.3.

Učebnice češtiny (1094—1097)

300

 

 

 

2.5.

Stylistika. Jazyk literatury

 

2.5.0.

Obecné otázky jazykového stylu (1098—1103)

300—301

2.5.1.

Jazyk literárního díla (1104—1131)

301—302

2.5.2.

Jazyková stránka překladu (1132—1140)

302

2.5.3.

Otázky rytmu a verše (1141—1145)

302

 

 

 

[260]2.6.

Historický vývoj

 

2.6.0.

Obecné studie a články (1146—1152)

302—303

2.6.1.

Dílčí otázky (1153—1179)

303—304

2.6.2.

Jazyk literárních památek. Edice (1180—1204)

304

 

 

 

2.7.

Dialektologie. Argot a slangy

 

2.7.0.

Příspěvky obecné (1205—1220)

304—305

2.7.1.

Jednotlivá nářečí. Obecná čeština (1221—1240)

305—306

2.7.2.

Argot a slangy (1241—1247)

306

 

 

 

2.8.

Matematická a aplikovaná lingvistika (1248—1282)

306—307

 

 

 

2.9.

Onomastika (1283—1294)

307—308

 

 

 

3.

DALŠÍ ZÁPADOSLOVANSKÉ JAZYKY

 

 

 

 

3.1.

Slovenština (1295—1334)

308—309

3.2.

Polština (1335—1361)

309—310

3.3.

Lužická srbština (1362—1363)

310

 

 

 

4.

VÝCHODOSLOVANSKÉ JAZYKY

 

 

 

 

4.1.

Ruština

 

4.1.0.

Příspěvky obecné a celkové (1364—1374)

310—311

4.1.1.

Fonetika. Fonologie (1375—1380)

311

4.1.2.

Gramatika (1381—1418)

311—312

4.1.3.

Lexikologie. Lexikografie (1419—1431)

312—313

4.1.4.

Ostatní příspěvky (1432—1438)

313

4.2.

Ukrajinština. Běloruština (1439—1446)

313

 

 

 

5.

LATINA. JAZYKY ROMÁNSKÉ

 

 

 

 

5.1.

Latina (1447—1448)

314

5.2.

Francouzština (1449—1459)

314

5.3.

Jiné románské jazyky (1460—1464)

314

 

 

 

6.

JAZYKY GERMÁNSKÉ

 

6.0.

Obecné příspěvky

314

6.1.

Angličtina (1465—1483)

314—315

6.2.

Němčina

 

6.2.0.

Obecné příspěvky (1484—1490)

315

6.2.1.

Fonetika. Gramatika (1491—1507)

315—316

6.2.2.

Slovní zásoba (1508—1516)

316

6.2.3.

Historie. Dialektologie. Různé (1517—1524)

316—317

6.3.

Jiné germánské jazyky (1525)

317

 

 

 

7.

OSTATNÍ JAZYKY

 

7.1.

Jazyky baltské (1526—1541)

317

7.2.

Sanskrt. Hindi (1542—1545)

317—318

7.3.

Cikánština (1546—1550)

318

7.4.

Finština. Maďarština (1551—1554)

318

7.5.

Mimoevropské jazyky (1555—1564)

318

 

 

 

[261]8.

PŘÍSPĚVKY NEJAZYKOVĚDNÉ

 

8.1.

Literární věda. Literární historie (1565—1583)

318—319

8.2.

Ideologické a redakční články aj. (1584—1595)

319

 

 

 

9.

VÝVOJ A SOUČASNOST JAZYKOVĚDY. PERSONALIA

 

9.1.

Lingvistická bibliografie

 

9.1.1.

Bibliografické práce u nás (1596—1608)

319—320

9.1.2.

Bibliografické práce v zahraničí (1609—1613)

320

 

 

 

9.2.

Vývoj jazykovědy

 

9.2.1.

Česká jazykověda (1614—1630)

320

9.2.2.

Zahraniční jazykověda (1631—1645)

320—321

 

 

 

9.3.

Současný stav jazykovědy

 

9.3.1.

Česká jazykověda (1646—1653)

321

9.3.2.

Zahraniční jazykověda (1654—1659)

321

 

 

 

9.4.

Kongresy, konference apod. (pokud nebyly zaznamenány v ostatních oddílech)

 

9.4.1.

Kongresy apod. pořádané u nás (1660—1669)

322

9.4.2.

Kongresy apod. pořádané v zahraničí (1670—1691)

322—323

 

 

 

9.5.

Časopisy, sborníky apod. (pokud nebyly zaznamenány v ostatních oddílech)

 

9.5.1.

Časopisy apod. vydávané u nás (1692—1698)

323

9.5.2.

Časopisy apod. vydávané v zahraničí (1699—1711)

323

 

 

 

9.6.

Personalia. Jubilea. Nekrology (1712—1784)

323—325

 

 

 

Osobní rejstřík

326—336

 

  

[262]0. LINGVISTIKA OBECNÁ

0.0. Generalia

0.0.0. Obecné a celkové práce

 

1. Dokulil, M. - Průcha, J.: Maďarské studie z obecné jazykovědy. = 27, 1966, 84—88 // Ref.: Általános nyelvészeti tanulmányok I—III. Ed. Zs. Telegdi (Budapest 1963, 1964, 1965); v. dále č. 5.

2. Leška, O. - Novák, P.: Nad dílem Louise Hjelmsleva. = 27, 1966, 141—143 // Ref.: L. Hjelmslev, Sproget. En introduktion (København 1963).

3. Svobodová, H.: Sovětský sborník o otázkách obecné lingvistiky. = 27, 1966, 376—378 // Ref.: Voprosy obščego jazykoznanija. Red. J. S. Maslov, A. V. Fedorov (Leningrad 1965).

4. Hampl, Z.: Z obecné jazykovědy v Brazílii. = 28, 1967, 335—336 // Ref.: J. Mattoso Camara Jr., Dicionário de filológia e gramática (Rio de Janeiro 1964).

5. Průcha, J.: Čtvrtý svazek maďarských studií z obecné jazykovědy. = 29, 1968, 214 // Zpr.: Általános … IV (Budapest).

6. Lutterer, I.: Sturtevantův „Úvod do jazykovědy“ v desátém vydání. = 29, 1968, 437—438 // Ref.: E. H. Sturtevant, An introduction to linguistic science (New Haven - London 1966).

7. Svozilová, N.: Základní lingvistické problémy v publikaci „Obščeje jazykoznanije“. = 32, 1971, 159—163 // Ref.: red. B. A. Serebrennikov (Moskva 1970).

8. POPELA, J.: K Stěpanovovým postulátům současné lingvistiky. = 39, 1978, 195—198; rus. res.: K postulatam sovremennoj lingvistiki Ju. S. Stepanova // Ad: J. S. Stepanov, Osnovy obščego jazykoznanija (Moskva 1975).

9. SAVICKÝ, N.: O perspektivách lingvistiky jako empirické vědy. = 39, 1978, 199—202; rus. res.: O perspektivach lingvistiki kak empiričeskoj nauki.

V. též č. 1561, 1633, 1635, 1677

 

 

0.0.1. Lingvistické směry a školy

 

10. Mrázek, R. - Havránek, B.: Zájem o nové lingvistické směry v Jugoslávii. = 26, 1965, 73—75 // Ref.: M. Ivić, Pravci u lingvistici (Ljubljana 1963).

11. Horálek, K.: Americké informace o směrech v současné lingvistice sovětské a východoevropské. = 26, 1965, 76—77 // Ref.: Current trends in linguistics I. Soviet and East European linguistics (’s-Gravenhage 1963).

12. Ducháček, O.: Přehled vývoje moderní lingvistiky. = 26, 1965, 290—291 // Ref.: M. Leroy, Les grands courants de la linguistique moderne (Paris 1963).

13. Vachek, J.: Sovětský sborník o jazykovědném strukturalismu. = 27, 1966, 56—66 // Ref.: Osnovnyje napravlenija strukturalizma. Red. M. M. Guchman, V. N. Jarceva (Moskva 1964).

14. Kolektiv oddělení matematické a aplikované lingvistiky ÚJČ: Sovětské sborníky o strukturní lingvistice. = 27, 1966, 66—71 // Ref.: 1. Problemy strukturnoj lingvistiki II (Moskva 1963). — 2. Strukturno-tipologičeskije issledovanija (Moskva 1962). — 3. Issledovanija po strukturnoj tipologii (Moskva 1963). — 4. Materialy po matematičeskoj lingvistike i mašinnomu perevodu II (Leningrad 1963).

15. Daneš, F.: Dvě čítanky „pražské školy“. = 27, 1966, 82—84 // Zpr.: 1. A Prague School reader. Ed. J. Vachek (Bloomington 1964). — 2. A Prague School reader on esthetics, literary structure and style. Ed. P. L. Garvin (Washington D. C. 1964).

16. Hlavsa, Z.: O zdrojích strukturalismu. = 28, 1967, 211—212 // Ref.: J. T. Waterman, Perspectives in linguistics (Chicago 1963).

17. Havránek, B.: Anglický a polský překlad „Směrů v lingvistice“ od Milky Ivićové. = 28, 1967, 213—215 // Ref.: 1. Trends in linguistics. Transl. by M. Heppel (The Hague 1965). — 2. Kierunki w lingwistyce. Przeł. A. Wierzbicka (Wrocław 1966).

18. Leška, O.: Sovětský výbor z prací Pražského lingvistického kroužku. = 29, 1968, 95—96 // Zpr.: Pražskij lingvističeskij kružok. Red. N. A. Kondrašov (Moskva 1967).

19. Ducháček, I.: Strukturální metody v současné sémantice. = 30, 1969, 40—49, 4 grafy // Přehled prací: J. J. Katz, J. A. Fodor, U. Weinreich, Ju. D. Apresjan, B. Pottier, A. J. Greimas, E. Coseriu.

20. Horálek, K.: Několik poznámek o francouzském strukturalismu. = 30, 1969, 407—423 // Přehled prací: C. Lévi-Strauss, R. Barthes, C. Todorov aj.

21. Filipec, J.: K francouzskému Greimasovu pokusu o strukturní sémantiku. = 30, 1969, 423—428 // Ref.: A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode (Paris 1966).

22. Vachek, J.: Francouzský sborníček o pražské škole. = 31, 1970, 279 // Zpr.: Le cercle de Prague. Red. J. P. Faye, L. Robel (Seuil 1969).

23. Těšitelová, M.: Dánská a německá antologie z prací pražské školy. — 32, 1971, 383—384 // Zpr.: 1. Tjekkisk strukturalisme. Ed. Ch. Kock (København 1971). — 2. Stilistik und Soziolinguistik. Beiträge der Prager Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherziehung (Berlin 1971).

24. Komárek, M.: K jedné kritice de Saussura. = 33, 1972, 240—243 // Ad: W. Mańczak, Critique du structuralisme (Folia linguistica 3, 1979, 1969—177).

25. Kraus, J.: Nový sovětský sborník o strukturní lingvistice. = 35, 1974, 319—323 // Ref.: Problemy strukturnoj lingvistiki. Red. S. K. Šaumjan (Moskva 1973).

26. Horálek, K.: Je. D. Polivanov a strukturní jazykověda v Sovětském svazu. = 36, 1975, 336—338 // Ref. J. D. P., Selected works. [263]Articles in general linguistics. Red. A. A. Leont’jev (The Hague 1974).

27. Michálek, E.: Sovětská práce o směrech v soudobé jazykovědě. = 41, 1980, 249—251 // Ref.: R. A. Budagov, Bor’ba idej i napravlenij v jazykoznanii našego vremeni (Moskva 1978).

28. Ludvíková, M.: Sovětský sborník o strukturní a aplikované lingvistice. = 43, 1982, 170—173 // Ref.: Aktuaľnyje voprosy strukturnoj i prikladnoj lingvistiki. Red. V. A. Zvegincev (Moskva 1980).

29. TRNKA, B.: Hlavní principy strukturní analýzy. = 45, 1984, 83—87; angl. res.: Basic principles of structural analysis of language.

30. Šoltys, O.: Nad další antologií z počátků pražské školy. = 46, 1985, 127—130 // Ref.: Praguiana. Some basic and less known aspects of the Prague Linguistic School. Selected and edit. by J. Vachek (Praha - Amsterdam 1983).

31. Panevová, J.: Nový úvod do strukturní lingvistiky. = 46, 1985, 232—237 // Ref.: A. Erhart, Základy jazykovědy (Praha 1984).

 

 

0.0.2. Metody lingvistické práce

 

32. LEŠKA, O. - NOVÁK, P.: K voprosu o „strukturnom analize“ jazyka. — 26, 1965, 108—112; čes. res.: K otázce „strukturní analýzy“ jazyka.

33. Ďurovič, Ľ.: Nad dielom Alfa Sommerfelta. = 27, 1966, 241—243 // Ref.: A. Sommerfelt, Diachronic and synchronic aspects of language. Selected articles (’s-Gravenhage 1962).

34. Komrsková, S.: Sborník prací o lingvistické metodě. = 27, 1966, 172—174 // Ref.: P. L. Garvin, On linguistic method. Selected papers (’s-Gravenhage 1964).

35. Vachek, J.: Soubor statí Andrého Martineta. = 29, 1968, 96—97 // Ref.: A. Martinet, La linguistique synchronique. Études et recherches (Paris 1965).

36. Vachek, J.: Frankfurtská čítanka o kontrastivní lingvistice. = 34, 1973, 342—344 // Ref.: Reader zur kontrastiven Linguistik. Red. G. Nickel (Frankfurt/M. 1972).

37. Mach, V. - Machová, S.: Kontrastivní výzkum — pokračování konfrontačních metod české lingvistiky. = 35, 1974, 43—48 // Přehled prací.

38. Piťha, P.: Americká čítanka stratifikační lingvistiky. = 37, 1976, 73—75 // Ref.: Readings in stratificational linguistics. Eds. A. Makkai, D. C. Lockwood (Alabama University 1973).

39. HORÁLEK, K.: Nové přístupy k jazykové konfrontaci. = 38, 1977, 9—13; rus. res.: Novyje podchody k konfrontacii jazykov.

40. NOVÁK, P.: Empirický vs. verbální postoj v lingvistice. = 38, 1977, 263—264; angl. res.: Empirical vs. verbal attitudes in linguistics.

41. SGALL, P.: Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko. = 39, 1978, 25—32; angl. res.: Synchronic comparison of languages and its semantic base.

42. KOŘENSKÝ, J.: Poznámky ke vztahům lingvistických a logických přístupů k jazykovým významům. = 43, 1982, 303—307; angl. res.: Remarks on relations between linguistic and logical approaches to language meaning.

43. Uhlířová, L.: Syntaktická typologie a konfrontační gramatika. = 44, 1983, 344—345 // Zpr.: L. Dezső, Studies in syntactic typology and contrastive grammar (Budapest 1982).

44. ROMPORTL, S.: K pojetí teorie a metodologie přirozeného jazyka. = 48, 1987, 1—17, 2 tab.; angl. res.: On the conception of the theory and methodology of natural language.

45. Piťha, P.: Příspěvek k hledání nového způsobu pro popis jazyka. = 50, 1989, 350—351 // Ref.: V. H. Yngve, Linguistics as a science (Indiana Univ. Press).

V. též č.: 114, 115

 

 

0.1. Universalia

0.1.1. Filozofie jazyka

 

46. Novák, P.: Čítanka o struktuře jazyka. = 28, 1967, 97—98 // Ref.: The structure of language; readings in the philosophy of language. Eds. J. A. Fodor, J. J. Katz (Englewood Cliffs, N. J. 1964).

47. Horálek, K.: Z německé filozofie jazyka. = 28, 1967, 326—327 // Ref.: B. Liebruks, Sprache und Bewusstsein (Frankfurt/M. 1964).

48. PATOČKA, J.: Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka. = 29, 1968, 17—22; něm. res.: Das Husserlsche Anschauungsbegriff und das Grandphänomen der Sprache.

49. HORÁLEK, K.: Tradice a novátorství v jazykovědě: Komenský jako filozof jazyka. = 29, 1968, 22—26; něm. res.: Die Tradition und neue Strömungen in der Sprachwissenschaft: Comenius als Sprachphilosoph.

50. Horálek, K.: K literatuře o L. Wittgensteinovi. = 30, 1969, 162—166 // Přehled: J. Hartnack, W. Stegmüller, T. de Mauro aj.

51. Kraus, J.: Sborník překladů o teorii vědy. = 30, 1969, 335—336 // Zpr.: Filozofie vědy (Praha 1968).

52. Horálek, K.: Lingvistická relativita a etnolingvistika. = 31, 1970, 281—282 // Zpr.: R. L. Miller, The linguistic relativity principle and Humboldtan ethnolinguistics (The Hague 1968).

53. Horálek, K.: Nové práce o filozofii jazyka. = 35, 1974, 77—78 // Souborná zpráva (J. A. Fodor, J. J. Katz, J. R. Searle, F. V. Kutschera aj.).

54. Horálek, K.: Účelnost v jazyce. = 36, 1975, 60—62 // K Tezím Pražského lingvistického kroužku (1929, reedice 1970).

55. Petr, J.: Nová rozsáhlá antologie výroků Marxových a Engelsových o jazyce. = 37, 1976, 245—247 // Ref.: Karl Marx - Friedrich Engels, Über Sprache, Stil und Übersetzung (Berlin 1974).

[264]56. PETR, J.: Teze klasiků marxismu-leninismu o jazyce. = 39, 1978, 1—4; rus. res.: Tezisy klassikov marksizma-leninizma o jazyke.

57. PETR, J.: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. I. Hegelova filozofie. = 39, 1978, 86—95; franc. res.: A propos des sources de la philosophie de la langue de Marx et de Engels. I. La philosophie de Hegel.

58. PETR, J.: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. II. Feuerbachova filozofie. = 39, 1978, 187—194; franc. res.: A propos des sources de la philosophie de la langue de Marx et de Engels. II. La philosophie de Feuerbach.

59. Kořenský, J.: Klasikové marxismu o jazyce. = 40, 1979, 237—240 // Ref.: J. Petr (Praha 1977).

60. Petr, J.: Polská antologie výroků Marxových a Engelsových o jazyce. = 40, 1979, 321—325 // Ref.: Karol Marks, Fryderyk Engels o języku. Ed. B. Andrzejewski (Warszawa 1978).

61. Řeháček, L.: Slavistické zájmy K. Marxe a B. Engelse. = 42, 1981, 73—75 // Ref.: J. Petr (Praha 1976).

62. Kořenský, J.: Myšlenky o jazyce v díle klasiků dialektickomaterialistické filozofie. = 43, 1982, 31—37 // Ref.: J. Petr, Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse (Praha 1980).

63. PETR, J.: Darwinovo pojetí jazyka a myšlení. Příspěvek k dějinám filozofie jazyka. = 43, 1982, 177—199; franc. res.: La conception de la langue et de la pensée dans l’oeuvre de Ch. Darwin. Contribution à l’histoire de la philosophie de la langue.

64. PETR, J.: K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka. III. Jacob Grimm a klasická německá komparatistika. = 44, 1983, 177—198; něm. res.: Zu den Quellen der Sprachphilosophie von Marx und Engels. III. Jacob Grimm und die klassische deutsche Komparatistik.

65. Petr, J.: Francouzská antologie Leninových výroků o jazyce. = 45, 1984, 141—145 // Lénine et les questions de langue (Moskva 1982).

66. PETR, J.: „Individua budou moci jednou úplně kontrolovat i tento produkt rodu“ v Německé ideologii. = 45, 1984, 277—288; rus. res.: „Samo soboj razumejetsja, čto v svoje vremja individy celikom voz’mut pod svoj kontrol’ i etot produkt roda“ v Nemeckoj ideologii // K otázce racionální kontroly jazyka vyspělou společností (Marx - Engels 3, 45).

67. PETR, J.: „Řeč je tak stará jako vědomí — řeč je praktické vědomí“ v Německé ideologii. = 46, 1985, 4—19; rus. res.: „Jazyk tak že dreven, kak i soznanije; jazyk jesť praktičeskoje soznanije“ v Nemeckoj ideologii // Analýza a interpretace (Marx - Engels 3, 44).

68. PETR, J.: Jazykovědné zájmy G. W. Leibnize. = 49, 1988, 177—201; franc. res.: Les intérêts linguistiques de G. W. Leibniz.

69. BEDNÁŘ, M.: K pojetí jazyka u Hegela. = 49, 1988, 261—270; angl. res.: On Hegel’s concept of language.

V. též č. 92, 101

 

 

0.1.2. Marxismus a jazykověda

 

70. HORÁLEK, K.: K vývoji marxistické terminologie a teorie vědy. = 32, 1971, 98—116; angl. res.: On the development of Marxist terminology and of the theory of science.

71. Jindra, M.: Celostátní seminář jazykovědců-komunistů o lingvistice marxisticky orientované. = 34, 1973, 339—340 // Zpr.: Praha, 17. 5. 1973.

72. Dolejší, A.: Za tvůrčí rozvoj marxistické jazykovědy v Československu. = 35, 1974, 161—163.

73. Serebrennikov, B. A.: O obsahu marxistické teorie jazyka. — 36, 1975, 128—130.

74. Zimek, R.: Sympozium o marxistické jazykovědě v Olomouci. = 39, 1978, 136—142 // Zpr.: Olomouc 7.—9. 9. 1977.

75. Petr, J.: K pojetí marxistické jazykovědy. = 42, 1981, 84—90; franc. res.: A propos de la conception de la linguistique marxiste.

76. Petr, J.: Ukrajinský sborník o marxistické metodologii v jazykovědě. = 45, 1984, 50—57 // Ref.: Marksysts’ko-lenins’ka metodolohija vyvčennja linhvistyčnych ob’jektiv. Red. V. M. Rusanivs’kyj (Kyjiv 1983).

77. Ondrejovič, S.: K princípom marxistickej jazykovedy. = 45, 1984, 297—302 // Zpr. o konferenci, Smolenice 21.—23. 11. 1983.

V. též č. 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67

 

 

0.1.3. Logika a jazyk

 

78. Berka, K.: Ontologie a sémantika. = 26, 1965, 293—294 // Ref.: Q. Küng, Ontologie und logistische Analyse der Sprache (Wien 1963).

79. Mleziva, M.: Problém označování a vyjadřování v logické sémantice. = 28, 1967, 46—52.

80. Palek, B.: Původní česká práce o problémech logické sémantiky. = 28, 1967, 299—306 // Ref.: L. Tondl, Problémy sémantiky (Praha 1966).

81. Daneš, F.: Znovu k problematice „označování“ a „vyjadřování“. = 28, 1967, 306—310 // K stati M. Mlezivy, v. zde č. 79.

82. Materna, P.: O jednom typu oznamovacích vět. (Úvaha z hlediska logické sémantiky.) = 32, 1971, 343—345.

83. ZICH, O.: Poznámka o logické stavbě podobnosti. = 35, 1974, 8—14; franc. res.: Sur l’explication de la notion de similitude.

84. Bergerová, R. - Berger, J.: Příručka matematické logiky, vhodná pro lingvisty. = 36, 1975, 80 // Zpr.: V. Janák, Základy formální logiky (Praha 1973).

85. PALA, K. a kolektiv: Intenzionální logika a sémantika přirozeného jazyka. = 36, [265]1975, 205—218, 5 tab., obr.; angl. res.: Intensional logic and semantics of a natural language.

86. PETRÁČEK, K.: K otázkám vztahu mezi jazykem, logickým myšlením a básnickými texty. = 39, 1978, 126—135; něm. res.: Zur Problematik der Zusammenhänge zwischen Sprache, logischem Denken und dichterischen Texten.

87. HAVRÁNEK, B.: Logizující a psychologizující typ rozboru jazykového vyjadřování. = 39, 1978, 203—204; něm. res.: Über den logisierenden und psychologisierenden Typus der Sprachanalyse.

88. ZICH, O.: Lidová přísloví a teorie logických typů. = 42, 1981, 16—23; franc. res.: Les proverbes nationaux et la théorie des types logiques.

89. Kořenský, J.: Pojednání o dialektice a obecné problémy jazykovědy. = 45, 1984, 135—141 // Ref.: J. Zelený, Pojednání o dialektice (Praha 1982).

V. též č. 42, 270, 563

 

 

0.1.4. Sémiotika. Jazykový znak

 

90. Horálek, K.: Znaky, významy a hodnoty. = 31, 1970, 290—291 // Zpr. o několika pracích (Ch. Morris, G. Klaus aj.).

91. Ufimceva, A. A.: Problémy významu při zkoumání znakového aspektu jazyka. = 36, 1975, 236—239.

92. HORÁLEK, K.: Teorie znaku a filozofie jazyka. = 38, 1977, 179—184; rus. res.: Teorija jazyka i filosofija jazyka.

93. Osolsobě, I.: Sémiotické sympozium v Budapešti. = 38, 1977, 253—255 // Zpr.: konalo se 1976.

94. NOVÁK, P.: Některé přednosti tzv. unilaterálního pojetí (jazykového) znaku. = 39, 1978, 215—217; rus. res.: Nekotoryje preimuščestva t. n. unilateral’nogo ponimanija (jazykovogo) znaka.

95. PALEK, B.: Statuty vyjadřování v teorii znaku. = 39, 1978, 218—221; angl. res.: Status of expressing in the theory of signs.

96. TRNKA, B.: Teorie znakových plánů a vztah slov k morfémům. = 39, 1978, 222—223; angl. res.: On the theory of the linguistic entities as signs and on the relationship of morphemes to words.

97. KRAUS, J.: Zdroje sémiotiky v antických teoriích řečnictví. (K obsahovému rozboru textu.) = 39, 1978, 321—324; angl. res.: The sources of semiotics in antic oratory.

98. Horálek, K.: Lingvistika a sémiotika. (Stručné informace o novějších německých publikacích.) = 40, 1979, 251—254.

99. LAMPRECHT, A.: Realita, odraz, znak. = 42, 1981, 91—108, 30 obr.; angl. res.: Reality, reflection, sign.

100. Horecký, J.: Sémiotické výskumy v československej jazykovede. = 43, 1982, 134—138 // Přehled.

101. Horálek, K.: B. Bolzano jako sémiolog. = 43, 1982, 168—169 // K čes. překladu Bolzanova díla Wissenschaftslehre (Vědosloví, Praha 1981).

102. Horálek, K.: K otázkám sémiotiky. = 44, 1983, 46—51 // In margine stati J. Horeckého, v. zde č. 100.

103. Štěpán, J.: Sovětská kniha o znaku a vztahu jazyka a mimojazykové skutečnosti. = 44, 1983, 140—146 // Ref.: A. F. Losev, Znak, simvol, mif (Moskva 1982).

104. KOŘENSKÝ, J.: Strukturace sémiotické triády se zřetelem k pragmatické dimenzi. = 44, 1983, 257—264; něm. res.: Die Struktur der semiotischen Triade im Hinblick auf die pragmatische Dimension.

105. Horálek, K.: Glosy k novější sémiologické literatuře. = 45, 1984, 302—315 // Přehled literatury (K. Klaus, B. Malmberg, F. Miko, M. Shapiro, Cv. Todorov, M. Voigt aj.).

106. NEBESKÝ, L.: O vnějším fungování znaků. = 46, 1985, 269—274, 6 obr.; angl. res.: On external functioning of signs.

107. NEBESKÝ, L.: Znaky a prostředí. = 50, 1989, 109—113; angl. res.: Signs and environment.

108. Hoffmannová, J.: Sémiotika a mezioborová integrace ve slovenském sborníku. = 50, 1989, 347—350 // Ref.: Znak — systém — proces. K problémom marxistickej sémiotiky. Red. N. Krausová (Bratislava 1987).

V. též č. 218, 300, 324

 

 

0.1.5. Nejazyková komunikace. Zoolingvistika

 

109. Macurová, A.: O vzájemných vztazích řečové a neřečové komunikace. = 37, 1976, 168—170 // Ref.: A. Mehrabian, Silent messages (Belmont/California 1974).

110. Flídrová, H.: Dopravní značky z hlediska lingvistického. = 40, 1979, 232—237.

111. ŠTĚPÁN, J.: K interjekcím označujícím zvuky zvířat. = 41, 1980, 204—207; něm. res.: Über Interjektionen zur Bezeichnung von Tierlauten.

112. Ducháček, O.: O některých prostředcích mezilidské komunikace. = 44, 1983, 51—57 // Komunikační prostředky neverbální.

 

 

0.1.6. Obecná sémantika

 

113. Filipec, J.: O Ullmannově pokusu o systém v sémantice. = 28, 1967, 170—178 // Ref.: S. Ullmann, Language and style (Oxford 1964).

114. Sgall, P.: N. Chomsky o postavení sémantiky. = 34, 1973, 190—191 // Ref.: Studies on semantics in generative grammar (The Hague 1972).

115. Daneš, F.: K novější kritické literatuře o generativně transformační sémantice. = 36, 1975, 131—143 // Hodnotící analýza.

116. Švedova, N. J.: O významech jednotek [266]různých jazykových rovin. = 36, 1975, 232—236.

117. SGALL, P.: Sémantická báze a pragmatika. = 38, 1977, 289—293; angl. res.: A semantic base and pragmatics.

118. Piťha, P.: Nová ucelená teorie jazyka? = 39, 1978, 173—176 // Ref.: L. Zawadowski, Inductive semantics and syntax (The Hague 1975).

119. SGALL, P.: Nová podoba významové báze popisu jazyka. = 39, 1978, 281—284, 1 tab., 2 schém.; angl. res.: A new form of a semantic base.

120. Sgall, P.: Ke snahám o explicitní popis sémantiky. = 40, 1979, 325—333 // Ref.: Studies in formal semantics. Red. F. Guenthner, Ch. Rohrer (Amsterdam 1978).

121. BURÁŇOVÁ, E.: Ke vztahu věcného obsahu a jazykového vyjádření. = 48, 1987, 18—29, 3 obr.; rus. res.: Ob otnošenii veščestvennogo soderžanija i jazykovogo vyraženija.

122. Jirsová, A.: Sovětská práce o sémantice a jazykovém systému. = 48, 1987, 79—80 // Ref.: L. M. Vasil’jev, Značenije v jego otnošenii k sisteme jazyka (Ufa 1985).

123. Straková, V.: Sovětská práce o hodnocení jako sémantické kategorii. = 48, 1987, 172—173 // Ref.: J. M. Vol’f, Funkcional’naja semantika ocenki (Moskva 1985).

V. též č. 22, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 247, 248, 250, 251, 254, 283, 296, 298, 302, 314, 322, 337, 462, 561, 1353, 1409

 

 

0.1.7. Jazyková typologie

 

124. Varchola, M.: Príspevky sovietskych lingvistov k otázkam morfologickej typológie z hľadiska tradičného. = 28, 1967, 269—273 // Ref. o sb. Morfologičeskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov (Moskva - Leningrad 1965).

125. VASILJEV, I.: K typologické charakteristice slova. = 30, 1969, 250—257; angl. res.: On typological characterization of the word.

126. Vachek, J.: Moskevská typologická konference. = 31, 1970, 286 // Zpr.: 17.—21. 11. 1969.

127. SKALIČKA, V.: O tzv. vnitřním modelu v jazyce. = 34, 1973, 21—26; něm. res.: Das innere Modell.

128. VACHEK, J.: Morfonologické poznámky k jazykové typologii. = 40, 1979, 177—184; angl. res.: Morphonological remarks on linguistic typology.

129. Sgall, P.: Konference SLE o typologii a univerzáliích v Athénách. = 44, 1983, 175—176 // Zpr.; konala se 8.—11. 9. 1982.

130. Macháčková, E.: Dvacet pět let leningradské skupiny strukturní typologie. = 47, 1986, 308—312 // Přehled pracovních výsledků.

131. Straková, V.: Morfonologická charakteristika jako dílčí aspekt jazykové typologie. = 48, 1987, 248—250 // Ref.: V. B. Kasevič, Morfonologija (Leningrad 1986).

V. též č. 14, 722, 1677

 

 

0.1.8. Základní lingvistické pojmy a kategorie

 

132. HAUSENBLAS, K.: K voprosu ob issledovanii i istolkovanii jazyka. = 26, 1965, 104—108; čes. res.: K problematice zkoumání a výkladu jazyka.

133. Hlavsa, Z.: Sborník o jazykových univerzáliích. = 26, 1965, 245—250 // Ref.: Universals of language. Ed. J. H. Greenberg (Cambridge, Mass. 1963).

134. DANEŠ, F.: O pojmu „jazykový prostředek“. = 28, 1967, 341—349; angl. res.: On the notion „linguistic means“.

135. HORÁLEK, K.: Zobrazení v jazyce a v textu. = 28, 1967, 350—355; angl. res.: „Reference“ in language and in text.

136. FILIPEC, J.: K otázce vztahů v jazyku, zvláště vztahu podobnosti. = 28, 1967, 373—378, 1 diagr.; něm. res.: Zum Problem der Relationen in der Sprache, insbesondere der Ähnlichkeitsrelation.

137. LEŠKA, O. - NOVÁK, P.: O chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“. (K Mathesiově koncepci funkční lingvistiky.) = 29, 1968, 1—9, 1 tab.; rus. res.: K ponimaniju terminov … Otnositel’no koncepcii funkcional’noj lingvistiki V. Mateziusa. — K tomu:

~ Vachek, J.: K chápání „jazykového pojmenování“ a „jazykového usouvztažnění“. = Ib. 451.

138. KOŘENSKÝ, J.: Příspěvek k problému struktury objektu a struktury popisu v lingvistickém zkoumání. = 29, 1968, 26—33; něm. res.: Beitrag zum Problem der „Struktur des Objekts” und der „Struktur der Beschreibung“ in der linguistischen Untersuchung.

139. KONEČNÁ, D.: K rekursívnímu pravidlu v popisu přirozeného jazyka. = 29, 1968, 41—45; angl. res.: On the recursive rule in the description of natural language.

140. HAUSENBLAS, K.: K pojetí „současného jazyka“. = 29, 1968, 348—354; rus. res.: K ponjatiju „sovremennyj jazyk“.

141. POPELA, J.: K podstatě slovních druhů. = 30, 1969, 230—231; rus. res.: O suščnosti častej reči.

142. PALEK, B.: Type-token a lingvistika. 30, 1969, 263—268; angl. res.: The type-token dichotomy in linguistics. K tomu:

~ Horálek, K.: Type-token v lingvistice. = 31, 1970, 190—191.

143. PANEVOVÁ, J. - SGALL, P.: Relativní čas. = 32, 1971, 140—148; angl. res.: Relative tense.

144. Horálek, K.: Sborník o substanci a struktuře jazyka. = 32, 1971, 362—364 // Ref.: Substance and structure of language. Ed. J. Puhvel (Berkeley - Los Angeles 1969).

145. HORÁLEK, K.: Studie k lingvistickému pojmosloví. = 33, 1972, 91—97; něm. res.: Studien zur linguistischen Begriffstheorie // 1. Znaky a symboly. — 2. Systém a struktura. — 3. Základní sémantické kategorie.

146. KOŘENSKÝ, J.: Slovo, věta, onoma[267]ziologická kategorie. = 33, 1972, 193—198; angl. res.: Lexical unit, sentence, onomasiological category.

147. PANEVOVÁ, J. - SGALL, P.: Slovesný vid v explicitním popisu jazyka. = 33, 1972, 294—303; něm. res.: Aspekt in expliziter Sprachbeschreibung.

148. HORÁLEK, K.: K pojmu „ostenze“. = 34, 1973, 27—29; něm. res.: Zum Begriff der Ostension.

149. Vachek, J.: Anglická čítanka o jazykových variantách. = 38, 1977, 76 // Zpr.: A reader on language variety. Red. C. S. Butler, R. R. K. Hartmann (Exeter 1975).

150. HORÁLEK, K.: Slovo, věta, promluva. = 38, 1977, 259—262; něm. res.: Wort, Satz und Aussage.

151. ROMPORTL, S.: Kategorie vztahu v jazyce a v jazykovědě. = 39, 1978, 210—214, schém.; angl. res.: The category of relation in language and linguistics.

152. PAULINY, E.: K voprosu o suščnosti reči. = 39, 1978, 255—258, schém.

153. KOMÁREK, M.: K pojetí povrchové a hloubkové struktury. = 39, 1978, 285—287; něm. res.: Zum Begriff der Oberflächen- und Tiefenstruktur.

154. UHLÍŘOVÁ, L.: K termínu „kognitivní“. = 39, 1978, 288—291; angl. res.: On the term „cognitive“.

155. PECIAR, Š.: K pojmu norma, úzus, priemerný úzus. = 39, 1978, 295—299; něm. res.: Die Begriffe Norm, Usus, Durchschnittusus.

156. Štícha, F.: Na okraj sovětského sborníku o problémech teorie gramatického rodu. = 41, 1980, 162—166 // Ref.: Problemy teorii grammatičeskogo zaloga. Red. V. S. Chrakovskij (Leningrad 1978).

157. ŠTĚPÁN, J.: Ke kategorii posesivity a jejímu ztvárnění v jazycích. = 46, 1985, 20—27; něm. res.: Zur Kategorie der Possessivität und ihrer Gestaltung in den Sprachen.

158. KARLSSON, F.: Prototypy jako modely lingvistické struktury. = 46, 1985, 257—268, 4 tab.; angl. res.: Prototypes as models for linguistic structure.

159. Nebeská, I.: Ke klasickému pojetí normy v české lingvistice. = 48, 1987, 334—342 // Analýza pojmů jazyková správnost, norma a úzus. V. dále č. 168.

160. Macháčková, E.: O názorech na dichotomii langue a parole. = 48, 1987, 232—239 // V. dále č. 167.

161. Svozilová, N.: K vývoji pojetí funkce. = 49, 1988, 64—71.

162. Piťha, P.: O kognitivních aspektech problému subjektu. = 49, 1988, 74—76 // Ref.: V. van Oosten, The nature of subjects, topics and agents: a cognitive explanation (Indiana Univ. 1986).

163. NOVOTNÝ, M.: Gramatické kategorie a „pojmy v situacích“. = 49, 1988, 111—120; angl. res.: Grammatical categories vs. concepts in situations.

164. Jirsová, A.: K pojetí systému a struktury v klasickém období české lingvistiky. = 49, 155—164 // V. dále č. 169.

165. Turbová, M.: K pojmům „kompetence“ — „performance“. = 49, 1988, 235—247.

166. Prouzová, H.: K pojmu „rovina“ v českém lingvistickém myšlení. = 49, 1988, 329—341.

167. Macháčková, E.: O názorech na dichotomii langue a parole (2. část). = 50, 1989, 56—65.

168. Nebeská, I.: K současnému pojetí normy v české lingvistice. = 50, 1989, 152—167 // Vývoj po r. 1950.

169. Jirsová, A.: K pojetí systému a struktury v současné české lingvistice. = 50, 1989, 238—248.

 

 

0.2. Popis a rozbor jednotlivých plánů jazyka

0.2.1. Zvuková a grafická stránka

0.2.1.0. Obecné příspěvky

 

170. Ondráčková, J. - Daneš, F.: Mezinárodní kongres fonetických věd v Münsteru (1964). = 26, 1965, 90—92 // Zpráva.

171. Skaličková, A.: Japonský fonetický sborník. = 26, 1965, 100 // Zpr.: The Study of Sounds 10, 1962.

172. Skaličková, A.: Kniha o lingvistice a fonetice. = 26, 1965, 297—298 // Ref.: B. Malmberg, Structural linguistics and human communication (Berlin 1963).

173. Renský, M.: Revue aplikované fonetiky. = 27, 1966, 274 // Zpr.: Revue de Phonétique appliquée (Mons, 1, 1965).

174. Romportl, M.: Congressus phoneticus Praha 1967. = 29, 1968, 81—85 // Zpr.: 7.—13. 9. 1967.

175. Zichová, M.: Fonetický sborník Pierra Delattra. = 29, 1968, 214—218 // Ref.: Studies in French and comparative phonetics (The Hague 1966).

176. Nebeská, I.: O lidské řeči od fyziologa. = 31, 1970, 186—187 // Ref.: M. Morávek, Lidská řeč (Praha 1969).

177. Ondráčková, J.: VII. mezinárodní kongres fonetických věd v Montrealu (22.—28. 8. 1971). = 33, 1972, 261—264 // Zpráva.

178. Novotná, J.: VII. mezinárodní akustický kongres v Maďarsku. = 33, 1972, 264—267 // Zpráva: Budapest, 18.—26. 8. 1971.

179. Ludvíková, M.: Sborník ze 7. mezinárodního kongresu fonetických věd. = 36, 1975, 79—80 // Ref.: Proceedings of the Seventh International Congress of Phonetic Sciences. Eds. A. Rigault, R. Charbonneau (The Hague 1972).

180. Ondráčková, J.: Stockholmský seminář o komunikaci řečí. = 36, 1975, 171—174 // Zpr.: 31. 7.—3. 8. 1974.

181. Oliverius, Z. F.: Sborník fonetických studií. = 36, 1975, 330—334 // Ref.: M. Rom[268]portl, Studies in phonetics (Praha 1973). K tomu:

~ /Horálek, K./ K. H.: Redakční poznámka. Ib. 334;

~ Romportl, M.: Poznámka k redakční poznámce. = 37, 1976, 252—253;

~ Horálek, K.: K poznámce … — Ib. 253.

182. Romportl, M. a kolektiv: IX. mezinárodní kongres fonetických věd v Kodani. = 41, 1980, 239—246 // Zpr.: 6.—11. 8. 1979. Spoluprac.: J. Ondráčková, M. Dohalská, J. Novotná, Z. Palková, J. Pačesová, O. Schulzová.

183. Dohalská, M. - Janota, P. - Pačesová, J. - Palková, Z.: Desátý mezinárodní kongres fonetických věd v Utrechtu. = 46, 1986, 64—67 // Zpr.: 1.—6. 8. 1983.

184. Hůrková, J.: XI. mezinárodní kongres fonetických věd v Tallinu. = 50, 1989, 344—347 // Zpr.: 1.—7. 8. 1987.

 

 

0.2.1.1. Fonetika

 

185. ONDRÁČKOVÁ, J.: Některé metody komplexního výzkumu fyziologické činnosti mluvidel. = 26, 1965, 45—50; rus. res.: K metodam kompleksnogo issledovanija fiziologičeskoj dejatel’nosti organov reči.

186. ROMPORTL, M.: K metodě zvukového rozboru jazyka. = 27, 1966, 208—216, 4 obr.; angl. res.: On the method of phonic analysis of speech.

187. Ondráčková, J.: Leningradský seminář o produkci a percepci řeči. = 28, 1967, 108—110 // Zpr.: 13.—16. 8. 1966.

188. Novotná, J.: Leningradské výzkumy percepce řeči a její automatické rozpoznávání. = 28, 1967, 291—295 // Ref.: 1. Reč’, artikuljacija i vosprijatije (Moskva - Leningrad 1965). — 2. Mechanizmy rečeobrazovanija i vosprijatije složnych zvukov (Moskva - Leningrad 1966).

189. Maláč, V. - Borovičková, B.: Významné dílo o akustice řeči. = 28, 1967, 333—334 // Ref.: J. L. Flanagan, Speech analysis, synthesis and perception (Berlin - New York 1965).

190. BOROVIČKOVÁ, B. - MALÁČ, V.: Využití umělého akustického signálu řeči v experimentální fonetice. = 29, 1968, 398—406, 4 obr.; angl. res.: The using of synthesis in experimental phonetics.

191. ROMPORTL, M.: Intonace a akustická syntéza řeči. = 33, 1972, 165—168, 4 obr.; něm. res.: Intonation und akustische Sprachsynthese.

192. BOROVIČKOVÁ, B. - MALÁČ, V. -SEDLÁKOVÁ, M.: Nové směry ve výzkumu explozív. = 35, 1974, 307—315, obr.; angl. res.: A new approach in the research of stop consonants perception.

193. Novotná-Hůrková, J.: Polská práce o akustické fonetice. = 36, 1975, 158—162 // Ref.: W. Jassem, Podstawy fonetyki akustycznej (Warszawa 1973).

194. Novotná-Hůrková, J.: Západoněmecký sborník věnovaný výzkumu sluchových procesů. = 36, 1975, 348—349 // Ref.: Facts and models in hearing (Berlin - New York 1974).

195. ROMPORTL, M.: Velární a laryngální frikativy ve fonologických systémech. = 38, 1977, 302—306; něm. res.: Velare und laryngale Engelaute in phonologischen Systemen.

196. PECH, K. - HLAVÁČ, S.: Řeč — zvuk a význam. = 39, 1978, 234—237, 1 graf; rus. res.: Reč’ — zvuk i značenije.

197. HLAVÁČ, S. - PECH, K.: Lidský hlas jako pojem a fyzikální veličina. (K některým otázkám produkce hlasu v souvislé řeči.) = 42, 1981, 134—142, 4 obr.; rus. res.: Čelovečeskij golos kak ponjatije i fizičeskaja veličina.

198. ROMPORTL, S.: Úloha rázu a jeho ekvivalentů při signalizování předělu. = 45, 1984, 104—120, 2 grafy; angl. res.: The role of the glottal stop and its equivalents in signalling the boundary.

V. též č. 819, 820, 821

 

 

0.2.1.2. Fonologie

 

199. ISAČENKO, A. V.: Foném a jeho signálový korelát. = 27, 1966, 193—205, 4 obr.; něm. res.: Das Phonem und sein Korrelat im akustischen Signal.

200. LEŠKA, O.: K Šaumjanově definici fonému. = 27, 1966, 205—208; rus. res.: Fonema v ponimanii S. K. Šaumjana.

201. Vachek, J.: Dnešní situace ve fonologii ve světle mezinárodní fonologické konference ve Vídni. = 28, 1967, 87—93 // Ref.: 30. 8.—3. 9. 1966.

202. Vachek, J.: Sborník vídeňské fonologické konference. = 29, 1968, 205—207 // Ref.: Phonologie der Gegenwart. Hrsg. von J. Hamm (Graz - Wien - Köln 1967).

203. Krámský, J.: Výbor z díla Gyuly Lazicziuse. = 29, 1968, 222—224 // Ref.: Selected writings of Gyula Laziczius. Ed. Th. A. Sebeok (The Hague 1966).

204. Vachek, J.: O fonotaktické gramatičnosti. = 29, 1968, 438—439 // Ref.: R. J. Scholes, Phonotactic grammatically (The Hague 1966).

205. KRÁMSKÝ, J.: Pokus o funkční pojetí slabiky. = 30, 1969, 112—119; angl. res.: An attempt at functional conception of syllable.

206. Ludvíková, M.: Významný příspěvek k srovnávací kvantitativní fonologii. = 30, 1969, 210—213 // Ref.: H. Kučera - G. K. Monroe, A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German (New York 1968).

207. VACHEK, J.: Z nových cest generativní fonologie. = 31, 1970, 111—124; angl. res.: Generative phonology looking for the new ways // In margine: N. Chomsky - M. Halle, The sound pattern of English (New York 1968).

208. Krámský, J.: Druhé mezinárodní fonologické zasedání ve Vídni. = 34, 1973, 174—176 // Zpr.: 5.—8. 9. 1972. K tomu:

[269]~ /Havránek, B./ BHk: Poznámka. Ib. 176—177.

209. Krámský, J.: K otázce poměru kvalitativní a kvantitativní stránky jazyka (na příkladech z fonologie). = 34, 1973, 254—257; angl. res.: On the question of the relation between the qualitative and quantitative aspects of language (with examples from phonology).

210. Ludvíková, M. - Nebeský, L.: O jednom typu fonologických modelů. = 37, 1976, 237—240 // Ref.: F. H. H. Kortlandt, Modelling the phoneme. New trends in East European phonemic theory (The Hague 1972).

211. VACHEK, J.: Poznámky k fonologické stylistice jazykových variet. = 38, 1977, 81—89; angl. res.: Remarks on phonological stylistics of varieties of language.

212. TRNKA, B.: Existuje nulový morfém? = 38, 1977, 299—301; angl. res.: Does the „zero phoneme“ exist?

213. NOVÁK, Ľ.: Definícia slabiky a jej častí. = 39, 1978, 230—233; franc. res.: A propos de la définition de la syllabe et de ses composants.

214. HORÁLEK, K.: Dynamika fonologických systémů. = 42, 1981, 115—123; něm. res.: Zur Dynamik der phonologischen Systeme.

215. Vachek, J.: Čtvrtá mezinárodní fonologická konference ve Vídni. = 42, 1981, 255 // Zpr.: 22. 6.—2. 7. 1980.

216. ROMPORTL, M.: Kadence, intoném, melodém. = 42, 1981, 257—261; něm. res.: Kadenz, Intonem, Melodem.

217. Nekvapil, J.: Sovětská monografie o intonaci a výstavbě výpovědi. = 43, 1982, 77—79 // Ref.: I. G. Torsujeva, Intonacija i smysl vyskazyvanija (Moskva 1979).

218. Horálek, K.: Fonologie a znaková povaha jazyka. = 43, 1982, 139—144 // Vztahy mezi zvukovou a významovou složkou jazykových znaků.

219. Hůrková, J.: O produkci základního tónu a jeho úloze ve výstavbě věty. = 44, 1983, 151—155 // Ref.: W. E. Cooper - J. M. Sorenson, Fundamental frequency in sentence production (New York 1981).

220. DANEŠ, F.: Intonace v textu (promluvě). = 46, 1985, 83—100; angl. res.: Intonation in discourse (text).

221. Daneš, F. - Müllerová, O.: Z prací o promluvové intonaci a jevech příbuzných. = 50, 1989, 310—317 // Ref.: Intonation in discourse. Red. C. Johns-Lewis (London - Sydney 1986).

V. též č. 128, 131, 415, 1677

 

 

0.2.1.3. Zvuková kultura řeči

 

222. Buchtelová, R. - Palková, Z.: Další konference o kultuře řeči. = 27, 1966, 383—384 // Zpr.: Halle/Saale, 13.—14. 5. 1966.

223. Buchtelová, R. - Palková, Z.: Konference o kultuře řeči. = 38, 1977, 252—253 // Zpr.: Halle/Saale, 11.—12. 6. 1976.

224. Palková, Z. - Buchtelová, R.: Konference o kultuře řeči v NDR. = 42, 1981, 349—351 // Zpr.: Halle/Saale, 9.—10. 4. 1981.

225. Palková, Z.: Konference o kultuře řeči v NDR. = 47, 1986, 349—350 // Zpr.: Halle/ Saale, 10.—12. 4. 1985.

 

 

0.2.1.4. Grafématika. Psaný jazyk

 

226. VACHEK, J.: Přece jen priorita písma? = 34, 1973, 104—109; angl. res.: Priority of writing, after all?

227. VACHEK, J.: K materiálovým prostředkům stylistiky psané jazykové normy. = 38, 1977, 329—335; angl. res.: On material means of the stylistics of written language.

228. VACHEK, J.: Paralingvistické zvuky a psaný jazyk. = 42, 1981, 124—133; angl. res.: Paralinguistic sounds and written language. V. dále č. 229.

229. Horálek, K.: Psaný jazyk a vnitřní řeč. = 43, 1982, 213—218 // Diskusní poznámky k čl. J. Vachka; v. dále č. 230.

230. Vachek, J.: K problémům psané normy jazyka a vnitřní řeči. = 44, 1983, 131—135 // Odpověď na poznámky K. Horálka.

231. Kraus, J.: Těsnopiscův pohled na jazyk. = 46, 1985, 73—74 // Ref.: M. Matula, Moderní těsnopis (Praha 1983).

V. též č. 230, 1082, 1083

 

 

0.2.1.5. Hláskosloví

 

232. TROST, P.: K problematice hláskových změn. = 39, 1978, 227—229; něm. res.: Zur Problematik des Lautwandels.

V. též č. 715

 

 

0.2.2. Gramatická stavba jazyka

0.2.2.0. Obecné příspěvky

 

233. POSTAL, P. M.: Nový vývoj teorie transformační gramatiky. = 26, 1965, 1—13; angl. res.: Developments in the theory of transformational grammar.

234. Palek, B.: První úvod do transformační gramatiky. = 26, 1965, 200—203 // Ref.: E. Bach, An introduction to transformational grammars (New York 1964).

235. PIŤHA, P.: K vymezování rozsahu gramatik. = 28, 1967, 1—6; angl. res.: On the specification of the scope of grammars.

236. Novák, P.: Tagmémická příručka „objevovacích“ procedur. = 28, 1967, 212—213 // Ref.: R. G. Longacre, Grammar discovery procedures (The Hague 1964).

237. Kuchař, J.: Sovětsko-československé sympozium o teorii gramatiky. = 28, 1967, 318—322 // Zpr.: Moskva, 18.—22. 4. 1967.

238. Piťha, P.: Nový krok ve vývoji transformační gramatiky? = 29, 1968, 85—88 // Zpr. o kolokviu, Berlin, 4.—6. 9. 1967.

[270]239. Piťha, P. - Vávra, M.: Lambův návrh vícerovinné gramatiky. = 29, 1968, 208—210 // Ref.: S. M. Lamb, Outline of stratificational grammar (Berkeley 1962).

240. ČERNÝ, J.: O vzniku a vývoji gramatických kategorií. = 31, 1970, 207—222, tab., grafy; franc. res.: A propos de l’origine et de l’évolution des catégories grammaticales.

241. Kořenský, J.: Sovětsko-československý sborník o obecných otázkách struktury jazyka. = 31, 1970, 239—247 // Ref.: Jedinicy raznych urovnej grammatičeskogo stroja jazyka i ich vzaimodejstvije (Moskva 1969; materiály ze sympozia, Moskva, duben 1967).

242. UHLENBECK, E. M.: Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky. (Kritický přehled.) = 32, 1971, 1—19, 3 příl.; angl. res.: Recent developments in transformational generative grammar.

243. UHLENBECK, E. M.: Nové výsledky vývoje transformační generativní gramatiky. (Hodnocení.) = 32, 1971, 117—139, 2 grafy; angl. res.: Recent developments …: an appraisal.

244. KOPECKIJ, L. V.: O leksiko-grammatičeskom kompromisse v grammatičeskom opisanii. = 34, 1973, 74—77; čes. res.: O kompromisu mezi lexikem a gramatikou při gramatickém popisu.

245. NOVÁK, P.: O „klamu“ gramatické formy. = 34, 1973, 146—149; angl. res.: A deception of the grammatical form.

246. Piťha, P.: K nové podobě Lambovy stratifikační gramatiky. = 35, 1974, 208—218, 6 obr. // Ref.: D. G. Lockwood, Introduction to stratificational linguistics (New York 1972).

247. KOŘENSKÝ, J.: Problémy konstrukce gramatiky jazyka ze sémantické báze. = 35, 1974, 241—255; rus. res.: Problemy konstrukcii grammatiki na osnove semantičeskoj bazy.

248. HORÁLEK, K.: Sémantika a gramatika. = 36, 1975, 81—83; angl. res.: Semantics and grammar // Kritické poznámky k projektu nové velké mluvnice češtiny.

249. Machová, S.: K formě závislostních gramatik. = 36, 1975, 143—147 // Přehled a zhodnocení.

250. SGALL, P. - PANEVOVÁ, J.: Obsah, význam a gramatika se sémantickou bází. = 37, 1976, 14—25; angl. res.: Content, meaning, and a grammar with a semantic base.

251. KOŘENSKÝ, J.: Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska. = 39, 1978, 15—24; rus. res.: Problemy konstrukcii lingvističeskich modelej na osnove semantičeskogo komponenta.

252. Piťha, P.: K nové podobě funkční gramatiky v Holandsku. = 41, 1980, 150—156 // Ref.: S. C. Dik, Functional grammar (Amsterdam 1978).

253. Rulfová, M.: O konotaci v gramatice. = 42, 1981, 320—325 // Ref.: R. Volpert, Konnotativnyj uroven’ opisanija grammatiki: na materiale chudožestvennogo teksta nemeckogo jazyka (Riga 1979).

254. Petr, J.: Nová práce o popisu přirozeného jazyka. = 46, 1985, 45—49 // Ref.: J. Kořenský, Konstrukce gramatiky ze sémantické báze (Praha 1984).

255. Piťha, P.: Holandské práce o funkční gramatice. = 46, 1985, 253—254 // Přehled: S. C. Dik aj.

256. HAJIČOVÁ, E. - OLIVA, K. Jr. - SGALL, P.: Odkazování v gramatice a v textu. = 48, 1987, 199—212, 1 obr.; angl. res.: Coreference in grammar and in text.

257. Hajičová, E.: Nová učebnice transformační gramatiky. = 49, 1988, 347—349 // Ref.: B. Jacobsen, Modern transformational grammar (Amsterdam 1986).

V. též č. 114, 303, 617

 

 

0.2.2.1. Tvoření slov

 

258. Racková, M.: Příspěvek k teorii tvoření slov. = 27, 1966, 143—147 // Ref.: W. Pomianowska, Klasyfikacja rzeczowników odrzeczownikowych. Studium ze słowotwórstva i geografii lingwistycznej (Wrocław 1963).

259. DOKULIL, M.: Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem. = 29, 1968, 9—16; čes. res.: K otázce místa tvoření slov v jazykovém systému.

260. DOKULIL, M.: K otázce prediktability lexikálního významu slovotvorně motivovaného. = 39, 1978, 244—251; něm. res.: Zur Frage der Prädiktabilität der lexikalischen Bedeutung des motivierten Wortes.

261. Straková, V.: Sovětský příspěvek k teorii slovotvorného významu. = 44, 1983, 317—322 // Ref.: J. S. Kubrjakova, Semantika proizvodnogo slova (Moskva 1981).

V. též č. 1409

 

 

0.2.2.2. Tvarosloví formální

 

262. ĎUROVIČ, Ľ.: Ku klasifikácii morfém. = 26, 1965, 126—129; rus. res.: K klassifikacii morfem.

263. RUŽIČKA, J.: Vzťahy medzi morfológiou a syntaxou. = 26, 1965, 119—124; rus. res.: Vzaimootnošenija meždu morfologijej i sintaksisom.

264. LEŠKA, O.: K vztahu mezi morfologií a syntaxií. = 26, 1965, 124—126; rus. res.: K voprosu ob otnošenii morfologii k sintaksisu.

V. též č. 96, 124, 1322

 

 

0.2.2.3. Tvarosloví funkční

 

265. GALTON, H.: Slovesný vid a čas. = 30, 1969, 1—10; angl. res.: Verbal aspect and time.

266. NOVÁK, P.: K věcné platnosti pádů, jejich tzv. celostnímu (obecnému) významu a lokalismu. = 35, 1974, 88—95; angl. res.: Note on the semantic value of cases, their general meaning and localism.

[271]267. NOVÁK, P.: K lokalistickému pojetí významu pádů. = 35, 1974, 256—260; angl. res.: On a localistic conception of the meaning of grammatical cases.

268. Uhlířová, L.: Sovětská monografie o sémantice adjektiva. = 41, 1980, 166—167 // Ref.: E. M. Vol’f, Grammatika i semantika prilagatel’nogo (Moskva 1978).

V. též č. 896, 907

 

 

0.2.2.4. Syntax

 

269. Pala, K.: O jednom typu syntaktické analýzy. = 26, 1965, 78—80 // Ref.: Z. S. Harris, String analysis of sentence structure (The Hague 1962).

270. Novák, P.: Logika syntaxe? = 26, 1965, 97—98 // Ref.: F. Schmidt, Logik der Syntax (4. vyd.; Berlin 1962).

271. HORÁLEK, K.: K teorii věty. = 26, 1965, 213—217; něm. res.: Zur Theorie des Satzes.

272. NEBESKÝ, L. - SGALL, P.: Relace a operace v syntaxi. = 26, 1965, 218—223; rus. res.: Otnošenija i operacii v sintaksise.

273. Sgall, P.: Nová podoba transformační syntaxe. = 28, 1967, 94—96 // Ref.: N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax (Cambridge, Mass. 1963).

274. Kalda, F.: Syntaktické problémy ve dvou holandských pracích. = 28, 1967, 96—97 // Ref.: 1. H. Roose, Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands (Den Haag 1964). — 2. G. F. Bos, Het probleem van de samengestelde zin (Den Haag 1964).

275. SGALL, P.: K formálním vlastnostem syntaktických vztahů. = 28, 1967, 359—364; něm. res.: Zur formalen Charakteristik der syntaktischen Relationen.

276. PALEK, B.: Věta a denotát. = 29, 1968, 354—361; angl. res.: Sentence and denotate.

277. KOŘENSKÝ, J.: Struktura výpovědi z hlediska jazykového zobrazení skutečnosti a kategorie pádu. = 29, 1968, 379—384; rus. res.: Struktura vyskazyvanija s točki zrenija izobraženija dejstvitel’nosti jazykom i kategorii padeža.

278. SAVICKÝ, N.: O jednom příkladu komplexní jazykové jednotky (syntaktická dvojice). = 30, 1969, 242—245; rus. res.: Ob odnom primere kompleksnoj jazykovoj jedinicy (sintagma).

279. SKALIČKA, V.: Hyposyntax. = 31, 1970, 1—6; něm. res.

280. Uhlířová, L.: O funkčním a generativním přístupu k syntaxi. = 31, 1970, 180—181 // Zpr.: P. Sgall - L. Nebeský - A. Goralčíková - E. Hajičová, A functional approach to syntax: a new type of generative description of language (New York 1969).

281. Jirsová, A.: Kritický přehled prací o sémantické struktuře věty. = 36, 1975, 148—152 // Ref.: F. Daneš - Z. Hlavsa - J. Kořenský a kolektiv, Práce o sémantické struktuře věty. Přehled a kritický rozbor (Praha 1973).

282. HORÁLEK, K.: Věta a výpověď. = 37, 1976, 81—85; rus. res.: Predloženije i vyskazyvanije // V. dále č. 284.

283. SGALL, P.: K obecným otázkám sémantiky věty. = 37, 1976, 184—194; angl. res.: Remarks on the semantics of the sentence.

284. Hausenblas, K.: O různých přístupech k výkladu věty a jevů styčných. = 38, 1977, 43—50 // Diskus. příspěvek k č. 282. K tomu:

~ Horálek, K.: Odpověď autorova. Ib. 50—53.

285. Horálek, K.: Věta a výpověď. = 38, 1977, 173—174 // Pokračování v diskusi.

286. Macháčková, E.: Sovětský sborník o syntaktických problémech. = 38, 1977, 245—248 // Ref.: Teoretičeskije problemy sintaksisa sovremennych indojevropejskich jazykov. Red. V. G. Admoni, A. V. Bondarko aj. (Leningrad 1975; materiály z konference 1971).

287. Jiřičková, J.: Problémy syntaktické sémantiky na pracovním zasedání v NDR. = 39, 1978, 66—69 // Zpr.: Bad Saarow, 26.—28. 4. 1977.

288. PANEVOVÁ, J.: Kritéria pro zjišťování významu vět. = 39, 1978, 96—105; angl. res.: Criteria for the identification of sentence meaning.

289. Svozilová, N.: Sovětský sborník věnovaný problémům syntaxe a stylistiky. = 39, 1978, 171—173 // Ref.: Sintaksis i stilistika. Red. G. A. Zolotova (Moskva 1976).

290. MRÁZEK, R.: K metajazykové stránce kategorie subjektu. = 39, 1978, 270—273; rus. res.: K metajazykovoj storone kategorii sub’jekta.

291. Svoboda, K.: Ke komplexní syntaktické sémantice. = 40, 1979, 35—44 // Diskusní příspěvek k projektu nové velké mluvnice češtiny. V. dále č. 846, 847.

292. Piťha, P.: Nová teorie koordinace v lingvistice NDR. = 40, 1979, 240—243 // Ref.: E. Lang, Semantik der koordinativen Verknüpfung (Berlin 1977).

293. Uličný, O.: Poznámka terminologická. = 41, 1980, 256 // Týká se termínů participant/participient (F. Daneš, Syntaktická problematika …; v. zde č. 1682).

294. KOŘENSKÝ, J.: K problému kontextově podmíněné realizace propozičních struktur. = 42, 1981, 24—30; něm. res.: Zum Problem der kontextbedingten Realisierung der Propositionsstrukturen.

295. ŠOLTYS, O.: K lingvistické realitě propozice. = 42, 1981, 177—182, 1 obr.; angl. res.: Towards linguistic reality of proposition.

296. Uhlířová, L.: Publikace o funkčním přístupu k jazyku. = 46, 1985, 346—347 // Ref.: Contributions to functional syntax, semantics, and language comprehension. Red. P. Sgall (Praha 1984).

297. ŠOLTYS, O.: Ke vztahu predikace a centrace. = 47, 1986, 1—15, 2 grafy; angl. res.: Towards the relation between predication and centration.

[272]298. Straková, V.: K otázce tzv. vázaného významu. (Sémantická reprezentace syntaktických pozic.) = 47, 1986, 43—47.

299. Bergerová, R.: Sovětská práce o teoretických otázkách syntaxe. = 47, 1986, 166—168 // Ref.: J. I. Šutova, Voprosy teorii sintaksisa: na osnove sopostavlenija kitajskogo i russkogo jazykov (Moskva 1984).

300. Štěpán, J.: Utváření a hierarchizace struktury větného znaku. = 47, 1986, 250—252 // Ref.: F. Štícha, Utváření … (Praha 1984).

301. Hirschová, M.: Nad syntaktickou problematikou ve Folia linguistica. = 47, 1986, 319—327 // Ref. o vybraných příspěvcích v roč. 15 (1981), 17 (1983), 18 (1984).

302. Nekvapil, J.: Moderní příručka syntaxe a sémantiky. = 49, 1988, 73—74 // Ref.: P. Sgall a kolektiv, Úvod do syntaxe a sémantiky (Praha 1986).

303. Štícha, F.: Elipsa a teoretická syntax. = 50, 1989, 226—234 // Ref.: 1. H. Ortner, Die Ellipse. Ein Problem der Sprachtheorie und der Grammatikschreibung (Tübingen 1987). — 2. Ellipsen und fragmentarische Ausdrücke I—II. Hrsg. R. Meyer-Hermann, H. Rieser (Tübingen 1985).

V. též č. 118, 263, 264, 415, 561, 613, 620, 623, 931, 1093, 1674, 1677.

 

 

0.2.2.5. Aktuální členění

 

304. Benešová, E.: Symposium o aktuálním členění výpovědi. = 32, 1971, 177—182 // Zpr.: Mariánské Lázně, 12.—14. 10. 1970.

305. Uhlířová, L.: Aktuální členění v současné generativní teorii. = 33, 1972, 37—43 // Přehled prací z let 1965—1970. K tomu:

~ Daneš, F.: Poznámka. Ib. 80.

306. SGALL, P.: Základ a jádro, nebo presupozice a ohnisko? = 33, 1972, 160—164; angl. res.: Topic and comment, or presupposition and focus?

307. Hajičová, E.: Aktuální členění větné a nejnovější vývoj transformační gramatiky. = 33, 1972, 229—239, 3 obr.; angl. res.: Topic-comment articulation and the new development of transformational grammar // Přehled.

308. UHLÍŘOVÁ, L.: O vztahu sémantiky příslovečného určení k aktuálnímu členění. = 35, 1974, 99—106, 1 tab., 1 graf; angl. res.: Semantics of adverbials and their roles in functional sentence perspective.

309. Mistrík, J.: Významný zborník o funkčnej perspektíve vety. = 36, 1975, 335—336 // Ref.: Papers on functional sentence perspective. Red. F. Daneš (Praha 1974; v. zde č. 304).

310. Hlavsa, Z. - Uhlířová, L.: Aktuální členění v generativním rámci. = 37, 1976, 67—70 // Ref.: P. Sgall - E. Hajičová - E. Benešová, Topic, focus and generative semantics (Kronberg 1973).

311. Uhlířová, L.: Bulharská konference o aktuálním členění větném. = 38, 1977, 250—252 // Zpr.: Sofia, 9.—11. 11. 1976.

312. FIRBAS, J.: „Aktuální členění větné“, či „funkční perspektiva větná“? = 43, 1982, 282—293; angl. res.: Is „functional sentence perspective“ an equivalent of „aktuální členění větné“?

313. Uhlířová, L.: Na okraj prací o teorii funkční perspektivy větné. = 43, 1982, 308—316 // Ref.: A. Svoboda, Diatheme (Brno 1981).

314. DANEŠ, F. - HLAVSA, Z.: K vztahu aktuálního členění a sémantické stavby výpovědi. = 44, 1983, 3—11; angl. res.: On relationship between functional sentence perspective (FSP) and the semantic structure of sentence.

315. SGALL, P.: Vlastní téma, diatéma a stupně dynamičnosti. = 47, 1986, 193—207; angl. res.: Theme proper, diatheme and degrees of dynamism.

316. Uhlířová, L.: Sovětský sborník o aktuálním členění. = 48, 1987, 173—175 // Ref.: Vostočnoje jazykoznanije: grammatičeskoje i aktual’noje členenije predloženija. Red. S. B. Jankiver (Moskva 1984).

V. též č. 457, 998, 999

 

 

0.2.2.6. Lingvistika textu

 

317. Hlavsa, Z.: Palkova kniha o mezivětném odkazování. = 33, 1972, 47—52 // Ref.: B. Palek, Cross-reference: a study from hypersyntax (Praha 1986).

318. HORECKÝ, J.: Poznámky k metóde analýzy textu. = 34, 1973, 34—38, 1 graf; něm. res.: Bemerkungen zur Methode der Textanalyse.

319. SGALL, P.: K programu lingvistiky textu. = 34, 1973, 39—43; angl. res.: On the programme of the linguistics of text.

320. Štěpán, J.: Úvod do textové lingvistiky. = 34, 1973, 327—329 // Ref.: W. U. Dressler, Einführung in die Textlinguistik (Tübingen 1972).

321. Sgall, P.: Mel’čukovo souhrnné zpracování modelu „význam — text“. = 36, 1975, 166—167 // Ref.: I. A. Mel’čuk, Opyt teorii lingvističeskich modelej „smysl — tekst“ (Moskva 1974).

322. Uhlířová, L.: Polské sborníky o struktuře textu. = 36, 1975, 316—320 // Ref.: 1. O spójności tekstu (Wrocław 1971). — 2. Semiotyka i struktura tekstu (Wrocław 1973). — 3. Słownik i semantyka: definicje semantyczne. Red. M. R. Mayenowa (Wrocław 1974).

323. Jiřičková, J.: Sovětské příspěvky k lingvistice textu. = 37, 1976, 164—167 // Ref.: 1. Lingvistika teksta I—II (Moskva 1974). — 2. Materialy V vsesojuznogo simpoziuma po psicholingvistike i teorii kommunikacii (Moskva 1975).

324. Macurová, A.: K analýze textu. = 37, 1976, 247—248 // Ref.: W. O. Hendricks, Essays on semiolinguistics and verbal art (The Hague 1973).

325. VIEHWEGER, D.: Úvahy ke gramatice textu: propoziční pojetí textu proti pojetí orientovanému k jednání. = 38, 1977, 1—8; [273]něm. res.: Überlegungen zur Textgrammatik: propositionale versus handlungsorientierte Textauffassung.

326. Jiřičková, J.: Problémy gramatiky textu v německém sborníku. = 38, 1977, 160—164 // Ref.: Probleme der Textgrammatik. Red. F. Daneš, D. Viehweger (Berlin 1976; materiály z konference 1973). V. dále č. 328.

327. ROMPORTL, S.: Ke koncepci teorie vícevětné promluvy. = 38, 1977, 190—196; angl. res.: On the conception of the theory of the complex utterance.

328. Jiřičková, J.: Ze současné lingvistiky textu. = 40, 1979, 59—69 // Ref.: 1. M. K. Halliday - R. Hasan, Cohesion in English (London 1976). — 2. L. K. Jones, Theme in English expository discourse (Lake Bluff, Ill. 1977). — 3. Probleme der Textgrammatik II. Eds. F. Daneš, D. Viehweger (Berlin 1976, v. zde č. 326). — 4. Grammars and descriptions: studies in text theory and text analysis. Eds. T. A. van Dijk, J. S. Potöfi (Berlin - New York 1977).

329. Sgall, P.: Text a reference. = 41, 1980, 140—145 // K obecným otázkám textové lingvistiky.

330. Uhlířová, L.: Text — jazyk — poetika. = 41, 1980, 253—254 // Ref.: Tekst — język — poetyka. Red. M. R. Mayenowa (Wrocław 1978).

331. Macháčková, E.: Sovětský sborník Sintaksis teksta. = 41, 1980, 320—325 // Ref.: red. G. A. Zolotova (Moskva 1979).

332. Hoffmannová, J.: Přehled vývoje lingvistiky textu ve dvou sbornících. = 42, 1981, 55—61 // Ref.: 1. Lingvistika teksta. Ed. T. M. Nikolajeva (Moskva 1978). — 2. Current trends in textlinguistics. Ed. W. U. Dressler (Berlin - New York 1978).

333. Daneš, F.: Pokus o integrované multidisciplinární pojetí textové lingvistiky. = 42, 1981, 306—314 // Ref.: R. de Beaugrand, Text, discourse and process: toward a multidisciplinary science of texts (Norwood, N. J. 1980).

334. SAUKKONEN, P.: Text, text-typ a styl z hlediska sémiotického. = 43, 1982, 81—87, 1 diagr.; angl. res.: Text, text type and style from a semiotic point of view.

335. Nekvapil, J.: Od generativní textové gramatiky k interdisciplinární vědě o textech. = 43, 1982, 229—236 // Ref.: T. A. van Dijk, Textwissenschaft: eine interdisziplinäre Einführung (München 1980).

336. Hoffmannová, J.: Teorie textu a stylistika. = 43, 1982, 255—256 // Zpr. o konferenci; Zemplínská šírava, 10.—11. 9. 1981.

337. Hoffmannová, J. - Uhlířová, L.: Konference o některých problémech sémantiky textu. = 42, 1981, 334—339 // Zpr.: Liblice, 14.—16. 10. 1980.

338. NOVÁK, P.: Poznámky o jazyce lingvistiky. (O směšování funkčních úseků textu v lingvistice.) = 44, 1983, 83—90; angl. res.: Some notes on the language of linguistics. — K tomu:

~ Štěpán, J.: Ještě ke směšování funkčních úseků textu v lingvistice. Ib. 352.

339. Prouzová, H.: Sovětská práce o lingvistice textu. = 44, 1983, 158—161 // Ref.: I. P. Gal’perin, Tekst kak ob’jekt lingvističeskogo issledovanija (Moskva 1981).

340. Sgall, P.: Nový úvod do textové lingvistiky. = 44, 1983, 333—335 // Ref.: R. A. de Beaugrand - W. U. Dressler, Einführung in die Textlinguistik (Tübingen 1981).

341. MACUROVÁ, A.: Na okraj interpretace textu. = 45, 1984, 18—21; angl. res.: Some remarks on the interpretation of the text.

342. HAUSENBLAS, K.: Text, komunikáty a jejich komplexy. (Zamyšlení pojmoslovné.) = 45, 1984, 1—7; něm. res.: Text, Kommunikate und deren Komplexe.

343. Hrbáček, J.: Promluva a promluvové komplexy a soubory. = 47, 1986, 284—289 // Navazuje na stať K. Hausenblase, v. zde č. 342.

344. HOFFMANNOVÁ, J.: Modelování textových typů ve vztahu ke komunikačním procesům. = 48, 1987, 81—97; něm. res.: Das Modellieren von Texttypen in Bezug auf die Kommunikationsprozesse.

345. Hoffmannová, J. - Holšánová, J.: Mezinárodní konference o makrostrukturách v textu a v komunikaci. = 48, 1987, 328—333 // Zpr.: Berlin, 16.—18. 12. 1986.

346. Mareš, P.: Německý úvod do lingvistické analýzy textu. = 50, 1989, 146—152 // Ref.: K. Brinker, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden (Berlin 1985).

347. HOFFMANNOVÁ, J.: Modelování textových typů ve vztahu ke komunikačním procesům. II. = 50, 1989, 187—204; něm. res. // V. zde č. 344.

348. Nebeská, I. — Šlédrová, J.: K pojetí textu v nových sovětských publikacích. = 50, 1989, 317—324 // Ref.: 1. Rečevoje obščenije: celi, motivy, sredstva (Moskva 1985). — 2. Rečevoje vozdejstvije: psichologičeskije i psicholingvističeskije problemy (Moskva 1986). — 3. Psycholingvističeskije issledovanija: zvuk, slovo, tekst (Kalinin 1987). — 4. T. Dridze, Tekstovaja dejatel’nost’ v strukture social’noj kommunikacii (Moskva 1984).

349. Hoffmannová, J.: Práce českého teatrologa o (dramatickém) textu a (divadelní) komunikaci. = 50, 1989, 331—339 // Ref.: M. Lukeš, Umění dramatu (Praha 1987).

V. též č. 135, 256, 363, 404, 406, 442, 455, 464, 638, 1326

 

 

0.2.3. Slovní zásoba

0.2.3.0. Obecná lexikologie

 

350. Palek, B.: Zajímavé podněty pro lingvistickou sémantiku. = 26, 1965, 250—262 // Ref.: W. V. O. Quine, Word and object (New York - London 1960).

351. Šabršula, J.: K některým otázkám makrosémantiky. (Na okraj romanistických pra[274]cí o tzv. sémantických polích.) = 26, 1965, 262—267 // Přehled prací: O. Ducháček, B. Quemada, A. J. Greimas, K. Baldinger, U. Ricken aj.

352. Šabršula, J.: Funkční jazyk — funkční styl — morfosémantické pole. = 27, 1966, 284 // Zpr.: L. Guilbert, La formation du vocabulaire de l’aviation (Paris 1965).

353. SKALIČKA, V.: O kontinuitě slov. = 28, 1967, 355—359; něm. res.: Die Kontinuität der Wörter.

354. KRÁMSKÝ, J.: Postavení slova v systému jazyka. = 28, 1967, 369—373, 1 schéma; angl. res.: The place of the word in the system of language.

355. Ducháček, O.: Kniha o problematice jazykových polí. = 33, 1972, 258 // Zpr.: H. Geckeler, Zur Wortfelddiskussion: Untersuchung zur Gliederung des Wortfeldes „alt — jung — neu“ im heutigen Französisch (München 1971).

356. FILIPEC, J.: K otázce sémantického popisu lexikálních jednotek. = 34, 1973, 78—84; něm. res.: Zur Frage der semantischen Beschreibung der lexikalischen Einheiten.

357. Jiráček, J.: Významná sovětská práce o internacionalizaci lexika. = 34, 1973, 251—264 // Ref.: V. V. Akulenko, Voprosy internacionalizacii slovarnogo sostava jazyka (Charkov 1972).

358. Chmelová, J.: Člověk a slovo. = 34, 1973, 348 // Zpr.: J. Pohl, L’homme et le signifiant (Bruxelles - Paris 1972).

359. Mokijenko, V. M.: Sovětská kniha o problémech obecné frazeologie. = 35, 1974, 71—74 // Ref.: M. M. Kopylenko - Z. D. Popova, Očerki po obščej frazeologii (Voroněž 1972).

360. MOKIJENKO, V. M.: Dialektický vztah „implicitnost : explicitnost“ a vývoj frazeologie. = 37, 1976, 4—13; angl. res.: Dialectical relation “implicity : explicity“ and development of phraseology.

361. FILIPEC, J.: Věda o slovní zásobě a její pojmosloví. = 39, 1978, 238—240; něm. res.: Wortschatzlehre und ihre Hauptbegriffe.

362. BLANÁR, V.: Dynamika lexikálneho významu. = 39, 1978, 241—243; něm. res.: Dynamik der lexikalischen Bedeutung.

363. SCHWANZER, V.: Slovo a text. = 39, 1978, 259—261; něm. res.: Wort und Text.

364. Ivanová-Šalingová, M.: Teórie lexikálnej homonymie. = 41, 1980, 217—221.

365. Dokulil, M. a kolektiv: Významné sovětské dílo o teorii pojmenování. = 41, 1980, 228—235, 314—320 // Ref.: Jazykovaja nominacija. I. Obščije voprosy. — II. Vidy naimenovanij. Red. B. A. Serebrennikov, A. A. Ufimceva (Moskva 1977).

366. Filipec, J.: K problematice jazykových variant. = 41, 1980, 308—313 // Ref.: K. S. Gorbačevič, Variantnost’ slova i jazykovaja norma (Leningrad 1978).

367. Macháčková, E. - Prouzová, H.: Sovětský sborník o lexikální sémantice. = 43, 1982, 152—159 // Ref.: Aspekty semantičeskich issledovanij. Red. N. D. Arutjunova, A. A. Ufimceva (Moskva 1980).

368. STARÝ, Z.: Figura a idiom. = 44, 1983, 91—95; angl. res.: Figure and idiom.

369. Šoltys, O.: K anatomii metafory. = 45, 1984, 70—72 // Ref.: J. Pavelka, Anatomie metafory (Brno 1982).

370. Němec, I.: Monografie o lexikálním významu a jeho analýze. = 46, 1985, 309—315 // Ref.: V. Blanár, Lexikálno-sémantická rekonštrukcia (Bratislava 1984).

V. též č. 125, 244, 260, 322, 415, 469, 558, 595, 652, 1014, 1029, 1041, 1174, 1318, 1319, 1320, 1322, 1359, 1609, 1674.

 

 

0.2.3.1. Obecná lexikografie

 

371. NĚMEC, I.: Slovo a význam v historickém slovníku. = 26, 1965, 136—150; rus. res.: Slovo i značenije v istoričeskom slovare.

372. Štindlová, J.: Po druhé o retrográdních slovnících. = 27, 1966, 370—374 // Ref.: 1. M. L. Alinei, Dizionario inverso italiano con indice a liste di frequenza delle terminazioni (The Hague 1962). — 2. A. F. Brown, Normal and reverse English word list (Philadelphia 1963). — 3. E. Mater, Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Leipzig 1965). — 4. A. Juilland, Dictionnaire inverse de la langue française (The Hague 1965).

373. Havlová, F.: Sovětské sympozium o autorských slovnících. = 28, 1967, 322—323 // Zpr.: Kyjev, květen 1966.

374. Drozd, L. - Filipec, J. - Tejnor, A.: Nové cesty v lexikografii na mezinárodním kolokviu v Drážďanech. = 36, 1975, 349—352 // Zpr.: 5.—7. 2. 1975.

375. Čermák, F.: Idiomatika, frazeologie a lexikografie. = 39, 1978, 40—54 // Přehled slovníků různých typů, našich i zahraničních; hlavní problematika jejich lexikografického zpracování.

376. Nebeská, I.: K problematice subjektivního slovníku. = 46, 1985, 299—304 // Přehled nových přístupů.

377. Králík, J.: O retrográdních slovnících. = 49, 1988, 56—64.

V. též č. 371, 625, 633, 664, 674, 759, 1173, 1359

 

 

0.2.3.2. Etymologie

 

378. Kopečný, F.: První mezinárodní etymologické sympozium v Moskvě. = 28, 1967, 273—278 // Zpr.: 24.—31. 1. 1967.

379. KOPEČNÝ, F.: Několik poznámek k předložkám z hlediska etymologického. = 28, 1967, 393—401; něm. res.: Einige Bemerkungen zu den Präpositionen vom etymologischen Standpunkt.

380. KOPEČNÝ, F.: K podmínkám etymologické rekonstrukce. = 38, 1977, 267—270; [275]něm. res.: Zu Bedingungen einer etymologischen Rekonstruktion.

381. HAVLOVÁ, E.: K aktuálním otázkám etymologie. = 39, 1978, 308—309; něm. res.: Zu aktuellen Fragen der Etymologie.

 

 

0.2.3.3. Terminologie

 

382. Lotko, E.: Nový slovník lingvistické terminologie. = 30, 1969, 98—100 // Ref.: Z. Goląb - A. Heinz - K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej (Warszawa 1968).

383. Dokulil, M.: Rozvoj práce v oblasti lingvistické terminologie. = 36, 1975, 219—231 // Přehled a charakteristika několika slovníků lingvistické terminologie. K tomu:

~ /Jedlička, A./ A. J. - /Dokulil, M./ M. D.: Závěr. Ib. 231—232.

384. Hník, J.: Nový německý terminologický slovník. = 37, 1976, 249—251 // Ref.: H. Stammerjohann, Handbuch der Linguistik. Allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft (München 1975).

385. Kubík, M.: K otázce koordinace lingvistické terminologie v jazykové výuce. = 39, 1978, 150—153.

386. Hník, J.: Abrahamův dokladový slovník lingvistické terminologie. = 38, 1977, 174—176 // Ref.: W. Abraham /et al./, Terminologie zur neueren Linguistik (Tübingen 1974).

387. Dokulil, M.: Malá encyklopedie jazykovědy. = 41, 1980, 341—342 // Ref.: Co je co? Příručka pro každý den. 3 (Praha 1978; hesla o jazyce a jazykovědě zprac. A. Tejnor).

388. Běličová, H.: Sovětský encyklopedický slovník. = 47, 1986, 73—74 // Ref.: Enciklopedičeskij slovar’ junogo filologa. Red. G. V. Stepanov (Moskva 1984).

V. též č. 4, 154, 293, 306, 801

 

 

0.3. Komunikace a pragmatika

0.3.1. Jazyková komunikace

 

389. BOSÁK, C. - CAMUTALIOVÁ, I.: K výstavbě dialogu. = 26, 1967, 237—245, 1 tab.; rus. res.: K strukture dialogičeskoj reči.

390. HYMES, D.: Lingvistická teorie a promluvové funkce. = 31, 1970, 7—32 // Přel. z angl. orig.: Linguistic theory and the functions of speech.

391. Šulc, J.: Sovětská kniha o lingvistice ve vojenství. = 32, 1971, 380 // Zpr.: A. N. Kolguškin, Lingvistika v vojennom dele (Moskva 1970).

392. HAUSENBLAS, K.: Explicitnost a implicitnost jazykového vyjadřování. = 33, 1972, 90—105; něm. res.: Explizität und Implizität der sprachlichen Ausdruckweise.

393. BARNET, V.: Komunikativní akt a výpověď. = 34, 1973, 30—33; rus. res.: Kommunikativnyj akt i vyskazyvanije.

394. BOSÁK, C.: Stimul a apel v dialogu. = 35, 1974, 96—98; rus. res.: Stimul i prizyv v dialoge.

395. HOFFMANN, L.: K vertikálnímu rozvrstvení odborných jazyků. = 35, 1974, 107—112; něm. res.: Zur vertikalen Schichtung der Fachsprache.

396. ŠULC, J.: Pokus o obsahovou analýzu jazyka letců (z hlediska psycholingvistiky). = 36, 1975, 200—204, 2 tab.; angl. res.: An attempt at the content analysis of ground-to-air communication: a psycholinguistic approach.

397. Nebeská, I.: Nová sovětská publikace o teorii řečové činnosti. = 36, 1975, 242—247 // Ref.: Osnovy teorii rečevoj dejatel’nosti. Red. A. A. Leont’jev (Moskva 1974).

398. MORÁVEK, M. - MÜLLEROVÁ, O.: Dyadická komunikace. (Pokus o komplexní charakteristiku situace dialogu.) = 37, 1976, 195—201; angl. res.: Dyadic communication: an attempt at the complex characteristics of a dialogic situation.

399. MISTRÍK, J.: Paralingvistické prostriedky v dialógu. = 39, 1978, 325—327; angl. res.: Paralinguistic devices in dialogue.

400. Müllerová, O.: Sovětská práce o pragmalingvistice jako lingvistické disciplíně. = 41, 1980, 167—170 // Ref.: L. A. Kiseleva, Voprosy teorii rečevogo vozdejstvija (Leningrad 1978).

401. Nebeská, I.: Německá práce o teorii řečové činnosti. = 41, 1980, 175—176 // Ref.: J. Rehbein, Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache (Stuttgart 1977).

402. Müllerová, O.: Sborník o pragmalingvistice. = 43, 1982, 67—69 // Ref.: Pragmalinguistics, theory and practice. Red. J. L. Mey (The Hague 1979).

403. Šoltys, O. - Nekvapil, J. - Nebeská, I. - Müllerová, O.: Německé sborníky o lidském jednání. = 43, 1982, 333—339 // Ref.: Handlungstheorien — interdisziplinär. I—IV. Ed. H. Lenk (München 1977—1981). V. dále č. 410.

404. Jirsová, A.: Interdisciplinární časopisy o komunikaci a textu. = 44, 1983, 171 // Zpr.: 1. Language and Communication. An interdisciplinary journal. Ed. R. Harris (Oxford 1, 1981). — 2. Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse. Eds. T. A. van Dijk, J. S. Petöfi (The Hague 1981 sq.).

405. Daneš, F. - Müllerová, O.: O výzkumu nepřipravených mluvených projevů. = 45, 1984, 321—327 // Ref.: Impromptu speech: a symposium. Red. N. E. Enkvist (Åbo 1982).

406. Hoffmannová, J.: Van Dijkův soubor studií o pragmatice textu. = 45, 1984, 327—334 // Ref.: T. A. van Dijk, Studies in the pragmatics of discourse (The Hague 1981).

407. HORECKÝ, J.: Systém verbálneho správania. = 46, 1985, 101—108, schémata; rus. res.: Sistema verbal’nogo povedenija.

408. Müllerová, O.: O spolupráci lingvistů NDR a Švédska. = 46, 1985, 331—339 // Ref.: Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1978, 1980, 1982. Hrsg. I. Rosengren (Malmö 1979, 1980, 1983).

[276]409. Kavka, S.: Nová kniha o pragmalingvistice. = 47, 1986, 59—62 // Ref.: J. Průcha, Pragmalinguistics: East European approaches (Amsterdam 1983).

410. Nebeská, I.: Další německý sborník o lidském jednání. = 47, 1986, 80 // Zpr.: Handlungstheorien — interdisziplinär III/2. Verhaltenswissenschaftliche und psychologische Handlungstheorien. Ed. H. Lenk (München 1984).

411. Hoffmannová, J. - Müllerová, O.: Německý příspěvek k pojetí dialogu a metakomunikace. = 47, 1986, 147—156 // Ref.: B. Techtmeier, Das Gespräch: Funktionen, Normen und Strukturen (Berlin 1984).

412. Šoltys, O. - Martináková, M.: Nad knihou o dynamických aspektech řečové produkce. = 47, 1986, 163—165 // Ref.: J. Engelkamp - H. D. Zimmer, Dynamic aspects of language processing (Berlin - New York 1983).

413. Hoffmannová, J.: Současná lingvistika a zkoumání komunikačních procesů. = 47, 1986, 327—337 // Zpr. o konferenci (Bad Steuer, NDR 5.—6. 12. 1985).

414. Hoffmannová, J.: Lingvistická pragmatika a jazyková politika v práci J. Meye. = 48, 1987, 67—68 // Ref.: J. Mey, Whose language: a study in linguistic pragmatics (Amsterdam 1985).

415. Rulfová, M.: Sovětské sborníky o pragmatice a psycholingvistice. = 48, 1987, 160—163 // Ref.: 1. Pragmatika i semantika sintaksičeskich jedinic. Red. I. P. Susov (Kalinin 1984). — 2. Psicholingvističeskije issledovanija: leksika, fonetika. Red. A. A. Zalevskaja (Kalinin 1985).

416. Müllerová, O.: Sovětský úvod do studia mluveného jazyka. = 48, 1987, 222—227 // Ref.: J. M. Skrebnev, Vvedenije v kolokvialistiku (Saratov 1985).

417. Macháčková, E.: Sovětský příspěvek k výzkumu řečové činnosti. = 48, 1987, 246—248 // Ref.: J. S. Kubrjakova, Nominativnyj aspekt rečevoj dejatel’nosti (Moskva 1986).

418. Hoffmannová, J. a kolektiv: Mezioborová konference o interpretačních procesech. = 49, 1988, 121—130 // Zpr.: Praha, 1.—5. 6. 1987.

419. Hoffmannová, J.: Typy a vzájemné vztahy interpretačních činností produktora a recipienta v komunikačních procesech. = 49, 1988, 134—139.

420. Müllerová, O.: Komunikační proces a text jako objekt teoretické interpretace. = 49, 1988, 142—148.

421. Šoltys, O.: K problematice interpretace z hlediska lingvistiky. = 49, 1988, 149—150.

422. Hoffmannová, J.: Teatrologické inspirace pro interpretaci komunikačních procesů. = 49, 1988, 226—235 // In margine: 1. P. Karvaš, Priestory v divadle a divadlo v priestore (Bratislava 1984). — 2. J. Císař, Proměny divadelního jazyka (Praha 1986).

423. Müllerová, O.: K problematice dialogické komunikace. = 50, 1989, 69—72 // Ref.: sb. Dialog: an interdisciplinary approach. Ed. M. Dascal (Amsterdam 1985).

424. NEBESKÁ, I.: K charakteru předpokladové báze. = 50, 1989, 270—277; angl. res.: On the nature of background knowledge.

V. též č. 109, 112, 117, 172, 323, 325, 344, 345, 348, 432, 492, 538, 550, 635, 902, 911, 1074, 1076, 1078, 1081, 1362, 1611

 

 

0.3.2. Rétorika

 

425. Palková, Z.: Konference o otázkách „rétoriky“. = 27, 1966, 93—94 // Zpr.: Halle/Saale, 11.—12. 12. 1964.

426. Kraus, J.: Rétorika — disciplína moderní. = 35, 1974, 136—142, 1 tab. // Přehled prací a celkové situace.

427. Kraus, J.: Konference socialistických zemí o rétorice. = 43, 1982, 175—176 // Zpr.: Sofia, 13.—14. 1. 1981.

428. Nekvapil, J.: O rétorice a stylistice. = 44, 1983, 322—326 // Ref.: J. Kraus, Rétorika v dějinách jazykové komunikace (Praha 1981).

429. Kraus, J.: Rétorika v popisu (a ovlivňování) společenské komunikace. = 48, 1987, 217—222 // Přehled novější literatury.

V. též č. 97

 

 

0.3.3. Spisovný jazyk

 

430. HORÁLEK, K.: K teorii spisovného jazyka. = 30, 1969, 227—229; něm. res.: Zur Theorie der Schrift- und Nationalsprache.

431. Jedlička, A.: Aktuální problémy spisovného jazyka v nových zahraničních pracích. = 33, 1972, 25—37 // Přehled.

432. JEDLIČKA, A.: K problematice jazykové situace. = 39, 1978, 300—303; něm. res.: Zur Problematik der Sprachsituation.

433. JEDLIČKA, A.: Typy norem jazykové komunikace. = 43, 1982, 272—281; něm. res.: Die Typen der sprachlich-kommunikativen Normen.

434. Čechová, M. - Hausenblas, K.: Konference o spisovném jazyce, jeho stylech a kultuře ve Vilniusu. = 47, 1986, 76—78 // Zpr.: 3.—4. 10. 1984.

435. Daneš, F.: Kanadský soubor prací o jazykové normě. = 47, 1986, 340—341 // Ref.: sb. La norme linguistique. Red. E. Bédard, J. Maurais (Paris 1983).

V. též č. 155, 159, 168, 366, 1087

 

 

0.3.4. Jazykové vyučování

 

436. Barnet, V.: Audioorální metody vyučování jazykům a lingvistická teorie. = 26, 1965, 186—191.

437. Beneš, E.: Naše lingvistika a vyučování cizím jazykům. = 29, 1968, 415—419 // Přehled.

438. Šourková, A. - Zajíčková, J.: Maďarský lingvista o jazykové interferenci při učení [277]cizímu jazyku. = 32, 1971, 375—378 // Ref.: J. Juhász, Probleme der Interferenz (Budapest 1970).

439. Horálek, K.: Wittgensteinovy myšlenky v teorii jazykového vyučování. = 35, 1974, 230—231 // Ref.: Ch. S. Hardwick, Language learning in Wittgenstein’s later philosophy (The Hague 1971).

440. Hausenblas, K.: Nová kniha o vyučování slohu. = 47, 1986, 341—344 // Ref.: M. Čechová, Vyučování slohu. Úvod do teorie (Praha 1985).

V. též č. 385, 511

 

 

0.4. Stylistika

0.4.0. Obecné otázky jazykového stylu

 

441. JELÍNEK, M.: Postavení hovorového stylu mezi styly funkčními. = 27, 1966, 104—118; něm. res.: Stellung des Gesprächsstils unter den funktionalen Redestilen. K tomu:

~ B. Havránek, Red. poznámka. Ib. 117.

442. Horálek, K.: Miko o teorii textu a stylistice. = 32, 1971, 364—366 // Ref.: F. Miko, Estetika výrazu. Teória výrazu a štýl (Bratislava 1969); týž a., Text a štýl. K problematike literárnej komunikácie (Bratislava 1970).

443. Kraus, J.: Funkční stylistika očima sovětské autorky. = 33, 1972, 335—338 // Ref.: M. N. Kožina, O specifike chudožestvennoj i naučnoj reči v aspekte funkcional’noj stilistiki (Perm 1968); táž a., K osnovanijam funkcional’noj stilistiki (Perm 1968); táž a., O rečovoj sistemnosti naučnogo stilja sravnitel’no s nekotorymi drugimi (Perm 1972).

444. HAUSENBLAS, K.: Vysoký — střední — nízký styl a diferenciace stylů dnes. = 34, 1973, 85—91; rus. res.: Vysokij — srednij — nizkij stil’ i differenciacija stilej v sovremennoj kommunikacii.

445. JEDLIČKA, A.: K pojetí a vymezení knižnosti. = 34, 1973, 92—97, 1 tab.; něm. res.: Zur Auffassung und Definition der gehobenen Stilschicht.

446. Kolektiv oddělení jazykové kultury a stylistiky ÚJČ ČSAV: Účtování výsledků v současné sovětské a západní stylistice. = 34, 1973, 320—327 // Ref.: 1. Stilističeskije issledovanija. Red. V. D. Levin (Moskva 1972). — 2. Literary style. Red. S. Chatman (London - New York 1971).

447. STARÝ, Z.: O stylové indiferenci. = 38, 1977, 27—34; franc. res.: L’indifférence stylistique.

448. CHLOUPEK, J.: Dialektika stálého a proměnného v publicistickém stylu. = 39, 1978, 317—320; něm. res.: Die Dialektik des Stabilen und Veränderlichen im publizistischen Stil.

449. KOŽEVNIKOVÁ, K.: Problematika porovnávací stylistiky. = 40, 1979, 303—314; rus. res.: Problematika sopostavitel’noj stilistiki.

450. Nekvapil, J.: Západoněmecká kniha o stylistice na základě teorie jednání. = 50, 1989, 351—352 // Ref.: B. Sandig, Stylistik der deutschen Sprache (Berlin - New York 1986).

V. též č. 23, 113, 289, 334, 336, 489, 502, 632, 636, 637, 646, 1674

 

 

0.4.1. Jazyk literatury

 

451. Horálek, K.: Nad českým překladem Staigerovy poetiky. = 31, 1970, 87—88 // Ref.: E. Staiger, Základní pojmy poetiky. Přel. M. Černý, O. Veselý (Praha 1969).

452. Macurová, A.: Inspirativní metodologie nitranského Kabinetu literárnej komunikácie. = 39, 1978, 54—57 // Ref.: 1. F. Miko, Štýlové konfrontácie. Kapitolky z porovnávacej štylistiky (Bratislava 1976). — 2. O interpretácii umeleckého textu 5, 1976. Red. F. Miko, A. Popovič (Bratislava).

453. Confortiová, H.: Sovětské sborníky o jazyce a stylu. = 47, 1986, 312—319 // Ref.: 1. Jazyk naučnoj literatury (Moskva 1975). — 2. Osobennosti stilja naučnogo izloženija (Moskva 1976). — 3. Jazyk i stil’ naučnoj literatury. Teoretičeskije i prikladnyje problemy (Moskva 1977). — 4. Stil’ naučnoj reči (Moskva 1978). — 5. Lingvostilističeskije issledovanija naučnoj reči (Moskva 1979). — 6. Funkcional’nyj stil’ naučnoj prozy. Problemy lingvistiki i metodiki prepodavanija (Moskva 1980). — 7. Lingvostilističeskije osobennosti naučnogo teksta (Moskva 1981). — 8. Funkcional’nyje stili i prepodavanije inostrannych jazykov (Moskva 1982). — 9. Jazyk i stil’ naučnogo izloženija. Lingvometodičeskije issledovanija (Moskva 1983). — 10. Naučnaja literatura. Jazyk, stil’, žanry (Moskva 1985). Ref. zaměřen především k příspěvkům zpracovaným kvantitativními metodami.

454. HOMOLÁČ, J.: Aluze v slovesných textech uměleckých. (Úvaha pojmoslovná.) = 50, 1989, 288—294; angl. res.: Allusion in literary texts.

V. též č. 324, 369, 600, 604, 606, 634, 944, 945, 1326

 

 

0.4.2. Jazyková problematika překladu

 

455. HORÁLEK, K.: Sémantika textu z hlediska překladatelského. = 28, 1967, 113—120; něm. res.: Textsemantik vom Standpunkt der Übersetzungstheorie.

456. Filipec, J.: 2. mezinárodní konference „Základy vědy o překladu“ v Lipsku. = 32, 1971, 187—189 // Zpr.: 14.—17. 9. 1970.

457. Čmejrková, S.: Sovětská práce o překladu a aktuálním členění výpovědi. = 41, 1980, 78—80 // Ref.: L. A. Černjachovskaja, Perevod i smyslovaja struktura (Moskva 1976).

458. Horálek, K.: Mezinárodní spolupráce v konfrontační a překladové lingvistice. = 43, 1982, 251—252 // Přehled; podrobněji o sb. Kontrastive Linguistik und Übersetzungswissenschaft. Red. W. Kühlwein, G. Thome, W. [278]Wilss (München 1981; materiály z kolokvia, Trier - Saarbrücken 1978).

459. Kufnerová, Z.: K makrolingvistickému pojetí lingvistiky překladu. = 45, 1984, 150—154 // Přehled.

460. Straková, V.: K problematice lingvistiky překladu. = 45, 1984, 315—320 // Systémové základy překladatelské praxe.

461. Kufnerová, Z.: K současnému stavu teorie básnického překladu. = 46, 1985, 237—242 // Přehled problematiky.

462. ŠABRŠULA, J.: K některým pojmům referenční sémantiky a jejímu využití v teorii překladu. = 39, 1988, 332—334; něm. res.: Referenzsemantik und Übersetzung.

463. SKOUMALOVÁ, Z.: In margine sémantického pole kvality (vlastnosti) v textu a překladu. = 50, 1989, 15—31; angl. res.: Some aspects of the semantic field of quality in text and in translation.

464. DANEŠ, F.: Několik myšlenek o textovělingvistickém modelování procesů translace. = 50, 1989, 177—186; něm. res.: Einige Gedanken zur textlinguistischen Modellierung von Translationsprozessen.

V. též č. 1138, 1139, 1140

 

 

0.4.3. Versologie

 

465. Levý, J.: Konference o teorii verše v Brně. = 26, 1965, 301—304 // Zpr.: 13.—16. 5. 1964.

466. Levý, J.: Mezinárodní versologická konference ve Varšavě. = 27, 1966, 92—93 // Zpr.: 24.—29. 8. 1964.

V. též č. 629, 1134

 

 

0.5. Otázky vývoje jazyka

 

467. VACHEK, J.: Glosa k dnešní situaci ve studiu jazykové diachronie. = 28, 1967, 364—369; angl. res.: A gloss on present-day situation in diachronistic language research.

468. Vachek, J.: První mezinárodní konference o historické lingvistice v Edinburghu. = 35, 1974, 65—70 // Zpr.: 2.—7. 9. 1973.

469. Kolektiv oddělení pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV: K vývoji terminologie sociálních vztahů. = 35, 1974, 189—194 // Ref.: K. Bosl, Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter I, II (Stuttgart 1972).

470. Vachek, J.: Z nových prací o jazykovém vývoji. = 36, 1975, 69—74 // Ref.: 1. R. Anttila, An introduction to historical and comparative linguistics (New York 1972). — 2. M. L. Samuels, Linguistic evolution with special reference to English (Cambridge 1972). — 3. J. M. Anderson, Structural aspects of language change (London 1973).

471. HORECKÝ, J.: Príspevok k teórii o vzniku a vývoji jazyka. = 42, 1981, 109—114; angl. res.: Some remarks on the origin and evolution of language.

472. Štěpán, J.: O fylogenetickém a ontogenetickém vývoji jazyka. = 44, 1983, 228—235 // Ref.: M. Hildebrand-Nilshon, Die Entwicklung der Sprache. Phylogenese und Ontogenese (Frankfurt/M. 1980).

473. Kraus, J.: Sovětská práce o společenských podmínkách jazykového vývoje. = 45, 1984, 249—252 // Ref.: V. K. Žuravljov, Vnešnije i vnutrennije faktory jazykovoj evoljucii (Moskva 1982).

474. ROMPORTL, S.: Jazyk a etologický kód populace. = 50, 1989, 257—259; angl. res.: Language and the ethologic code of the population.

V. též č. 595

 

 

0.6. Dialektologie. Sociolingvistika

0.6.1. Nářečí zeměpisná a sociální

 

475. Utěšený, S.: Z II. mezinárodního dialektologického kongresu v Marburgu. = 27, 1966, 189—191 // Zpr.: 5.—10. 9. 1965.

476. UTĚŠENÝ, S.: K metodice studia sociální stratifikace jazyka. = 28, 1967, 434—439; rus. res.: K metodike izučenija social’noj stratifikacii jazyka.

477. Utěšený, S.: Sovětské konference o areálové metodě v lingvistice a etnografii. (K stoletému jubileu jazykového zeměpisu.) = 37, 1976, 159—163 // Zpr.: Moskva 1964, Leningrad 1971, Leningrad 1975.

478. Utěšený, S.: Prolegomena k atlasu evropských jazyků. = 37, 1976, 248—249 // Zpr.: Atlas linguarum Europae. Introduction. Red. A. Weijnen /et al./. Assen 1975.

479. Utěšený, S.: Studie k mezijazykové dialektologii Evropy. = 40, 1979, 349—350 // Ref.: A. Weinen, Outlines for an interlingual European dialectology (Assen 1978).

480. Jančák, P. - Petr, J.: Evropský jazykový atlas jako nástroj multilingvální komparatistiky. = 47, 1986, 216—231 // In margine: Atlas linguarum Europae. Vol. I (Assen 1983); koncepce, problémy, výsledky.

481. JANČÁK, P. - PETR, J.: Nářeční názvy pro ‚rampouch‘ v Evropském jazykovém atlase. (Nad naší první mapou v souboru ALE.) = 47, 1986, 264—283, 1 mapa; franc. res.: Noms dialectaux pour la ‚chandelle de glace‘ dans l’Atlas linguarum Europae: à propos de notre première carte dans l’ALE.

V. též č. 258, 804, 827, 1205, 1214, 1674

 

 

0.6.2. Sociolingvistika

 

482. Müllerová, O.: Sociolingvistická studie o jidiš. = 29, 1968, 102—103 // Ref.: J. A. Fishman, Yiddish in America: sociolinguistic description and analysis (Bloomington - The Hague 1965).

483. Průcha, J.: Language and Language Behavior Abstracts. = 29, 1968, 443—444 // Zpr. o novém referátovém časopise (The Hague, 1967 sq.).

[279]484. Průcha, J.: O sociální komunikaci. = 30, 1969, 215—216 // Ref.: J. Janoušek, Sociální komunikace (Praha 1968).

485. SKÁCEL, J.: K pojetí funkce kontaktního komunikačního okruhu z hlediska sociologického. = 30, 1969, 287—292; angl. res.: On the conception of the contact communication sphere from the sociolinguistic point of view.

486. Kraus, J.: Třikrát o sociolingvistice v publikacích Moutonových. = 30, 1969, 326—332 // Ref.: 1. Readings in the sociology of language. Ed. J. A. Fishman (The Hague 1968). — 2. Explorations in sociolinguistics. (The Hague 1966). — 3. A. Capell, Studies in sociolinguistics (The Hague 1966).

487. Koukal, V. - Kraus, J.: Český sociolog I. A. Bláha o jazyce. = 31, 1970, 184—186 // Ref.: Sociologie (Praha 1968).

488. Kraus, J.: O společenské komunikaci z hlediska sociologa. = 32, 1971, 183 // Zpr.: V. Lamser, Komunikace a společnost. Úvod do teorie společenské komunikace (Praha 1969).

489. Kraus, J.: K sociolingvistickým prvkům ve funkční lingvistice. = 32, 1971, 271—278 // Přehled literatury.

490. Janoušek, J.: Sociolingvistika na 7. mezinárodním sociologickém kongresu ve Varně. = 32, 1971, 381—383 // Zpr.: 14.—19. 9. 1970.

491. Hronek, J.: Nový sociolingvistický sborník z NSR. = 33, 1972, 342—345 // Ref.: Aspekte der Soziolinguistik. Red. W. Klein, D. Wunderlich (Frankfurt/M. 1971).

492. Kraus, J.: Příručky nakladatelství Penguin o sociolingvistice a sociální komunikaci. = 34, 1973, 269—271 // Zpr.: 1. Sociolinguistics. Eds. J. B. Pride, J. Holmes (Harmondsworth, Middlesex 1972). — 2. Communication in face to face interaction. Eds. J. Laver, S. Hutcheson (Ib. 1972).

493. SKALIČKA, V.: Jazyk a společnost. = 35, 1984, 85—87; něm. res.: Sprache und Gesellschaft.

494. Kraus, J.: Maďarská konference o sociolingvistice. = 35, 1974, 235 // Zpr.: Nyíregyháza, 22.—25. 8. 1973.

495. SKALIČKA, V.: Hranice sociolingvistiky. = 36, 1975, 110—115; něm. res.: Über die Grenzen der Soziolinguistik.

496. Kraus, J. - Rulfová, M.: K sociolingvistickým předpokladům mluvnického popisu. = 36, 1975, 152—158 // Ref.: 1. Russkij jazyk po dannym massovogo obsledovanija: opyt social’no-lingvističeskogo izučenija. Red. L. P. Krysin (Moskva 1974). — 2. I. B. Robach, Étude socio-linguistique de la segmentation syntaxique du français parlé (Lund 1974).

497. ZIMA, P.: Jazykový text a jazykový informant. (Na okraj zdánlivého rozdílu mezi evropskou a mimoevropskou lingvistikou.) = 36, 1975, 185—192; angl. res.: Language texts and language informants: an apparent difference between European and non-European linguistics.

498. KRAUS, J.: Jazyk a styl ve společenské interakci. = 36, 1975, 257—265, 2 tab.; rus. res.: Jazyk i stil’ v obščestvennoj interakcii.

499. Erhart, A.: Jazykověda a západnická politika. In margine knihy G. Décsyho Die linguistische Struktur Europas. = 36, 1975, 325—330 // Krit. ref.: Wiesbaden 1973.

500. Kraus, J.: Dvě nové sovětské knížky o sociolingvistice. = 38, 1977, 157—160 // Ref.: 1. L. B. Nikol’skij, Sinchronnaja sociolingvistika. Teorija i problemy (Moskva 1976). — 2. Sociolingvističeskije problemy razvivajuščichsja stran. Red. J. D. Dešerijev, A. N. Baskakov /et al./ (Moskva 1975).

501. Skácel, J.: Z nové sociolingvistické literatury v SSSR. = 38, 1977, 225—229 // Ref.: 1. Social’no-lingvističeskije issledovanija. Red. D. N. Šmeljev, L. P. Krysin (Moskva 1976). — 2. A. D. Švejcer, Sovremennaja sociolingvistika (Moskva 1976).

502. JEDLIČKA, A.: Příspěvek ke vztahu sociolingvistiky a funkční stylistiky. = 38, 1977, 324—328; něm. res.: Zum Verhältnis der Soziolinguistik und Funktionalstilistik.

503. ZIMA, P.: K vztahu jazyka a kultury. = 39, 1978, 338—340; angl. res.: Language and culture.

504. Kraus, J.: Nová významná sovětská práce o sociolingvistice. = 40, 1979, 168—171 // Ref.: J. D. Dešerijev, Social’naja lingvistika. K osnovam obščej teorii (Moskva 1977).

505. Hausenblas, K.: Sovětská práce o sociolingvistice. = 42, 1981, 170—172 // Ref.: A. D. Švejcer - L. B. Nikol’skij, Vvedenije v sociolingvistiku (Moskva 1978).

506. PETR, J.: K realizaci programu „Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti“. = 43, 1982, 1—7; franc. res.: A propos de la réalisation du programme „Les langues nationales en société socialiste dévelopée“.

507. DEŠERIJEV, J. D.: Jazyková politika v podmínkách výstavby a existence rozvinutého socialismu. = 43, 1982, 8—12; rus. res.: Jazykovaja politika v uslovijach stroitel’stva i razvitija zrelogo socializma.

508. SCHÖNFELD, H.: Vliv sociálních faktorů na diferenciaci národního jazyka: úkoly, metody, výsledky. = 43, 1982, 13—20; něm. res.: Der Einfluss der Sozialfaktoren auf die Differenzierung der Nationalsprachen: Aufgaben, Methoden, Ergebnisse.

509. KRAUS, J.: Jazyková kultura jako součást cílového projektu „Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti“. = 43, 1982, 21—27; něm. res.: Sprachkultur als Bestandteil des Zielprojekts „Nationalsprachen in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft“.

510. Obsah kolektivní monografie „Aktuální problémy fungování a rozvoje národních jazyků v zemích socialistického společenství“. = 43, 1982, 28—30.

511. Hlavsa, Z. - Hoffmannová, J. - Nekvapil, J.: Z podnětné spolupráce československých a německých lingvistů. = 43, 1982, 47—51 // Ref. o sb. Jazykověda a příprava učitelů jazyků I—II. Red. M. Kubík, W. Schmidt (Praha 1980).

512. Kraus, J.: Další novinky v sovětské sociolingvistické literatuře. = 43, 1982, 236—239 [280]// Ref.: 1. Vzaimootnošenije razvitija nacional’nych jazykov i kul’tur. Red. J. D. Dešerijev, E. G. Tumanjan (Moskva 1980). — 2. Teoretičeskije problemy social’noj lingvistiky. Red. J. D. Dešerijev aj. (Moskva 1981).

513. Kraus, J.: O jazyce přítomnosti a budoucnosti. = 44, 1983, 335—337 // Ref.: J. Skácel - O. Švarný - P. Zima, Rok 2000 — Jazyk jako most i propast (Praha 1982).

514. Pösingerová, K.: Sovětský sborník o otázkách sociolingvistiky. = 44, 1983, 348—349 // Ref.: Voprosy sociolingvistiki (Moskva 1982; sb. obsahuje příspěvky k X. světovému sociologickému kongresu, Mexiko 1982).

515. PETR, J.: Mezinárodní cílový projekt „Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti“, jeho metodologický, sociálně lingvistický a vědeckopraktický význam. = 45, 1984, 177—190; rus. res.: Meždunarodnaja celevaja programma „Nacional’nyje jazyki v razvitom socialističeskom obščestve“, jeje social’no-lingvističeskoje, metodologičeskoje i naučno-praktičeskoje značenije. V. zde dále č. 516—519.

516. DEŠERIJEV, J. D.: Ideologičeskaja bor’ba i jazykovaja politika v sovremennom mire. = 45, 1984, 191—203.

517. HARTUNG, W.: Der Einfluss sozialer Faktoren auf die Entwicklung der Sprache in der sozialistischen Gesellschaft. = 45, 1984, 204—211.

518. KRAUS, J.: Jazyková situace zemí rozvinutého socialismu a problematika jazykové kultury. = 45, 1984, 212—217.

519. Petr, J.: Mezinárodní sympozium „Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti“ (Kišiněv 1983). = 45, 1984, 218—224 // Zpráva.

520. Savický, N.: O jazyce vysokoškolské výuky ve svazových republikách SSSR. = 45, 1984, 253—255 // Ref.: Razvitije nacional’nych jazykov v svjazi s ich funkcionirovanijem v sfere vysšego obrazovanija. Red. A. N. Baskakov, V. J. Michal’čenko (Moskva 1982).

521. Pösingerová, K.: Polský sborník věnovaný sociolingvistice. = 45, 1984, 348—351 // Ref.: Socjolingwistyka IV (Kraków 1982).

522. Petr, J.: Sociolingvistické problémy jazyků národů SSSR. = 46, 1985, 167—170 // Ref.: M. I. Isajev, Sociolingvističeskije problemy jazykov narodov SSSR. Voprosy jazykovoj politiki i jazykovogo stroitel’stva (Moskva 1982).

523. Chloupek, J.: O úloze jazyka v řízení socialistické společnosti. = 46, 1985, 347—348 // Ref.: J. Skácel - P. Zima, Jazyk mezi lidmi (Ostrava 1983).

524. Petr, J.: Realizace cílového projektu „Národní jazyky v rozvinuté socialistické společnosti“. = 47, 1986, 126—131 // Zpr. o zasedání hl. redakce kolektivního díla, Berlin, 29. 10.—1. 11. 1985.

525. Kavka, S.: Pohledy holandské a belgické sociolingvistiky. = 47, 1986, 253—255 // Ref.: Sociolinguistics in the Low countries. Red. R. van Hout (Amsterdam 1984; materiály z II. sociolingvistické konference, Anvers 1980).

526. Sgall, P.: Čítanka z české sociolingvistiky. = 49, 1988, 343—347 // Ref.: Reader in Czech sociolinguistics. Red. J. Chloupek, J. Nekvapil (Praha - Amsterdam 1987).

527. Krčmová, M. - Žaža, S.: Významný internacionální příspěvek k sociolingvistickému bádání. = 50, 1989, 305—310 // Ref.: Razvitije jazykovoj žizni stran socialističeskogo sodružestva I—II. Red. J. Petr, J. D. Dešerijev (Praha 1987).

V. též č. 24, 390, 414, 473, 476, 1674, 1677

 

 

0.6.3. Jazykové kontakty

 

528. ZIMA, P.: K obecným otázkám výzkumu multilingvních oblastí. = 27, 1966, 16—23; angl. res.: On general problems of language communication in multilingual areas.

529. Utěšený, S.: K problematice bilingvismu. = 32, 1971, 278—282 // Ref.: Texas studies in bilingualism: Spanish, French, German, Czech, Polish, Sorbian and Norwegian in the Southwest. Ed. G. G. Gilbert (Berlin 1970).

530. Utěšený, S.: Jubilejní sborník o bilingvismu v SSSR. = 35, 1974, 74—77 // Ref.: Problemy dvujazyčija i mnogojazyčija. Red. P. Azimov, J. D. Dešerijev, F. P. Filin aj. (Moskva 1972).

531. HAUGEN, E.: Stigmata bilingvismu. = 36, 1975, 1—7; angl.: Stigmata of bilingualism.

532. TROST, P.: Střídání kódů. = 37, 1976, 1—3; angl. res.: Code switching.

533. ZATOVKAŇUK, M.: O jednom typu jazykových kontaktů distančních. = 44, 1983, 38—45; rus. res.: Ob odnom tipe distantnych jazykovych kontaktov.

V. též č. 438, 724, 804, 805, 806, 1236, 1372, 1489

 

 

0.7. Interdisciplinární jazykovědné obory

0.7.1. Psycholingvistika

 

534. Průcha, J.: O psycholingvistice. = 26, 1965, 65—73 // Přehled literatury.

535. Ludvíková, M.: Psycholingvistika a její nový časopis. = 26, 1965, 211—212 // Zpr.: Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior (New York - London, 1962 sq.).

536. SLAMA-CAZACU, T.: Quelques remarques sur l’objet et la méthodologie de la psycholinguistique et sur les possibilités d’application. = 28, 1967, 120—132; čes. res.: Několik poznámek o předmětu a metodologii psycholingvistiky a o možnostech její aplikace.

537. Průcha, J.: Nové výsledky sovětské psycholingvistiky. = 28, 1967, 278—286 // Přehled.

538. Průcha, J.: K různým formám komunikace mezi lidmi. = 28, 1967, 219—221 // Ref.: [281]J. A. M. Meerloo, Unobtrusive communication: essays in psycholinguistics (Assen 1964).

539. Průcha, J.: Psycholingvistika a naši psychologové. = 28, 1967, 222 // Zpr. o konferenci „O metodických otázkách učení a psychického vývoje“ (Podhradí n. Sáz., 8.—11. 11. 1966).

540. Průcha, J.: Psycholingvistický výzkum řeči. = 29, 1968, 99—102 // Ref.: F. Jiránek - Z. Holubář - B. Lomová, Otázky psychologie učení (Praha 1966). — 2. T. Pardel, Písaná reč, jej vývin a poruchy u detí (Bratislava 1966).

541. Průcha, J.: Leont’jevův úvod do psycholingvistiky. = 29, 1968, 430—433 // Ref.: A. A. Leont’jev, Psicholingvistika (Leningrad 1967).

542. Průcha, J.: Psychobiologická teorie jazyka. = 30, 1969, 96—98 // Ref.: G. K. Zipf, The psycho-biology of language: an introduction to dynamic philology (Cambridge, Mass. 1965).

543. Průcha, J.: Dvě konference o psycholingvistice. = 30, 1969, 100—104 // Zpr.: 1. Moskva, 4.—6. 6. 1968; 2. Praha, 7.—11. 10. 1968.

544. Kraus, J.: Příspěvek k vztahu jazyka a myšlení. = 30, 1969, 444—445 // Ref.: Jazyk i myšlenije. Red. F. P. Filin (Moskva 1967).

545. Průcha, J.: Německá práce o psychologii jazyka. = 30, 1969, 445—448 // Ref.: H. Hörmann, Psychologie der Sprache (Berlin 1967).

546. Skoupil, Z.: Psycholingvistika na pražské konferenci o psychologii lidského učení. = 31, 1970, 188—190 // Zpr.: 14.—16. 7. 1969.

547. Průcha, J.: Nový přístup v psycholingvistickém zkoumání. = 31, 1970, 262—265 // Ref.: R. Rommetveit, Words, meanings, and messages: theory and experiments in psycholinguistics (Oslo 1968).

548. Nebeská, I.: Dvě nové práce ze sovětské psycholingvistiky. = 34, 1973, 185—187 // Ref.: 1. R. M. Frumkina, Verojatnost’ elementov teksta i rečevoje povedenije (Moskva 1971). — 2. Verojatnostnoje prognozirovanije v reči. Red. R. M. Frumkina (Moskva 1971).

549. Nebeská, I.: Česká práce o sovětské psycholingvistice. = 35, 1974, 239—240 // Ref.: J. Průcha, Sovětská psycholingvistika a některé její pedagogické aplikace (Praha 1973).

550. /Stich, A./A.S.: Sovětská psycholingvistika o jazyku hromadných sdělovacích prostředků. = 36, 1975, 338—341 // Ref.: Psicholingvističeskije problemy massovoj kommunikacii. Red. A. A. Leont’jev (Moskva 1974).

551. Nebeská, I.: Psychologický pohled na některé jazykovědné otázky. = 38, 1977, 248—250 // Ref.: J. Linhart, Činnost a poznávání (Praha 1976).

552. SKALIČKA, V.: Psychika v jazyce. = 39, 1978, 205—209; něm. res.: Psychik in der Sprache.

553. Horálek, K.: Psycholingvistika hledá nové cesty. = 42, 1981, 254—255 // Ref.: M. Wettler, Sprache — Gedächtnis — Verstehen (Berlin 1980).

554. Nebeská, I.: Některé psycholingvistické přístupy k textu. = 43, 1982, 221—229 // Přehled novější literatury; podrobněji o knize: T. M. Dridze, Jazyk i social’naja psichologija (Moskva 1980).

555. Kořenský, J.: Problémy struktury osobnosti. = 44, 1983, 146—150 // Ref. O. Kolaříková, … (Praha 1981).

556. Nebeská, I.: Psychologický pohled na řečovou činnost. = 44, 1983, 345—347 // Ref.: H. Hörmann, To mean — to understand: problems of psychological semantics (Berlin - New York 1981).

557. ŠLÉDROVÁ, J.: Sémantické odchylky v zapamatování věty. = 45, 1984, 128—134; angl. res.: Semantic shifts in sentence recall.

558. Nebeská, I.: Slovenská monografie o vývoji subjektivního slovníku. = 45, 1984, 174—176 // Ref.: L. Maršálová, Psycholingvistická analýza vývinu lexiky (Bratislava 1982).

559. Štěpán, J.: Experimentální výzkumy v sovětské psycholingvistice. = 45, 1984, 343—345 // Ref.: Eksperimental’nyje issledovanija v psicholingvistike. Red. R. M. Frumkina (Moskva 1982).

560. Nebeská, I.: Formuje se nová psycholingvistická koncepce? = 46, 1985, 145—151 // Ref.: T. Herrmann, Speech and situation (Berlin 1983).

561. Klivar, M.: Emocionálnost jako sémanticky modifikující komponent větné struktury. = 46, 1985, 304—309 // Přehled problematiky.

562. Štěpán, J.: Český psycholog o kauzalitě. = 47, 1986, 69—70 // Ref.: J. Khol, Kauzální přístup a psychologicko-metodologická analýza jednání (Praha 1984).

563. Štěpán, J.: Náš ekonom a filozof o myšlení a jazyce. = 47, 1986, 344—347 // Ref.: O. Tenzer - K. Pstružina, Svět moderního myšlení (Praha 1984).

564. Šlédrová, J. - Šoltys, O.: Nad knihou o výzkumu dovednosti číst. = 48, 1987, 56—59 // Ref.: Cognition, metacognition and reading. Ed. W. J. M. Levelt (New York 1984).

565. Šlédrová, J.: O jednání 5. pražské mezinárodní konference psychologů. = 48, 1987, 76—78 // Zpr.: 7.—12. 7. 1986.

566. Kořenský, J.: Další česká práce o teorii osobnosti. = 49, 1988, 252—253 // Ref.: O. Kolaříková, Perspektivy teorie a výzkumu osobnostních vlastností (Praha 1986).

567. Müllerová, O.: Psycholingvistika a její aplikace ve společenské praxi. = 49, 1988, 351—352 // Zpr. o II. mezinárodním psycholingvistickém kongresu (Kassel, 27.—31. 7. 1987).

568. Hoffmannová, J.: K problému chápání v práci sovětských filozofů. = 50, 1989, 234—238 // Ref.: S. S. Gusev - G. L. Tul’činský, Problematika chápania vo filozofii (Bratislava 1988).

V. též č. 47, 87, 323, 348, 376, 396, 415, 572, 573

 

 

[282]0.7.2. Pedolingvistika

 

569. Ludvíková, M.: Brněnský příspěvek ke studiu dětské řeči. = 31, 1970, 191—192 // Ref.: J. Pačesová, The development of vocabulary in the child (Brno 1968).

570. Průcha, J.: Mezinárodní sympozium o dětské řeči v Brně. = 32, 1971, 380—381 // Zpr.: 14.—16. 10. 1970.

571. Novotná-Hůrková, J.: Sympozium o dětské řeči v Bělehradě. = 34, 1973, 271—272 // Zpr.: 20.—23. 11. 1972.

572. Nebeská, I.: Psycholingvistický přístup k osvojování jazyka dítětem. = 48, 1987, 255—256 // Ref.: L. A. French - K. Nelson, Young children’s knowledge of relational terms: some ifs, ors and buts (New York - Berlin 1985).

 

 

0.7.3. Jazyková patologie. Neurolingvistika

 

573. ZATOVKAŇUK, M.: Jazyková patologie a psycholingvistika. = 39, 1978, 328—331; rus. res.: Jazykovaja patologija i psicholingvistika.

574. Lehečková, H.: Neurolingvistika: předmět, metody a historie. = 45, 1984, 154—157 // Informace o nové interdiciplíně.

575. LEHEČKOVÁ, H.: Jazykové aspekty typologie afázií. = 46, 1985, 119—126; angl. res.: Linguistic aspects of the typology of aphasia.

576. Lehečková, H.: Agramatismus v afázii. = 47, 1986, 138—147 // Na mat. rus., angl., fin. a čes.

V. zde též č. 540

 

 

0.8. Matematická a aplikovaná lingvistika

0.8.0. Obecné otázky

 

577. Isačenko, A.: Nová mezinárodní společnost pro aplikovanou lingvistiku. = 26, 1965, 211 // Zpr.: Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA).

578. Novozámská, H.: Dokumentace a aplikovaná lingvistika. = 26, 1965, 294—296 // Ref.: Automation and scientific communication I—III (Washington D. C. 1963; materiály z konference, Chicago 1963).

579. Průcha, J.: Matematická lingvistika v Polsku. = 26, 1965, 296—297 // Zpráva.

580. Palek, B.: Nový časopis o matematické lingvistice. = 26, 1965, 304 // Zpr.: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics.

581. Kraus, J.: Francouzský sborník studií aplikované lingvistiky. = 27, 1966, 87—92 // Ref.: Études de linguistique appliqué. Ed. B. Quemada, vol. I, II, III (Besançon 1962, 1963, 1965).

582. Průcha, J.: Přehled světového výzkumu v matematické a aplikované lingvistice. = 27, 1966, 96 // Zpr.: Current Research and Development in Scientific Documentation, vol. 13 (Washington 1964).

583. Řeháček, L.: Populární výklad základů moderní matematické a strojové lingvistiky. = 27, 1966, 147—152 // Ref.: P. Sgall a kolektiv, Cesty moderní jazykovědy. Jazykověda a automatizace (Praha 1964).

584. Novák, P.: Překladový sborník „Matematická lingvistika“. = 28, 1967, 100 // Zpr.: Matematičeskaja lingvistika. Red. Ju. A. Šrejder, I. I. Revzin et al. (Moskva 1964).

585. Těšitelová, M.: Seminář obecné a aplikované lingvistiky v Grenoblu. = 28, 1967, 110—112 // Zpr.: 11.—30. 7. 1966.

586. Hampl, Z.: Nové centrum obecné a aplikované jazykovědy v Portugalsku. = 28, 1967, 112 // Zpr.: Centro de Estudos de Linguística General e Aplicada (Coimbra).

587. Těšitelová, M.: Matematické modely a jazykové změny. = 28, 1967, 334—335 // Ref.: I. Fodor, The rate of linguistic change: limits of the application of mathematical methods in linguistics (The Hague 1965).

588. Mistrík, J.: Prague Studies in Mathematical Linguistics I, II. = 29, 1968, 341—344 // Ref.: Praha 1966, 1967.

589. Těšitelová, M. - Daneš, F.: Druhý mezinárodní kongres aplikované lingvistiky v anglické Cambridgi. = 31, 1970, 76—82 // Zpr.: 8.—12. 9. 1969.

590 Nebeský, L.: Jihoameričtí autoři o teorii množin. = 31, 1970, 89 // Zpr.: A. Ortiz - E. Zierer, Set theory and linguistics (The Hague 1968).

591. Těšitelová, M.: Kanadské sympozium o matematické lingvistice. = 31, 1970, 94—96 // Ref.: Linguistique et mathématique (Montréal 1969; sympozium se konalo v Sherbrooku 3. 11. 1967).

592. Novák, P.: Několik prací uvádějících do matematické lingvistiky. = 31, 1970, 258—262 // Souborný ref.: Ju. D. Apresjan (1966), A. V. Gladkij - I. A. Mel’čuk (1969), M. Gross -A. Lentin (1967), R. Gunzenhauser, ed. (1968), S. Marcus - B. Nicolau - S. Stati (1966), Ch. Muller (1968), M. Novotný (1967), Z. Pawlak (1965).

593. Piťha, P.: Harrisova kniha o matematických vlastnostech jazyka. = 32, 1971, 59—65 // Ref.: Z. Harris, Mathematical structures of language (New York 1968).

594. Piťha, P.: Nové belgické periodikum aplikované lingvistiky. = 33, 1972, 350—351 // Zpr.: Progress in Applied Linguistics (Leuven).

595. Králík, J.: Sovětský přínos k matematickým modelům proměny slovníku v čase. = 37, 1976, 51—56 // Ref.: M. V. Arapov - M. M. Cherc, Matematičeskije metody v istoričeskoj lingvistike (Moskva 1974).

596. Těšitelová, M.: O matematické a aplikované lingvistice v Belgii. = 37, 1976, 173—175 // Zpráva.

597. Králík, J.: Sovětská kniha o matematických metodách v lingvistice. = 40, 1979, 350—352 // Ref.: R. G. Piotrovskij - A. A. Piotrovskaja - K. B. Bektajev, Matematičeskaja lingvistika (Moskva 1977).

[283]598. Skácel, J. - Drozd, L.: VI. mezinárodní kongres AILA ve Švédsku. = 43, 1982, 173—174 // Association Internationale de Linguistique Appliquée; Lund, 9.—14. 8. 1981.

599. Sgall, P.: Teoretická lingvistika ve věku počítačů. = 44, 1983, 305—311 // Přehled problematiky a prací.

V. též č. 14, 1596, 1674

 

 

0.8.1. Algebraická lingvistika

 

600. Sgall, P.: K užívání matematických pojmů v lingvistice. = 26, 1965, 83—85 // Krit. příspěvek k čl. L. Doležela, Východiska teorie uměleckého stylu (Česká literatura 12, 1964, 1—8).

601. Novák, P.: Kolokvium a kongres v Jeruzalémě. = 26, 1965, 92—94 // Zpr. o kolokviu o algebraické lingvistice (24.—25. 8. 1964) a o kongresu pro logiku, metodologii a filozofii vědy (26. 8.—2. 9. 1964).

602. Novák, P. - Pala, K. - Sedláková, M.: Nové práce N. Chomského a G. A. Millera v příručce matematické psychologie. = 27, 1966, 71—81 // Ref.: Handbook of mathematical psychology I—III. Eds. R. D. Luce, R. R. Bush, E. Galanter (New York - London 1963, 1964, 1965).

603. Palek, B.: Mezinárodní kolokvium o algebraické lingvistice a strojovém překladu v Praze. = 26, 1965, 94—97 // Zpráva: 17.—22. 9. 1964.

604. DOLEŽEL, L.: Model stylistické složky jazykového kódování. = 26, 1965, 223—235; rus. res.: Model’ stilističeskogo komponenta jazykovogo kodirovanija // V. zde dále č. 606—608.

605. Sgall, P.: Z počátků algebraické lingvistiky. = 26, 1965, 291—293 // Ref.: Y. Bar-Hillel, Language and information. Selected essays on their theory and application (Reading, Mass. 1964).

606. NOVÁK, P.: K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování. = 27, 1966, 29—40; angl. res.: On one model of the stylistic component of language encoding // Kritika k č. 604.

607. DOLEŽEL, L.: Ještě k jednomu modelu jazykového kódování. = 27, 1966, 236—240; angl. res.: More remarks on a model of language encoding // Odpověď na kritiku, viz č. 606.

608. NOVÁK, P.: K jednomu modelu stylistické složky jazykového kódování. II. = 28, 1967, 36—45; angl. res.: On one model of stylistic component of language encoding. Part II // Kritikova odpověď, v. č. 606.

609. Nebeský, L.: Analytický směr v algebraické lingvistice. = 28, 1967, 161—167 // Přehledný výklad.

610. Nebeský, L.: Dvě monografie z matematické lingvistiky. = 30, 1969, 333—335 // Ref.: S. Marcus, Introduction mathématique à la linguistique structurale (Paris 1967); týž a., Algebraic linguistics: analytical models (New York 1967).

611. Nebeský, L.: Český překlad Marcusových knih o matematické lingvistice. = 30, 1969, 448 // Zpr.: S. Marcus, Algebraické modely v lingvistice. Přel. V. Hořejší (Praha 1969).

612. Ludvíková, M.: Sympozium o algebraické lingvistice konané ve Smolenicích. = 31, 1970, 287—288 // Zpráva: 9.—12. 2. 1970.

613. NEBESKÝ, L.: Některé otázky závislostní koncepce syntaxe. = 32, 1971, 20—25; angl. res.: Some questions of the dependency conception of syntax.

614. Říha, A.: Nová česká práce z pomezí algebry a grafů. = 32, 1971, 81—82 // Ref.: L. Nebeský, Algebraic properties of trees (Praha 1969).

615. Nebeský, L.: Jihoamerický autor o teorii grafů v lingvistice. = 33, 1972, 260—261 // Ref.: E. Zierer, The theory of graphs in linguistics (The Hague 1970).

616. Nebeský, L.: Užití grafů v lingvistice. = 33, 1972, 328—331.

617. NEBESKÝ, L.: O pravdivostních prvcích v gramatice. = 34, 1973, 212—214; angl. res.: On truth elements in grammar.

618. Panevová, J.: Ještě k užití teorie grafů v lingvistice. = 34, 1973, 335—338 // Přehled literatury.

619. Bémová, A.: Pracovní výsledky leningradské skupiny z oblasti algebraické lingvistiky. = 37, 1976, 337—340 // Ref.: 1. Informacionnyje voprosy semiotiki, lingvistiki i avtomatičeskogo perevoda (Moskva 1971). — 2. Lingvističeskije problemy funkcional’nogo modelirovanija rečevoj dejatel’nosti I—II (Leningrad 1973, 1974).

620. NEBESKÝ, L.: Matematické vlastnosti větných struktur. = 42, 1981, 9—15; angl. res.: Mathematical properties of sentence structures.

621. NEBESKÝ, L.: O jazyce matematického textu. = 43, 1982, 88—92; angl. res.: On the language of a mathematical text.

622. NEBESKÝ, L.: Znovu o jazyce matematického textu. = 45, 1984, 121—127; angl. res.: Once again on the language of a mathematical text.

623. NEBESKÝ, L.: O dvou formálních zdrojích strukturace vět. = 48, 1987, 190—198; angl. res.: On two formal sources of sentence structuring.

 

 

0.8.2. Kvantitativní lingvistika

 

624. Königová, M.: K otázce statistického výběru v lingvistice. = 26, 1965, 161—168, 2 tab.

625. Na okraj nových frekvenčních slovníků. = 26, 1965, 267—275 // Ref.: 1. Frekvenční slovník češtiny: J. Jelínek - J. V. Bečka - M. Těšitelová, Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Praha 1961 (P. Vašák, 268—270). — 2. Nové frekvenční slovníky ruštiny a španělštiny: E. A. Štejnfel’dt, Častotnyj slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Tallin 1963; H. H. Wängler, Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangsspra[284]che. Marburg 1963; A. Juilland - E. Chang-Rodriguez, Frequency dictionary of Spanish word. The Hague (M. Těšitelová, 270—275).

626. Vašák, P.: Satistika a sporné autorství. = 27, 1966, 364—370 // Přehled problematiky, metodické postupy.

627. Oddělení matematické lingvistiky v ÚJČ: Na okraj Herdanových knih o kvantitativní lingvistice. = 28, 1967, 58—64 // G. Herdan, tematicky utříděná charakteristika.

628. Uhlířová, L.: K statistickému zkoumání slovosledu. = 28, 1967, 64—70 // In margine kn.: W. Swieczkowski, Word-order patterning in Middle English (The Hague 1962).

629. Sgallová, K. - Sgall, P.: Nové vztahy poetiky k lingvistice a matematice. = 28, 1967, 167—170 // Ref.: 1. S. Chatman, A theory of meter (The Hague 1965). — 2. Mathematik und Dichtung. Red. H. Kreuzer, R. Gunzenhäuser (München 1965). — 3. Poetyka i matematyka. Red. M. R. Mayenowa (Warszawa 1965).

630. Těšitelová, M.: Sborník o kolokviu kvantitativní lingvistiky ve Štrasburku. = 28, 1967, 222—223 // Ref.: Statistique et analyse linguistique (Paris 1966; kolokvium se konalo 20.—22. 4. 1964).

631. Kraus, J.: Ukrajinské sborníky o statistické a strukturní lingvistice. = 28, 1967, 323—325 // Ref.: 1. Strukturno-matematyčna linhvistyka. Red. V. S. Perebyjnis (Kyjiv 1965). — 2. Statystyčni ta strukturni linhvistyčni modeli (Kyjiv 1966).

632. Kraus, J. - Vašák, P.: Podnětný ukrajinský sborník kvantitativní lingvistiky. = 29, 1968, 425—429, 3 tab. // Ref.: Statistyčni parametry styliv. Red. V. S. Perebyjnis (Kyjiv 1967).

633. Vašák, P.: Druhá sovětská konference o frekvenčních slovnících. = 29, 1968, 444—446 // Zpr.: Minsk, 4.—6. 4. 1968.

634. Kraus, J.: Pomoc počítačů při rozboru uměleckého stylu. = 29, 1968, 446—448 // Ref.: The computer and literary style. Ed. J. Leed (Kent, Ohio 1966).

635. Kraus, J.: O analýze politického jazyka. = 31, 1970, 96 // Zpr.: H. D. Lasswell - N. Leites a kol., Language of politics: studies in quantitative semantics (Cambridge, Mass. 1968).

636. Kraus, J.: Americká výběrová bibliografie statistické stylistiky. = 31, 1970, 190 // Zpr.: L. Doležel - R. W. Bailey, Statistics and style (New York 1969).

637. Kraus, J.: Užitečná chrestomatie z kvantitativní stylistiky. = 32, 1971, 82— 83 // Zpr. o sb. Statistics and style, eds. L. Doležel, R. W. Bailey (New York 1969).

638. Králík, J.: O minském sborníku „Statistika teksta“. = 32, 1971, 378—380 // Ref.: sv. I, red. R. G. Piotrovskij (Minsk 1969); sv. II, red. A. I. Kiselevskij (Minsk 1970).

639. Králík, J.: Další sovětský sborník kvantitativní lingvistiky. = 34, 1973, 187—189 // Ref.: Statistika reči i avtomatičeskij analiz teksta. Red. R. G. Piotrovskij (Leningrad 1971).

640. Kraus, J. - Uhlířová, L.: Polský úvod do kvantitativní lingvistiky. = 34, 1973, 329—332 // Ref.: J. Sambor, Słowa i liczby. Zagadnienia językoznawstwa statystycznego (Wrocław 1972).

641. TĚŠITELOVÁ, M.: O některých problémech kvantifikace jazykových jevů. = 37, 1976, 98—111, 13 tab.; něm. res.: Über einige Probleme der Quantifizierung von sprachlichen Erscheinungen.

642. Klimeš, L.: Příručka kvantitativní lingvistiky. = 40, 1979, 74—75 // Ref.: M. Těšitelová, Kvantitativní lingvistika (Praha 1977).

643. Ludvíková, M.: Polská práce o kvantitativní lingvistice pro informační účely. = 42, 1981, 75—76 // Ref.: J. Sambor, Językoznawstwo statystyczne dla pracowników informacji naukowej (Warszawa 1978).

644. Kraus, J.: Sporné autorství a geneze textu. = 42, 1981, 76—78 // Ref.: P. Vašák, Metody určování autorství (Praha 1980).

645. TĚŠITELOVÁ, M.: K využití statistických metod v kombinaci s retrográdním uspořádáním jazykových jednotek. = 46, 1985, 109—118; angl. res.: On the use of statistical methods in relation to the reverse arrangement of linguistic units.

646. Confortiová, H.: Sovětská práce o odborném stylu z kvantitativního aspektu. = 46, 1985, 348—349 // Ref.: E. S. Trojanskaja, Lingvostilističeskoje issledovanije nemeckoj naučnoj literatury (Moskva 1982).

647. Těšitelová, M.: Anglická práce o statistice pro lingvisty. = 49, 1988, 79—80 // Ref.: Ch. Butler, Statistics in linguistics (Oxford 1985).

V. též č. 206, 209, 453, 1438, 1583

 

 

0.8.3. Strojová lingvistika

 

648. Hajičová, E.: Nový časopis o automatickém zpracovávání informace. = 26, 1965, 98—100 // Zpr.: Beiträge zur Sprachkunde und Informationsverarbeitung (München 1963).

649. Uhlířová, L.: Úvod do automatického zpracování jazykových údajů. = 26, 1965, 203—207 // Ref.: sb. Language and the computer. Ed. P. L. Garvin (New York 1963).

650. Sgall, P.: Newyorská konference o strojové lingvistice. = 27, 1966, 94—96 // Zpr.: květen 1965.

651. MEY, J.: Word-classes in automatic syntactic analysis. = 27, 1966, 220—235, 4 diagr.; čes. res.: Slovní druhy v automatické syntaktické analýze.

652. Kohout, J.: Technika a zpracování slovní zásoby. = 27, 1966, 281—284 // Ref.: F. de Tollenaere, Nieuwe Wegen in de Lexicologie (Amsterdam 1963).

653. Weisheitelová, J.: O automatické syntaktické analýze. = 28, 1967, 98—100 // Ref.: I. A. Mel’čuk, Avtomatičeskij sintaksičeskij [285]analiz I. Obščije principy. Vnutrisegmentnyj sintaksičeskij analiz (Novosibirsk 1964).

654. Závada, J.: Pražské kolokvium o mechanizaci a automatizaci v jazykovědě. = 28, 1967, 104—106 // Zpr.: 7.—10. 6. 1968.

655. Novák, P.: Jazyk a stroje. = 28, 1967, 327—329 // Ref.: Language and machines. Computers in translation and linguistics: a report … (Washington 1966).

656. Štindlová, J.: Sborník o mechanizaci a automatizaci v jazykovědě. = 28, 1967, 329—332 // Ref.: Les machines dans la linguistique. Red. E. Mater, J. Štindlová (Praha 1968).

657. Uhlířová, L.: Computation in linguistics. = 29, 1968, 97—99 // Ref. o sb., ed. P. L. Garvin, B. Spolsky (Bloomington - London 1966).

658. Panevová, J. - Piťha, P.: Druhá mezinárodní konference o automatickém zpracování jazyků. = 29, 1968, 107—109 // Zpr.: Grenoble, 23.—25. 8. 1967.

659. Uhlířová, L.: O počítačích v jazykovědě. = 29, 1968, 221—222 // Ref.: Readings in automatic language processing, ed. D. G. Hays (New York 1966).

660. Piťha, P.: Šestá konference Společnosti pro strojový překlad a strojovou lingvistiku. = 30, 1969, 216—218 // Zpr.: Urbana, Ill. 24.—25. 7. 1968.

661. Štindlová, J.: Záznam a zpracování textu pomocí strojů. = 31, 1970, 64—70.

662. Hajičová, E. - Piťha, P.: Mezinárodní kongres o strojové lingvistice v Stockholmu 1969. = 31, 1970, 83—86 // Zpr.: 1.—4. 9. 1969.

663. Štindlová, J.: Mezinárodní kolokvium o jazykovědných výzkumech pomocí počítačů v Lutychu. = 31, 1970, 93—94 // Zpr.: konalo se v září 1969.

664. Štindlová, J.: Lexikální indexy a jejich strojové zpracování. = 32, 1971, 72—76 // Ref.: 1. V. Miličik’, Obraten rečnik na makedonskiot jazik (Skopje 1967). — 2. F. Papp, Reverse-alphabetized dictionary of the Hungarian language (Budapest 1969). — 3. J. L. Dolby - H. L. Resnikoff, The English word speculum (The Hague 1967).

665. Pala, K.: Strojová lingvistika — skutečnost nebo sen? = 32, 1971, 83—86 // Ref.: D. G. Hays, Introduction to computational linguistics (New York 1967).

666. Těšitelová, M. - Hajičová, E.: 4. mezinárodní konference o strojové lingvistice v Debrecíně 1971. = 33, 1972, 77—79 // Zpr.: 4.—7. 9. 1971.

667. Vašák, P.: Sovětská konference o automatickém zpracování textu. = 33, 1972, 250—254 // Zpr.: Kišiněv, 6.—9. 10. 1971.

668. Ludvíková, M.: Matematická lingvistika a počítače. = 36, 1975, 345—347 // Ref.: Linguistica matematica e calcolatori. Red. A. Zampolli (Firenze 1973).

669. Weisheitelová, J.: K některým problémům automatické morfologické analýzy a lemmatizace. = 37, 1976, 340—343.

670. Ludvíková, M.: Bulharská konference o strojové lingvistice. = 39, 1978, 78—79 // Ref.: Ispol’zovanije matematičeskich modelej i elektronnych vyčislitel’nych mašin v lingvistike (Sofia 1976; materiály z konference, Varna 1975).

671. Hajičová, E.: Mezinárodní konference strojové lingvistiky v Tokiu. = 42, 1981, 344—345 // Zpr.: 30. 9.—4. 10. 1980.

672. Těšitelová, M.: Sovětské sympozium o strojové lingvistice. = 42, 1981, 346—347 // Zpr.: Tallin, 24.—26. 11. 1980.

673. Vrbová, J. - Jirků, P.: Pražský COLING 82. = 45, 1984, 78—79 // Zpr.: 9. mezinárodní konference strojové lingvistiky; 5.—10. 7. 1982.

674. Machová, S.: O tzv. lexikálních bankách dat. = 45, 1984, 334—338 // Informace o několika projektech.

675. Hajičová, E.: Strojová lingvistika a její perspektivy ve světle nedávných mezinárodních konferencí. = 47, 1986, 156—162 // Zpr.: 1. X. mezinárodní konference strojové lingvistiky COLING 84 (Stanford, USA 2.—6. 7. 1984). — 2. II. výroční konference evropské sekce Asociace pro strojovou lingvistiku (Genève 1985).

676. Piťha, P.: Německá konference o automatickém zpracování jazykových dat. = 48, 1987, 75—76 // Zpr.: Biesenthal, NDR 17.—21. 3. 1986.

V. též č. 372, 583, 639

 

 

0.8.4. Strojový překlad

 

677. Pala, K.: Současný stav, výsledky a perspektivy strojového překladu. = 26, 1965, 208—210 // Ref.: Occasional Papers on Machine Translation. No. 30. General report 1952—1953 (Washington 1963).

678. Lebeděvová, A. - Uhlířová, L.: Lingvistické dějiny strojového překladu. = 27, 1966, 175—179 // Ref.: G. Mounin, La machine à traduire (The Hague 1964).

679. Benešová, E.: Kniha o překladu, zvláště strojovém. = 27, 1966, 279—281 // Ref.: I. I. Revzin - V. Ju. Rozencvejg, Osnovy obščego i mašinnogo perevoda (Moskva 1964).

680. Koubková, M.: Algoritmus dílčí analýzy matematického textu (pro automatický překlad z ruštiny do češtiny). = 28, 1967, 52—58, 2 tab.

681. Panevová, J.: Strojový překlad v Bulharsku. = 27, 1966, 384—386 // Ref.: A. Ljudskanov, Osnovi na teorijata na mašinija prevod s ogled na rusko-bălgarskija MP (Sofija 1962).

682. Panevová, J.: Strojový překlad v SSSR = 28, 1967, 287—290 // Přehled.

683. Panevová, J.: Nová bibliografie strojového překladu. = 29, 1968, 111—112 // Ref.: I. A. Mel’čuk - R. D. Ravič, Avtomatičeskij perevod 1949—1963. Kritiko-bibliografičeskij spravočnik (Moskva 1967).

684. Machová-Komrsková, S. - Pane[286]vová, J.: Sympozium o strojovém překladu v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). = 29, 1968, 433—436 // Zpr.: Budapest, 10.—13. 10. 1967.

685. Panevová, J.: Nové svazky sborníku Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika. = 32, 1971, 69—72 // Ref. o sv. 11, 12; red. V. Ju. Rozencvejg (Moskva 1969).

686. Bémová, A. - Weisheitelová, J.: Další svazky sovětského sborníku Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika. = 35, 1974, 342—345 // Ref. o sv. 13, 14, 15 (Moskva 1970, 1971, 1972).

687. Machová, S.: Francouzský matematik o perspektivách strojového překladu. = 37, 1976, 351—352 // Ref.: B. Vauquois, La traduction automatique à Grenoble (Paris 1975).

688. Buráňová, E.: Sovětská práce o strojovém překladu. = 43, 1982, 62—66 // Ref.: O. S. Kulagina, Issledovanija po mašinnomu perevodu (Moskva 1979).

V. též č. 14, 603, 619, 1267

 

 

0.8.5. Kybernetika. Informatika

 

689. Horecký, J. Sborník prekladov o teórii informácie a jazykovede. = 27, 1966, 174—175 // Zpr.: Teorie informace a jazykověda. Přel. kolektiv, red. L. Doležel (Praha 1964).

690. Ludvíková, M. - Uhlířová, L.: Jazykovědná problematika na 2. československé konferenci o kybernetice. = 27, 1966, 381—382 // Zpr.: konference se konala v Praze 16.—19. 11. 1965.

691. Kraus, J. - Uhlířová, L.: Meyerova-Epplerova kniha o informační teorii v novém vydání. = 32, 1971, 89—90 // Zpr.: W. Meyer-Eppler, Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie. 2. Aufl. (Berlin 1969).

692. Horálek, K.: Lingvistika a „myslící“ automaty. = 35, 1974, 142—144 // In margine: W. R. Fuchs, Knauers Buch der Denkmaschinen. Informationstheorie und Kybernetik (München - Zürich 1972).

693. Sgall, P.: Lingvistika a umělý intelekt. = 35, 1974, 205—208 // Ref.: T. Winograd, Understanding natural language (Edinburgh 1972) a další práce.

694. Nebeský, L.: Sovětská práce o informačních jazycích. = 36, 1975, 347—348 // Ref.: V. A. Moskovič, Informacionnyje jazyki (Moskva 1971).

695. Piťha, P. - Bémová, A.: Lingvistika na kybernetické konferenci v Praze. = 53, 1974, 235—237 // Zpr.: 28.—30. 11. 1973.

V. též č. 643

 

 

0.9. Onomastika

 

696. Šrámek, R.: IX. mezinárodní onomastický kongres. = 28, 1967, 106—108 // Zpr.: Londýn, 4.—8. 7. 1966.

697. Šrámek, R.: X. mezinárodní onomastický kongres ve Vídni. = 31, 1970, 91—93 // Zpr.: 8.—13. 9. 1969.

698. ŠRÁMEK, R.: Toponymické modely a toponymický systém. = 33, 1972, 304—318, 3 tab.; něm. res.: Über die toponymischen Modellarten und die Systemheit der Toponymie.

699. Šrámek, R.: XI. mezinárodní onomastický kongres v Sofii. = 33, 1972, 347—348 // Zpr.: 28. 6.—4. 7. 1972.

700. Šrámek, R.: XII. mezinárodní onomastický kongres ve Švýcarsku. = 37, 1976, 77—79 // Zpr.: Bern, 25.—29. 8. 1975.

701. DOKULIL, M.: Status tzv. vlastních názvů. = 38, 1977, 311—319; něm. res.: Zum Status der sogenannten Titelnamen.

702. KNAPPOVÁ, M.: Ideologické a sociální aspekty antroponomastiky. = 39, 1978, 335—337; něm. res.: Ideologische und soziale Aspekte der Anthroponomastik.

703. Šrámek, R.: XIII. mezinárodní onomastický kongres v Krakově. = 40, 1979, 174—176 // Zpr.: 21.—25. 8. 1978.

704. ŠRÁMEK, R.: Teorie onomastiky a roviny propriálního pojmenování. = 47, 1986, 16—28; něm. res.: Zur Theorie der Namenforschung und der proprialen Benennungsebenen.

V. též č. 1318

 

 

1. SKUPINY JAZYKŮ A JEDNOTLIVÉ JAZYKY

1.1. Komparatistika indoevropská a neindoevropská

 

705. Trost, P.: Konference o indoevropské i obecné jazykovědě v Münsteru. = 27, 1966, 188—189 // Zpr.: konala se v září 1965.

706. ERHART, A. - LAMPRECHT, A.: K otázce vztahu indoevropských jazyků k jiným jazykovým rodinám. = 28, 1967, 385—392, 1 schéma; rus. res.: K otnošeniju indojevropejskich jazykov k drugim jazykovym sem’jam.

707. Erhart, A.: Historickosrovnávací metoda a indiánské jazyky. = 32, 1971, 359—361 // Ref.: M. R. Haas, The prehistory of languages (The Hague 1969).

708. ONDRUŠ, Š.: Stav a úlohy slovenskej a indoeurópskej historicko-porovnávacej jazykovedy v ČSSR. = 34, 1973, 298—301; něm. res.: Stand und Aufgaben der slawischen und indoeuropäischen historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft in der ČSSR.

709. Lamprecht, A. - Čejka, M.: Indoevropské jazyky a nostratická teorie V. M. Illiče-Svityče. = 36, 1975, 62—69 // Ref.: V. M. Illič-Svityč, Opyt sravnenija nostratičeskich jazykov … Vvedenije, Sravnitel’nyj slovar’ … Red. V. A. Dybo (Moskva 1971).

710. Romportl, S.: Aktuálnost poznatků o jazycích ergativního typu. (Na okraj monografie G. A. Klimova.) = 37, 1976, 121—124 // Očerk obščej teorii ergativnosti (Moskva 1973).

711. ERHART, A.: Médium v germánštině a jiných západoindoevropských jazycích. = 38, 1977, 271—274; něm. res.: Das Medium im Germanischen und in anderen westindoeuropäischen Sprachen.

[287]712. Lamprecht, A. - Čejka, M.: Pokrok v poznání předindoevropské jazykové situace. (Poznámky k Illičově-Svityčově rekonstrukci nostratického slovníku.) = 38, 1977, 344—347 // Ref.: V. M. Illič-Svityč, Opyt sravnenija nostratičeskich jazykov (semitochamitskij, kartvel’skij …). Sravnitel’nyj slovar’ (1 sq.). Ukazateli (Moskva 1976).

713. LAMPRECHT, A.: Indoevropské okluzívy a nostratická teorie (se zřením k situaci v germánských jazycích, latině a řečtině). = 39, 1978, 304—307, schémata; něm. res.: Die indoeuropäischen Verschlusslaute und die nostratische Theorie.

714. PETRÁČEK, K.: Indoevropský a semitohamitský kořen a perspektivy jejich srovnávání. = 42, 1981, 216—218; franc. res.: La racine en indo-européen et en chamitosémitique et leurs perspectives comparatives.

715. PETRÁČEK, K.: K teorii laryngál. = 42, 1981, 262—268, schémata; něm. res.: Zur Laryngaltheorie.

716. Blažek, V.: Současný stav nostratické hypotézy (fonologie a gramatika). = 44, 1983, 235—237, schémata // Přehled literatury.

717. Sgall, P.: Základní příručka indoevropeistiky. = 44, 1983, 248—251 // Ref.: A. Erhart, Indoevropské jazyky: srovnávací fonologie a morfologie (Praha 1982).

718. Blažek, V.: Finský příspěvek k nostratické hypotéze. = 45, 1984, 166—169 // Ref.: K. E. Koskinen, Nilal. Über die Urverwandtschaft des Hamito-Semitischen, Indogermanischen, Uralischen und Altaischen (Tampere 1980).

719. Blažek, V.: Problémy a perspektivy nostratické hypotézy (fonologie). = 49, 1988, 39—52 // Přehled.

 

 

1.2. Práce obecně slovanské. Praslovanština

 

720. Palková, Z.: Michigan Slavic Materials. = 26, 1965, 300—301 // Zpr. o nové řadě slavistických studií, zejm. o sv. 5: O. M. Brik, Two essays on poetic language (Ann Arbor 1964).

721. /Havránek, B./ BHk: Slavistické publikace michiganské univerzity. = 27, 1966, 192 // Zpr.: 1. Introductory bibliography of Slavic philology (1965). — 2. Michigan Slavic Materials 6, 1965.

722. Sgall, P.: Nová kniha I. I. Revzina. = 29, 1968, 210—212 // Ref.: Metod modelirovanija i tipologija slavjanskich jazykov (Moskva 1967).

723. LAMPRECHT, A.: K chronologii foneticko-fonologických změn v praslovanštině. = 34, 1973, 115—123; něm. res.: Zur Chronologie der phonetisch-phonologischen Veränderungen im Urslawischen.

724. Utěšený, S.: Sborník k německo-slovanským jazykovým kontaktům. = 39, 1978, 349—350 // Ref.: Beiträge zum deutsch-slawischen Sprachkontakt. Hrsg. E. Eichler (Berlin 1977).

725. Uhlířová, L.: Poslední knížka Ivana Lekova. = 46, 1985, 71 // Zpr.: I. Lekov, Iz blizkoto minalo na slavjanskoto ezikoznanie: dejci i nasoki (Sofia 1983).

726. Petr, J.: Nová slavistická řada tartuské univerzity. = 47, 1986, 172—173 // Ref.: Slavica Tartuensia I (Tartu 1986).

727. Petr, J.: K Lamprechtovu výkladu o praslovanštině. = 49, 1988, 307—313 // Ref.: A. Lamprecht, Praslovanština (Brno 1987).

728. Petr, J.: K vydání slavistických statí N. S. Trubeckého. = 50, 1989, 174—175 // Ref.: N. S. Trubeckoj, Opera slavica minora linguistica (Wien 1988).

V. též č. 1489, 1610, 1678

 

 

1.2.1. Fonetika. Fonologie

 

729. Romportl, M.: Německá práce o časovém členění souvislé řeči. = 26, 1965, 87—90 // Ref.: I. Mahnken, Die Struktur der Zeitgestalt des Redegebildes: dargestellt an Beispielen aus den slawischen Sprachen (Göttingen 1962).

730. Komárek, M.: O fonému „jať“ v slovanských jazycích — příspěvek k historické fonologii. = 27, 1966, 274—275 // Ref.: M. Samilov, The phoneme „jať“ in Slavic (The Hague 1964).

731. Ludvíková, M.: Holandský příspěvek k slovanské akcentologii. = 38, 1977, 78—79 // Ref.: F. H. H. Kortlandt, Slavic accentuation: a study in relative chronology (Lisse 1975).

V. též č. 1662

 

 

1.2.2. Mluvnická stavba

 

732. KŘÍŽKOVÁ, H.: Pojetí neutralizace v morfologii. = 26, 1965, 14—23; rus. res.: Ponjatije nejtralizacii v morfologii.

733. DANEŠ, F.: K systematickému syntaktickému popisu slovanských jazyků. = 26, 1965, 112—118; angl. res.: On systematic description of the syntactic structures of Slavic languages.

734. Kořenský, J.: Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků. = 26, 1965, 130—136 // Praha, 10.—12. 11. 1964.

735. Grepl, M.: Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek. = 28, 1967, 75—79 // Souhrn jednání o prvním tematickém okruhu konference (Brno, 20.—22. 11. 1966).

736. Mrázek, R.: Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologicko-porovnávací studium. = 28, 1967, 80—84 // Souhrn jednání druhého tematického okruhu konference (viz č. 735).

737. Bauer, J.: Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium. = 28, 1967, 84—87 // Souhrn jednání třetího tematického okruhu konference (viz č. 735).

[288]738. Kořenský, J.: Brněnské sympozium o „Strukturních typech slovanské věty a jejich vývoji“. Zpráva o referátech a diskusi. = 28, 1967, 178—192 // Brno, 20.—22. 11. 1966.

739. Kořenský, J.: Zpráva o zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Smolenicích 1966. = 28, 1967, 192—200 // Konalo se 24.—27. 10. 1966.

740. Grepl, M. - Kořenský, J.: O krakovském zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS. = 31, 1970, 171—178 // Zpr.: 3.—5. 12. 1969.

741. Benešová, E. - Uhlířová, L.: Brněnské symposium o modalitě. = 33, 1972, 72—75 // Zpr.: 27.—30. 9. 1971.

742. Kořenský, J.: Zasedání Mezinárodní komise pro výzkum gramatické stavby slovanských jazyků ve Smolenicích. = 33, 1972, 338—341 // Zpr.: 23.—24. 9. 1971.

743. Uhlířová, L.: Soubor syntaktických prací Ivana Lekova. = 33, 1972, 342 // Zpr.: Osobenosti na sintaktičnija tip na slavjanskite ezici (Sofia 1972).

744. Kořenský, J.: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků. = 34, 1973, 177—182 // Zpráva; k tomu:

~ /Havránek, B./ BHk: Poznámka. Ib. 182.

745. Ludvíková, M. - Uhlířová, L.: Bulharská práce o struktuře slova v slovanských jazycích. = 34, 1973, 237—242, 1 tab. // Ref.: Vănšna struktura na dumata v slavjanskite ezici. Red. I. Lekov (Sofia 1971).

746. Kořenský, J.: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Moskvě. = 35, 1974, 78—80 // Zpráva: 23.—25. 5. 1973.

747. Grepl, M. - Hausenblas, K.: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Lipsku. = 36, 1975, 49—60 // Zpráva: 8.—12. 10. 1974.

748. Macura, V.: Sborník sovětské strukturně typologické lingvistiky. = 36, 1975, 76—77 // Ref.: Strukturno-tipologičeskije issledovanija v oblasti grammatiki slavjanskich jazykov. Red. A. A. Zaliznjak (Moskva 1973).

749. Havránek, B.: Desetiletá činnost Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při MKS. = 36, 1975, 249—251 // Souborná zpráva.

750. Grepl, M.: Desáté zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků v Skopji 1975. = 37, 1976, 151—159 // Zpráva: konalo se 29. 9.—4. 10. 1975.

751. Čejka, M.: Čtvrté brněnské sympozion o slovanské syntaxi. = 39, 1978, 61—66 // Zpráva: 6.—9. 9. 1976; v. zde č. 754.

752. RŮŽIČKA, R.: Über propositionale und präferentielle Wertungen. Probleme ihrer Homonymie und Kombination, ihres Skopus und seiner syntaktischen Gestalt. = 40, 1979, 88—97; čes. res.: O propozičních a preferenčních hodnotících postojích. Problémy jejich homonymie a kombinace, jejich skopusu a jeho syntaktické podoby.

753. BĚLIČOVÁ-KŘÍŽKOVÁ, H.: Sémantická struktura věty, tzv. hloubková struktura a intence slovesného děje. (Na okraj subjekto-objektových vztahů v jazycích nominativního a ergativního typu.) = 41, 1980, 265—273; rus. res.: Semantičeskaja struktura predloženija, t. naz. glubinnaja struktura i intencija glagol’nogo dejstvija.

754. Šoltys, O.: Ke sborníku Otázky slovanské syntaxe IV. = 43, 1982, 248—249 // Sborník IV/1,2 (1979, 1980) obsahuje materiály ze sympozia „Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi ve slovanských jazycích“ (v. zde č. 751).

755. KOPEČNÝ, F.: O raně vidovém stadiu slovanského slovesa. = 45, 1984, 268—272; něm. res.: Über das älteste Aspektstadium des slavischen Verbs.

756. Straková, V.: Mezinárodní sympozium o konfrontačním studiu slovotvorných systémů v slovanských jazycích. = 46, 1985, 254—256 // Zpráva: Moskva, 4.—7. 12. 1984.

V. též č. 961, 1662, 1678, 1682

 

 

1.2.3. Slovní zásoba

 

757. Straková, V.: Sborník prací o otázkách slovanské lingvistické terminologie. = 26, 1965, 80—83 // Ref.: Slavjanska lingvistična terminologija (Sofia 1962).

758. Kopečný, F.: Základní všeslovanská slovní zásoba. = 27, 1966, 287 // Zpr. o stejnojmenné publikaci, red. F. Kopečný (Brno 1964).

759. Michálek, E. - Němec, I.: Zpráva o prvém lexikografickém sympoziu slovanských historických slovníků. = 29, 1968, 105—107 // Zpr.: Krakov, 3.—5. 4. 1967.

760. KOPEČNÝ, F.: Lze, nelze, nelzelo … = 33, 1972, 179—183; něm. res.: Die Formen und Funktionen dieses Modaladverbs in den slavischen Sprachen.

761. KOPEČNÝ, F.: Etymologie slova otrokъ. = 34, 1973, 110—112; něm. res.: Zur Etymologie des Wortes otrokъ.

762. Tejnor, A.: Zasedání Mezinárodní terminologické komise lingvistické. = 35, 1974, 237—239 // Zpr.: Smolenice, 28.—31. 1. 1974.

763. Martincová, O.: Polsko-český příspěvek k otázce inovací v současných jazycích slovanských. = 38, 1977, 149—153 // Ref.: Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich (Warszawa 1976; materiály z konference 1974).

764. Poštolková, B.: K problémům jazykovědné terminologie. = 39, 1978, 74—76 // Ref.: Aktuálne problémy lingvistickej terminológie (Bratislava 1976; materiály ze zasedání komise pro lingvistickou terminologii při MKS 1974).

765. Tejnor, A.: Slovník slovanské lingvistické terminologie. = 40, 1979, 79—80 // Zpr. o sv. I, red. A. Jedlička (Praha 1977). V. dále č. 766.

766. Filipec, J.: Základní konfrontační dílo o lingvistické terminologii. = 40, 1979, 315—[289]321 // Ref.: Slovník slovanské lingvistické terminologie I, II. Red. A. Jedlička (Praha 1977, 1979).

767. Ze zasedání lexikologicko-lexikografické komise při MKS. = 41, 1980, 17 // Úvod k referátům předneseným na zasedání komise, Liblice, 16.—19. 5. 1979.

768. Poštolková, B.: Bulharský sborník o lexikologicko-lexikografických otázkách. = 41, 1980, 346—348 // Ref.: Săpostavitelno izučavane na častnite leksikalni sistemi na slavjanskite ezici v sinchronija i diachronija; red. K. Čolakova (Sofia 1879; materiály ze zasedání komise MKS, Varna 1976).

769. Horalík, L.: Nová sovětská práce o slovanské frazeologii. = 43, 1982, 75—77 // Ref.: V. M. Mokijenko, Slavjanskaja frazeologija (Moskva 1980).

V. též č. 379, 1662, 1678, 1682

 

 

1.2.4. Slovanské spisovné jazyky

 

770. JEDLIČKA, A.: Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy. = 29, 1968, 113—125; něm. res.: Das Studium der slavischen Schriftsprachen der Gegenwart und die Problematik der Varianz in der Norm.

771. Jedlička, A.: Bratislavské jednání komise pro studium spisovných jazyků slovanských při MKS. = 33, 1972, 70—72 // Zpráva: září 1971.

772. BROZOVIČ, D.: O typologii grafických a ortografických soustav v slovanských spisovných jazycích. = 33, 1972, 275—282; něm. res.: Über die Typologie der graphischen und orthographischen Systeme in den slawischen Schriftsprachen.

773. Jedlička, A.: Problematika normy spisovného jazyka. (Na okraj IV. zasedání Mezinárodní komise pro spisovné jazyky slovanské v Moskvě.) = 36, 1975, 116—125 // Konalo se 22.—25. 10. 1974.

774. Blažek, Vl.: Práce o zasedání Mezinárodní komise pro studium spisovných jazyků slovanských ve Skopji. = 36, 1975, 169—171 // Ref.: Govornite formi i slovenskite literaturni jazici (Skopje 1973).

775. Jedlička, A.: Problematika variantnosti normy spisovného jazyka. (Na okraj V. zasedání Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky v Krakově.) = 38, 1977, 35—42 // Zpr.: konalo se 27.—29. 10. 1975.

V. též č. 720, 1445, 1662, 1678

 

 

1.2.5. Dialektologie. Onomastika

 

776. Utěšený, S.: Studium slovanských nářečí v Rumunsku. = 26, 1965, 287—290 // Ref.: Romanoslavica VII. Dialectologie (Bucureşti 1963).

777. Knappová, M.: K projektu Slovanského antroponomastikonu. = 50, 1989, 325—331. // Synchronní aspekty projektu předloženého na zasedání Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku MKS (Novi Sad 1987).

V. též č. 1662, 1678, 1682

 

 

1.3. Staroslověnština. Církevní slovanština

 

778. PETR, J.: K působení byzantské mise na Velké Moravě. (U příležitosti 1100. výročí Metodějovy smrti.) = 47, 1986, 81—95; rus. res.: K voprosu o dejatel’nosti vizantijskoj missii v Velikoj Moravu. (K 1100-letiju smerti Mefodija.)

779. Petr, J.: Bulharský sborník o cyrilometodějské problematice. = 49, 1988, 167—169 // Ref.: Izsledvanija po kirilometodievistika. Red. A. C. Ignatova, K. S. Stančeva (Sofia 1985).

 

 

1.4. Jižní slovanské jazyky

1.4.1. Bulharština. Makedonština

 

780. Havránek, B.: Rozmach bulharské dialektologie a zásluhy St. Stojkova o ni. = 31, 1970, 179—180.

781. Uhlířová, L.: Dobrý slovensko-bulharský slovník. = 33, 1972, 269—270 // Ref.: Slovaško-bălgarski rečnik. Red. I. Lekov, V. Blanár (Sofia 1970).

782. Uhlířová, L.: Bulharština ve světle české teorie spisovného jazyka. = 41, 1980, 348—349 // Ref.: M. Videnov, Iz aktualnata problematika na bălgarskija ezik (Sofia 1979).

783. Uhlířová, L.: Bulharistická konference v Sofii 1980. = 42, 1981, 342—344 // Zpráva: konala se 23.—26. 9. 1980.

784. Petr, J.: Antologie jazykovědné bulharistiky v NDR. = 44, 1983, 164—167 // Ref.: Ezikovedskata bălgaristika v GDR. Red. H. Walter, S. Ivančev (Sofia 1982).

785. Petr, J.: Bulharistické studie Rogera Bernarda. = 45, 1984, 74—76 // Ref.: R. Bernard, Bălgaristični izsledvanija (Sofia 1982).

786. Uhlířová, L.: Generativní syntax bulharštiny. = 46, 1985, 247—248 // Ref.: J. Penčev, Stroež na bălgarskoto izrečenije (Sofia 1984).

787. Uhlířová, L.: Příručka bulharské morfologie v tabulkách. = 46, 1985, 349—350 // Zpr.: B. Krstev, Morfologijata na bălgarskija ezik v 187 tipovi tablici (Sofia 1984).

788. Nebeská, I.: Asociační normy bulharštiny. = 47, 1986, 74—75 // Ref.: E. Gerganov, Bălgarski normi na slovesni asociacii (Sofia 1984).

789. Uhlířová, L.: O pragmatických aspektech v bulharské větě. = 47, 1986, 165—166 // 47, 1986, 165—166 // R. Nicolova, Pragmatičen aspekt na izrečenieto v bălgarskija knižoven ezik (Sofia 1984).

790. Petr, J.: K novému vydání bulharské mluvnice Neofita Rilského. = 47, 1986, 168—171 // Ref.: Bolgarska gramatika. (Fototipno izdanie.) Ed. Ch. I. Părvev (Sofia 1984).

[290]791. Petr, J.: K novému vydání bulharské mluvnice Christaki Pavloviče. = 47, 1986, 351—352 // Ref.: Grammatika slaveno-bolgarska. Ed. Ch. I. Părvev (Sofia 1985).

792. Petr, J.: Druhý mezinárodní kongres o bulharistice. = 48, 1987, 51—56 // Zpr.: Sofia, 23. 5.—3. 6. 1986.

793. Petr, J.: K novému vydání bulharské mluvnice Ivana Bogorova. = 48, 1987, 213—217 // Ref.: Ivan Andreev Bogorov, Părvička bălgarska gramatika. Ed. Ch. I. Părvev (Sofia 1986).

794. Čermák, F.: Aktuální problémy frazeologie a idiomatiky a jejich odraz v slovníkové praxi. (Nad bulharskou sbírkou přirovnání.) = 48, 1987, 320—327 // Ref.: V. Kjuvlieva-Mišajkova, Ustojčivite sravnenija v bălgarskija ezik (Sofia 1986).

795. Petr, J.: O bulharistických studiích A. M. Seliščeva. = 50, 1989, 72—74 // Ref.: A. M. Seliščev, Prinosi v bălgarskata dialektologija i etnografija (Sofia 1986).

786. Petr, J.: K novému vydání bulharské mluvnice Ivana Momčilova. = 50, 1989, 49—52 // Ref.: Ivan Nikolov Momčilov, Grammatika za novobălgarskyja ezyk (Ruse 1868); reedice: Ch. I. Părvev (Sofia 1988).

V. též č. 664, 681

 

 

1.4.2. Srbocharvátština. Slovinština

 

797. Havránek, B. - Křížková, H.: Pokus o podrobnou učebnici srbocharvátštiny. = 27, 1966, 152—158 // Ref.: V. Togner, Cvičebnice srbocharvátštiny (Praha 1963).

798. Skulina, J.: Jazykověda na lublaňském semináři o slovinské kultuře. = 29, 1968, 103—105 // Zpr.: Lublaň, 28. 8.—9. 9. 1967.

799. Brabcová, R.: Lingvistika na 21. semináři srbocharvátského jazyka v Jugoslávii. = 32, 1971, 189—191 // Zpr.: Zadar - Záhřeb, 27. 7.—22. 8. 1970.

800. Skulina, J.: Jihoslovanský příspěvek z oblasti slovníkových kontaktů. = 33, 1972, 349—350 // Ref.: J. Jurančič, O strukturi leksike v srbskohrvatskem in slovenskem jeziku (Lublaň 1970).

801. Horálek, K.: Charvátský lingvistický slovník. = 37, 1976, 76—77 // Ref.: R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih termina na 8 jezika: hrvatsko-srpski … I—II (Zagreb 1969).

802. Petr, J.: O Karadžićově spisovném jazyce Srbů a Charvátů. = 47, 1986, 173—175 // Ref.: P. A. Dmitrijev - G. I. Safronov, Vuk S. Karadžić i jego reforma serbochorvatskogo-chorvatoserbskogo literaturnogo jazyka (Leningrad 1984).

V. též č. 1631

 

 

2. ČEŠTINA

2.0. Práce obecné a celkové. Jazykové kontakty

 

803. UTĚŠENÝ, S.: K rozrůznění českého národního jazyka. (Metodologické a terminologické poznámky.) = 41, 1980, 7—16, 3 grafy; rus. res.: K voprosu o členenii češskogo nacional’nogo jazyka. (Metodologičeskije i terminologičeskije zamečanija.)

804. Beneš, E.: Sborník o česko-německých jazykových a kulturních vztazích. = 28, 1967, 70—75 // Ref.: Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Red. B. Havránek, R. Fischer aj. (Leipzig 1965).

805. POVEJŠIL, J.: Dvojjazyčnost v západních Čechách. = 28, 1967, 431—434, 1 tab.; něm. res.: Bilinguales Westböhmen.

806. Lutterer, I.: O německo-českých vztazích v oblasti jazyka a kultury ve dvou německých sbornících. = 32, 1971, 54—59 // 1. Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. II. Ed. B. Havránek, R. Fischer (Berlin 1969). — 2. Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Red. W. Krause aj. (Berlin 1969).

807. PECIAR, Š.: O jazykových kontaktech. = 35, 1974, 164—170; rus. res.: O jazykovych kontaktach // Kontakty češtiny se slovenštinou.

808. SKÁLA, E.: Vznik a vývoj česko-německého bilingvismu. = 38, 1977, 197—207; něm. res.: Die Entstehung und die Entwicklung des tschechisch-deutschen Bilinguismus.

809. Štěpán, J.: Konfrontační sborník česko-německý. = 39, 1978, 56—60 // Ref.: Beiträge zur konfrontierenden Sprachwissenschaft. Red. E. Eichler, J. Filipec, B. Havránek (Halle/Saale 1976).

810. CHLOUPEK, J.: 35 let nového vývoje češtiny. = 41, 1980, 178—184 // Přehled a zhodnocení hlavních vývojových tendencí.

811. Hošnová, E. - Macurová, A.: Konference o česko-slovenských jazykových vztazích. = 46, 1985, 350—352 // Zpr.: Štiřín, 16.—18. 10. 1984.

812. Kraus, J.: Významný příspěvek ke konfrontačnímu studiu češtiny a slovenštiny. = 49, 1988, 253—256 // Ref.: Slavica Pragensia 25, 1982 (1985).

V. též č. 532, 533, 1060, 1149, 1150, 1151, 1277, 1282, 1311

 

 

2.1. Fonetika. Fonologie. Hláskosloví

 

813. ONDRÁČKOVÁ, J.: K otázce nazálního zabarvení českých samohlásek. = 27, 1966, 127—132, 9 obr.; něm. res.: Zur Frage der nasalen Verfärbung tschechischer Vokale.

814. PALKOVÁ, Z.: Přízvuková předrážka z hlediska prozaického rytmu. = 27, 1966, 132—140, 4 tab.; něm. res.: Der Auftakt vom Gesichtspunkt des Prosarhythmus.

[291]815. Isačenko, A. V. - Romportl, M.: Návrh fonetické a fonologické transkripce češtiny a slovenštiny. = 27, 1966, 163—166.

816. Vachek, J.: Československé kolokvium o otázkách fonologie a fonetiky. = 27, 1966, 216—220 // Zpr.: Smolenice, 14.—16. 10. 1965.

817. Habětínová, E.: K přízvukování předložkových spojení v mluvené češtině. = 27, 1966, 243—247, 1 tab.

818. Zichová, M.: Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů. = 28, 1967, 102—103 // Ref.: J. Ondráčková, Rentgenologický výzkum … (Praha 1964).

819. NOVOTNÁ, J.: Konsonantická spojení na akustickém spektru. = 28, 1967, 149—160, 3 obr.; angl. res.: The acoustic spectra of consonantal combinations.

820. ONDRÁČKOVÁ, J.: O některých aspektech výzkumu přízvučnosti. = 29, 1968, 188—192; něm. res.: Über einige Aspekte in der Akzentforschung.

821. Borovičková, B. - Maláč, V.: Zajímavá česká práce z oboru akustiky řeči. = 29, 1968, 218—219 // Ref.: P. Janota, Personal characteristics of speech (Praha 1967).

822. VACHEK, J.: O dynamickém pojetí fonologie, zvláště české. = 29, 1968, 246—255; angl. res.: On the dynamic conception of (mainly Czech) phonological research.

823. ROMPORTL, M.: Glosy k padesátiletí československé fonetiky. = 29, 1968, 294—302; něm. res.: Glossen zum halben Jahrhundert der tschechoslowakischen Phonetik.

824. JANOTA, P.: Studie o akustické analýze českých hlásek. = 29, 1968, 448—450 // Ref.: B. Borovičková - V. Maláč, The spectral analysis of Czech sound combinations (Praha 1967).

825. Daneš, F.: Vachkova kniha o fonologickém systému současné češtiny. = 30, 1969, 157—162 // Ref.: J. Vachek, Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny (Praha 1968).

826. Kopečný, F.: K novému Lamprechtovu pohledu na vývoj českého systému hláskového. 30, 1969, 166—171 // Ref.: A. Lamprecht, Vývoj fonologického systému českého jazyka (Brno 1966).

827. Buchtelová, R.: Příspěvek k aplikaci některých sociolingvistických metod na výzkum výslovnosti slov přejatých. = 32, 1971, 45—54, 10 tab., 1 graf.

828. NĚMEC, I.: Hláskoslovné předpoklady produktivity slovotvorných formantů v češtině. = 32, 1971, 217—224; angl. res.: The phonological prerequisites for the productiveness of word-formative elements in Czech.

829. LEŠKA, O.: O souhláskových „vznikových alternacích“ v češtině. = 33, 1972, 184—185; angl. res.: Consonantal „additive alternations“ in Czech.

830. ROMPORTL, M.: Věty varovací. = 34, 1973, 71—73; angl. res.: Cautionary sentences.

831. KOMÁREK, M.: K diachronickému studiu hraničních signálů v češtině a v slovenštině. = 34, 1973, 124—128; něm. res.: Zur diachronischen Erforschung der Grenzsignale im Tschechischen und Slowakischen.

832. HORÁLEK, K.: K fonologii češtiny a slovenštiny. = 35, 1974, 1—7; něm. res.: Zur Phonologie des Tschechischen und Slowakischen // Krit. přehled.

833. NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, J.: K výslovnosti některých souhláskových skupin a tzv. rázu v češtině. = 35, 1974, 113—120, 4 obr.; angl. res.: Pronunciation of some consonant groups and the glottal stop in Czech.

834. Buchtelová, R.: K technice výběru skupiny posuzovatelů pro hodnocení výslovnosti slov přejatých. = 35, 1974, 202—205, 1 tab.

835. BOROVIČKOVÁ, B. - MALÁČ, V.: Klasifikace znělosti u explozív v češtině. (K podstatě protikladu párových souhlásek v češtině.) = 36, 1975, 285—294, 7 obr., 2 tab.; angl. res.: The classification of voicing in Czech. (On the substance of opposition of paired consonants in Czech.)

836. Horálek, K.: Ze současné české fonetiky. = 37, 1976, 241—243 // B. Borovičková a její akustický popis a rozbor češtiny v ÚJČ ČSAV.

837. Buchtelová, R. - Švestková, L.: Před vydáním příručky „Výslovnost spisovné češtiny II“. = 38, 1977, 153—157.

838. VACHEK, J.: K fonologické signalizaci českých emotivních výrazů. = 39, 1978, 224—226; angl. res.: On phonological signalling of Czech emotional expressions.

839. MÜLLEROVÁ, O. - KUBIČKA, J.: Některé rysy intonačního členění nepřipravených mluvených projevů. = 40, 1979, 23—31; angl. res.: Some features of intonational segmentation of impromptu utterances.

840. DANEŠ, F.: K intonaci komentářů mluvčího k výpovědi. = 40, 1979, 152—156; něm. res.: Zur Intonation der Sprecherskommentare.

841. BOROVIČKOVÁ, B. - MALÁČ, V.: Analýza koartikulačních vlivů na časové mikročlenění souhláskových skupin. = 41, 1980, 39—48, 2 grafy, 2 tab.; angl. res.: Analysis of coarticulation effect upon microtiming in Czech consonant clusters.

842. Horálek, K.: K teorii vztahů mezi přízvukem a větnou melodií. = 41, 1980, 297—303 // Kritika názorů B. Hály aj.

843. HŮRKOVÁ, J. - HLAVÁČ, S.: K výzkumu českých souhlásek likvidních. = 42, 1981, 269—279, 4 tab.; něm. res.: Zur Erforschung der tschechischen Liquiden.

844. ONDRÁČKOVÁ, J.: K artikulaci velárních okluzív k a g v češtině. = 42, 1981, 280—281; angl. res.: On the question of the articulation of the velar occlusives k and g in Czech.

845. MÜLLEROVÁ, O. - NEKVAPIL, J.: Pauzy v mluveném textu. = 47, 1986, 105—113 angl. res.: Pauses in spoken text.

V. též č. 181, 198, 206, 220, 848, 1144, 1249, 1250, 1272, 1340

 

 

[292]2.2 Gramatická stavba

2.2.0. Obecné příspěvky

 

846. Horálek, K.: O novou mluvnici češtiny. = 35, 1974, 316—319 // Informace o připravovaném díle. K tomu:

~ Havránek, B.: K článku „O novou mluvnici češtiny“. Ib. 341.

847. TEORETICKÉ ZÁKLADY synchronní mluvnice spisovné češtiny. = 36, 1975, 18—46, tab., grafy; rus. res.: Teoretičeskije osnovy naučnoj sinchronnoj grammatiki češskogo jazyka. K tomu:

~ /Havránek, B./ BHk: Poznámka. Ib. 46;

~ Horálek, K.: Ib. 47—48.

848. Komárek, M.: Nad 1. svazkem akademické Mluvnice češtiny. = 50, 1989, 32—41 // Ref.: Mluvnice češtiny 1. Fonetika, fonologie … Ved. autor. kolektivu J. Petr, red. M. Dokulil, K. Horálek, J. Hůrková, M. Knappová (Praha 1986).

849. Žaža, S.: Nad 2. svazkem akademické Mluvnice češtiny. = 50, 1989, 42—49 // Ref.: Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Red. M. Komárek, J. Kořenský, J. Petr, J. Veselková (Praha 1986).

850. Adamec, P.: Nad 3. svazkem akademické Mluvnice češtiny. = 50, 1989, 217—222 // Ref.: Mluvnice češtiny 3. Skladba. Zprac. kolektiv autorů, ved. F. Daneš, Z. Hlavsa, M. Grepl (Praha 1987).

V. též č. 1269

 

 

2.2.1. Tvoření slov. Tvarosloví formální

 

851. SLAVÍČKOVÁ, E.: Některé problémy morfémové analýzy češtiny. = 28, 1967, 7—17; rus. res.: K nekotorym problemam morfemnogo analiza češskogo jazyka.

852. DOKULIL, M.: Stav a zkoumání morfologické stavby současné češtiny. = 29, 1968, 229—246; něm. res.: Stand und Aufgaben des morphologischen Baus der tschechischen Gegenwartssprache.

853. Horecký, J.; Šmilauer, V.: O „Tvoření slov v češtině“. = 29, 1968, 332—335, 335—340 // Ref.: Tvoření slov v češtině. 2. Odvozování podstatných jmen. Red. F. Daneš, M. Dokulil, J. Kuchař (Praha 1967).

854. JEDLIČKA, A.: Poznámky k formální morfologii substantiv v spisovné češtině. = 33, 1972, 133—138; franc. res.: Remarques sur la morphologie formelle des substantifs dans le tchèque littéraire.

855. KOMÁREK, M.: Stavba tvarů adjektivní a pronominální flexe v spisovné češtině. = 33, 1972, 139—146, 1 tab.; něm. res.: Zum Morphembau der adjektivischen und pronominalen Flexion der neutschechischen Schriftsprache.

856. NEŠČIMENKO, G. P.: Tendencija okačestvlenija i jeje vlijanije na slovoobrazovanije prilagatel’nych. = 33, 1972, 204—208; čes. res.: Tendence k zjakostnění a její vliv na tvoření adjektiv v češtině.

857. Savický, N.: Produktivnost, frekvence a strukturní význam slovotvorných typů. = 41, 1980, 135—137 // Na čes. mat.

858. Kořenský, J.: Významná česká práce o morfologii. = 42, 1981, 148—153 // Ref.: M. Komárek, Příspěvky k české morfologii (Praha 1978).

859. Skoumalová, Z.: Zamyšlení nad knihou o slovotvorném vývoji českého slovesa. = 44, 1983, 220—227 // Ref.: D. Šlosar, Slovotvorný vývoj českého slovesa (Brno 1981).

V. též č. 669, 849, 1020, 1046, 1049, 1258, 1280, 1287, 1389

 

 

2.2.2. Tvarosloví funkční

 

860. KOPEČNÝ, F.: K pojmu „neaktuálnost“ ve vidové soustavě českého slovesa. = 26, 1965, 23—26; něm. res.: Zum Begriff der „Nichtaktualität“ im System des tschechischen Verbalaspekts. K tomu:

~ Havránek, B.: Redakční poznámka. Ib. 100.

861. POLDAUF, I.: Neaktuálnost jako gramatická kategorie českého slovesa? = 27, 1966, 23—28; něm. res.: Nichtaktualität als grammatische Kategorie des tschechischen Verbums? // Diskus. přísp. k č. 860.

862. Kopečný, F.: Ještě ke gramatické „neaktualizaci“ českého slovesa. = 27, 1966, 258—261 // V. zde č. 860, 861 a dále:

~ Poldauf, I.: Závěrečné poznámky k diskusi. Ib. 262.

863. TĚŠITELOVÁ, M.: Kategorie jmenného rodu z hlediska morfologické homonymie. = 28, 1967, 255—261; něm. res.: Über die Kategorie des Genus vom Standpunkt der morphologischen Homonymie.

864. Trnková, K.: K užívání termínů opozice, neaktuálnost při popisu iterativních sloves. = 30, 1969, 34—40 // K diskusi mezi F. Kopečným a I. Poldaufem, v. zde č. 860, 861, 862 a dále č. 867.

865. HLAVSA, Z. - SVOZILOVÁ, N.: K povaze významu u zájmen. = 30, 1969, 120—124; angl. res.: On the character of pronominal meaning.

866. ROMPORTL, S.: O aspektech typologické klasifikace českého slovesa (zejména z hlediska imperativu). = 30, 1969, 125—137, 2 tab.; angl. res.: On some aspects of the typological classification of the Cz. verb (espec. from the standpoint of imperative).

867. Rybák, J.: K podmienkam nepríznakovosti člena korelačného páru. = 30, 1969, 321—322 // K čl. K. Trnkové, v. zde č. 864.

868. KONEČNÁ, D.: O významech pádů v současné češtině, zejména v místních určeních. = 30, 1969, 347—357, obr., diagr.; něm. res.: Über die Bedeutungen der Kasus im gegenwärtigen Tschechischen, besonders in den Ortsbestimmungen.

[293]869. KOŘENSKÝ, J.: Struktura funkčních vztahů kategorií substantiva, zejména se zřetelem k pádu. = 31, 1970, 97—104; něm. res.: Über die Struktur der Funktionsbeziehungen der Substantivkategorien, besonders mit Rücksicht auf den Kasus.

870. KONEČNÁ, D. - NEBESKÝ, L.: Jeden záznam pádových významů současné češtiny. = 31, 1970, 223—226, 2 grafy; něm. res.: Über eine von Abbildungen der Kasusbedeutungen.

871. DANEŠ, F.: Pokus o strukturní analýzu slovesných významů. = 32, 1971, 193—207, 1 graf; angl. res.: An attempt at the structural analysis of verbal meanings.

872. KOŘENSKÝ, J.: K problému větněsémantických funkcí nedějových významů českého slovesa. = 32, 1971, 208—216; angl. res.: On the problem of the function of non-proces and non-event verbs in the semantic structure of the Czech sentence.

873. KROUPOVÁ, L.: K synchronnímu pojetí českých nevlastních předložek při lexikografickém zpracování. = 32, 1971, 225—231, 1 tab.; angl. res.: On synchronic conception of Czech secondary prepositions in lexicographical description.

874. DANEŠ, F. - KNAPPOVÁ, M.: Příslovce a příslovečné určení zřetelově vymezovací. = 33, 1972, 106—115; angl. res.: The adverbs and adverbials of regard in Czech.

875. FILIPEC, J.: K otázce konverze a přechodu slovních druhů v dnešní češtině. = 33, 1972, 122—129; něm. res.: Zur Frage der Konversion und des Wortartübergangs in der gegenwärtigen tschechischen Sprache.

876. VACHEK, J.: Ještě k osudu českých posesívních adjektiv. (Glosa k pohybu v českém tvarosloví.) = 33, 1972, 146—148; angl. res.: More remarks on the fate of Czech possessive adjectives.

877. CHLOUPEK, J.: (Ne)aktuálnost slovesného děje. = 34, 1973, 48—51, 1 graf; rus. res.: (Ne)aktual’nosť glagol’nogo dejstvija.

878. KNAPPOVÁ, M.: K otázkám adverbializace. = 34, 1973, 150—157; rus. res.: K voprosam adverbializacii.

879. KNAPPOVÁ, M.: O vzniku příslovcí z frazeologických spojení. = 35, 1974, 15—20; rus. res.: O vozniknovenii narečij iz frazeologičeskich sočetanij.

880. KONEČNÁ, D.: O významech českých pravých předložek. = 35, 1974, 261—264, 1 obr.; něm. res.: Über die Bedeutung der tschechischen echten Präpositionen.

881. KROUPOVÁ, L.: K diskusi o slovnědruhové povaze předložek a jejich klasifikaci. = 35, 1974, 265—268; angl. res.: Part-of-speech character of prepositions and their classification.

882. PIŤHA, P.: K popisu předložkových konstrukcí v češtině (předložka před). = 38, 1977, 14—26, 1 schéma; angl. res.: On the description of prepositional constructions in Czech: the preposition před.

883. HIRSCHOVÁ, M.: Vzájemné vztahy předpon a předložek ve vazbách s prostorovým významem. (Na materiálu českého jazyka.) = 38, 1977, 103—111; tab., diagr.; rus. res.: Vzaimnyje otnošenija pristavok i predlogov v konstrukcijach s prostranstvennym značenijem v češskom jazyke.

884. NĚMEC, I.: K vývoji funkcí infinitivu v češtině a v litevštině. = 38, 1977, 275—280; něm. res.: Zur Entwicklung der Infinitivfunktionen im Tschechischen und im Litauischen.

885. VLKOVÁ, V.: K problematice tzv. multiverbizačních spojení, zvláště v odborném stylu. = 39, 1978, 106—115; angl. res.: To the question of the so-called multiverbal units, especially in the scientific style.

886. HLAVSA, Z.: Modalitní funkce sloves „sentiendi“. = 40, 1979, 105—107; angl. res.: Modal function of verba sentiendi.

887. KOMÁREK, M.: K jednomu funkčnímu rozdílu v soustavě partikulí. = 40, 1979, 139—142; něm. res.: Zu einem funktionellen Unterschied im System der Partikeln.

888. ČEJKA, M.: Adverbia jako postojově propoziční komentory: typ opravdu. = 40, 1979, 214—217; angl. res.: Adverbs as attitudinal disjuncts: the Indeed-type.

889. Kroupová, L.: Vztah významu gramatického a lexikálního u předložek. = 41, 1980, 49—52 // Na čes. mat.

890. KRÁLÍKOVÁ, K.: Pasívum v generativním popisu češtiny. = 41, 1980, 118—126, 3 tab.; rus. res.: Passivnyje konstrukcii v poroždajuščem opisanii češskogo jazyka.

891. LEBEĎOVÁ, S.: K ztrátě obouvidovosti u sloves cizího původu v současné češtině. = 41, 1980, 279—285; rus. res.: K utrate dvuvidovosti glagolov inojazyčnogo proischoždenija v sovremennom češskom jazyke.

892. Bémová, A.: Slovesná prefixace z hlediska intence. = 42, 1981, 143—148 // Na čes. mat.

893. JIRSOVÁ, A.: Dynamika vztahů singuláru a plurálu u substantiv v češtině. = 42, 1981, 193—199, 1 tab.; něm. res.: Dynamik der Beziehungen zwischen Singular und Plural bei Substantiven im Tschechischen.

894. PIŤHA, P.: K otázce valence u adjektiv. = 43, 1982, 113—118; angl. res.: Towards the valency of adjectives in Czech.

895. MACHÁČKOVÁ, E.: Vztah příčiny a následku vyjádřený slovesy způsobit, vést k, vyvolat aj. = 43, 1982, 119—124; rus. res.: Otnošenije meždu pričinoj i rezul’tatom vyražajemoje pri pomošči glagolov způsobit, vést k, vyvolat itp.

896. DOKULIL, M.: K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice. = 43, 1982, 257—271; něm. res.: Zur Frage der Typen des Wortartwechsels und Wortübergangs, insbes. der Transposition.

897. KARLÍK, P.: K významu kondicionálu minulého. = 44, 1983, 12—21; rus. res.: K voprosu o značenii soslagatel’nogo naklone[294]nija prošedšego vremeni.

898. Daneš, F.: Česká monografie o valenci dějových substantiv. = 44, 1983, 156—158 // Ref.: J. Novotný, Valence dějových substantiv v češtině (Ústí n. L. 1980).

899. PROUZOVÁ, H.: K valenčním vlastnostem primárních adjektiv v češtině. = 44, 1983, 265—274; angl. res.: On the valency of underived adjectives in Czech.

900. KOMÁREK, M.: Prefixace a slovesný vid. (K prefixům prostě vidovým a subsumpci.) = 45, 1984, 257—267; rus. res.: Prefiksacija i vid glagola. (K voprosu o čisto vidovych pristavkach i subsumpcii.)

901. JIRSOVÁ, A.: K prefixaci sloves se zřetelem k syntaktickým funkcím. = 46, 1985, 284—291; rus. res.: K voprosu prefiksacii glagolov s učetom ich sintaksičeskich funkcij.

902. VACHEK, J.: Poznámky o osobních zájmenech v oslovovací funkci. = 46, 1985, 292—298; angl. res.: Remarks on personal pronouns in the addressing function.

903. KROUPOVÁ, L.: K problematice předložek českých a slovenských. = 47, 1986, 29—35; angl. res.: On Czech and Slovak prepositions.

904. JIRSOVÁ, A.: K syntaktickým vlastnostem prefigovaných desubstantivních a deadjektivních sloves. = 47, 1986, 208—215; rus. res.: K sintaksičeskim svojstvam desubstantivnych i dead’jektivnych glagolov.

905. CONFORTIOVÁ, H.: K problematice předložek z(e) a s(e) ve věcném stylu. = 48, 1987, 35—41, 6 tab.; rus. res.: K problematike predlogov z(e) i s(e) v nechudožestvennom stile.

906. Confortiová, H.: Práce o sekundárních předložkách v češtině. = 49, 1988, 165—167 // Ref.: L. Kroupová, Sekundární předložky v současné spisovné češtině (Praha 1985).

907. Bémová, A. - Panevová, J. - Sgall, P.: Znovu k významu prostých a předložkových pádů. = 50, 1989, 128—136 // Krit. přehled: H. Běličová, M. Komárek aj.

V. též č. 532, 533, 1060, 1149, 1151, 1277, 1282, 1311

 

 

2.2.3. Syntax

 

908. HRBÁČEK, J.: O pojetí a klasifikaci tzv. složitého souvětí; typy souvětných konstrukcí. = 26, 1965, 27—35; rus. res.: Opredelenije i klassifikacija t. naz. složnogo predloženija osložnennogo tipa.

909. SVOBODA, K.: K třídění složených souvětí. = 26, 1965, 35—44; angl. res.: Towards a classification of „compound“ sentences.

910. SVOBODA, K.: K podstatě věty zejména z hlediska modálnosti. = 27, 1966, 97—103; angl. res.: Towards the essence of the clause with special regard to its modality.

911. MÜLLEROVÁ, O.: K syntaxi nepřipravených souvislých mluvených projevů. (Přídavné výrazy a konstrukce.) = 27, 1966, 118—126; rus. res.: K voprosu o sintaksise nepodgotovlennoj svjaznoj reči. (Popolnjajuščije vyraženija i konstrukcii.)

912. BAUER, J.: Složité souvětí a jeho klasifikace. = 27, 1966, 289—299; rus. res.: Složnoje predloženije usložnennogo sostava i jego klassifikacija.

913. RULÍKOVÁ, B.: K problematice některých typů vedlejších vět s výrazem jak. = 27, 1966, 300—316; rus. res.: K probleme nekotorych vidov pridatočnych predloženij s vyraženijem jak.

914. SVOBODA, K.: Ještě k problematice souřadného a podřadného souvětí. = 28, 1967, 132—136; angl. res.: Further comment on the basic problems of the coordinate and subordinate sentences.

915. MARKOVÁ, M.: K problematice tzv. polopredikativních konstrukcí. = 28, 1967, 245—255; angl. res.: On the semipredicative constructions.

916. BENEŠOVÁ, E.: O sémantickém charakteru českého slovosledu. = 29, 1968, 34—41; angl. res.: The semantic character of the Czech word-order.

917. SVOBODA, K.: K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů. = 29, 1968, 142—151, 2 schém.; angl. res.: Towards a classification of dependent clauses based on connectors.

918. ŠTĚPÁN, J.: K problematice složitého souvětí v současné spisovné češtině. Pokus o dynamický popis. = 29, 1968, 384—398, 1 diagr.; angl. res.: On the problem of „compound complex-sentence“ in contemporary literary Czech: an attempt at dynamic description.

919. ULIČNÝ, O.: K syntagmatické a transformační charakteristice doplňku. = 30, 1969, 11—22; rus. res.: K sintagmatičeskoj i transformacionnoj charakteristike t. naz. vtorogo skazujemogo. K tomu:

~ Kačala, J.: Kritická pripomienka k pozn. 12 v článku O. Uličného „K syntagmatické … doplňku”. Ib. 336.

920. ULIČNÝ, O.: O polopredikativních konstrukcích z hlediska dvojzákladové transformace a komplexní kondenzace. = 30, 1969, 138—149; angl. res.: Contribution to the problem of the semipredicative constructions from the standpoint of complex condensation and double-based transformation.

921. Svoboda, K.: Poznámky k problematice doplňku. = 30, 1969, 309—320; angl. res.: Some comments of the problem of the predicative // K čl. O. Uličného, viz č. 919.

922. HLAVSA, Z.: Skladebná platnost některých zájmen a číslovek. (Příspěvek k problematice větných vzorců.) = 31, 1970, 33—43; angl. res.: Syntactic value of some pronouns and numerals.

923. Hrbáček, J.: Poznámky k diskusi o tzv. složitém souvětí. = 31, 1970, 58—64; něm. res.: Bemerkungen zur Diskussion über den sog. komplizierten zusammengesetzten Satz // Viz č. 908, 909, 912, 914, 918 a dále č. 924.

924. Svoboda, K.: Poznámky k jednomu [295]výkladu souvětné skladby. = 31, 1970, 265—270 // Příspěvek do diskuse, v. zde č. 923.

925. Uličný, O.: Ještě k pojetí doplňku. = 31, 1970, 271—278 // Diskus. příspěvek, viz č. 921.

926. PANEVOVÁ, J.: Vedlejší věty obsahové. = 32, 1971, 289—300; rus. res.: Iz’jasnitel’nyje pridatočnyje predloženija.

927. SVOBODA, K.: K předpokladům jazykovědné syntaxe. = 33, 1972, 10—17; angl. res.: Towards the principles of linguistic syntax // Ještě k diskusi o doplňku, viz č. 925.

928. HLAVSA, Z.: K protikladu určenosti v češtině. = 33, 1972, 199—203; angl. res.: On the opposition of determinedness in Czech.

929. HRBÁČEK, J.: Pokus o výklad přístavkového vztahu. = 33, 1972, 223—228, schém.; rus. res.: Popytka izložiť otnošenije appozicii.

930. GREPL, M.: Vyjadřování modalitní kategorie záměru. = 34, 1973, 44—47; něm. res.: Zum Ausdruck der Modalkategorie der Absicht.

931. TROST, P.: Poznámky o relativní větě. = 34, 1973, 59—60; něm. res.: Bemerkungen zu den Relativsätzen.

932. DANEŠ, F.: Věty s restriktivními adverbii (jen, pouze, toliko, …). = 34, 1973, 61—70; angl. res.: Sentences with the restrictive adverb jen („only“) in Czech.

933. SVOBODA, K.: Strukturní rysy souvětné skladby. (In margine této otázky v mém „Souvětí spisovné češtiny“.) = 34, 1973, 193—201; angl. res.: Structural features of the composite sentence.

934. SGALL, P.: Kontextové zapojení a otázková metoda. = 34, 1973, 202—211; angl. res.: Contextual boundness and the question test.

935. Grepl, M.: Sémantika predikačních kategorií v generativním popisu. = 34, 1973, 232—237 // Ref.: J. Panevová - E. Benešová - P. Sgall, Čas a modalita v češtině (Praha 1971).

936. Nebeská, I.: Nový pohled na příslovečné určení příčiny v češtině. = 34, 1973, 340—342 // Ref.: S. Machová, Příčina v syntaxi češtiny (Praha 1972); v. dále č. 942.

937. NEBESKÁ, I.: Poznámka k příslovečným určením příčinným. = 35, 1974, 21—25; angl. res.: Remarks on adverbials of cause in Czech.

938. ŠTĚPÁN, J.: Souvětí s řetězcovou závislostí. = 35, 1974, 26—32; něm. res.: Satzgefüge mit Kettenabhängigkeit // V. dále č. 970.

939. NEBESKÝ, L.: K vyjadřování obecného záporu v češtině. = 35, 1974, 182—185; angl. res.: Towards expressing universal negation in Czech.

940. SVOBODA, K.: Neshodný přívlastek adjektivní. (Konstrukce typu něco veselého.) = 35, 1974, 269—274; angl. res.: The adjectival attribute without agreement: constructions of the type „něco veselého“.

941. NEBESKÁ, I.: K sémantice souvětí s vedlejší větou účelovou. = 35, 1974, 275—286, 3 tab.; angl. res.: To the semantics of complex sentences with a subordinate final clause.

942. Štěpán, J.: K pojetí kauzality, zvláště v jazyce. = 36, 1975, 305—310 // In margine: S. Machová, Příčina v syntaxi češtiny (Praha 1972).

943. MRÁZEK, R.: Problematika tzv. hierarchizace propozice. = 37, 1976, 86—97; rus. res.: Problematika t. naz. ijerarchizacii propozicii.

944. SVOBODA, K.: Souvětná stavba se zřetelem k spojovacím výrazům v jazyce Františka Palackého. = 37, 1976, 255—269; něm. res.: Der Bau komplexer Sätze mit Rücksicht auf die Einleitewörter in der Sprache F. Palackýs.

945. ŠTĚPÁN, J.: Větosled u Fr. Palackého. = 37, 1976, 270—278, 1 tab., 8 schém.; něm. res.: Die Satzstellung beim F. Palacký.

946. Panevová, J.: Tzv. vedlejší věty místní a jejich významová stavba. = 37, 1976, 284—290; rus. res.: T. naz. obstojatel’stvennyje pridatočnyje predloženija mesta i ich semantičeskaja struktura.

947. NEBESKÁ, I.: K negaci v souvětích příčinné povahy. = 37, 1976, 291—299; angl. res.: On the negation in complex sentences expressing causal relations.

948. HAJIČOVÁ, E.: Struktura doplňovací otázky a odpovědi z hlediska aktuálního členění. 37, 1976, 300—307; angl. res.: Why-questions and answers with regard to topic and focus.

949. KOKTOVÁ, E.: K problematice nominální apozice. = 38, 1977, 90—102; něm. res.: Zur Problematik der nominalen Apposition.

950. DANEŠ, F.: K otázce větných členů. = 38, 1977, 281—288; něm. res.: Zur Frage der Satzglieder.

951. PANEVOVÁ, J.: K významové stavbě větného centra. = 39, 1978, 33—39; angl. res.: On semantic structure of the sentence nucleus.

952. SVOBODA, K.: K historické metodě při studiu současné syntaxe. = 39, 1978, 262—265; něm. res.: Zur historischen Methode beim Studium der tschechischen Syntax der Gegenwart.

953. GREPL, M.: K formálním exponentům větné sémantiky. = 39, 1978, 274—277; něm. res.: Zu den formalen Exponentenmerkmalen der Satzsemantik.

954. KARLÍK, P.: Tzv. že-výpovědi a jejich funkce. = 40, 1979, 5—10; angl. res.: On independently functioning subordinate clauses with the particle že.

955. GREPL, M.: Úvodní poznámky k tzv. jistotní modalitě. = 40, 1979, 81—87; něm. res.: Einleitende Worte zur sog. Gewissheitsmodalität // Ref. na konferenci „Propozice a stanovisko mluvčího k jejímu obsahu“, Liblice, 27.—29. 11. 1978; v. dále č. 956, 957, 958, 959, 960.

956. BURÁŇOVÁ, E.: Vztah mezi pravděpodobnostní, dispoziční a záměrovou modalitou. = 40, 1979, 98—101; rus. res.: Otnošenije meždu verojatnostnoj, dispozicionnoj i prednamerennoj modal’nost’ju.

957. GREPL, M.: Některé problémy jistotní modality. = 40, 1979, 102—104; něm. res.: [296]Einige Probleme der Gewissheitsmodalität.

958. ŽAŽA, S.: K úloze tzv. větných adverbií při vyjadřování postoje mluvčího k propozičnímu obsahu. = 40, 1979, 135—138; rus. res.: K roli t. naz. modal’nych narečij v vyraženii ustanovki govorjaščego na propozicional’noje soderžanije.

959. ŠOLTYS, O.: Několik poznámek k uvozovacím větám. = 40, 1979, 157—159; angl. res.: Some remarks on reporting phrases.

960. MASAŘÍK, Z.: K vyjadřování jistotní modality v češtině a němčině. = 40, 1979, 190—193; něm. res.: Zum Ausdruck der Gewissheitsmodalität im Tschechischen und im Deutschen.

961. BĚLIČOVÁ-KŘÍŽKOVÁ, H.: Větná modalita a podřadné souvětí. (K modální charakteristice vedlejších vět.) = 40, 1979, 218—231; rus. res.: Modal’nost’ predloženija i složnopodčinennoje predloženije. (K modal’noj charakteristike pridatočnych predloženij.)

962. KOŘENSKÝ, J.: Teorie tzv. statických významů české věty. = 40, 1979, 271—285, 1 schéma; angl. res.: Theory of static meaning of Czech sentences.

963. NOVOTNÝ, J.: Dualismus subjektu a predikátu a postavení predikace z hlediska valenční teorie. = 40, 1979, 286—294; něm. res.: Der Dualismus des Subjekts und Prädikats und die Stellung der Prädikation vom Standpunkt der Valenztheorie.

964. KOŘENSKÝ, J.: K některým významům českých vět. = 41, 1980, 185—191; něm. res.: Zu einigen Bedeutungen der tschechischen Sätze.

965. Piťha, P. - Čechová, M.: Celostátní konference o syntaxi a jejím vyučování. = 41, 1980, 254—256 // Zpráva: Nitra, 11.—14. 9. 1979.

966. ADAMEC, P.: K vyjadřování referenční určenosti v češtině a v ruštině. = 41, 1980, 257—264; rus. res.: K voprosu o vyraženii referencial’noj opredelennosti v češskom i russkom jazykach.

967. Svoboda, K.: Poznámky k jednomu výkladu souvětných struktur zejména po stránce modální. = 41, 1980, 291—297 // Poznámky k pojetí H. Běličové-Křížkové (v. zde č. 961).

968. ŠTĚPÁN, J.: Odkazování za hranici věty k časovým významům nevyjádřené myšlenky. = 42, 1981, 31—35; angl. res.: Referring beyond sentence limits to temporal meanings of an unexpressed idea.

969. Štícha, F.: Poznámky k pojmu kauzace. = 42, 1981, 41—49 // Na čes. mat.

970. Nebeská, I.: Česká monografie o složitém souvětí. = 42, 1981, 153—156 // Ref.: J. Štěpán, Složité souvětí s řetězcovou závislostí (Praha 1977).

971. ŠTÍCHA, F.: K syntakticko-sémantické konkurenci aktivních, participiálních a reflexívních konstrukcí. = 42, 1981, 183—192, 1 schéma; něm. res.: Zur syntaktisch-semantischen Konkurrenz von Aktiv-, Partizipial- und Reflexivkonstruktionen.

972. ŠTĚPÁN, J.: K zapojení lexikálně nevyjádřených časových obsahů do věty. (K jednomu typu časových cirkumstantů.) = 42, 1981, 200—208, 2 tab.; angl. res.: On inclusion of lexically expressed temporal contents into sentence. (On one type of temporal circumstants.)

973. Horálek, K.: K novému vydání Skladby spisovné češtiny J. Bauera a M. Grepla. = 42, 1981, 351—352 // Zpr.: 3. vyd. (Praha 1980).

974. Panevová, J.: Nová česká práce o významové stavbě věty. = 43, 1982, 37—42 // Ref.: R. Zimek, Sémantická stavba věty (Praha 1980).

975. KARLÍK, P.: Souvětné vyjadřování postojů mluvčího. = 43, 1982, 93—101; angl. res.: Speaker’s attitudes expressed by a complex-sentence form.

976. Macháčková, E.: Práce o formách a funkcích ve stavbě české věty. = 43, 1982, 316—320 // Ref.: J. Panevová, Formy a funkce ve stavbě české věty (Praha 1980).

977. BERGEROVÁ, R.: K otázce hypotaktických spojovacích výrazů v složeném souvětí s jedním koordinačním vztahem mezi vedlejšími větami. = 44, 1983, 105—111; rus. res.: K voprosu gipotaktičeskich sojuznych slov v složnom predloženii usložnennogo tipa s odnim sočinitel’nym otnošenijem meždu vtorostepennymi predloženijami.

978. Piťha, P. - Čechová, M.: II. konference o syntaxi a jejím vyučování v Nitře. = 44, 1983, 171—173 // Zpr.: 1.—3. 6. 1982.

979. Macháčková, E.: Kniha o přechodníkových konstrukcích v češtině. = 45, 1984, 46—50 // Ref.: E. Dvořák, Přechodníkové konstrukce v nové češtině (Praha 1978/1983).

980. HIRSCHOVÁ, M.: K jednomu typu výpovědí běžně mluvené češtiny. = 45, 1984, 273—276; rus. res.: Ob odnom tipe vyskazyvanij razgovornogo češskogo jazyka // Typ: On je to hodný člověk.

981. SVOBODA, K.: Záměrová modálnost a syntaktická stavba souvětí. = 45, 1984, 289—296; něm. res.: Die Absichtmodalität und der syntaktische Bau des Satzgefüges.

982. Štícha, F.: K problematice vazby. = 46, 1985, 38—45 // Přehled a návrh řešení; na čes. mat.

983. MACHÁČKOVÁ, E.: K sémanticko-syntaktické výstavbě novinových titulků. = 46, 1985, 215—224; rus. res.: K sintaksičeskomu i semantičeskomu sopostavleniju gazetnych zagolovkov.

984. SVOBODA, K.: Důvod a příčina. = 46, 1985, 275—283; něm. res.: Grund und Ursache.

985. Štícha, F.: Na okraj knihy „Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty”. = 46, 1985, 343—346 // Ref.: M. Grepl - P. Karlík, … (Brno 1983).

986. PIŤHA, P.: Lexikální ukazatele nemožnosti dekomponovat věty s koordinací. = 47, 1986, 96—104; angl. res.: Lexical criteria for impossibility of decomposition of sentences with coordination.

987. ŠTÍCHA, F.: Systémový a funkční status konstrukcí s n/t-ovými participii v současné češtině. = 47, 1986, 177—185, 1 schéma; něm. [297]res.: Der funktionale Status der Konstruktionen mit Partizipien auf-(e)n/-t in der tschechischen Gegenwartssprache.

988. HLAVSA, Z.: Přístavkový vztah a popis české skladby. = 47, 1986, 186—192; angl. res.: Apposition and the description of Czech syntax.

989. Panevová, J.: Instrumentál v sémantické a syntaktické stavbě věty. = 48, 1987, 65—67 // Ref.: O. Uličný, Instrumentál v struktuře české věty: příspěvek k popisu a výkladu pádového systému v češtině (Praha 1984).

990. STRAKOVÁ, V.: Sémantické rysy a syntaktické pozice. (Na materiále sloves označujících shodu a rozdíl.) = 48, 1987, 278—283, 1 tab.; franc. res.: Les traits sémantiques et les positions syntaxiques.

991. Hlavsa, Z.: Danešova kniha o větě a jejím fungování v textu. = 48, 1987, 315—319, 1 tab. // Ref.: F. Daneš, Věta a text. Studie ze syntaxe spisovné češtiny (Praha 1985).

992. HIRSCHOVÁ, M.: Uplatňování negace ve výpovědích s performativní platností. = 49, 1988, 101—110; angl. res.: The role of negation in performative utterances.

993. Štěpán, J.: K termínu „řetězec“ v syntaxi. = 49, 1988, 216—220.

994. KARLÍK, P.: O tzv. účinku. = 50, 1989, 1—9; rus. res.: O tak nazyvajemom sledstvii.

995. ŠTĚPÁN, J.: K složeným příslovečným určením prostoru a času. = 50, 1989, 10—14; angl. res.: On complex adverbial modifiers of space and time.

996. Hlavsa, Z.: Nad novou syntaxí češtiny. = 50, 1989, 222—226 // Ref.: M. Grepl - P. Karlík, Skladba spisovné češtiny (Praha 1986).

997. Anderš, J.: Zásady syntakticko-sémantického modelování. (K porovnávací syntaxi české a ukrajinské jednoduché věty.) = 50, 1989, 295—300.

V. též č. 850, 872, 1252, 1256, 1262, 1264, 1276, 1278, 1381, 1410, 1448, 1481

 

 

2.2.4. Aktuální členění

 

998. UHLÍŘOVÁ, L.: K postavení tzv. větných příslovcí v aktuálním členění. = 40, 1979, 143—148; rus. res.: K mestu t. naz. predložnych narečij v aktual’nom členenii.

999. UHLÍŘOVÁ, L.: K aktuálnímu členění podřadného spojení vět (konkurence vyjadřování větného a nevětného). = 41, 1980, 274—278; angl. res.: On the theme-reme structure of complex sentences (from the point of view of dependent clauses as compared with their nominalizations).

1000. Uhlířová, L.: Na okraj monografie o aktuálním členění v češtině. = 42, 1981, 314—320 // Ref.: P. Sgall - E. Hajičová - E. Buráňová, Aktuální členění v češtině (Praha 1980).

1001. UHLÍŘOVÁ, L.: Aktuální členění a styl jazykových projevů (na materiále z publicistických textů). = 44, 1983, 284—294; angl. res.: Functional sentence perspective and the style of present-day Czech publicist prose.

1002. SVOBODA, A.: České slovosledné pozice z pohledu aktuálního členění. I, II. = 45, 1984, 22—34, 88—103, 2 schémata; angl. res.: Czech word-order positions from the viewpoint of functional sentence perspective (FSP).

V. též č. 308, 309, 948, 1275.

 

 

2.2.5. Lingvistika textu

 

1003. DANEŠ, F.: Typy tematických posloupností v textu (na materiále českého textu odborného). = 29, 1968, 124—141, 5 schém.; angl. res.: Types of „thematic progression“ in text (based on an analysis of Czech technical texts).

1004. PRŮCHA, J.: K syntaktickým rozdílům mezi psanými a mluvenými texty. = 30, 1969, 276—286, 6 tab.; angl. res.: Syntactic differences between written and spoken texts.

1005. DANEŠ, F.: O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu. = 40, 1979, 257—270; angl. res.: On the identification of known (given, contextually dependent) information.

1006. MÜLLEROVÁ, O.: K výstavbě dialogického textu. = 42, 1981, 282—290, schémata; něm. res.: Zum Aufbau des dialogischen Textes.

1007. MÜLLEROVÁ, O.: Otázka a odpověď v dialogu. = 43, 1982, 200—212; něm. res.: Frage und Antwort im Dialog.

1008. Hošnová, E. - Macurová, A.: Konference o textu v komunikaci. = 49, 1988, 171—173 // Zpr.: „Fungování textu ve společenské komunikaci z hlediska jazykovědy a didaktiky“; Štiřín, 27.—29. 1. 1987.

1009. MÜLLEROVÁ, O.: Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování). = 50, 1989, 205—216; angl. res.: On the relation of the spoken and the written texts (a comparison of spoken and written narration).

V. též č. 991, 1266, 1276.

 

 

2.3. Slovní zásoba

2.3.0. Obecné příspěvky

 

1010. Grepl, M.: Významný pokus o syntetický výklad expresivity slova. = 26, 1965, 54—58 // Ref.: J. Zima, Expresivita slova v současné češtině. Studie lexikologická a stylistická (Praha 1961).

1011. MACHAČ, J.: K lexikologické problematice slovních spojení. = 28, 1967, 137—149; rus. res.: K problematike slovosočetanij s leksikologičeskoj točki zrenija.

1012. NĚMEC, I.: Strukturní předpoklady zániku slov. = 29, 1968, 152—158; rus. res.: Strukturnyje predposylki utraty slov.

1013. OLIVA, K.: K otázce lexikálního systému (na materiále českém a polském). = 29, 1968, 158—167; angl. res.: On lexical system (based on Czech and Polish materials).

[298]1014. MACHAČ, J. - SOCHOVÁ, Z.: K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu. = 29, 1968, 167—173, rus. res.: K problematike leksičeskogo standarta i jego adekvatnogo opisanija.

1015. FILIPEC, J.: K úkolům české lexikologie. = 29, 1968, 259—276, 5 schémat; něm. res.: Zu künftigen Aufgaben der tschechischen Lexikologie.

1016. MICHÁLEK, E. - NĚMEC, I.: Padesát let české historické lexikologie. = 29, 1968, 276—287; rus. res.: Pjat’desjat let češskoj istoričeskoj leksikologii.

1017. NĚMEC, I.: O lexikálním záporu v češtině. = 30, 1969, 337—346; něm. res.: Über die lexikalische Negation im Tschechischen.

1018. HRBÁČEK, J.: Citátové výrazy a jiné periferní lexikální prvky cizího původu v slovní zásobě češtiny. = 32, 1971, 26—34; něm. res.: Die Zitatwörter und andere peripheren lexischen Einheiten fremden Ursprungs im Wortschatz des Tschechischen.

1019. NĚMEC, I.: Slovotvorný význam a expresivita. = 33, 1972, 116—121; angl. res.: The meaning of the inner form and expressivity.

1020. ATTLOVÁ-TYKALOVÁ, M.: Substantivní názvy vlastností. (Pokus o rozlišení derivace syntaktické a lexikální.) = 33, 1972, 216—222; angl. res.: Abstract nouns derived from adjectives.

1021. MARTINCOVÁ, O.: K problematice lexikálních neologismů. = 33, 1972, 283—293, 2 tab.; něm. res.: Zur Problematik der lexikalischen Neologismen.

1022. ČERMÁK, F.: Víceslovná pojmenování typu: verbum — substantivum v češtině. (Příspěvek k syntagmatice tzv. abstrakt.) = 35, 1974, 287—306, 2 tab.; angl. res.: Verb-noun phrasals in Czech.

1023. NĚMEC, I.: Principy studia slovní zásoby a jejího vývoje. = 36, 1975, 92—103; angl. res.: On the study of lexical system and its development.

1024. Klimeš, L.: K problematice lexikálního složení českých odborných textů. = 37, 1976, 251 // Zpr.: J. V. Bečka, Lexikální složení česských odborných textů technického zaměření. Díl II. Abecední seznam (Praha 1974); v. zde č. 1260.

1025. FILIPEC, J.: Některé otázky sémantiky sloves. = 38, 1977, 294—298; něm. res.: Einige Probleme der Verbsemantik.

1026. KOMÁREK, M.: Sémantická struktura deiktických slov v češtině. = 39, 1978, 5—14, 2 tab., 1 graf; něm. res.: Zur semantischen Struktur der deiktischen Wörter im Tschechischen.

1027. Holubová, V.: Lexikálně gramatická problematika v konfrontačním česko-ruském sborníku. = 39, 1978, 153—159 // Ref.: Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. Red. T. I. Konstantinova, A. G. Širokova, M. Zatovkaňuk (Praha 1976).

1028. SEKANINOVÁ, E.: Konfrontácia slovies typu poletím, ponesiem v češtine, slovenčine a ruštine. = 39, 1978, 314—316; rus. res.: Sopostavlenije glagolov tipa „poleču, ponesu“ v češskom, slovackom i russkom jazykach.

1029. FILIPEC, J.: Vzájemná souvislost lexikální sémantiky a onomaziologie při konstrukci dílčích systémů v slovní zásobě. = 41, 1980, 17—25, 2 grafy; něm. res.: Der gegenseitige Zusammenhang der lexikalischen Semantik und Onomasiologie bei der Konstruktion der Wortschatzteilsysteme.

1030. Roudný, M.: Sémantika cizích slov. = 41, 1980, 52—54 // Jejich specifika.

1031. Čmejrková, S.: Konotační aspekty lexikálního významu. = 41, 1980, 60—62.

1032. Straková, V.: Slovotvorný význam a sémantické rysy. = 41, 1980, 130—132.

1033. PIŤHA, P.: K syntakticko-sémantické analýze slovesa patřit. = 41, 1980, 192—197; angl. res.: Syntax and semantics of the Czech verb patřit „to belong“.

1034. Kroupová, L.: Žena v zaměstnání a povolání. = 41, 1980, 208—216, 2 tab.; franc. res.: La femme dans l’occupation et dans la profession.

1035. Straková, V.: Ruská práce o českých deminutivech v diachronním pohledu. = 43, 1982, 42—47 // Ref.: G. P. Neščimenko, Očerk deminutivnoj derivacionnoj sistemy v istorii češskogo literaturnogo jazyka (konec XIII — seredina XX vv.). Praha 1980.

1036. ŠTĚPÁN, J.: K zapojení lexikálně vyjádřených základních prostorových obsahů do věty. = 43, 1982, 102—112; něm. res.: Zur Eingliederung der lexikalisch ausgedrückten Grundrauminhalte in den Satz.

1037. ŠTĚPÁN, J.: O pojmenování barev a jeho využití v současné češtině. = 44, 1983, 22—29; angl. res.: On names of colours and their use in present-day Czech.

1038. Homolková, M.: K systémovému výkladu sémantického vývoje slovesa pěti. = 44, 1983, 119—123.

1039. ČERMÁK, F.: Lexikální opozice, paradigma a systém. = 44, 1983, 207—219, 6 tab.; angl. res.: Lexical oppositions, paradigms and system.

1040. Filipec, J.: K problematice neologismů v současné češtině. = 46, 1985, 159—161 // Ref.: O. Martincová, Problematika neologismů v současné spisovné češtině (Praha 1983).

1041. FILIPEC, J.: Problematika konfrontace ve slovní zásobě. = 46, 1985, 201—214, 2 tab.; něm. res.: Zur Problematik der Konfrontation im Wortschatz.

1042. NĚMEC, I.: Obrazné výrazy a jejich lexikalizace. = 48, 1987, 110—123; něm. res.: Bildliche Ausdrücke und ihre Lexikalisierung.

1043. MARTINCOVÁ, O. - SAVICKÝ, N.: Hybridní slova a některé obecné otázky neologie. = 48, 1987, 124—139; rus. res.: Gibridnyje slova i nekotoryje obščije voprosy neologii.

V. též č. 889, 906, 1188, 1260, 1261, 1263, 1265, 1279, 1281, 1289

 

 

[299]2.3.1. Lexikografie

 

1044. KROUPOVÁ, L. - MEJSTŘÍK, V.: K otázce tzv. centrálního významu při synchronním lexikografickém popisu významové struktury polysémních slov. = 30, 1969, 393—308, 3 schémata; angl. res.: On the so-called central meaning in synchronical lexicographic description of polysemic words.

1045. Poldauf, I.: K dokončení Slovníku spisovného jazyka českého (1960—1971). = 32, 1971, 258—267 // Krit. ref.

1046. MEJSTŘÍK, V.: K možnostem využití nauky o tvoření slov při zpracovávání jednojazyčného výkladového slovníku. = 32, 1971, 318—325; angl. res.: On the possibilities of employing the word-formation theory in compiling an explanatory dictionary.

1047. Oddělení pro lexikologii a lexikografii ÚJČ ČSAV: Slovo a slovník. = 35, 1974, 323—327 // Ref. o sb. z konference ve Smolenicích 1970 (Bratislava 1973).

1048. LEXIKOGRAFICKÝ KOLEKTIV ÚJČ: K výkladovým postupům v jednojazyčné lexikografii. = 36, 1975, 84—91; něm. res.: Zur Frage der Definitionsverfahren in der einsprachigen Lexikographie.

1049. Mejstřík, V.: Morfematický slovník češtiny. = 38, 1977, 171—173 // Ref.: E. Slavíčková, Retrográdní morfematický slovník češtiny (Praha 1975).

1050. Klimeš, L.: Nový český synonymický slovník. = 40, 1979, 172—173 // Ref.: J. V. Bečka, Slovník synonym a frazeologismů (Praha 1977).

1051. Mejstřík, V.: K rozdílům mezi lexikálním a slovotvorným významem slov, zvláště z hlediska lexikografického. = 41, 1980, 132—135.

1052. Novotný, J.: Nový slovník spisovné češtiny. = 41, 1980, 221—227 // Ref.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Zprac. lexikografický kolektiv ÚJČ ČSAV. Red. J. Filipec, F. Daneš (Praha 1978).

1053. Mejstřík, V.: Český slovník cizích slov. = 44, 1983, 251—254 // Ref.: L. Klimeš, Slovník cizích slov (Praha 1981).

1054. Šoltys, O.: Nový retrográdní slovník češtiny. = 49, 1988, 52—56 // Ref.: M. Těšitelová - J. Petr - J. Králík, Retrográdní slovník současné češtiny (Praha 1986).

1055. Matula, M.: Nový retrográdní slovník češtiny a těsnopis. = 49, 1988, 349—350 // V. zde č. 1054.

V. též č. 371, 873, 879, 1288, 1356

 

 

2.3.2. Etymologie

 

1056. Havlová, E.: Č. brusinka a něm. Rausch t. v. = 38, 1977, 348—349.

1057. KOPEČNÝ, F.: Citoslovečné povely pro tažná a jízdní zvířata. = 42, 1981, 209—215; něm. res.: Fuhrmannsrufe internationaler Herkunft.

V. též č. 1427

 

 

2.3.3. Terminologie

 

1058. Tejnor, A.: Normalizace terminologie jako součást péče o kulturu spisovného jazyka. = 29, 1968, 303—312.

1059. Roudný, M.: Gebauerova a Ertlova terminologie pojmů spojených s „vnitřní jazykovou formou“. = 35, 1974, 186—189.

1060. POŠTOLKOVÁ, B.: K vlivu odborné terminologie na národní jazyk. = 38, 1977, 112—120, 1 tab.; něm. res.: Zum Einfluss der Fachterminologie auf die Nationalsprache.

1061. Roudný, M.: Z historie českých definic odborného názvu. = 38, 1977, 237—240.

1062. POŠTOLKOVÁ, B.: K terminologizaci slovní zásoby v češtině. = 40, 1979, 11—18; něm. res.: Zur Terminologisierung des Wortschatzes in tschechischer Sprache.

1063. Poštolková, B.: K specifičnosti významu termínů. = 41, 1980, 54—56.

1064. Panevová, J.: Lingvistika a informatika. = 42, 1981, 330—334 // Ref.: V. Smetáček a kolektiv, Terminologie a tezaurus v pedagogice (Praha 1980).

1065. Filipec, J.: Záslužný příspěvek k lingvistické terminologii. = 45, 1984, 351—352 // Ref.: J. Baloun, Německo-český slovník lingvistické terminologie. 1—3: abändern — beruhen (Praha 1982—1983).

1066. Vlková, V.: Na okraj nové publikace o české terminologii. = 46, 1985, 68—71 // Ref.: B. Poštolková - M. Roudný - A. Tejnor, O české terminologii (Praha 1983).

1067. Kraus, J.: O závažném zdroji pohybu v české slovní zásobě. = 47, 1986, 67—69 // Ref.: B. Poštolková, Odborná a běžná slovní zásoba současné češtiny (Praha 1984).

V. též č. 306, 312, 1072, 1210

 

 

2.4. Komunikace a pragmatika

2.4.1. Jazyková komunikace

 

1068. MÜLLEROVÁ, O.: K tematické výstavbě nepřipravených mluvených dialogických projevů. = 37, 1976, 308—317, 1 schéma; angl. res.: On the thematic structure of unprepared spoken dialogic text.

1069. Havránek, B.: Poznámky k padesátiletému jubileu rozhlasu a rozhlasové hry. = 38, 1977, 169.

1070. Kraus, J.: Nově o jazyce sdělovacích prostředků. = 39, 1978, 76—78 // Ref.: J. Skácel, Jazyk a společnost. Příspěvek k úloze jazyka sdělovacích prostředků v rozvoji socialistického životního způsobu (Ostrava 1977).

1071. JIŘIČKOVÁ, J.: Metařečový komentář. = 40, 1979, 149—151; něm. res.: Der metasprachliche Kommentar.

1072. Mareš, P.: Metajazyk, metařeč, metatext. = 44, 1983, 123—131 // Rozbor termínů.

1073. MÜLLEROVÁ, O.: Analýza telefonických rozhovorů z hlediska řečového jednání. = 45, 1984, 8—17; něm. res.: Die Analyse der [300]telephonischen Gespräche vom Gesichtspunkt der Sprachhandlung.

1074. Hoffmannová, J.: Teorie dialogu a výzkum nepřipravených mluvených projevů. = 46, 1985, 49—55 // Ref.: O. Müllerová, Komunikativní složky výstavby dialogického textu (Praha 1979/1983).

1075. MÜLLEROVÁ, O.: Principy strukturace dialogu. = 48, 1987, 98—109; angl. res.: The principles of the structuring of a dialogue.

1076. KOŘENSKÝ, J.: K procesuálnímu modelování řečové činnosti. = 48, 1987, 177—189, 2 příl.; něm. res.: Zum prozessuellen Modellieren der Sprechtätigkeit.

1077. MÜLLEROVÁ, O. - ŠIMEČKOVÁ, A.: Způsoby a prostředky navazování kontaktu v telefonických rozhovorech. = 48, 1987, 292—300, něm. res.: Arten und Mittel der Kontaktanknüpfung in Telephongesprächen.

1078. Kořenský, J.: Obecná teorie interpretačních procesů a řečová komunikace. = 49, 1988, 131—134.

1079. Nebeská, I.: Produktor vs. recipient: specifika jejich interpretačních činností. = 49, 1988, 139—142.

1080. NEKVAPIL, J. - MÜLLEROVÁ, O.: K pauzám v komunikačním procesu. = 49, 1988, 202—208; angl. res.: On pauses in the process of communication.

1081. ŠLÉDROVÁ, J.: Některé podmínky úspěšné realizace záměru v řečové činnosti. = 49, 1988, 279—284; angl. res.: Some conditions for succesfull realization of the intention in a speech activity.

V. též č. 230, 526, 845, 1006, 1007, 1058, 1083, 1092, 1257

 

 

2.4.2. Spisovný jazyk a jeho kultura

 

1082. Kraus, J.: K některým otázkám pravopisu z hlediska gramatické soustavy češtiny. = 26, 1965, 51—54.

1083. Skoupil, Z.: Pravopis z hlediska dvou sdělovacích soustav. = 26, 1965, 281—283 // Příspěvek do diskuse.

1084. STICH, A.: Česká jazykověda a jazyková kultura za půlstoletí. = 29, 1968, 255—259; rus. res.: Češskoje jazykoznanije i kul’tura jazyka v poslednich pjatidesjati godach.

1085. Barnet, V.: Jedličkův příspěvek k teorii spisovného jazyka. = 37, 1976, 134—137 // Ref.: A. Jedlička, Spisovný jazyk v současné komunikaci (Praha 1974).

1086. MACUROVÁ, A.: Subjektová problematika jazykového projevu. = 35, 1974, 121—128; angl. res.: Subjects in the utterance.

1087. Skála, E.: Německý sborník o jazykové kultuře v Československu. = 41, 1980, 160—162 // Ref.: Grundlagen der Sprachkultur. Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege. Teil I. Hrsg. J. Scharnhorst, E. Ising (Berlin 1976).

1088. Oddělení jazykové kultury a stylistiky ÚJČ ČSAV: Na okraj vydání encyklopedií antiky. = 37, 1976, 137—151 // Krit. ref.: 1. Encyklopedie antiky (Praha 1973). — 2. Slovník antické kultury (Praha 1974). — 3. ABC Antika (Praha 1973); týká se pravopisu antických vlastních jmen v češtině.

1089. Hausenblas, O.: Na okraj sborníku Aktuální otázky jazykové kultury. = 41, 1980, 325—329 // Jde o sb. materiálů z konference v Liblicích 1976 (Praha 1979).

1090. KRAUS, J. - KUCHAŘ, J. - STICH, A. - ŠTÍCHA, F.: Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. = 42, 1981, 228—238.

1091. Sgall, P.: K některým otázkám naší jazykové kultury. = 42, 1981, 299—306 // Příspěvek do diskuse o otázkách pravopisných a tvaroslovných.

1092. Šoltys, O.: Nad knihou „Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech“. = 46, 1985, 229—232 // Ref.: A. Macurová, Ztvárnění … (Praha 1977/1983).

1093. Hlavsová, J.: K protikladu spisovnosti a nespisovnosti v češtině. = 49, 1988, 220—226 // Ref.: J. Chloupek, Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti (Brno 1986).

V. též č. 159, 167, 227, 837, 1070, 1150

 

 

2.4.3. Učebnice češtiny

 

1094. Hronek, J. - Trnková, A.: O češtině jako cizím jazyku na sovětských školách. = 35, 1974, 231—233 // Ref.: A. G. Širokova - P. Adamec - J. Vlček aj., Učebnik češskogo jazyka (Moskva 1973). V. dále č. 1097.

1095. Leška, O.: Čeština v Japonsku. = 38, 1977, 79 // Zpr.: E. Čino, Učíme se česky (Tokio 1975).

1096. Straková, V.: Čeština na pozadí ruštiny a angličtiny. = 44, 1983, 74—77 // Ref.: Ch. E. Townsend, Czech through Russian (Columbus, Ohio 1981).

1097. Hronek, J. - Porák, J.: Druhý díl sovětské učebnice českého jazyka. = 44, 1983, 342—344 // Ref.: A. G. Širokova - P. Adamec - J. Vlček aj., Učebnik češskogo jazyka. Čast’ 2 (Moskva 1981); viz č. 1094.

 

 

2.5. Stylistika. Jazyk literatury

2.5.0. Obecné otázky jazykového stylu

 

1098. HAUSENBLAS, K.: Práce Viléma Mathesia o stylu a česká stylistika v uplynulém čtvrtstoletí. = 31, 1970, 194—207; rus. res.: Vopros o stile v rabotach V. Mateziusa i češskaja stilitika za poslednije 25 let.

1099. Jelínek, M.: Zdařilý pokus o přístupnou syntézu výkladu stylu. = 33, 1972, 43—47 // Ref.: A. Jedlička - V. Formánková - M. Rejmánková, Základy české stylistiky (Praha 1970).

1100. KŘÍSTEK, V.: K otázce funkčního rozpětí odborného stylu. = 33, 1972, 173—178; něm. res.: Zum Problem des Funktionsbereichs des fachlichen Sprachstils.

1101. Daneš, F.: Kniha o výstavbě jazyko[301]vých projevů. = 35, 1974, 33—39 // Ref.: K. Hausenblas, Výstavba jazykových projevů a styl (Praha 1971).

1102. Smrčková, J.: Rumunská charakteristika čs. stylistiky. = 40, 1979, 72—74 // Ref.: D. Babeu, Direcţii şi perspective in stilistica cehoslovacă actuală (Studii şi cercetări lingvistice 27, 1976, 67—78).

1103. Macurová, A.: Kolokvium o stylistice a její aplikaci v praxi. = 44, 1983, 350—352 // Zpr.: Štiřín, 8.—10. 9. 1982.

V. též č. 440, 1001, 1010, 1253, 1271, 1276, 1332

 

 

2.5.1. Jazyk literárního díla

 

1104. KRÁLÍK, O.: Máchův jazyk a obrozenská čeština. = 27, 1966, 316—326; něm. res.: K. H. Mácha und die tschechische Sprache der Wiedergeburt. V. dále č. 1105.

1105. HAVRÁNEK, B.: Ještě k poměru Máchova jazyka a obrozenské češtiny. = 27, 1966, 326—333; něm. res.: Noch einmal über das Verhältnis der Sprache Máchas und der Sprache der tschechischen Wiedergeburt.

1106. Bečka, J. V.: Čtyři studie o jazyce Šafaříkově, Kollárově a Palackého. = 29, 1968, 411—415 // Ref.: 1. Š. Tóbik, Šafárikov jazyk (Šafárikovský zborník, Bratislava 1962, 91—193). — 2. Š. Tóbik, Šafárikov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského spisovného jazyka v období národného obrodenia (Bratislava 1966). — 3. L. Klimeš, Vývoj slovotvorby v odborném jazyce Fr. Palackého a P. J. Šafaříka (Sb. PF Plzeň — Jazyk a literatura 6, 1966, 17—41). — 4. L. Klimeš, Příspěvek k vývoji české slovní zásoby v době obrozenské se zvláštním zřetelem k jazyku Fr. Palackého a Pavla Josefa Šafaříka (Annali dell’ Istituto Universitario Orientale. Sezione Slava 10, Napoli 1967, 1—81).

1107. NOVOTNÝ, J.: Podíl Karla Sabiny na utváření nové spisovné češtiny. = 30, 1969, 23—34; angl. res.: Karel Sabina’s part in the shaping of modern literary Czech.

1108. Stich, A.: Práce o stylu Nerudovy prózy. = 30, 1969, 182—187 // Ref.: A. Haman, Neruda prozaik (Praha 1968).

1109. HORÁLEK, K.: Tři úvahy o struktuře epiky. = 31, 1970, 125—145; něm. res.: Drei Betrachtungen über die Struktur der Epik // I. Epická věta. — II. Epické slovo. — III. Epická struktura.

1110. HUBÁČEK, Jos.: J. A. Komenského Listové do nebe jako dílo umělecké. = 32, 1971, 149—158; něm. res.: Komenskýs „Briefe an den Himmel“ (Listové do nebe) als literarisches Kunstwerk.

1111. Macurová, A.: Liberecký sborník o kompozici. = 32, 1971, 366—368 // Ref.: Čtení o kompozici. Red. F. Všetička (Liberec 1970).

1112. KOŘENSKÝ, J.: O jedné metodě lingvistické analýzy veršovaného textu. = 34, 1973, 158—161; angl. res.: On a method of linguistic analysis of verse // J. Suchý - J. Šlitr, Po babičce klokočí …

1113. Porák, J.: Příspěvek k studiu expresivity v češtině. = 35, 1974, 160 // Zpr.: G. Schalich, Expressive sprachliche Mittel im modernen tschechischen Lustspiel (München 1970).

1114. VŠETIČKA, F.: Kompozice Bezručova Bernarda Žára. = 36, 1975, 295—304; něm. res.: Die Komposition von Bezručs Bernard Žár. // K tomu:

~ /Havránek, B./ BHk: K článku Fr. Všetičky „Kompozice Bezručova Bernarda Žára“. = 37, 1976, 253—254.

1115. MACUROVÁ, A.: K výstavbě a funkci postav ve Vančurově Rozmarném létu. = 38, 1977, 208—215; angl. res.: The function of characters in Vančura’s „Capricious summer“ (Rozmarné léto) and their development.

1116. HAUSENBLAS, K.: Řeč o řeči v Nerudově povídce „U tří lilií“. = 38, 1977, 336—339; něm. res.: Rede von der Rede in Nerudas Erzählung „Zu drei Lilien“.

1117. ŠTĚPÁN, J.: Zdeněk Nejedlý a jeho argumentace. = 40, 1979, 1—4; rus. res.: Zdenek Nejedly i jego argumentacija.

1118. MACUROVÁ, A.: Neverbální komunikace v Rozmarném létu Vladislava Vančury. = 40, 1979, 19—22; angl. res.: Non-verbal communication in Vančura’s „Capricious summer“ (Rozmarné léto).

1119. HOFFMANNOVÁ-JIŘIČKOVÁ, J.: Metajazyk a metařeč a jejich charakter v díle Karla Čapka. = 40, 1979, 295—302; něm. res.: Die Metasprache und ihre Natur bei Karel Čapek.

1120. MACUROVÁ, A.: Funkce metajazyka a metařeči ve Fraisových Mužích z podzemního kontinentu. = 41, 1980, 198—203; angl. res.: Meta-language and meta-speech expressions in Josef Frais’ „Men from underground continent“.

1121. HOFFMANNOVÁ, J.: Struktura časových významů v Hrubínově Romanci pro křídlovku. = 41, 1980, 286—290, 1 schéma; něm. res.: Die Struktur der Temporalbedeutungen in der „Romanze für das Flügelhorn“ von Fr. Hrubín.

1122. Kraus, J.: Nový pohled na Vančurovo Rozmarné léto. = 43, 1982, 253—255 // Ref.: A. Macurová, Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta (Praha 1981).

1123. HOFFMANNOVÁ, J.: Textová výstavba Herrmannovy povídky „Sudička!“ = 44, 1983, 96—104; něm. res.: Der Aufbau des Textes in der Geschichte „Sudička!“ von I. Herrmann.

1124. MACUROVÁ, A.: Poznámky ke stylizaci komunikace ve vědeckofantastické próze. = 47, 1986, 36—41; angl. res.: Observations on the communication formed in Czech science fiction stories.

1125. HOFFMANNOVÁ, J.: Temporální sémantika a její výrazové ztvárnění v poezii V. Janovice. = 47, 1986, 114—125; něm. res.: Temporale Semantik und deren Ausdrucksmittel in der Poesie von V. Janovic.

[302]1126. ŠTĚPÁN, J.: K jazyku a stylu Klementa Gottwalda. = 47, 1986, 260—263.

1127. NEKVAPIL, J. - ZEMAN, J.: Sémiotické poznámky ke vzniku českých písňových textů. = 48, 1987, 30—34, 1 tab.; angl. res.: Semiotic notes on the source of Czech song texts.

1128. MACUROVÁ, A.: K různým verbálním kódům slovesného uměleckého textu, k jejich využití a funkcím. = 49, 1988, 30—38; angl. res.: Notes on the problem of codes used in a literary text and on their functions.

1129. HROUDOVÁ, I.: Poznámky k problému implicitní metajazykovosti v poezii. = 49, 1988, 271—278; angl. res.: Observations on the problem of implicit metalingualness in poetry.

1130. JEDLIČKA, A.: K jazyku a stylu českých esejistických textů. = 50, 1989, 114—127; něm. res.: Zur Charakteristik der Sprache und des Stils tschechischer essayistischer Texte.

1131. ŠTORCOVÁ, I.: K problematice koherence jednoho Hrabalova textu. = 50, 1989, 278—287; angl. res.: On the coherence of one of Hrabal’s texts // B. Hrabal, Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964).

V. též č. 1251, 1255, 1262

 

 

2.5.2. Jazyková stránka překladu

 

1132. DOHNAL, B.: České překlady Puškinovy Pohádky o popovi a jeho dělníku Baldovi. = 28, 1967, 227—237; rus. res.: Češskije perevody „Skazki o pope i o rabotnike jego Balde“ // Překladatelé F. Táborský, I. Bart, P. Křička, F. Halas.

1133. HAUSENBLAS, K.: Nový překlad Evžena Oněgina. = 28, 1967, 379—385; rus. res.: Novyj perevod Jevgenija Onegina na češskij jazyk // Přel. Olga Mašková (Praha 1966).

1134. DOHNAL, B.: Rytmus originálu a překladu. = 30, 1969, 380—392; něm. res.: Der Rhythmus des Originals und der Übersetzung.

1135. SKOUMAL, A.: Překlad románového začátku. (Ze zkušeností překladatelských.) = 31, 1970, 227—238; angl. res.: On the problem of translating the opening of a text.

1136. Horálek, K.: Překlad literárního díla. = 32, 1971, 370—372 // Ref.: sborník Překlad …, red. J. Čermák, B. Ilek, A. Skoumal (Praha 1970).

1137. Uličná, O.: B. Dohnal o Petru Křičkovi. = 34, 1973, 266—269 // Ref.: Překladatel a básník: Petr Křička a české i cizí překlady z Puškina (Praha 1970).

1138. Hanusová, Z.: Jak objektivně hodnotit překlad populárně vědeckého textu? (Popis překladatelského experimentu.) = 38, 1977, 135—141, 2 tab.

1139. MACUROVÁ, A.: Překlad jako první interpretace textu. = 42, 1981, 36—40; angl. res.: Interpretative features of translations.

1140. Štěpán, J.: Česká kniha o literárním překladu. = 48, 1987, 347—349 // Ref.: J. Pechar, Otázky literárního překladu (Praha 1986).

 

 

2.5.3. Otázky rytmu a verše

 

1141. Levý, J.: Ještě k verši Erbenovy Kytice. = 27, 1966, 49—53 // Diskusní příspěvek k čl. K. Horálka, SaS 25, 1964, 95—101; k tomu:

~ Horálek, K.: Doslov k odpovědi Levého. = 27, 1966, 53—56.

1142. TICHÁ, Z.: Několik poznámek k sémantické naplněnosti bezrozměrného verše. = 28, 1967, 31—36; něm. res.: Einige Bemerkungen zur semantischen Völligkeit des tschechischen Verses mit unregelmässiger Silbenzahl.

1143. Horálek, K.: Český verš deklamační. = 30, 1969, 57—59 // Ref.: K. Sgallová, Český verš v obrozenské literatuře (Praha 1967).

1144. Ludvíková, M. - Uhlířová, L.: Nový pohled na rytmus české prózy. = 38, 1977, 240—244 // Ref.: Z. Palková, Rytmická výstavba prozaického textu (Praha 1974).

1145. VOIT, P.: Příspěvek ke studiu staročeského bezrozměrného verše. = 44, 1983, 112—118; něm. res.: Beitrag zum Studium des alttschechischen Verses mit unregelmässiger Silbenzahl // Na materiálu „Knížky rýmovní“ (1626).

V. též č. 814, 1134

 

 

2.6. Historický vývoj

2.6.0. Obecné otázky

 

1146. Michálek, E.: Z Rospondových studií o česko-polských jazykových vztazích v starší době. = 26, 1965, 283—287 // Ref.: S. Rospond, Z badań nad stosunkami językowymi polsko-czeskimi do 16 w. Rozprawy Komisji Językowej WTN (Wrocław) 4, 1963, 103—215.

1147. Rospond, S.: Polemika o najdawniejsze stosunki językowe polsko-czeskie. = 27, 1966, 262—266 // V. zde č. 1146 a k tomu:

~ Michálek, E.: Poznámky k polemické replice prof. Rosponda. = Ib. 266—268.

1148. Michálek, E.: Poznámky ke Gebauerově koncepci jazykového vývoje. = 33, 1972, 244—247 // In margine stati: J. Gebauer, Přechodník přítomný (budoucí) sloves jednodobých a končících v Novém zákoně Kralickém (ČČM 44, 1870, 247—254).

1149. KŘÍSTEK, V.: Kritéria periodizace českého jazykového vývoje. = 37, 1976, 177—183; něm. res.: Kriterien zur Periodisierung der Entwicklung der tschechischen Sprache.

1150. Michálek, E.: K posledním souhrnným pracím o dějinách spisovné češtiny. = 44, 1983, 63—66 // Ref.: 1. B. Havránek, Vývoj českého spisovného jazyka (Praha 1980). — 2. D. Šlosar - R. Večerka, Spisovný jazyk v dějinách české společnosti (Praha 1979).

1151. Němec, I.: Nová historická mluvnice češtiny. = 49, 1988, 296—307 // Ref.: A. Lam[303]precht - D. Šlosar - J. Bauer, Historická mluvnice češtiny (Praha 1986).

1152. NĚMEC, I.: Principy jazykového vývoje a historie češtiny. = 50, 1989, 81—96; něm. res.: Prinzipien der Sprachentwicklung und die Geschichte der tschechischen Sprache.

 

 

2.6.1. Dílčí studie a články

 

1153. CEJNAR, J.: Odraz znělostní asimilace sykavek v spřežkových pravopisných systémech v češtině. = 30, 1969, 150—156; angl. res.: The reflection of the assimilation of voice of sibilants in the earliest orthographic systems in Czech.

1154. Michálek, E.: Němcova monografie o principech vývoje české slovní zásoby. = 30, 1969, 322—326 // Ref.: I. Němec, Vývojové postupy české slovní zásoby (Praha 1968).

1155. Jahn, J.: Akademický Staročeský slovník. = 30, 1969, 392—395 // Ref.: 1. Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek (Praha 1968). — 2. Staročeský slovník 1: na — nádobie (Praha 1968). K tomu:

~ /Havránek, B./ BHk: Poznámka. = Ib. 395—396.

1156. Fiedlerová, A.: Studie o staročeské právní terminologii. = 32, 1971, 268—271 // Ref.: E. Michálek, Český právní jazyk období předhusitského a doby Husovy (Praha 1970).

1157. MICHÁLEK, E.: Pojmová diferenciace — ústřední problém terminologie viděné historicky. = 32, 1971, 312—317; franc. res.: La distinction des concepts comme problème central de l’histoire de la terminologie.

1158. Klimeš, L.: K vývoji přechodníkových konstrukcí v starší češtině. = 33, 1972, 66—67 // Ref.: E. Dvořák, Vývoj přechodníkových konstrukcí ve starší češtině (Praha 1970); k tomu:

~ Havránek, B.: Dodatek. = Ib. 67—68.

1159. LAMPRECHT, A.: K depalatalizaci v staré češtině. = 33, 1972, 154—159, 7 schémat; něm. res.: Zur Depalatalisierung im Alttschechischen.

1160. Nedvědová, M.: Nové vydání Gebauerova Slovníku staročeského. = 33, 1972, 348 // Zpr.: J. Gebauer, Slovník staročeský I—II (Praha 1970).

1161. KOLEKTIV oddělení pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV: K lexikálnímu vývoji spisovného jazyka českého v době Karlově. = 34, 1973, 129—133; angl. res.: On the lexical development of literary Czech at the time Charles the Fourth.

1162. Michálek, E.: Polská monografie o českých číslovkách do konce 16. stol. = 36, 1975, 255—256 // Ref.: M. Basaj, Morfologia i składnia liczebnika w języku czeskim do kończa XVI wieku (Wrocław 1974).

1163. FIEDLEROVÁ, A.: Nástin vývoje pomnožných jmen v češtině. = 36, 1975, 266—284; něm. res.: Skizze der Entwicklung der Pluraliatantum im Tschechischen.

1164. Michálek, E.: Ke Klaretovu slovotvornému systému. = 37, 1976, 220—223; něm. res.: Zum Klarets Wortbildungssystem.

1165. Fiedlerová, A. a kolektiv: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (pán). = 38, 1977, 53—64.

1166. Chládková, V. a kolektiv: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (šlechta, šlechtic). = 38, 1977, 229—237.

1167. HAVRÁNEK, B.: Jedna z cest mediteránních názvů do staré češtiny. = 38, 1977, 265—266; něm. res.: Die Bibel — ein Weg der Übertragung von mediterranen Wörtern ins Alttschechische.

1168. Michálek, E.: K ohlasům antiky v nejstarších českých slovnících. = 39, 1978, 142—149.

1169. NĚMEC, I.: Systém záporných zájmenných příslovcí v staré a nové češtině. = 39, 1978, 292—294, 1 tab.; rus. res.: Sistema otricatel’nych mestoimennych narečij v drevnem i sovremennom češskom jazyke.

1170. NĚMEC, I.: Jazykové ztvárnění psychického odrazu skutečnosti v lexikální význam. = 41, 1980, 26—31, 1 graf; něm. res.: Die sprachliche Ausgestaltung der psychischen Widerspiegelung der Realität in der lexikalischen Bedeutung // Dokumentace zejm. ze stč. slovní zásoby.

1171. Chládková, V. a kolektiv: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (rytieř). = 41, 1980, 62—71.

1172. Porák, J.: Vytváření normy a její vztah ke kodifikaci v humanistické češtině. = 42, 1981, 219—227.

1173. Němec, I. - Nedvědová, M. - Pečírková, J.: Problém rozsahu velkých historických slovníků a Staročeský slovník. = 42, 1981, 238—248 // Návrh na redukci nadměrného rozsahu StčS.

1174. Filipec, J.: Nová publikace z historické lexikologie. = 43, 1982, 51—55 // Ref.: I. Němec, Rekonstrukce lexikálního vývoje (Praha 1980).

1175. Fiedlerová, A. a kolektiv: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (paní). = 43, 1982, 218—221.

1176. Horalík, L.: Sovětská práce o vlivu ruštiny na vývoj české slovní zásoby. = 44, 1983, 340—341 // Ref.: G. A. Lilič, Rol’ russkogo jazyka v razvitii slovarnogo sostava češskogo literaturnogo jazyka (konec XVIII — načalo XIX veka); Leningrad 1982.

1177. Petr, J.: Práce o humanistické češtině. = 45, 1984, 67—70 // Ref.: J. Porák, Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis (Praha 1979/1983).

1178. Fiedlerová, A.: Ze staročeské terminologie sociálních vztahů (písař). = 47, 1986, 289—297.

1179. Michálek, E.: Monografie o jmenných kompozitech v češtině. = 48, 1987, 344—347 // Ref.: G. Niggemann, Untersuchungen zur Nominalkomposition im Tschechischen. Vom Alt[304]tschechischen bis zum 17. Jahrhundert (Münster 1986).

V. též č. 1012, 1016, 1023, 1035, 1038, 1110, 1188, 1190, 1283, 1336

 

 

2.6.2. Jazyk literárních památek. Edice

 

1180. Tyl, Z.: Veršované skladby Neuberského sborníku. = 26, 1965, 58—60 // Ref.: k vyd. připr. Z. Tichá (Praha 1960).

1181. Michálek, E.: Studie o českých pozemkových knihách 16. a 17. století. = 26, 1965, 86—87 // Ref.: V. Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století (Praha 1963).

1182. Svejkovský, F.: Výbor z české literatury pokročil. = 26, 1965, 275—280 // Ref.: Výbor z české literatury doby husitské I—II (Praha 1963, 1964).

1183. HAVRÁNEK, B.: Český jazyk Husův. = 27, 1966, 1—16; franc. res.: La langue tchèque de Hus.

1184. Šnajperk, F.: Tři pracovní knihy pro studium češtiny na pedagogických fakultách. = 27, 1966, 284—286 // Ref.: 1. M. Šváb, Antologie ze starší české literatury (Praha 1964). — 2. M. Šváb, Přehled starší české literatury se srovnávacím nástinem slovenského vývoje (Praha 1964). — 3. F. Cuřín a kolektiv, Vývoj českého jazyka a dialektologie (Praha 1964).

1185. Michálek, E.: Polský výbor ze starých českých textů. = 29, 1968, 203—205 // Ref.: E. Siatkowska - J. Siatkowski, Wybór tekstów staroczeskich (Warszawa 1967).

1186. Cejnar, J.: Nové vydání Husova traktátu „Orthographia Bohemica“. = 31, 1970, 183—184 // Ref.: J. Schröpfer, Hussens Traktat „Orthographia Bohemica“. Die Herkunft des diakritischen Systems in der Schreibung slavischer Sprachen und die älteste zusammenhängende Beschreibung slavischer Laute (Wiesbaden 1968).

1187. HAVRÁNEK, B.: Příspěvek k stylové diferenciaci českých spisů Jana Amose Komenského. = 31, 1970, 306—312; něm. res.: Ein Beitrag zur stilistischen Differenzierung der tschechischen Schriften von Jan Amos Komenský.

1188. NĚMEC, I.: Nová slova Husova a J. A. Komenského. = 31, 1970, 313—324; něm. res.: Neue Wörter von Hus und J. A. Komenský.

1189. CHLÁDKOVÁ, V. - MICHÁLEK, E.: K otázce biblismů v českých spisech J. A. Komenského. = 31, 1970, 325—336; něm. res.: Zur Frage der Biblismen in den Schriften von J. A. Komenský.

1190. FIEDLEROVÁ, A.: K vývoji neshodného přívlastku v staré češtině a u Komenského. = 31, 1970, 337—345; něm. res.: Zur Entwicklung des inkongruenten Attributes im Alttschechischen und in der Sprache Komenskýs.

1191. OPAVOVÁ, M.: K české filosofické terminologii J. A. Komenského. = 31, 1970, 346—352; něm. res.: Zur tschechischen philosophischen Terminologie des J. A. Komenský.

1192. HORÁLKOVÁ, Z.: Slovní zásoba Komenského jako pramen národopisných poznatků. = 31, 1970, 366—379; něm. res.: Komenskýs Wortschatz als Quelle der volkskundlichen Nachrichten.

1193. Králík, S.: Jazykovědná komeniana 1970. = 32, 1971, 191—192 // Souborná zpráva.

1194. Lehár, J.: O edici Milana Kopeckého „Staří slezští kazatelé“. = 33, 1972, 259—260 // Ref. o antologii (Ostrava 1970).

1195. LEHÁR, J.: Úvahy o dvou staročeských básních. = 33, 1972, 319—327; něm. res.: Betrachtungen über zwei alttschechische Gedichte // 1. Mistr Lepič („Meister Töpfer“). — 2. Kocovník („Der Kürschner“).

1196. Lehár, J.: Nad edicí Zdoroslavíčka. = 36, 1975, 343—345 // Ref.: Felix Kadlinský Zdoroslavíček. Ed. M. Kopecký (Brno 1971).

1197. LEHÁR, J.: Slovesné umění Dalimilovy kroniky. = 37, 1976, 26—37; něm. res.: Die dichterische Kunst der Chronik Dalimils.

1198. Klimeš, L.: Výbor z kronik 17. století. = 37, 1976, 170—172 // Ref.: Kroniky válečných dob. Vyd. Z. Tichá (Praha 1975).

1199. Trost, P.: K sporu o básnické skladby Hynka z Poděbrad. = 37, 1976, 172—173 // K čl. Z. Tiché, Čes. literatura 21, 1973, 481—486.

1200. LEHÁR, J.: Dalimilova kronika a počátky české slovesnosti. = 37, 1976, 202—214; něm. res.: Die Dalimilchronik und Anfänge der tschechischen Literatur.

1201. PETRÁČEK, K.: Staročeská milostná lyrika a středomořská tradice. = 38, 1977, 121—134; něm. res.: Die alttschechische Liebespoesie und die Tradition des Mittelmeerraumes.

1202. Pečírková, J.: K vydání staročeské bible. = 43, 1982, 249—251 // Ref.: Staročeská Bible drážďanská a olomoucká. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Ed. V. Kyas (Praha 1981).

1203. Michálek, E.: Nová práce o jazyce českých spisů J. A. Komenského. = 45, 1984, 173—174 // Ref.: K. Kučera, Jazyk českých spisů J. A. Komenského (Praha 1980/1983).

1204. Petráčková, V.: Zahraniční příspěvek ke studiu jazyka J. A. Komenského. = 46, 1985, 225—229 // Ref.: H. Rösel, Wörterbuch zu den tschechischen Schriften des J. A. Comenius (Münster 1983).

V. též č. 1145, 1572, 1621

 

 

2.7. Dialektologie. Argot a slangy

2.7.0. Příspěvky obecné

 

1205. SOCHOVÁ, Z.: Slovní zásoba nářečí a problémy jejího zpracování. = 28, 1967, 17—31; něm. res.: Mundartlicher Wortschatz und Probleme seiner Bearbeitung.

1206. CHLOUPEK, J.: Nářeční výpověď. = 29, 1968, 181—188; něm. res.: Der Satz im Dialekt.

[305]1207. BĚLIČ, J.: Naléhavé úkoly české dialektologie. = 29, 1968, 287—294; něm. res.: Vordringliche Aufgaben der tschechischen Dialektologie.

1208. Voráč, J. - Racková, M.: Práce na českém jazykovém atlase. = 29, 1968, 312—318.

1209. MICHÁLKOVÁ, V.: K interferenci jazykových útvarů v současnosti. = 29, 1968, 369—379; něm. res.: Zur Interferenz der Sprachgebilde in der Gegenwart.

1210. BĚLIČ, J.: K české dialektologické terminologii. = 33, 1972, 169—172; rus. res.: K češskoj dialektologičeskoj terminologii.

1211. UTĚŠENÝ, S.: Areální aspekty slovotvorné a výrazotvorné variability. (Příspěvek k teorii kontaminace a lidové etymologie.) = 33, 1972, 186—192; něm. res.: Areale Aspekte der wort- und ausdrucksbildenden Variabilität. — Ein Beitrag zur Theorie der Kontamination und der Volksetymologie.

1212. BĚLIČ, J.: Názvy základních nářečních skupin českého jazyka. = 34, 1973, 134—137; rus. res.: Nazvanija osnovnych dialektnych grupp češskogo jazyka.

1213. Dvořák, E.: Dialekt a nářeční syntax z různých aspektů. = 34, 1973, 246—250 // Ref.: J. Chloupek, Aspekty dialektu (Brno 1971).

1214. Utěšený, S.: K problematice symbolů v lingvistickém kartografování. = 35, 1974, 327—335, obr. // Přehled.

1215. MICHÁLKOVÁ, V.: Tzv. neúplné výpovědi v nářeční syntaxi. = 36, 1975, 193—199; franc. res.: Les énoncés dits elliptiques dans la syntaxe dialectale.

1216. UTĚŠENÝ, S.: Diastratické aspekty ústupu německých přejetí v češtině. = 38, 1977, 320—323; něm. res.: Diastratische Aspekte des Rücksgangs deutscher Lohnwörter im Tschechischen.

1217. Havránek, B.: České nářeční texty. = 39, 1978, 71—72 // Ref. o antologii, hl. red. A. Lamprecht (Praha 1976). — K tomu další ref.: F. Cuřín, 72—74.

1218. Utěšený, S.: K integračním procesům v běžné mluvě českého venkova. (Na okraj sborníku „Současná vesnice“.) = 40, 1979, 164—168 // Ref.: sb. obsahuje jazykovědné příspěvky od J. Hlavsové, M. Krčmové a J. Chloupka (Brno 1978).

1219. Utěšený, S.: Problémy zjišťování ekvivalentnosti heteronym v onomaziologických anketách. = 41, 1980, 137—139.

1220. JANČÁK, P.: Závěrečná etapa prací na Českém jazykovém atlase. = 48, 1987, 301—314, 2 mapy; něm. res.: Abschliessende Arbeiten am Tschechischen Sprachatlas.

V. též č. 803

 

 

2.7.1. Jednotlivá nářečí. Obecná čeština

 

1221. Utěšený, S.: Monografie o češtině v Kladsku. = 26, 1965, 61—67 // Ref.: J. Siatkowski, Dialekt czeski okolic Kudowy. I. Fonetyka. Słowotwórstwo. II. Fleksja. Słownictwo. Teksty (Wrocław 1962).

1222. CHLOUPEK, J.: Městská mluva v Uherském Brodě. = 26, 1965, 150—161; rus. res.: Gorodskij dialekt v gorode Ugerskij Brod.

1223. UTĚŠENÝ, S.: České nářeční názvy pro „stodolu“, „mlat“ a „pernu“. (Příspěvek k strukturnímu studiu slovní zásoby.) = 27, 1966, 40—48, 1 mapa; něm. res.: Die tschechischen mundartlichen Bezeichnungen für Scheune, Tenne und Banse.

1224. Sochová, Z.: Nářeční slovník ze středního Opavska. = 27, 1966, 254—258 // Ref.: A. Lamprecht, Slovník středoopavského nářečí (Ostrava 1963).

1225. SKÁLA, E.: Česká nářečí ve Slezsku v marburském jazykovém atlasu. = 28, 1967, 262—268; něm res.: Tschechische Mundarten in Schlesien im Marburger Sprachatlas.

1226. SKULINA, J.: O „centru“ a „periférii“ v nářeční oblasti moravské (hanácké). = 29, 1968, 173—181, 2 mapy; rus. res.: O „centre“ i „periferii“ v oblasti moravskich (ganackich) govorov.

1227. Bělič, J.: Významné Cuřínovy příspěvky k historické dialektologii a toponomastice. = 30, 1969, 171—178 // Ref.: F. Cuřín, Studie z historické dialektologie a toponomastiky Čech (Praha 1967).

1228. Chloupek, J.: Po letech k tzv. východomoravským nářečím. = 30, 1969, 178—182 // Doslov k diskusi.

1229. Utěšený, S. - Jančák, P.: Dvě nové bělehradské monografie o českých nářečích v Jugoslávii. 1. O českých nářečích v Bosně. — 2. O českých nářečích na Daruvarsku. = 30, 1969, 428—437 // Ref.: 1. S. Popovič, Govor dvaju čeških naselja u Bosni: Nova Ves i Mačino Brdo (Beograd 1968; S. U., 428—431). — 2. D. Mirkovič, Govori Čeha u Slavoniji: Daruvar i okolina (Beograd 1968; P. J., 431—437).

1230. UTĚŠENÝ, S.: K jazykovému vývoji v pohraničí českých zemí. = 31, 1970, 44—57; něm. res.: Zur Sprachentwicklung im Grenzgebiet der tschechischen Länder.

1231. JANČÁK, P.: Čeština v Ivanově Sele v Jugoslávii. = 32, 1971, 241—257, 1 mapa; něm. res.: Das Tschechische in Iwanowo Selo in Jugoslawien.

1232. KRASNICKÁ, J.: K některým současným vývojovým tendencím v českých nářečích severovýchodních. = 32, 1971, 326—333; angl. res.: To some evolutionary tendencies in Czech north-east dialects.

1233. UTĚŠENÝ, S. - VORÁČ, J.: Základní izoglosy severovýchodočeské nářeční oblasti. = 34, 1973, 138—145, 1 mapa; něm. res.: Die Grundisoglossen der nordostböhmischen Sprachlandschaft.

1234. Blažek, J.: Knižní monografie o nářeční skladbě východomoravské. = 34, 1973, 250—254 // Ref.: V. Michálková, Studie o východomoravské nářeční větě (Praha 1971).

[306]1235. Sgall, P.: Monografie o obecné češtině. = 34, 1973, 264—266 // Ref.: J. Hronek, Obecná čeština (Praha 1972).

1236. JANČÁK, P.: Hodnocení vlivu příbuzného jazyka na slovní zásobu českého nářečí. (Na materiále českých nářečí na Daruvarsku v Jugoslávii.) = 34, 1973, 302—319, 3 grafy, 5 tab.; něm. res.: Zur Bewertung des Einflusses einer verwandten Sprache auf den Wortschatz einer tschechischen Mundart. (Am Material der tschechischen Mundarten von Daruvar in Jugoslawien.)

1237. Šrámek, R.: Skladba lašských nářečí. = 35, 1974, 335—340 // Ref.: J. Balhar, … (Praha 1974).

1238. Jančák, P.: Jazykově zeměpisný obraz jihozápadních Čech. = 39, 1978, 159—163 // Ref.: J. Voráč, Česká nářečí jihozápadní. Studie jazykově zeměpisná I—II (Praha 1955, 1976).

1239. Utěšený, S.: Práce o charakteristických rysech brněnské mluvy. = 44, 1983, 135—140 // Ref.: M. Krčmová, Běžně mluvený jazyk v Brně (Brno 1981).

1240. Dejmek, B.: Hierarchie a dynamika obecněčeských hláskových jevů. = 47, 1986, 131—138, 1 tab. // Materiál statisticky vyhodnocen.

 

 

2.7.2. Argot a slangy

 

1241. KŘÍSTEK, V.: Poznámky k problematice argotu a slangů. = 34, 1973, 98—103; něm. res.: Einige Bemerkungen zur Problematik des Argots und Slangs.

1242. HUBÁČEK, J.: Distribuce onomaziologických postupů v slovní zásobě jednoho slangu. = 36, 1975, 104—109, 2 tab.; angl. res.: On the distribution of onomasiological processes in the wordstock of slang.

1243. Hubáček, J.: Konference o slangu. = 40, 1979, 76 // Zpr.: Plzeň, 22.—23. 9. 1977.

1244. Nekvapil, J.: Nad knihou „O českých slanzích“. = 41, 1980, 343—345 // Ref.: J. Hubáček (Ostrava 1979).

1245. Utěšený, S.: Druhá konference o slangu a argotu. = 42, 1981, 347—349 // Zpr.: Plzeň, 23.—26. 9. 1980.

1246. Hubáček, J.: III. plzeňská konference o slangu a argotu. = 46, 1985, 174—175 // Zpr.: Plzeň, 24.—27. 1. 1984.

1247. Hubáček, J.: IV. plzeňská konference o slangu a argotu. = 50, 1989, 77—78 // Zpr.: Plzeň, 9.—12. 2. 1988.

 

 

2.8. Matematická a aplikovaná lingvistika

 

1248. PALA, K.: Náhodné generování českých vět. = 29, 1968, 45—56, 4 obr.; angl. res.: Random generation of Czech sentences.

1249. LUDVÍKOVÁ, M.: Kombinatorika českých fonémů z kvantitativního hlediska. = 29, 1968, 56—65, 4 tab.; angl. res.: Quantitative combinatories of the Czech phonemes.

1250. LUDVÍKOVÁ, M. - KRAUS, J.: Kvantitativní vlastnosti soustavy českých fonémů. = 27, 1966, 334—344, 7 tab.; angl. res.: Quantitative properties of the system of Czech phonemes.

1251. TĚŠITELOVÁ, M.: O básnickém jazyce z hlediska statistického. = 29, 1968, 362—368, 4 tab.; něm. res.: Über die dichterische Sprache vom statistischen Standpunkt aus.

1252. UHLÍŘOVÁ, L.: Vztah syntaktické funkce větného členu a jeho místa ve větě. (Metody a výsledky statistického zkoumání.) = 30, 1969, 358—370, 2 tab.; angl. res.: Relationship between syntactic function and linear position of sentence elements. (Methods and results of statistical research.)

1253. KRAUS, J.: K statistickému rozboru publicistického stylu. = 30, 1969, 371—379, 3 tab.; franc. res.: Contribution à l’analyse statistique du style journalistique.

1254. TĚŠITELOVÁ, M.: K frekvenci pádů v současné spisovné češtině. = 30, 1969, 269—275, 3 tab.; něm. res.: Zur Frequenz der Kasus in der gegenwärtigen tschechischen Schriftsprache.

1255. Štindlová, J. - Macháčková, E.: Texty Slezských písní Petra Bezruče prověřovány stroji. = 31, 1970, 161—166 // Konfrontační index na základě vydání z r. 1957 a 1928.

1256. UHLÍŘOVÁ, L.: O délce věty. = 32, 1971, 232—240, 2 tab., 1 graf.; angl. res.: On sentence-length.

1257. HLADIŠ, F.: K distribuci slov s nízkými četnostmi v mluvených projevech. = 32, 1971, 334—342, 6 tab.; angl. res.: On the distribution of low frequency words in utterances of colloquial style.

1258. TĚŠITELOVÁ, M.: K slovotvorné produktivitě z hlediska kvantitativního. = 33, 1972, 209—215, 2 tab.; něm. res.: Zur Wortbildungsproduktivität vom quantitativen Gesichtspunkt aus.

1259. TĚŠITELOVÁ, M.: K frekvenci slovesných kategorií. = 34, 1973, 52—58, 4 tab.; něm. res.: Zur Frequenz der Verbalkategorien im Tschechischen.

1260. Klimeš, L.: Problematika lexikálního složení českých odborných textů. = 36, 1975, 78—79 // Ref.: J. V. Bečka, Lexikální složení českých odborných textů I. Úvodní studie. Frekvenční seznam (Praha 1973).

1261. Horecký, J.: Práca o štatistike českého lexika. = 37, 1976, 45—47 // Ref.: M. Těšitelová, Otázky lexikální statistiky (Praha 1974).

1262. Klimeš, L.: Délka věty v Palackého Dějinách národu českého. = 37, 1976, 279—283, 5 tab.; něm. res.: Die Satzlänge in der „Geschichte des böhmischen Volkes in Böhmen und Mähren“ von F. Palacký.

1263. Vlková, V.: Charakteristika slovní zásoby odborného stylu z hlediska kvantitativního. = 37, 1976, 318—328, 5 tab.; angl. res.: The characterization of the vocabulary of the scientific style from the statistical point of view.

[307]1264. TĚŠITELOVÁ, M.: K nejčetnějším výrazovým prostředkům pravděpodobnostní (jistotní) modality. = 40, 1979, 108—111; něm. res.: Über die häufigsten Ausdrucksmittel der Wahrscheinlichkeits- bzw. Gewissheitsmodalität.

1265. TĚŠITELOVÁ, M.: Sémantika a statistika. = 41, 1980, 100—105; něm. res.: Semantik und Statistik.

1266. TĚŠITELOVÁ, M.: Ke kvantitativní analýze textu. = 42, 1981, 1—8; něm. res.: Zur quantitativen Textanalyse.

1267. Hajičová, E. - Kirschner, Z. - Sgall, P.: Strojový překlad z angličtiny do češtiny. = 42, 1981, 61—67 // Situační zpráva.

1268. KRÁLÍKOVÁ, K.: Reflexívnost sloves z hlediska automatické analýzy češtiny. = 42, 1981, 291—298, 4 tab.; rus. res.: Vozvratnyje glagoly s točki zrenija avtomatičeskogo analiza češskogo jazyka.

1269. Štěpán, J.: Kniha o statistických metodách v české gramatice. = 43, 1982, 55—58 // Ref.: M. Těšitelová, Využití statistických metod v gramatice (Praha 1980).

1270. Confortiová, H.: Slovesa v oblasti hospodářské češtiny z hlediska kvantitativního. = 43, 1982, 125—133, 2 tab.; angl. res.: Quantitative aspects of the Czech verbs from the sphere of economy.

1271. TĚŠITELOVÁ, M.: K jazyku věcného stylu z hlediska kvantitativního. = 44, 1983, 275—283; něm. res.: Zur Sprache des sachbezogenen Stils aus quantitativer Sicht.

1272. KRÁLÍK, J.: Statistika českých grafémů s využitím moderní výpočetní techniky. = 44, 1983, 295—304, 8 tab.; angl. res.: Statistics of the Czech graphemes with the aid of modern computational technique.

1273. Černý, J.: Nová příručka o strojové lingvistice. = 44, 1983, 349—350 // Ref.: P. Sgall - E. Hajičová - P. Piťha, Učíme stroje česky (Praha 1982).

1274. Těšitelová, M. - Králík, J. - Uhlířová, L.: K automatickému zpracování textu při kvantitativní analýze přirozeného (českého) jazyka. = 45, 1984, 145—150 // Přehled základní problematiky a metodiky.

1275. BERGEROVÁ, R.: Ke kvantitativní charakteristice složeného souvětí s koordinačním vztahem mezi větami. = 46, 1985, 28—37, 4 tab.; rus. res.: K kvantitativnoj charakteristike složnogo predloženija usložnennogo tipa s sočinitel’nym otnošenijem meždu predloženijami.

1276. Müllerová, O.: Nová interní ediční řada ÚJČ ČSAV. = 46, 1985, 137—145 // Ref.: Linguistica, od r. 1981: M. Těšitelová a kol.: Kvantitativní charakteristiky české publicistiky (sv. II, Praha 1982). — Tabulky a grafy (sv. III, 1982). — Psaná a mluvená odborná čeština z kvantitativního hlediska: v rámci věcného stylu (sv. IV, 1983). — Kvantitativní charakteristiky současné odborné češtiny (v rámci věcného stylu). Tabulky a přehledy (sv. VII, 1983). — H. Běličová, Modální báze jednoduché věty a souvětí (sv. V, 1983). — J. Hoffmannová, Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu (sv. VI, 1983). — O. Šoltys, Verba dicendi a metajazyková informace (sv. VIII, 1983).

1277. Krámský, J.: Kvantitativní charakteristiky současné češtiny. = 47, 1986, 241—247 // Ref.: M. Těšitelová a kolektiv: … (Praha 1985).

1278. ŠTĚPÁN, J.: K vývojovým procesům u spojovacích výrazů v současné češtině z hlediska kvantitativního. = 48, 1987, 284—291, 3 tab.; něm. res.: Zu den Entwicklungsprozessen bei den konjunktionalen Ausdrücken in der tschechischen Sprache der Gegenwart vom quantitativen Aspekt aus.

1279. TĚŠITELOVÁ, M.: Ke kvantifikaci v oblasti sémantiky (substantiva) I. = 49, 1988, 81—100; angl. res.: On the quantification in the field of semantics (nouns) I.

1280. BÉMOVÁ, A. - KRÁLÍKOVÁ, K.: K otázkám automatického zpracování českého tvarosloví. = 49, 1988, 285—295, 1 schéma; angl. res.: On automatic treatment of Czech morphemics.

1281. TĚŠITELOVÁ, M.: Ke kvantifikaci v oblasti sémantiky (adjektiva) II. = 50, 1989, 97—108; angl. res.: On the quantification in the field of semantics (adjectives) II.

1282. Vlková, V.: O popularizaci výsledků české kvantitativní lingvistiky. = 50, 1989, 142—146 // Ref.: M. Těšitelová a kolektiv, O češtině v číslech (Praha 1987).

V. též č. 206, 608, 625, 905, 1273, 1274

 

 

2.9. Onomastika

 

1283. Šrámek, R.: Práce o staročeských osobních jménech. = 27, 1966, 170—172 // Ref.: J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení (Praha 1964).

1284. Šrámek, R.: Příspěvek I. Lutterera ke studiu vývoje toponymických jmen. = 31, 1970, 70—73 // Ref.: I. Lutterer, Vývoj místních jmen a osídlení v povodí Orlic (Choceň 1968).

1285. Lutterer, I.: Základní dílo o místních jménech na Moravě a ve Slezsku. = 33, 1972, 52—54 // Ref.: L. Hosák - R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. A—L (Praha 1970).

1286. Šrámek, R.: Průvodce našimi jmény. = 36, 1975, 341—343 // Ref.: F. Kopečný, … (Praha 1974).

1287. ŠRÁMEK, R.: Slovotvorný model v české toponymii. = 37, 1976, 112—120; něm. res.: Das Wortbildungsmodell in der tschechischen Toponymie.

1288. Šrámek, R.: Retrográdní slovník místních jmen v Čechách. = 38, 1977, 255—256 // Ref.: K. Oliva, Retrográdní slovník k dílu Dr. Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“. Díl I. Česká místní jména (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 1976, zvl. příloha).

[308]1289. POKORNÁ, E.: Apelativizovaná jména v české slovní zásobě. = 39, 1978, 116—125; něm. res.: Die aus den Eigennamen entstandenen Appellativa im tschechischen Wortschatz.

1290. Šrámek, R.: Publikace o českých osobních jménech. = 40, 1979, 243—247 // Ref.: M. Knappová, Jak se bude jmenovat? (Praha 1978).

1291. Knappová, M.: Významové aspekty vlastních jmen. = 41, 1980, 57—60.

1292. Lutterer, I.: Toponymický slovník Moravy a Slezska dokončen. = 43, 1982, 69—71 // Ref.: L. Hosák - R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku II (Praha 1980; v. zde č. 1285).

1293. Pleskalová, J.: Český sborník o onomastice jako společenské vědě. = 46, 1985, 76—78 // Ref.: Onomastika jako společenská věda. Sb. PF Ostrava D 19, 1983 (materiály z I. čs. onomastické konference, Trojanovice 1982).

1294. Nováková, M.: Druhá československá onomastická konference. = 49, 1988, 169—171 // Zpr.: Smolenice, 6.—8. 5. 1987.

V. též č. 698, 701, 704

 

 

3. DALŠÍ ZÁPADOSLOVANSKÉ JAZYKY

3.1. Slovenština

 

1295. Křížková, H.: Morfematická struktura slovenštiny. = 27, 1966, 167—170 // Ref.: J. Horecký, Morfematická štruktúra slovenčiny (Bratislava 1964).

1296. Uličný, O.: Konference o výzkumu mluvené podoby spisovné slovenštiny. = 27, 1966, 186—188 // Zpr.: Smolenice, 7. —9. 10. 1965.

1297. Křížková, H.: K slovosledu a větosloví v slovenštině. = 29, 1968, 88—94 // Ref.: J. Mistrík, Slovosled a vetosled v slovenčine (Bratislava 1966).

1298. Kolektiv pracovníků oddělení pro současný spisovný jazyk ÚJČ ČSAV: Významné dílo o slovenské morfologii. = 29, 1968, 318—322 // Ref.: Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička (Bratislava 1966).

1299. Uličný, O.: O rekci slovenských sloves. = 30, 1969, 396—400 // Ref.: J. Oravec, Väzba slovies v slovenčine (Bratislava 1967).

1300. Macura, V.: Nový slovenský příspěvek k básnické eufonii. = 31, 1970, 73—76 // Ref.: J. Brezina, Poézia Fraňa Kráľa a problémy slovenskej poetiky (Bratislava 1968).

1301. Macurová, A.: Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kompozice. = 31, 1970, 158—161 // Ref.: J. Mistrík, Kompozícia jazykového prejavu (Bratislava 1968).

1302. Těšitelová, M.: O frekvenčním slovníku slovenštiny. = 32, 1971, 65—68 // Ref.: J. Mistrík, Frekvencia slov v slovenčine (Bratislava 1969).

1303. Tejnor, A. - Kroupová, L. - Červená, V. - Pokorná, E.: Česká a slovenská lexikologická a lexikografická konference v Smolenicích 1970. = 32, 1971, 90—94 // Zpr.: konala se 4.—7. 5. 1971).

1304. Utěšený, S.: Nad I. svazkem Atlasu slovenského jazyka. = 32, 1971, 168—173 // Ref.: Atlas slovenského jazyka I. Vokalismus a konsonantismus. Časť 1: Mapy. Časť 2: Úvod. Komentáre. Materiály. Red. J. Štolc (Bratislava 1968).

1305. Šrámek, R.: Slovenská práce o pomístních jménech na Oravsku. = 33, 1972, 55—58 // Ref.: A. Habovštiak, Oravské chotárne názvy (Banská Bystrica 1970).

1306. HORECKÝ, J.: Systém desubstantívnych adjektív. = 33, 1972, 130—132; angl. res.: System of adjectives derived from nouns.

1307. MIKO, F.: Lexikálne obmedzenie genitívu druhovej príslušnosti. = 33, 1972, 149—153; rus. res. Leksičeskoje ograničenije roditel’nogo vidovoj prinadležnosti.

1308. Hrbáček, J.: Slovenská monografie o frazeologii. = 34, 1973, 242—245 // Ref.: J. Mlacek, Zo syntaxe frazeologických jednotiek (Bratislava 1972).

1309. Sgall, P.: Příslovečné určení v generativním popisu slovenštiny. = 34, 1973, 332—335 // Ref.: F. Miko, The generative structure of the Slovak sentence. Adverbials (The Hague 1972).

1310. Michálková, V.: Nová studie o slovenském nářečí v Jugoslávii. = 34, 1973, 344—347 // Ref.: D. Dudok, Nárečie Pivnice v Báčke (Martin 1972).

1311. BUDOVIČOVÁ, V.: Spisovné jazyky v kontakte. Sociolingvistický pohľad na dnešný vzťah slovenčiny a češtiny. = 35, 1974, 171—181; franc. res.: Les langues littéraires en contact: étude sociolinguistique du slovaque et du tchèque.

1312. Kuchař, J.: Slovenský pohled na sémantiku slovesa z hlediska jeho slovotvorných potencí. = 37, 1976, 41—45 // Ref.: K. Buzássyová, Sémantická štruktúra slovenských deverbatív (Bratislava 1974).

1313. Kraus, J.: Slovenská práce o žánrech v mimoumělecké literatuře. = 37, 1976, 344—345 // Ref.: J. Mistrík, Žánre vecnej literatúry (Bratislava 1975).

1314. PAULINY, E.: Slabičné /r/, /l/ v slovenčine. = 38, 1977, 307—310; něm. res.: Das silbenbildende /r/ und /l/ im Slowakischen.

1315. Macurová, A.: Slovenský příspěvek k otázkám jazykové kultury. = 39, 1978, 80 // Zpr.: J. Mistrík, Kapitoly zo štylistiky (Bratislava 1977).

1316. HORECKÝ, J.: Zložené slová ako názvy osôb. = 39, 1978, 252—254, schémata; angl. res.: The Slovak compound words as the nouns of person.

1317. LAMPRECHT, A.: Zamyšlení nad genezí slovenštiny. = 41, 1980, 1—6, 1 mapa; rus. res.: Razmyšlenije nad genezisom slovackogo jazyka.

1318. BLANÁR, V.: Lexikálny význam a označovaná skutočnosť v jazykovozemepisnom [309]aspekte. = 41, 1980, 32—38; něm. res.: Lexikalische Bedeutung und benannte Wirklichkeit unter sprachgeographischem Gesichtspunkt.

1319. HORECKÝ, J.: Invariantný význam odvodených slov. = 41, 1980, 81—85; angl. res.: The invariant meanings of derived words.

1320. PECIAR, Š.: Vzťah polysémie a homonymie. = 41, 1980, 86—92; rus. res.: Svjaz’ polisemii i omonimii.

1321. MOŠKO, G.: Syntaktické osobitosti apozície (apozitívnej konštrukcie) = 41, 1980, 106—117, grafy, tab.; angl. res.: Syntactic peculiarities of apposition (appositional construction).

1322. Buzássyová, K.: Vzťah slovotvorného a lexikálneho významu transpozičných derivátov. = 41, 1980, 127—130.

1323. Poštolková, B.: Slovenský výkladový slovník jazykovědné terminologie. = 41, 1980, 252—253 // Ref.: J. Horecký - A. Rácová, Slovník jazykovedných termínov (Bratislava 1979).

1324. Klimeš, L.: Slovenská studie o tajné mluvě dětí. = 41, 1980, 350 // Zpr.: P. Ondrus, Sociálne nárečia na Slovensku I (Bratislava 1977).

1325. Roudný, M.: Nový slovník cizích slov ve slovenštině. = 42, 1981, 156—162 // Ref.: M. Ivanová-Šalingová - Z. Maníková, Slovník cudzích slov A/Z (Bratislava 1979).

1326. Horálek, K.: Slovenský příspěvek k teorii dramatických textů. = 42, 1981, 173—174 // Ref.: J. Mistrík, Dramatický text (Bratislava 1979).

1327. Daneš, F. - Šlédrová, J.: Na okraj nové mluvnice slovenštiny. = 45, 1984, 35—41 // Ref.: E. Pauliny, Slovenská gramatika (Bratislava 1981).

1328. Rulfová, M.: Kontexty populární literatury. = 45, 1984, 72—74 // Ref.: P. Liba, Kontexty populárnej literatúry (Bratislava 1981).

1329. Majerčáková, Z.: O slovníku gemerského nářečí. = 46, 1985, 71—73 // Ref.: J. Orlovský, Gemerský nárečový slovník (Martin 1982).

1330. Skoumalová, Z.: Významný slovenský dvojtitul z oboru morfémové a slovotvorné analýzy. = 47, 1986, 297—307 // Ref.: J. Bosák - K. Buzássyová, Východiská morfémovej analýzy: morfematika, slovotvorba (Bratislava 1985).

1331. Macurová, A.: O jazyce literárního díla. = 47, 1986, 338—340 // Ref.: J. Vaňko, Interpretácia jazyka umeleckej prózy (Nitra 1985).

1332. Šoltys, O.: Celostátní stylistická konference v Bratislavě. = 48, 1987, 73—74 // Zpr.: konala se 29.—31. 1. 1986.

1333. Těšitelová, M.: Kniha o kvantitativním studiu slovenštiny v oblasti gramatiky. = 49, 1988, 72—73 // Ref.: J. Mistrík, Frekvencia tvarov a konštrukcií v slovenčine (Bratislava 1985).

1334. Štěpán, J.: Slovenská monografie o syntagmatice. = 50, 1989, 300—304 // Ref.: F. Kočiš, Podraďovacie syntagmy v slovenčine (Bratislava 1988).

V. též č. 370, 452, 781, 807, 811, 812, 815, 816, 831, 832, 903, 1028, 1294, 1303, 1408, 1429

 

 

3.2. Polština

 

1335. Novotná, J.: Nová polská fonetika. = 28, 1967, 332—333 // Ref.: B. Wierzchowska, Wymowa polska (Warszawa 1965).

1336. Michálek, E.: Nová monografie o bohemismech v nejstarší polštině. = 30, 1969, 439—442 // Ref.: J. Reczek, Bohemizmy leksykalne w języku polskim do końca 15 wieku (Wrocław 1968).

1337. Uhlířová, L.: Polská práce z lexikální statistiky. = 31, 1970, 283—285 // Ref.: J. Sambor, Badania statystyczne nad słownictwem. Na materiale Pana Tadeusza (Wrocław 1969).

1338. Marková, M.: Pozoruhodný příspěvek polské lingvistiky ke zkoumání neplně predikačně vyhraněných konstrukcí. = 32, 1971, 35—40 // Ref.: K. Pisarkowa, Predykatywność określeń w polskim zdaniu (Wrocław 1965).

1339. Novotná, J.: Akustická analýza a syntéza řeči v Polsku. = 32, 1971, 40—45 // Souborná zpráva.

1340. Michálek, E.: Historická monografie o bohemismech v polštině. = 32, 1971, 355—358 // Ref.: J. Siatkowski, Bohemizmy fonetyczne w języku polskim I—II (Wrocław 1965, 1970).

1341. Kořenský, J.: Dvě nové polské publikace z oblasti větné sémantiky. = 37, 1976, 63—67 // Ref.: 1. O predykacji. Materialy konferencji … 1972. Red. A. Orzechowska, R. Laskowski (Wrocław 1974). — 2. M. Grochowski, Środek czynności w strukturze zdania (Wrocław 1975).

1342. Kraus, J. - Uhlířová, L.: O syntaxi mluvených projevů v polštině. = 37, 1976, 79—80 // Ref.: K. Pisarkowa, Skladnia rozmowy telefonicznej (Wrocław 1975).

1343. Uhlířová, L.: Polský sborník o kategorii temporálnosti. = 37, 1976, 345—347 // Ref.: Charakterystyka temporalna wypowiedzenia (Wrocław 1975; materiály z konference 1973).

1344. Jirsová, A.: Práce o syntaktických rysech polských sloves. = 40, 1979, 55—59 // Ref.: Z. Saloni, Cechy składniowe polskiego czasownika (Wrocław 1976).

1345. Lutterer, I.: Polská konference o jazyce a společnosti. = 40, 1979, 80 // Zpr.: Kozubnik, 11.—13. 4. 1978.

1346. Macurová, A. - Pyzik, J.: Jazykovědná příručka pro polonisty. = 40, 1979, 255—256 // Ref.: K. Handke - E. Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim (Wrocław 1977).

1347. Petr, J.: Na okraj nového příspěvku k polské historické dialektologii. = 41, 1980, 170—173 // Ref.: Z. Klimek, Język polski [310]w rozmówkach polsko-niemieckich „Książeczek polskich“ z r. 1539 (Wrocław 1978).

1348. Hlavsa, Z.: Z koncepčních problémů polské akademické mluvnice. = 41, 1980, 303—308 // Ref.: Studia gramatyczne I—III. Red. R. Laskowski, Z. Topolińska (Wrocław 1977, 1978, 1980).

1349. Macurová, A.: Problémy jazykové komunikace v polských pracích. = 41, 1980, 329—333 // Ref.: 1. G. Sinko, Kryzys języka w dramacie współczesnym: rzeczywistość czy złudzenie? (Wrocław 1977). — 2. J. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura (Wrocław 1975).

1350. Jirsová, A.: Nad prací o rodu substantiv v polštině. = 42, 1981, 50—54 // Ref.: M. Kucala, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny (Warszawa 1978).

1351. Hůrková, J. - Romportl, M.: Slovník polské výslovnosti. = 42, 1981, 248—251 // Ref.: Słownik wymowy polskiej. Red. M. Karaś, M. Madejowa (Warszawa 1977).

1352. Jirsová, A. - Prouzová, H.: Syntakticko-sémantická analýza polských sloves s tzv. událostním argumentem. = 43, 1982, 71—73 // Ref.: Z. Zaron, Ze studiów nad skladnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z izupelnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumentem zdarzeniowym (Wrocław 1980).

1353. Nebeská, I.: Polská práce o sémantice účelu. = 43, 1982, 73—75 // Ref.: M. Grochowski, Pojęcie celu. Studia semantyczne (Wrocław 1980).

1354. Petr, J.: Ke kolísání mluvnického rodu u substantiv v polštině. = 44, 1983, 161—164 // Ref.: M. Brzezina, Wariacja rodzaju gramatycznego rzeczowników nieżywotnych w potocznej polszczyźnie (Wrocław 1982).

1355. Petr, J.: Pokus o nový přístup k zpracování polských nářečí. = 44, 1983, 330—333 // Ref.: K. Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych (Warszawa 1981).

1356. Jodas, J.: Poznámky k Česko-polskému slovníku. = 45, 1984, 161—166 // Ref.: M. Basaj - D. Rytel, Czesko-polski słownik frazeologiczny (Katowice 1981).

1357. Šrámek, R.: IV. celopolská onomastická konference. = 46, 1985, 78—80 // Zpr.: Gdańsk, 26.—28. 9. 1983.

1358. Frank, K.: Polská práce o perceptivních slovesech. = 46, 1985, 245—246 // Ref.: R. Grzesiak, Semantyka i składnia czasowników percepcji zmyslowej (Wrocław 1983).

1359. Confortiová, H.: Polská práce o lexikologii a lexikografii. = 46, 1985, 246—247 // Ref.: M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii: zagadnienia synchroniczne (Toruń 1982).

1360. Petr, J.: Nad polonistickým dílem M. Karaśe. = 48, 1987, 244—246 // Ref.: Mieczysław Karaś, Język polski i jego historia. Ed. J. Rusek, M. Szymczak (Warszawa 1986).

1361. Jirsová, A.: Polská práce o prefixaci sloves. = 48, 1987, 350—352 // Ref.: W. Śmiech, Derywacja prefiksalna czasowników polskich (Wrocław 1986).

V. též č. 322, 382, 1013, 1146, 1147

 

 

3.3. Lužická srbština

 

1362. FASSKE, H.: K problematice vztahu normy a úzu. = 38, 1977, 185—189; rus. res.: K voprosu o sootnošenii normy i uzusa // Na luž. materiálu.

1363. Těšitelová, M.: Výbor statí z časopisu Lužickosrbské Matice. = 50, 1989, 74—75 // Ref.: Časopis Maćicy Serbskeje/Zeitschrift der Gesellschaft Maćica Serbska I—II. Ed. J. Petr (Bautzen 1986, 1987).

 

 

4. VÝCHODOSLOVANSKÉ JAZYKY

4.1. Ruština

4.1.0. Příspěvky obecné a celkové

 

1364. Starý, S.: Práce o vývoji funkčních stylů současné ruštiny. = 31, 1970, 154—158 // Ref.: Razvitije funkcional’nych stilej sovremennogo russkogo jazyka. Red. T. G. Vinokur, D. N. Šmelev (Moskva 1968).

1365. Kraus, J. - Uhlířová, L.: Saratovské sborníky o jazyce a stylu. = 32, 1971, 352—355 // Ref.: 1. Russkaja razgovornaja reč’. Red. O. B. Sirotinina (Saratov 1970). — 2. Voprosy stilistiki. Red. O. B. Sirotinina (Saratov 1969). — 3. Jazyk i obščestvo. Red. L. I. Barannikova (Saratov 1970).

1366. Benešová, M.: Nová sovětská práce o mistrovství slova veřejného projevu. = 35, 1974, 345—347 // Ref.: J. A. Bel’čikov - N. Kochtev, Lektoru o slove (Moskva 1973).

1367. Uhlířová, L.: Sovětská práce o jazyce a stylu hromadných sdělovacích prostředků. = 43, 1982, 169—170 // Ref.: Jazyk i stil’ sredstv massovoj informacii i propagandy. Red. D. E. Rozental’ (Moskva 1980).

1368. Hrabě, V.: V. mezinárodní kongres MAPRJAL. = 44, 1983, 173—175. // Zpr.: Praha, 16.—21. 8. 1982.

1369. Müllerová, O.: Výzkum mluveného jazyka v SSSR. = 44, 1983, 311—317 // Ref.: Russkaja razgovornaja reč’. Red. E. A. Zemskaja (Moskva 1968, 1973, 1978, 1979, 1981).

1370. Rulfová, M.: O neverbálních komponentech komunikace v ruštině. = 44, 1983, 337—340 // Ref.: I. N. Gorelov, Neverbal’nyje komponenty kommunikacii (Moskva 1980).

1371. Gulová, H.: Podnětná práce o dějinách ruského spisovného jazyka. = 45, 1984, 228—231 // Ref.: F. P. Filin, Istoki i sud’by russkogo literaturnogo jazyka (Moskva 1981).

1372. Petr, J.: Příspěvek k národně-ruskému bilingvismu. = 45, 1984, 247—249 // Ref.: Z. U. Bljagoz, Adygejsko-russkoje dvujazyčije (Majkop 1982).

1373. Müllerová, O.: Další příspěvek k pracím o hovorové ruštině. = 46, 1985, 316—320 // Ref.: Russkaja razgovornaja reč’. Fonetika, [311]morfologija, leksika, žest. Red. J. A. Zemskaja (Moskva 1983); v. zde č. 1369.

1374. Petr, J.: O postavení ruštiny v Bělorusku. = 48, 1987, 155—160 // Ref.: Russkij jazyk v Belorussii. Red. A. J. Michnevič (Minsk 1985).

V. též č. 533, 1027

 

 

4.1.1. Fonetika. Fonologie

 

1375. Palková, Z.: Nová sovětská práce z problematiky hláskové symboliky. = 39, 1978, 169—171 // Ref.: A. P. Žuravlev, Fonetičeskoje značenije (Leningrad 1974).

1376. Hůrková, J. - Buchtelová, R.: Konfrontační fonologie ruštiny a němčiny. = 44, 1983, 77—80 // Ref.: E. Wiede, Phonologie und Artikulationsweise im Russischen und Deutschen (Leipzig 1981).

1377. Hůrková, J.: Příspěvek k určování kvalitativních rozdílů vokálů. = 44, 1983, 169—171 // Ref.: L. Steensland, A method for measuring perceptual distances between different vowel qualities. Some identification tests using Russian /e/ variants and Swedish subjects (Uppsala 1981).

1378. Timofejev, J. - Nekvapil, J.: Publikace o ruské intonaci. = 45, 1984, 76—78 // N. D. Svetozarova, Intonacionnaja sistema russkogo jazyka (Leningrad 1982).

1379. Müllerová, O.: Sovětská publikace o významu a funkci důrazu ve větě i v textu. = 45, 1984, 157—161 // Ref.: T. M. Nikolajeva, Semantika akcentnogo vydelenija (Moskva 1982).

1380. Hlaváč, S. - Hůrková, J.: Maďarský atlas ruských hlásek. = 46, 1985, 248—251 // Ref.: K. Bolla, Orosz hangalbum. A bezszédhandgok képzési sajátságai (Budapest 1982).

V. též č. 206

 

 

4.1.2. Gramatika

 

1381. Kopečný, F.: Kniha o sponě. = 26, 1965, 168—174 // Ref.: R. Zimek, Problematika spony v ruštině v porovnání s češtinou (Praha 1963).

1382. Šaur, V.: O instrumentálu v ruštině. = 27, 1966, 275—278 // Ref.: R. Mrázek, Sintaksis russkogo tvoritel’nogo. Strukturno-sravnitel’noje issledovanije (Praha 1964).

1383. Svobodová, H.: Nový pokus o charakteristiku slovních druhů v ruštině. = 28, 1967, 312—315 // Ref.: O. P. Sunik, Obščaja teorija častej reči (Moskva - Leningrad 1966).

1384. Hrušková, Z.: Na okraj nových moskevských prací v oblasti ruské gramatiky. = 28, 1967, 315—318 // Ref.: Osnovy postrojenija opisatel’noj grammatiki sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Red. N. Ju. Švedova (Moskva 1966).

1385. Kroupová, L.: Ruská práce o přechodu plnovýznamových slov v předložky. = 29, 1968, 193—197 // Ref.: E. T. Čerkasova, Perechod polnoznačnych slov v predlogi (Moskva 1967).

1386. Uhlířová, L.: O aktuálním členění experimentálně. = 29, 1968, 212—213 // Ref.: O. B. Sirotinina, Porjadok slov v russkom jazyke (Saratov 1965).

1387. Uhlířová, L.: Nová význačná práce o ruském slovosledu. = 32, 1971, 163—168 // Ref.: K. Buttke, Gesetzmässigkeiten der Wortfolge im Russischen (Halle 1969).

1388. Panevová, J.: Vid a čas v sovětské monografii A. V. Bondarka. = 33, 1972, 247—249 // Ref.: A. V. Bondarko, Vid i vremja russkogo glagola: značenije i upotreblenije (Moskva 1971).

1389. Neščimenko, G. P.: Česká práce o derivaci substantiv v ruštině a v češtině. = 35, 1974, 129—135 // Ref.: V. Straková, Substantivní derivace v ruštině a v češtině (Praha 1973).

1390. Uhlířová, L.: Sovětská monografie o sémantice syntaxe. = 35, 1974, 224—225 // Ref.: E. V. Padučeva, O semantike sintaksisa. Materialy k transformacionnoj grammatike russkogo jazyka (Moskva 1974).

1391. Jirsová, A. - Prouzová, H.: O bezpředložkovém dativu v současné spisovné ruštině. = 35, 1974, 350—352 // Ref.: J. Zajíčková, Datel’nyj bespredložnyj v sovremennom russkom literaturnom jazyke (Praha 1972).

1392. Uhlířová, L.: O normě v ruské syntaxi. = 36, 1975, 174—176 // Ref.: Sintaksis i norma. Red. G. A. Zolotova (Moskva 1974).

1393. Macháčková, E. - Daneš, F.: Sovětské práce o typologii pasívních konstrukcí. = 36, 1975, 239—242 // Ref.: Tipologija passivnych konstrukcij: diatezy i zalogy. Red. A. A. Cholodovič (Leningrad 1974).

1394. Bergerová, R. - Berger, J.: Sovětská práce o informační úloze slovosledu ve vědecké a technické literatuře. = 37, 1976, 70—71 // Ref.: A. L. Pumpjanskij, Informacionnaja rol’ porjadka slov v naučnoj i techničeskoj literature (Moskva 1974).

1395. Bergerová, R.: Sovětská práce o skladbě konstrukcí s „cizí řečí“. = 37, 1976, 349—351 // Ref.: G. M. Čumakov, Sintaksis konstrukcij s čužoj reč’ju (Kyjev 1975).

1396. Bergerová, R.: Sovětská práce o syntaktických problémech publicistiky. = 38, 1977, 77—78 // Ref.: K. A. Rogova, Sintaksičeskije osobennosti publicističeskoj reči (Leningrad 1975).

1397. Hrbáček, J.: Nová sovětská práce o větě. = 38, 1977, 170—171 // Ref.: V. A. Zvegincev, Predloženije i jego otnošenije k jazyku i reči (Moskva 1976).

1398. Jiřičková, J.: Nová sovětská monografie o větné sémantice. = 38, 1977, 221—224 // Ref.: N. D. Arutjunova, Predloženije i jego smysl (Moskva 1976).

1399. HRABĚ, V.: K problematice větných členů, zvláště v ruštině. = 39, 1978, 266—269; rus. res.: K probleme členov predloženija (na materiale russkogo jazyka).

[312]1400. ADAMEC, P.: Složené propozice a jejich syntaktické realizace v ruštině. = 39, 1978, 278—280; rus. res.: Složnyje propozicii i ich sintaksičeskije realizacii v russkom jazyke.

1401. Daneš, F. - Macháčková, E.: Slovesný vid z hlediska sémantického. = 40, 1979, 45—49 // Ref.: N. S. Avilova, Vid glagola i semantika glagol’nogo slova (Moskva 1976).

1402. Straková, V.: Sovětský příspěvek k otázkám slovotvorné sémantiky. = 40, 1979, 49—54 // Ref.: I. S. Uluchanov, Slovoobrazovatel’naja semantika v russkom jazyke (Moskva 1977).

1403. ADAMEC, P.: Několik poznámek k postojovému komentování propozičního obsahu mluvčím. (Na materiálu současné ruštiny.) = 40, 1979, 129—134; rus. res.: Neskol’ko zamečanij k voprosu o kommentirovanii propozicional’nogo soderžanija govorjaščim. (Na materiale sovremennogo russkogo jazyka.)

1404. Jirsová, A.: Sovětská práce o morfologických modelech. = 41, 1980, 146—150 // Ref.: T. B. Bulygina, Problemy konstrukcii morfologičeskich modelej (Moskva 1977).

1405. Piťha, P.: Monografie o výzkumu ruských předložek a slovesných předpon. = 41, 1980, 349—350 // Ref.: C. H. van Schooneveld, Semantic transmutations (Pittsburgh 1979).

1406. Hrušková, Z.: Americký příspěvek ke kongruenci v ruštině. = 41, 1980, 350—351 // Ref.: D. B. Crockett, Agreement in contemporary standard Russian (Cambridge, Mass. 1976).

1407. Adamec, P.: Německý příspěvek k výzkumu pádových vztahů v ruštině. = 43, 1982, 80 // Zpr.: G. Freidhof, Kasusgrammatik und lokaler Ausdruck im Russischen (München 1978).

1408. Dokulil, M.: Slovenský příspěvek k problematice aspektuálnosti. = 43, 1982, 144—151 // Ref.: E. Sekaninová, Sémantická analýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine (Bratislava 1980).

1409. STRAKOVÁ, V.: Pragmatické modifikace slovesné sémantiky. (Příspěvek k derivační typologii.) = 44, 1983, 30—37; franc. res.: La modification pragmatique de la sémantique du verbe. Contribution à la typologie dérivationnelle // Na rus. a čes. mat.

1410. Hlavsa, Z.: K české práci o sémantice věty a pádu. = 45, 1984, 41—46 // Ref.: H. Běličová, Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty (Praha 1982).

1411. Štěpán, J.: Sovětský sborník o predikátových aktantech. = 46, 1985, 161—164 // Ref.: Kategorii glagola i struktura predloženija. Konstrukcii s predikatnymi aktantami. Red. V. S. Chrakovskij (Leningrad 1983).

1412. Štícha, F.: Sovětská práce o typologii rezultativních konstrukcí. = 46, 1985, 164—167 // Ref.: Tipologija rezul’tativnych konstrukcij: rezul’tativ, stativ, passiv, perfekt. Red. V. P. Nedjalkov (Moskva 1983).

1413. Štícha, F.: Tvoření vět z propozic v současné ruštině. = 46, 1985, 243—245 // Ref.: P. Adamec, Obrazovanije predloženij iz propozicij v sovremennom russkom jazyke (Praha 1882).

1414. Bergerová, R.: Sovětská práce o typologii konstrukcí s predikátovými aktanty. = 47, 1986, 347—349 // Ref.: Tipologija konstrukcij s predikatnymi aktantami. Red. V. S. Chrakovskij (Moskva 1985).

1415. Slavíčková, J.: Německá práce o větné synonymii v ruštině. = 49, 1988, 76—77 // Ref.: W. Mühlner - D. Radtke, Zur Synonymie einfacher russischer Sätze. Eine syntaktisch-semantische Untersuchung (Leipzig 1984).

1416. Hoffmannová, J.: Sovětská monografie o relační sémantice. = 49, 1988, 151—155 // Ref.: M. V. Ljapon, Smyslovaja struktura složnogo predloženija i tekst. K tipologii vnutritekstovych otnošenij (Moskva 1986).

1417. Straková, V.: Tvoření slov v konfrontačním pohledu rusko-německém. = 50, 1989 78—80 // Ref.: I. Ohnheiser, Wortbildung im Sprachvergleich: Russisch — Deutsch (Leipzig 1987).

1418. Dokulil, M.: Na okraj české práce o slovotvorné analýze a syntéze. = 50, 1989, 136—142 // Ref.: V. Straková, Morfematická strukturace sémantických obsahů (Praha - Třinec 1985).

V. též č. 299, 752, 966, 974

 

 

4.1.3. Lexikologie. Lexikografie

 

1419. Michálek, E.: Studie o sociální terminologii v nejstarších ruských textech. = 27, 1966, 286—287 // Zpr.: K. R. Schmidt, Soziale Terminologie in russischen Texten des frühen Mittelalters: bis zum Jahre 1240 (Kopenhagen 1964).

1420. Pala, K.: Sémantika ruského slovesa. = 32, 1971, 345—352 // Ref.: J. D. Apresjan, Eksperimental’noje issledovanije semantiki russkogo glagola (Moskva 1967).

1421. Trösterová, Z.: Sovětská práce o historii slov v historii společnosti. = 33, 1972, 267—268 // Ref.: R. A. Budagov, Istorija slov v istorii obščestva (Moskva 1971).

1422. Trösterová, Z.: Příspěvek k problematice kompatibility slovních jednotek v ruštině = 35, 1974, 225—227 // Ref.: M. M. Kopylenko, Sočetajemost’ leksem v russkom jazyke (Moskva 1973).

1423. Uhlířová, L.: Retrográdní slovník ruštiny. = 35, 1974, 233—234 // Ref.: Obratnyj slovar’ russkogo jazyka (Moskva 1974). K tomu:

~ /Havránek, B./ BHk: Poznámka. Ib. 234.

1424. Holubová, V.: Slovník homonym O. S. Achmanovové. = 37, 1976, 47—51 // Ref.: O. S. Achmanova, Slovar’ omonimov russkogo jazyka (Moskva 1974).

1425. Červená, V.: K novému sovětskému lexikografickému sborníku. = 37, 1976, 167—[313]168 // Ref.: Sovremennaja russkaja leksikografija. Red. A. M. Babkin aj. (Leningrad 1975).

1426. Čermák, F.: Bilancování v sovětské frazeologii. = 37, 1976, 348—349 // Ref.: L. I. Rojzenzon, Lekcii po obščej i russkoj frazeologii (Samarkand 1973).

1427. KOPEČNÝ, F.: Poznámka k tzv. elementárním souvislostem (r. brokat’ / brosat’ — č. vrhnout/vrznout). = 39, 1978, 310—313; něm. res.: Bemerkung zu den sog. elementaren Verwandtschaften.

1428. Martonová, M.: Nové sovietske monografie o otázkach terminológie. = 40, 1979, 254—255 // Zpr.: 1. T. L. Kandelaki, Semantika i motivirovannost’ terminov (Moskva 1977). — 2. V. P. Danilenko, Russkaja terminologija: opyt lingvističeskogo opisanija (Moskva 1977).

1429. SEKANINOVÁ, E.: Z konfrontácie sémantickej štruktúry lexémy v ruštine a v slovenčine. = 41, 1980, 93—99, 2 tab.; rus. res.: K voprosu sopostavlenija semantičeskoj struktury leksičeskoj jedinicy v russkom i slovackom jazykach.

1430. Confortiová, H.: O nových sovětských frekvenčních slovnících. = 41, 1980, 235—239 // Ref.: 1. Častotnyj slovar’ russkogo jazyka. Red. L. N. Zasorina (Moskva 1977). — 2. P. N. Denisov - V. K. Morkovkin - J. A. Saf’jan, Kompleksnyj častotnyj slovar’ russkoj naučnoj i techničeskoj leksiki (Moskva 1978). — 3. Slovar’ associativnych norm russkogo jazyka. Red. A. A. Leont’jev (Moskva 1977).

1431. Červená, V.: K nové práci o antonymii v ruštině. = 45, 1984, 345—346 // Ref.: V. A. Ivanova, Antonimija v sisteme jazyka (Kišiněv 1982).

V. též č. 357, 388, 625, 1028, 1176, 1530

 

 

4.1.4. Ostatní příspěvky

 

1432. Skulina, J.: Pozoruhodný lexikální příspěvek v oblasti ruské dialektologie. = 32, 1971, 94—96 // Ref.: Slovar’ sovremennogo russkogo narodnogo govora (d. Deulino Rjazanskogo rajona Rjazanskoj oblasti). Red. I. A. Ossoveckij (Moskva 1969).

1433. Skulina, J.: Úspěchy ruské dialektologie. = 33, 1972, 68—70 // Ref.: 1. K. F. Zacharova - V. G. Orlova - A. I. Sologub - T. J. Stroganova, Obrazovanije severorusskogo narečija i srednerusskich govorov (Moskva 1970). — 2. I. B. Kuzmina - E. V. Nemčenko, Sintaksis pričastnych form v russkich govorach (Moskva 1971).

1434. Skulina, J.: Živé slovo o dialektologii. = 34, 1973, 347—348 // Ref.: Živoje slovo v russkoj reči Prikam’ja. Red. F. L. Skitova (Perm 1971).

1435. /Stich, A./ AS: Dvě knížky o jazyku ruské umělecké literatury. = 37, 1976, 71—73 // Ref.: 1. B. A. Larin, Estetika slova i jazyk pisatelja. Izbrannyje stat’ji (Leningrad 1974). — 2. Poet i slovo. Red. V. P. Grigorjev (Moskva 1974).

1436. Rulíková, B.: Problematika stylu odborných projevů v sovětské lingvistické literatuře. = 38, 1977, 216—221 // Ref.: Razvitije funkcional’nych stilej sovremennogo russkogo jazyka. Red. T. G. Vinokur, D. N. Šmeljev (Moskva 1968) aj.

1437. Utěšený, S.: Sovětský příspěvek k teorii i praxi nářeční lexikologie. = 42, 1981, 163—165 // Ref.: T. S. Kogotkova, Russkaja dialektnaja leksikologija: sostojanije i perspektivy (Moskva 1979).

1438. Králík, J.: Nové sovětské příspěvky z kvantitativní lingvistiky. = 43, 1982, 58—62 // Ref.: 1. Issledovanija v oblasti vyčislitel’noj lingvistiki i lingvostatistiki. Red. V. M. Andrjušenko (Moskva 1978). — 2. Statistika reči i avtomatičeskij analiz teksta (Leningrad).

V. též č. 453, 496, 680, 681

 

 

4.2. Ukrajinština. Běloruština

 

1439. Slavíčková, E.: Podnětný ukrajinský příspěvek ke zkoumání vědeckotechnické terminologie. = 28, 1967, 295—299 // Ref.: E. F. Skorochod’ko, Pro normalizaciju terminolohiji: slovotvorči modeli ukrajins’kych naukovo-techničnych terminiv. In: Pro kul’turu movy (Kyjiv 1964), 261—270.

1440. Pokorná, E. - Červená, V.: O ukrajinských lexikografických a lexikologických sbornících. = 29, 1968, 420—422, 422—425 // Dva ref.: 1. Doslidžennja z leksykolohiji ta leksykohrafiji. Red. L. S. Palamarčuk (Kyjiv 1965). — 2. Leksykolohija ta leksykohrafija. Red. L. S. Palamarčuk (Kyjiv 1966).

1441. Červená, V.: Padesát let ukrajinistiky. = 29, 1968, 440—441 // Ref.: Movoznavstvo na Ukrajini za pjatdesjat rokiv. Red. I. K. Bilodid (Kyjiv 1967).

1442. Ludvíková, M.: Popis fonologického systému ukrajinštiny. = 32, 1971, 369—370 // Ref.: V. S. Perebyjnis, Kil’kisni ta jakisni charakterystyky systemy fonem sučasnoji ukrajins’koji literaturnoji movy (Kyjiv 1970).

1443. Filipec, J.: Akademický slovník současné ukrajinštiny. = 43, 1982, 240—244 // Ref.: Slovnyk ukrajins’koji movy I—XI. Red. I. K. Bilodid aj. (Kyjiv 1970—1980).

1444. Těšitelová, M.: Nad frekvenčním slovníkem ukrajinštiny. = 45, 1984, 57—61 // Ref.: Častotnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji chudožn’oji prozy I—II. Red. V. S. Perebyjnis aj. (Kyjiv 1981).

1445. Jedlička, A. - Trösterová, Z.: Stylistická problematika v běloruském sborníku. = 48, 1987, 45—51 // Ref.: Belaruskaja linhvistika 26, 1984; příspěvky z VIII. zasedání Mezinárodní komise pro spis. jazyky slovanské, Minsk 1978.

1446. Těšitelová, M.: Nový retrográdní slovník ukrajinštiny. = 48, 1987, 71 // Zpr.: Inversijnyj slovnyk ukrajins’koji movy (Kyjiv 1985).

V. též č. 997

 

 

[314]5. LATINA. JAZYKY ROMÁNSKÉ

5.1. Latina

 

1447. NOVÁKOVÁ, J.: Latina Komenského je humanistická. = 31, 1970, 293—305; lat. res.: Latinitas Comeniana aevi humanioris propria est.

1448. BARTONĚK, A.: Vyjadřování jistotní modality v latině ve srovnání s češtinou a němčinou. = 40, 1979, 185—189; něm. res.: Die Ausdruckmittel der Gewissheitsmodalität im Lateinischen im Vergleich mit dem Tschechischen und Deutschen.

V. též č. 713

 

 

5.2. Francouzština

 

1449. Hořejší, V.: Nový francouzský výslovnostní slovník. = 26, 1965, 210—211 // Ref.: L. Warnant, Dictionnaire de la prononciation française (Gembloux 1962).

1450. Filipec, J.: Významný krok v rozvoji francouzské stylistiky a teorie překladu. = 27, 1966, 247—254 // Ref.: 1. J. Darbelnet - G. Vinay, Stylistique comparée du français et de l’anglais (2e éd., Paris 1963). — 2. A. Malblanc, Stylistique comparée du français et de l’allemand (2e éd., Paris 1963).

1451. Kamiš, A.: Francouzská studie z historie politického lexika. = 29, 1968, 439—440 // Ref.: J. Dubois, Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 (Paris 1962).

1452. DUCHÁČEK, O.: O mikrostrukturách v lexiku. = 31, 1970, 105—110, 4 grafy; franc. res.: Sur le problème des microstructures lexicales.

1453. Filipec, J.: Zamyšlení nad novou francouzskou lexikologií a lexikografií. = 31, 1970, 247—252 // Ref.: R. L. Wagner, Les vocabulaires français (Paris 1967).

1454. Sochová, Z.: Nové francouzské „malé“ slovníky. = 31, 1970, 252—262 // Ref.: 1. B. Quemada, Les dictionnaires du français moderne 1539—1863. Étude sur leur histoire, leurs types et leurs méthodes (Paris 1967). — 2. P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Le Petit Robert (Paris 1967). — 3. J. Dubois et al., Dictionnaire du français contemporain (Paris 1966).

1455. OSTRÁ, R.: K diachronnímu studiu onomaziologické struktury. = 33, 1972, 1—9; franc. res.: Étude diachronique des structures onomasiologiques // Na franc. materiálu.

1456. Sochová, Z.: Chystaný thesaurus francouzského jazyka. = 33, 1972, 62—65 // Zpr.: Trésor de la langue française.

1457. Ducháček, O.: K problematice komponenciální analýzy z hlediska romanisty. = 34, 1973, 224—232, 1 tab. // Přehled a rozbor.

1458. Zima, J.: Velký francouzsko-český slovník v kontextu ostatních lexikografických děl tohoto typu. = 37, 1976, 230—237 // Ref.: J. Neumann, V. Hořejší a kolektiv, Velký francouzsko-český slovník I—II (Praha 1974).

1459. Nováková, M.: Francouzská monografie o normě. = 41, 1980, 247—249 // Ref.: É. Genouvrier - N. Gueunier - A. Khomsi, Les Français devant la norme. Contribution à une étude de la norme du français parlé (Paris 1978).

V. též č. 175, 352, 355, 372, 496

 

 

5.3. Jiné románské jazyky

 

1460. Ludvíková, M.: Fonologická statistika rumunštiny a několik jazykově typologických srovnání. = 31, 1970, 166—171, 1 tab. // Ref.: A. Roceric-Alexandrescu, Fonostatistica limbii române (Bucureşti 1968).

1461. Babeu, D. - Smrčková, J.: Rumunský slovník antonym. = 36, 1975, 254—255 // Ref.: M. Buca - O. Vinţeler, Dicţionar de antonime (Bucureşti 1974).

1462. Wittoch, Z.: Nové rumunské práce o struktuře lexika. = 37, 1976, 56—60 // Ref.: A. Bidu-Vrănceanu, Revue roumaine de lingustique 1970—1974.

1463. Petr, J.: K novým sociolingvistickým publikacím o moldavském jazyce. = 45, 1984, 231—241 // Ref.: 1. N. G. Korletjanu, Moldavskij jazyk segodnja (Kišiněv 1983). — 2. Social’no-istoričeskaja obuslovlennost’ razvitija moldavskogo nacional’nogo jazyka. Red. T. P. Il’jašenko (Kišiněv 1983).

1464. Petr, J.: Monografie o dějinách moldavského národního jazyka. = 46, 1985, 56—59 // Ref.: T. P. Il’jašenko, Formirovanije romanskich literaturnych jazykov. Moldavskij jazyk (Kišiněv 1983).

Viz č. 372, 625

 

 

6. JAZYKY GERMÁNSKÉ

6.0. Obecné příspěvky

 

V. č. 482, 711, 713

 

 

6.1. Angličtina

 

1465. Uhlířová, L.: Příspěvek ke generativní gramatice angličtiny. = 27, 1966, 278—279 // Ref.: Ch. J. Fillmore, Indirect object constructions in English and the ordering of transformations (The Hague 1965).

1466. Těšitelová, M.: Fonologická statistika na základě frekvence slov. = 28, 1967, 100—102 // Ref.: A. H. Roberts, A statistical linguistic analysis of American English (The Hague 1965).

1467. Renský, M.: O vývojové dynamice v současné angličtině. = 28, 1967, 215—216 // Ref.: Ch. Barber, Linguistic change in present-day English (Edinburgh - London 1964).

1468. TRNKA, B.: Alfred — Alured. = 28, 1967, 418—421; angl. res.: The name of the celebrated king of the West Saxons in two spelling variants.

[315]1469. Novozámská, H.: Jedna z prvních deskriptivistických syntaxí angličtiny. = 29, 1968, 97 // Zpr.: A. Nida, A synopsis of English syntax (The Hague 1966).

1470. Utěšený, S.: Americká práce o variabilitě a stratifikaci mluvy velkoměsta. = 29, 1968, 197—203 // Ref.: W. Labov, The social stratification of English in New York City (Washington 1966).

1471. Klimeš, L.: Studie o slovotvorných procesech v nespisovné angličtině. = 29, 1968, 450—451 // Ref.: L. Soudek, Structure of substandard words in British and American English (Bratislava 1967).

1472. Těšitelová, M.: Kvantitativní rozbor současných jazyků, zvl. americké angličtiny. = 30, 1969, 187—191 // Ref.: H. Kučera - W. N. Francis, Computational analysis in present-day American English (Providence, R. I. 1967).

1473. TRNKA, B.: Ke změně středoanglického -erC > -arC v rané nové angličtině. = 30, 1969, 246—249; angl. res.: On the change … in late ME and early Modern English.

1474. Svozilová, N.: Kniha o substituci a substitutech v americké angličtině. = 30, 1969, 442—444 // Ref.: R. Crymes, Some systems of substitution correlations in Modern American English (The Hague 1968).

1475. Krámský, J.: K transformační analýze určitého členu. = 31, 1970, 282—283 // Ref.: B. L. Robbins, The definite article in English transformations (The Hague 1968).

1476. Vachek, J.: Nový příspěvek k obecným otázkám pravopisu. = 32, 1971, 77—79 // Ref.: R. L. Venezky, The structure of English orthography (The Hague 1970).

1477. Kraus, J.: Sovětská práce o frekvenci slovních spojení v angličtině. = 34, 1973, 183—184 // Ref.: Častotnyj slovar’ sočetajemosti sovremennogo anglijskogo jazyka I—II. Red. N. O. Volkova, G. Z. Ginzburg, V. I. Perebyjnis et al. (Moskva 1971, 1972).

1478. Macurová, A.: Sovětská stylistika anglického jazyka. = 35, 1974, 198—202 // Ref.: I. R. Gal’perin, Stylistics (Moskva 1971).

1479. ŠVEJCER, A. D.: Variativnost’ jazykovoj normy v territorial’nom i social’nom aspektach. (Na materiale sovremennogo anglijskogo jazyka.) = 36, 1975, 1—7; čes. res.: Variantnost jazykové normy v aspektě teritoriálním a sociálním.

1480. Krámský, J.: Závažný příspěvek k obecně lingvistickým a anglistickým problémům. = 37, 1976, 223—230 // Ref.: J. Vachek, Selected writings in English and general linguistics (Praha 1976).

1481. SEIDLOVÁ, I.: Časové a místní určení ve slovosledu anglické a české věty. = 43, 1982, 294—302; angl. res.: Temporal and local adverbials in the word order of an English and a Czech sentence.

1482. Ševčíková, H. - Turbová, M.: Sovětská práce o nominalizaci v angličtině. = 46, 1985, 170—171 // Ref.: Nominalizacija v sovremennom anglijskom jazyke. Red. N. N. Rajevskaja (Kyjiv 1982).

1483. SLAVÍČKOVÁ, J.: O jednom výběru reklamních textů pro sémantický popis jazyka (na materiálu z deníku Morning Star). = 49, 1988, 209—215, 2 tab.; angl. res.: On a selection of non-classified advertisements for the semantic description (carried out on texts from the Morning Star).

V. též č. 207, 328, 372, 470, 628, 664, 1450

 

 

6.2. Němčina

6.2.0. Obecné příspěvky

 

1484. Štěpán, J.: Studium vývojového pohybu současné němčiny (s využitím počítačů). = 30, 1969, 213—215 // Ref.: 1. H. Eggers: Philologische Erfahrungen mit datenverarbeitenden Maschinen in Satz und Wort im heutigen Deutsch (Düsseldorf 1965—1966). — 2. Zur Syntax der deutschen Sprache der Gegenwart (Berlin 1962).

1485. Beneš, E.: Mannheimský sborník o výzkumu současné němčiny. = 31, 1970, 181—183 // Ref.: Satz und Wort im heutigen Deutsch: Probleme und Ergebnisse neuerer Forschung (Düsseldorf 1967).

1486. Pokorná, E.: Německá encyklopedie Die deutsche Sprache. = 32, 1971, 285—288 // Ref.: Hrsg. E. Agricola, W. Fleischer, H. Protze (Leipzig 1969, 1970).

1487. Štěpán, J.: Problematika současného jazyka německého. = 33, 1972, 58—62 // Ref.: Festschrift für Hugo Moser zum 60. Geburtstag gewidmet. Hrsg. U. Engel, P. Grebe, H. Rupp (Düsseldorf 1969).

1488. Štěpán, J.: Výzkum mluvené němčiny ve Freiburku. = 33, 1972, 254—257 // Zpráva.

1489. Utěšený, S.: Dvě nové práce o slovanských jazykových prvcích v němčině. = 34, 1973, 257—260 // Ref.: 1. G. Bellmann, Slavoteutonica. Lexikalische Untersuchungen zum slawisch-deutschen Sprachkontakt im Ostmitteldeutschen (Berlin - New York 1971). — 2. J. V. Opel’baum, Vostočnoslavjanskije leksičeskije elementy v nemeckom jazyke (Kyjiv 1971).

1490. Jiřičková, J.: Jedenáct podnětných sborníků Linguistische Studien z NDR. = 36, 1975, 321—325 // Souborný ref.; sborníky vydával Zentralinstitut für Sprachwissenschaft AW DDR (Berlin, od 1973).

V. též č. 532, 625, 804, 806, 808, 809, 1615, 1616

 

 

6.2.1. Fonetika. Gramatika

 

1491. BENEŠ, E.: Německé věty s man a jejich stylistické využití. = 28, 1967, 410—418; něm. res.: Der deutsche Man-Satz und seine stilistische Auswertung.

1492. SVOBODA, K.: Dvě úvahy ke spisu K. Welkeho o „modálních“ slovesech v němčině. (O komunikačním efektu a o modálních slovesech.) = 28, 1967, 426—431; něm. res.: Zwei Erwägungen zu K. Welkes Arbeit „Untersu[316]chungen zum System der Modalverben in der deutschen Sprache der Gegenwart“ (Berlin 1965): über den kommunikativen Effekt und über die Modalverben.

1493. Povejšil, J.: Kniha o doplněních určitého slovesa v němčině. = 29, 1968, 213—214 // Ref.: M. H. Folson, The syntax of substantive and non-finite satellites to the finite verb in German (The Hague 1966).

1494. Štěpán, J.: Elektronická syntaktická analýza současné němčiny. = 32, 1971, 86—89 // Ref.: Elektronische Syntaxanalyse der deutschen Gegenwartssprache: ein Bericht von H. Eggers et al. (Tübingen 1969).

1495. Štěpán, J.: Pozoruhodná sovětská práce o podřadném souvětí. = 33, 1972, 331—335 // Ref.: E. V. Gulyga, Teorija složnopodčinennogo predloženija v sovremennom nemeckom jazyke (Moskva 1971).

1496. Fišerová, M. - Hošnová, E.: Hledání kritérií pro rozlišení intenčních a volných doplnění v germanistické literatuře. = 35, 1974, 227—229 // Přehled prací: M. Bierwisch, G. Helbig, E. Beneš, E. Grubačić aj.

1497. Koktová, E.: Kniha o sémantice příslovečného určení v němčině. = 36, 1975, 251—254 // Ref.: R. Bartsch, Adverbialsemantik (Frankfurt/M. 1972).

1498. Povejšil, J.: Sovětská práce o kauzativních konstrukcích v němčině. = 37, 1976, 347—348 // Zpr.: V. P. Nedjalkov, Kauzativnyje konstrukcii v nemeckom jazyke: analitičeskij kauzativ (Leningrad 1971).

1499. Těšitelová, M.: Německá práce z oblasti syntaktické statistiky. = 38, 1977, 165—168 // Ref.: Ch. Höhne-Leska, Statistische Untersuchungen zur Syntax gesprochener und geschriebener deutscher Gegenwartssprache (Berlin 1975).

1500. VIEHWEGER, D.: Semantische und pragmatische Aspekte äusserungskommentierender Gesprächsformeln. = 40, 1979, 112—117; čes. res.: Sémantické a pragmatické aspekty konverzačních formulí komentujících výpověď.

1501. PASCH, R.: Propositionale Einstellung des Sprechers und die Konstitution von Sprechakttypen. = 40, 1979, 118—123; čes. res.: Postoje mluvčího k propozici a konstituování typů řečových aktů.

1502. CONRAD, R.: Sprechereinstellungen bei Fragesätzen. = 40, 1979, 124—128; čes. res.: Postoje mluvčího u vět tázacích.

1503. BIERWISCH, M.: Satztyp und kognitive Einstellung. = 40, 1979, 194—199; čes. res.: Větný typ a kognitivní postoj.

1504. LANG, E.: Zum Status der Satzadverbiale. = 40, 1979, 200—213; čes. res.: Ke statusu větných adverbií.

1505. Müllerová, O.: Německá práce o otázce a odpovědi. = 41, 1980, 333—338 // Ref.: R. Conrad, Studien zur Syntax und Semantik von Frage und Antwort (Berlin 1978).

1506. Hlavsa, Z. a kolektiv: Mluvnická problematika v Základech německé gramatiky. = 43, 1982, 320—332 // Ref.: Grundzüge der deutschen Grammatik (Berlin 1981).

1507. Hůrková, J. - Buchtelová, R.: Nový slovník německé výslovnosti. = 46, 1985, 59—63 // Ref.: Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache (Leipzig 1982).

V. též č. 206, 960, 1376, 1448

 

 

6.2.2. Slovní zásoba

 

1508. Beneš, E.: Nový frazeologický slovník němčiny. = 26, 1965, 298—300 // Ref.: E. Agricola et al., Wörter und Wendungen. Wörterbuch zum deutschen Sprachgebrauch (Leipzig 1962).

1509. Červená, V. - Pokorná, E.: Na okraj nového německo-českého slovníku. = 27, 1966, 158—162 // Ref.: Německo-český slovník I—II, hl. red. H. Siebenschein (Praha 1964).

1510. TĚŠITELOVÁ, M. - VANČATOVÁ, M.: Na okraj slovníku Franze Kafky. = 28, 1967, 421—426, 3 tab.; něm res.: Marginalbemerkungen zu Kafkas Wortschatz.

1511. Štindlová, J.: Mechanografické zpracování německých sloves. = 29, 1968, 219—221 // Ref.: E. Mater, Deutsche Verben I. Alphabetisches Gesamtverzeichnis. II. Grundwörter und deren Zusammensetzungen (Leipzig 1966, 1967).

1512. Pokorná, E. - Červená, V.: Nový česko-německý slovník. = 32, 1971, 283—285 // Ref.: Česko-německý slovník I—II, hl. red. H. Siebenschein (Praha 1968).

1513. Filipec, J.: Nové kompendium o odborném jazyku a terminologii. = 35, 1974, 195—198 // Ref.: L. Drozd - W. Seibicke, Deutsche Fach- und Wissenschaftssprache. Bestandaufnahme — Theorie — Geschichte (Wiesbaden 1973).

1514. Pokorná, E.: O koncepci jednosvazkového slovníku němčiny. = 40, 1979, 77—79 // Ref.: Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Linguistische Studien A 39, 1977).

1515. Červená, V.: K novému slovníku lexikálních protikladů. = 40, 1979, 173—174 // Ref.: Ch. Agricola - E. Agricola, Wörter und Gegenwörter (Leipzig 1977).

1516. Filipec, J.: Kniha německých příspěvků k teorii lexikografie. = 43, 1982, 159—162 // Ref.: R. Klappenbach, Studien zur modernen deutschen Lexikographie. Hrsg. W. Abraham (Amsterdam 1980).

V. též č. 372, 384, 386, 1056, 1065, 1216

 

 

6.2.3. Historie. Dialektologie. Různé

 

1517. Chloupek, J.: Nejnovější dialektologický výzkum v Marburku. = 27, 1966, 378—381 // Zpráva.

1518. Skulina, J.: Pozoruhodné příspěvky z marburského dialektologického střediska v NSR. = 30, 1969, 218—220 // Ref.: 1. E. Schnellbacher, Mundart und Landschaft des östlichen Taunus (Marburg 1963). — 2. G. W. Baur, [317]Die Mundarten im nördlichen Schwarzwald (Marburg 1967).

1519. SKÁLA, E.: O pražské němčině 16. století. = 34, 1973, 215—223; něm. res.: Das Prager Deutsch des 16. Jahrhunderts.

1520. Skulina, J.: O jednom směru sociolingvistického zkoumání v Německé demokratické republice. = 36, 1975, 168—169 // Ref.: H. Schönfeld, Gesprochenes Deutsch in der Altmark (Berlin 1973).

1521. POVEJŠIL, J.: K jedné Brechtově nerýmované básni s nepravidelnými rytmy. = 38, 1977, 340—343; něm.: Zu einem reimlosen Gedicht mit unregelmässigen Rhythmen von Bertolt Brecht: „An die Gleichgeschalteten“.

1522. Skála, E.: Sto let Německého jazykového atlasu. = 39, 1978, 164—167 // In margine: Deutscher Sprachatlas auf Grund des Sprachatlas des Deutschen Reichs von G. Wenker, begonnen von G. Wenker, begonnen von F. Frede, fortgesetzt von W. Mitzka und B. Martin (Marburg 1927—1956).

1523. Hlavsová, J.: Německé kompendium dialektologie. = 46, 1985, 325—330 // Ref.: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung I—II. Red. W. Besch, U. Knoop, W. Putschke et al. (Berlin - New York 1982, 1983).

1524. Müllerová, O.: Empirická práce o institucionálních rozhovorech v němčině. = 48, 1987, 69—71 // Ref.: A. Wenzel, Verstehen und Verständigung in Gesprächen am Sozialamt: eine empirische Untersuchung (Tübingen 1984).

V. též č. 450, 1450

 

 

6.3. Jiné germánské jazyky

 

1525. Čermák, F.: Nizozemský lexikografický projekt století. = 48, 1987, 227—231 // Zpráva: P. G. J. van Sterkenburg - W. J. J. Pijnenburg, Van Dale. Groot woordenboek van hedendaags Nederlands (Utrecht - Antwerpen 1984; ed. Van Dale Lexicografie).

V. též č. 274, 711, 1377, 1552

 

 

7. OSTATNÍ JAZYKY

7.1. Jazyky baltské

 

1526. MARVAN, J.: K základům současné litevské deklinace. = 28, 1967, 401—405, 2 tab.; rus. res.: Ob osnovnych čertach litovskogo sklonenija.

1527. Petr, J.: Dějiny bádání o litevském jazyce. = 42, 1981, 167—170 // Ref.: A. Sabaliauskas, Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija iki 1940 m. (Vilnius 1979).

1528. Petr, J.: O dějinách jazykovědné lituanistiky. = 43, 1982, 350—352 // Ref.: A. Sabaliauskas, Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1940—1980 (Vilnius 1982).

1529. Petr, J.: K Mažiulisovu vydání staropruských památek. = 44, 1983, 72—74 //Ref.: Prúsu kalbos pominklai I, II. Ed. V. Mažiulis (Vilnius 1966, 1981).

1530. Petr, J.: Rusko-litevský frazeologický slovník. = 45, 1984, 255—256 // Ref.: E. Galnaitytė - J. Pikčilingis - M. Sivickienė: Mokyklinis ruşu-lietuvių kalbu frazeologijos žodynas (Kaunas 1983).

1531. Petr, J.: Přehledné dějiny jazykovědné lituanistiky. = 46, 1985, 171—174 // Ref.: A. Sabaliauskas, Kaip tyrinėta lietuvių kalba (Kaunas 1984).

1532. Petr, J.: O dějinách litevského jazyka. = 47, 1986, 53—59 // Ref.: Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija I. Lietuvių kalbos kilmė (Vilnius 1984); v. dále č. 1539.

1533. Petr, J.: Česká příručka o baltských jazycích. = 47, 1986, 71—72 // Ref.: A. Erhart, Baltské jazyky — Baltų kalbos — Baltu valodas (Praha 1984).

1534. Kraus, J.: Kniha o jazykové situaci na Litvě = 47, 1986, 171—172 // Ref.: V. J. Michalčenko, Problemy funkcionirovanija i vzaimodejstvija litovskogo i russkogo jazykov (Moskva 1984).

1535. Petr, J.: Lotyšské jazykovědné aktuality. = 47, 1986, 352 // Zpr.: Valodas aktualitátes. Red. A. Blinkena (Riga 1984n.).

1536. Němec, I.: Syntagmatický přístup ke konfrontační sémaziologii. = 48, 1987, 42—45 // Ref.: A. Gudavičius, Sopostavitel’naja semasiologija litovskogo i russkogo jazykov (Vilnius 1985).

1537. Petr, J.: K etnogenezi Baltů. = 48, 1987, 163—168 // Ref.: Problemy etnogeneza i etničeskoj istorii baltov. Red. R. Volkaitė-Kulikauskienė (Vilnius 1985).

1538. Petr, J.: K etnogenezi Litevců. = 50, 1989, 52—56 // Ref.: Lietuvių etnogenezė. Red. R. Volkaitė-Kulikauskienė (Vilnius 1987).

1539. Petr, J.: O dějinách litevského jazyka. = 50, 1989, 67—68 // Ref.: Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija II. Iki pirmųjų raštų (Vilnius 1987); v. dále č. 1541.

1540. Petr, J.: Fototypické vydání německo-litevského slovníku ze 17. století. = 50, 1989, 68—69 // Ref.: Lexicon Lithuanicum. Rankraštinis XVII a. vokiečių kalbų žodynas. Ed. V. Drotvinas (Vilnius 1987).

1541. Petr, J.: Pokračování práce o dějinách litevského jazyka. = 50, 1989, 254—255 // Ref.: Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija III. Senųjų raštų kalba (Vilnius 1988).

V. též č. 884

 

 

7.2. Sanskrt. Hindi

 

1542. Uhlířová, L.: Místo pořádku slov v generativní gramatice. = 30, 1969, 209—210 // Ref.: J. F. Staal, Word order in Sanskrit and universal grammar (Dordrecht 1967).

1543. Vavroušek, P.: K nové gramatice védského jazyka. = 44, 1983, 326—329 // Ref.: T. J. Jelizarenkova, Grammatika vedijskogo jazyka (Moskva 1982).

[318]1544. Rácová, A.: Jazyková situácia v Indii. = 45, 1984, 242—246 // Ref.: K. L. Gándhí, Jazykovaja politika v sovremennoj Indii (Moskva 1982) aj.

1545. Vavroušek, P.: Lexikální projekt třetího tisíciletí. = 48, 1987, 168—171 // Ref.: An encyclopaedic dictionary of Sanskrit on historical principles. Ed. A. M. Ghatage. Part 1—7 (Poona 1976—1982).

 

 

7.3. Cikánština

 

1546. Trost, P.: Nová česká učebnice cikánštiny. = 26, 1965, 86—87 // Ref.: J. Lípa, Příručka cikánštiny (Praha 1963).

1547. Kopečný, F.: O slovenském (slovensko-českém) typu cikánštiny. = 28, 1967, 216—219 // Ref.: J. Lípa, Cikánština v jazykovém prostředí slovenském a českém: k otázkám starých a novějších složek v její gramatice a lexiku (Praha 1965).

1548. LÍPA, J.: Ke skloňování v cikánštině. = 28, 1967, 406—410; angl. res.: Observations on the declension in Gypsy dialects.

1549. Lípa, J.: O nevěrohodnosti ciganologa H. v. Wlislockého. = 29, 1968, 407—411 // Kritický příspěvek: H. v. Wlislocki (1856—1907).

1550. Hübschmannová, M.: K jazykové situaci Romů v ČSSR. (Sociolingvistický pohled.) = 37, 1976, 328—336, 7 tab., diagr.; angl. res.: On the linguistic situation of Roms in the ČSSR. (A sociolingiustic view.)

 

 

7.4. Finština. Maďarština

 

1551. Lehečková, H.: Syntax současné finštiny. = 42, 1981, 78—80 // Ref.: A. Hakulinen - F. Karlsson, Nykysuomen lauseoppia (Jyväskylä 1979).

1552. Těšitelová, M. - Čermák, F.: O nových frekvenčních slovnících finštiny a nizozemštiny. = 42, 1981, 325—330 // Ref.: 1. P. Saukkonen - M. Haipus - A. Niemikorpi et al., Suomen kielen taajuussanaste / A frequency dictionary of Finnish (Helsinki 1979). — 2. Woordfrequenties in geschreven en gesproken Nederlands. Red. P. C. Uit den Boogaart (Utrecht 1975). — 3. Spreektaal. Wordfrequenties in gesproken Nederlands. Red. E. D. Jong (Utrecht 1979).

1553. Lehečková, H.: Aktuální otázky finské lingvistiky. = 43, 1982, 163—167 // Přehled.

1554. Confortiová, H.: O pojetí maďarské příručky jazykové kultury. = 44, 1983, 167—169 // Ref.: Nyelvművelő kézikönyv I: A—K. Red. L. Grétsy, M. Kovalovszky (Budapest 1980).

V. též č. 664

 

 

7.5. Mimoevropské jazyky

 

1555. Skalička, V.: Analýza gramatiky afrického jazyka hausa. = 35, 1974, 341—342 // Ref.: P. Zima, Problems of categories and word classes in Hausa (Praha 1972).

1556. Petráček, K.: K problematice nostratické teorie (z hlediska fonologie semitsko-hamitských jazyků). = 37, 1976, 60—61.

1557. PETRÁČEK, K.: K otázce ikonické motivace textu v arabské poezii. = 37, 1976, 215—219; něm. res.: Zur Frage der iconischen Motivation der Texte in der arabischen Poesie.

1558. Skalička, V.: Africká jazyková kultura. = 38, 1977, 75—76 // Ref.: V. Klíma - K. F. Růžička - P. Zima, Black Afrika: Literature and language (Praha 1976).

1559. Petráček, K.: Semitohamitské jazyky a nostratická hypotéza. = 44, 1983, 57—63 // Přehled a zhodnocení novější literatury.

1560. ZIMA, P.: Substrát, pidžin, kreol. (K míře možného zobecnění.) = 44, 1983, 199—206; angl. res.: Substrate, pidgin and creole: is a generalization feasible?

1561. Zima, P.: K metodice popisu jazyků světa. = 46, 1985, 130—137 // Ref.: V. Krupa - J. Genzor - L. Drozdík, Jazyky sveta (Bratislava 1984).

1562. ZIMA, P.: K třídění jazyků Afriky. = 48, 1987, 140—154, 3 obr.; angl. res.: The classification of Africa’s languages.

1563. Zima, P.: Sovětská práce o jazyce v politice a ideologii zemí Asie a Afriky. = 49, 1988, 77—79 // Ref.: L. B. Nikol’skij, Jazyk v politike i ideologii stran zarubežnogo Vostoka (Moskva 1986).

1564. Zima, P.: Mezinárodní kongres o hamitosemitistice. = 50, 1989, 75—77 // Zpr.: Wien, 27. 9.—2. 10. 1987.

 

 

8. PŘÍSPĚVKY NEJAZYKOVĚDNÉ

8.1. Literární věda. Literární historie

 

1565. TŘÍŠKA, J.: Z poetiky a fabulistiky „moderního“ středověku. = 26, 1965, 235—245; lat. res.: De poetria et fabulationibus medii aevi „moderni“.

1566. Daňhelka, J.: Symposium Hussianum Pragense. = 27, 1966, 181—184 // Zpr.: k 550. výročí upálení M. Jana Husa, Praha, 18.—21. 8. 1965.

1567. /Havránek, B./ Bhk: Hussiana. = 27, 1966, 184—185 // Zpr.: 1. P. Spunar, Soupis pramenů k literární činnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského (Praha 1965). — 2. A. Vidmanová, Kursus u Husa (LF 1965, č. 4).

1568. Havránková, Z.: Zasedání Mezinárodní edičně textologické komise v Praze. = 27, 1966, 185—186 // Zpr.: Praha, 27.—29. 9. 1965.

1569. PETRÁČEK, K.: Synchronie a diachronie v systému arabské literatury. = 30, 1969, 258—262, 2 diagr.; něm. res.: Die Synchronie und Diachronie im System der arabischen Literatur.

1570. Stich, A.: Sborník prací o díle K. H. Máchy. = 30, 1969, 49—57 // Ref.: Realita [319]slova Máchova. Red. R. Grebeníčková, O. Králík (Praha 1967).

1571. Michálek, E.: Nová periodická publikace pro medievistiku. = 31, 1970, 187—188 // Zpr.: Mediaevalia Bohemica. Ed. Historický ústav ČSAV (Praha, 1969n.).

1572. MIRVALDOVÁ, H.: Alegoričnost v Labyrintu světa a ráji srdce J. A. Komenského. = 31, 1970, 353—365; něm. res.: Die Allegorie im „Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens“ des J. A. Comenius.

1573. Šváb, M. - Klimeš, L.: Nový přístup k baroku. = 31, 1970, 391—395 // Ref.: O barokní kultuře. Red. M. Kopecký (Brno 1968).

1574. Nebeská, I.: Nová literatura o RKZ. = 32, 1971, 372—375 // Zpr.: RKZ — dnešní stav poznání (Praha 1969) aj.

1575. MIRVALDOVÁ, H.: Několik poznámek k rozlišení metafory, alegorie a symbolu. = 33, 1972, 18—24; franc. res.: Quelques remarques à la distinction de la métaphore, allégorie et symbole.

1576. Mirvaldová, H.: Hledání cesty k odhalení reality středověkého díla a jeho alegoričnosti. = 33, 1972, 345—347 // Ref.: E. Petrů, Zašifrovaná skutečnost (Ostrava 1972).

1577. Smrčková, J.: Poetika východoevropského středověkého písemnictví D. S. Lichačova. = 39, 1978, 350—352 //Ref.: český překlad vyšel 1975.

1578. Horálek, K.: Jazykověda v Slovníku literární teorie. = 40, 1979, 160—164 // Ref.: red. Š. Vlašín (Praha 1977; poznámky k vybraným heslům).

1579. Kouba, J.: Sborník Antika a česká kultura. = 41, 1980, 345—346 // Zpr.: Praha 1978.

1580. Macurová, A.: O vztahu teorie a praxe v práci Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky v Nitře. = 42, 1981, 174—175 // Ref.: J. Kopál, Literárna komunikácia. Teória a interpretácia textu. Literárne vzdelanie (Nitra 1980).

1581. Macurová, A.: Inspirace lingvistikou a pro lingvistiku. = 45, 1984, 346—348 // Ref.: A. Popovič, Komunikačné projekty literárnej vedy (Nitra 1983).

1582. Štěpán, J.: Český básník a literární vědec o jazyce. = 48, 1987, 71—73 // Ref.: J. Peterka, Teoretické otázky rozvoje socialistického realismu (Praha 1986).

1583. Šoltys, O.: Autor, text a společnost. = 49, 1988, 176 // Ref.: P. Vašák, … (Praha 1986).

V. též č. 86, 330, 369, 442, 446, 451, 626, 629, 634, 644, 1088, 1557, 1667

 

 

8.2. Ideologické a redakční články aj.

 

1584. Havránek, B.: „Nedopatření redakce“ nebo nedopatření autorovo? = 27, 1966, 287—288 // Týká se čl. J. Levého, v. zde č. 1122.

1585. /Havránek, B./ BHk: Nepřesnosti v informaci o pražském strukturalismu u českého strukturalistického etnografa. = 30, 1969, 104 // K čl. B. Beneše, P. Bogatyrjov a strukturalismus (Český lid 55, 1968, 193n.).

1586. /Havránek, B./ BHk: 1945—1970. = 31, 1970, 193 // Jubilejní glosa.

1587. /Redakce/ rd.: Úvodem. = 32, 1971, 97 // K 50. výročí založení KSČ.

1588. Redakce: K 35. výročí osvobození. = 41, 1980, 177 // Se vztahem k české jazykovědě.

1589. Petr, J.: K 60. výročí založení KSČ. = 42, 1981, 81—83 // Aktuální úkoly na poli jazykovědy.

1590. Redakce: Národnostní politika v díle G. Husáka. = 44, 1983, 1—2 // K 70. narozeninám G. H.

1591. Závěrečná zpráva přijatá na zájmovém setkání vědců „Věda mezi válkou a mírem“, jež se konalo 24. a 25. června 1983 v rámci Světového shromáždění za mír a život, proti jaderné válce. = 45, 1984, 81—84.

1592. Petr, J.: K 40. výročí osvobození Československa. = 46, 1985, 1—3.

1593. Petr, J.: Po XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. = 47, 1986, 257—259.

1594. Petr, J.: K 70. výročí VŘSR. = 48 1987, 257—258.

1595. Petr, J.: K 70. výročí vzniku samostatného Československa. = 49, 1988, 257—260.

 

 

9. VÝVOJ A SOUČASNOST JAZYKOVĚDY. PERSONALIA

9.1. Lingvistická bibliografie

9.1.1. Bibliografické práce u nás

 

1596. /Redakce/ rd.: Bibliografie kvantitativní lingvistiky. = 26, 1965, 304 // Zpr.: Kvantitativní lingvistika 1962 (Praha 1964).

1597. Tyl, Z.: Slovo a slovesnost. Bibliografický soupis k ročníkům 1(1935)—25(1964). = 26, 1965, 318—372 // Tematicky utříděná bibliografie s rejstříkem osob.

1598. Popela, J. - Povejšil, J.: Soupis prací prof. Pavla Trosta. = 28, 1967, 440—446 // V. dále č. 1602.

1599. Tylová, M.: Spolupráce ČSAV se Státní knihovnou ČSSR v oblasti jazykovědné bibliografie. = 29, 1968, 109—111 // Zpr.: Novinky literatury — Společenské vědy. Řada VI. Jazykověda — literární věda (Praha, od r. 1964).

1600. Tylová, M.: Bibliografie tištěných prací Miloše Dokulila za léta 1933—1971. = 33, 1972, 84—90.

1601. Tylová, M.: Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1963—1972. = 34, 1973, 14—20 // V. dále č. 1603.

1602. Popela, J. - Povejšil, J.: Soupis prací profesora Pavla Trosta 1967—1977. = 38, 1977, 350—352.

1603. Tylová, M.: Soupis prací akademika Bohuslava Havránka za léta 1973—1978. = 39, 1978, 83—85.

1604. Tylová, M.: Bibliografie tištěných prací profesora Karla Horálka za léta 1968—1977. = 39, 1978, 179—186.

[320]1605. Klimeš, L.: Bibliografie české lingvistiky 1977. = 42, 1981, 175—176 // Zpr.: M. Nováková - M. Tylová - Z. Tyl, … (Praha 1980).

1606. Klimeš, L.: Pokračování bibliografie české lingvistiky. = 46, 1985, 175—176 // Zpr.: M. Nováková - M. Tylová - Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1980 (Praha 1982); pokračování za rok 1981 (Praha 1983).

1607. Müllerová, O.: Bibliografický soupis prací B. Havránka. = 47, 1986, 72 // Zpr.: J. Petr - M. Tylová, Bohuslav Havránek. Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti (Praha 1985).

1608. Těšitelová, M.: Nad bibliografií kvantitativní lingvistiky za léta 1962—1982. = 47, 1986, 231—241 // Přehled řady speciálních bibliografií, zpracovávaných a vydávaných v ÚJČ ČSAV, se zřetelem k vývoji kvantitativní lingvistiky.

 

 

9.1.2. Bibliografické práce v zahraničí

 

1609. Čermák, F.: Sovětská frazeologická a idiomatická bibliografie. = 33, 1972, 268—269 // Ref.: L. I. Rojzenzon - A. M. Bušuj, Materialy k obščej bibliografii po voprosam frazeologii. Vyp. II (Samarkand 1970).

1610. Petr, J.: Slavistická bibliografie NDR. = 46, 1985, 75 // Zpr.: K. Gutschmidt - H. Pohrt - J. Schultheis, Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1978—1981 (Berlin 1983).

1611. Hoffmannová, J.: Nad sovětskou bibliografií lingvistiky dialogu (a monologu). = 46, 1985, 320—325 // Ref.: A. M. Bušuj - A. A. Jachšijov, Bibliografičeskij ukazatel’ po obščemu i prikladnomu jazykoznaniju. Lingvistika dialoga i monologa I (Samarkand 1984).

1612. Petr, J.: Bibliografie leningradské slavistiky. = 47, 1986, 252—253 // Ref.: A. M. Bušuj a kolektiv, Bibliografičeskij ukazatel’ kafedry slavjanskoj filologii Leningradskogo … universiteta (Samarkand 1985).

1613. Petr, J.: Nové samarkandské lingvistické bibliografie. = 48, 1987, 175—176 // Zpr. o sérii personálních bibliografií sovětských jazykovědců (red. A. M. Bušuj).

 

 

9.2. Vývoj jazykovědy

9.2.1. Česká jazykověda

 

1614. SKALIČKA, V.: Komenský — lingvista. = 31, 1970, 289—292; něm. res.: Die linguistische Tätigkeit des Comenius’.

1615. TROST, P.: Vztah Komenského k německému jazyku. = 31, 1970, 380—383; něm. res.: Comenius und die deutsche Sprache.

1616. KRÁLÍK, S.: Jazykové autorství některých německých vydání spisů J. A. Komenského. = 31, 1970, 384—390; něm. res.: Die sprachliche Autorschaft einiger deutschen Ausgaben der Schriften Komenskýs.

1617. Horálek, K.: Komenský a česká paremiografie. = 31, 1970, 396—397 // Zpr. o edicích F. Svejkovského, J. Spilky, M. Heřmana aj.

1618. Těšitelová, M.: J. A. Komenský a racionalizace osvojování si slovní zásoby. = 31, 1970, 397—399 // Ref.: D. Harkin, The history of word counts (Babel 2, 1957).

1619. KŘÍSTEK, V.: Josef Jungmann 1773—1973. = 34, 1973, 273—279; něm. res.: Zum zweihundertjährigen Jubiläum Josef Jungmanns.

1620. MACURA, V.: Hierarchie hodnocení jazyků u Jungmanna a jeho doby. = 34, 1973, 280—287, 1 schéma; angl. res.: The hierarchy of languages in the Jungmann’s generation thinking.

1621. Michálek, E.: J. Zubatý jako interpret jazyka staročeských textů. = 35, 1974, 39—42.

1622. Michálek, E.: K domácím tradicím v Palackého názorech na jazyk. = 37, 1976, 38—41.

1623. Roudný, M.: Mluvený jazyk v pojetí Martina Hattaly v jeho Brusu. = 37, 1976, 62—63 // M. Hattala, Brus jazyka českého (Praha 1877).

1624. Lutterer, I.: Dva sborníky věnované dílu a odkazu Josefa Jungmanna. = 38, 1977, 142—148 // Ref.: 1. Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku. Red. A. Jedlička, V. Křístek, I. Lutterer aj. Slavica Pragensia 17 (Praha 1974). — 2. Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Red. A. Jedlička, V. Barnet, B. Havránek aj. (Praha 1974).

1625. Dvořák, E.: „Umělá pravidla“ Josefa Dobrovského. = 40, 1979, 32—35 // Týká se kodifikace spisovné normy pro rozlišování přechodníků.

1626. PETR, J.: Jan Gebauer jako slavista. K 150. výročí narození. = 48, 1987, 259—277; franc. res.: Jan Gebauer comme slavisant. A l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance.

1627. PETR, J.: Ke Gebauerovu pojetí jazyka. = 49, 1988, 3—29; franc. res.: A propos de la conception de la langue chez Jan Gebauer.

1628. Šoltys, O.: Petříkův odkaz stále živý. = 49, 1988, 165 // 50 let od smrti Stanislava Petříka († 10. 10. 1937).

1629. Chloupek, J.: Nad živým dílem Františka Trávníčka: sto let od jeho narození. = 49, 1988, 248—250 // F. T. (1888—1961).

1630. Petráčková, V.: Sborník o úloze F. L. Čelakovského v slavistice. = 50, 1989, 175—176 // Ref.: Práce z dějin slavistiky XI (Praha 1988).

V. též č. 49, 1059, 1098, 1148

 

 

9.2.2. Zahraniční jazykověda

 

1631. Terzić, B. - Nedvědová, M.: Mezinárodní sympozium k stému výročí úmrtí Vuka Karadžiće v Bělehradě. = 27, 1966, 179—181 // Zpr.: 16.—22. 9. 1964.

[321]1632. Vachek, J.: Baudouin po anglicku. = 35, 1974, 229—230 // Ref.: A Baudouin de Courtenay anthology: the beginnings of structural linguistics. Transl. and ed. by E. Stankiewicz (Bloomington - London 1972).

1633. Horálek, K.: Několik zpráv o nové lingvistické literatuře a kritické marginálie k ní. = 36, 1975, 310—316 // Sovětské dějiny jazykovědy (Očerki po istorii lingvistiki; Moskva 1975). — K dějinám gramatických teorií ve středověku (G. L. Bursic-Hall, Speculative grammars of the middle ages; The Hague 1971). — K dějinám zkoumání aktuálního členění věty (funkční větné perspektivy). — Moderní jazykověda v rozmluvách (H. Parret, Discussing language; The Hague 1974) et al.

1634. Nekvapil, J.: Antologie Vinogradovových příspěvků k dějinám ruské a sovětské jazykovědy. = 41, 1980, 251—252 // Ref.: V. V. Vinogradov, Istorija russkich lingvističeskich učenij. Sost. J. A. Belčikov (Moskva 1978).

1635. Petr, J.: Sovětská práce o dějinách jazykovědy. = 41, 1980, 339—340 // Ref.: N. A. Kondrašov, Istorija lingvističeskich učenij (Moskva 1979).

1636. Petr, J.: Publikace o K. Būgovi. = 43, 1982, 79 // Zpr.: Z. Zinkevičius, Kazimieras Būga (1979—1924). Gyvenimas ir darbai (Vilnius 1979).

1637. Petr, J.: Na okraj bulharského příspěvku k dějinám jazykovědy. = 44, 1983, 66—71 // Ref.: K. P. Popov, Naučnoto delo na vidni bălgarski ezikovedi (Sofia 1982).

1638. Petr, J.: Konference o životě a díle bratří Grimmů. = 46, 1985, 151—155 // Zpr.: Berlin, 13.—15. 11. 1984.

1639. PETR, J.: Slovanské jazyky v díle Jacoba Grimma. K 200. výročí jeho narození. = 46, 1985, 177—200; rus. res.: Slavjanskije jazyki v tvorčestve Jakoba Grimma. K 200-letiju so dnja jego roždenija.

1640. Petr, J.: Výbor z přednášek Jacoba Grimma. = 46, 1985, 251—253 // Ref.: J. Grimm, Reden in der Akademie (Berlin 1984).

1641. Petr, J.: Nad antologií z díla Wilhelma Humboldta. = 47, 1986, 47—52 // Ref.: Vil’gel’m fon Gumbol’dt, Izbrannyje trudy po jazykoznaniju. Red. G. V. Ramišvili (Moskva 1984).

1642. Petr, J.: Německá publikace o J. Baudouinovi de Courtenay. = 47, 1986, 63—65 // Ref.: Jan Baudouin de Courtenay (1845—1929). I. Leben und Werk. II. Ausgewählte Werke in deutscher Sprache. Ed. J. Mugdan (München 1984).

1643. Petr, J.: Příspěvek k poznání Adelungova díla. = 47, 1986, 75—76 // Ref.: Sprache und Kulturentwicklung im Blickfeld der deutschen Spätaufklärung. Der Beitrag Johann Christoph Adelungs. Red. W. Bahner (Berlin 1984; materiály z konference 1982).

1644. Petr, J.: Nad dílem A. Teodorova-Balana. = 49, 1988, 324—328 // A. S. Teodorov-Balan (1859—1959).

1645. Bojadžiev, Ž. - Băčvarov, J.: Časopis Historiographia Linguistica. = 45, 1986, 255—256 // Zpr.: Amsterdam, 1974n.

V. též č. 12, 13, 780, 802, 1531, 1541

 

 

9.3. Současný stav jazykovědy

9.3.1. Česká jazykověda

 

1646. HAVRÁNEK, B.: Stav české lingvistiky v jubilejním dvacátém roce. = 26, 1965, 101—104.

1647. HAVRÁNEK, B.: 50 let české lingvistiky. = 29, 1968, 225—229.

1648. DOKULIL, M.: Dvacet let činnosti Československé akademie věd. = 33, 1972, 273—274 // Přehled se zřetelem k jazykovědě.

1649. HORÁLEK, K.: Dnešní situace a úkoly naší jazykovědy. = 34, 1973, 288—297; rus. res.: Sovremennoje položenije i zadači čechoslovackoj lingvistiki.

1650. Redakce: K 30. výročí osvobození. (Současný stav a výhledy české jazykovědy.) = 36, 1975, 177—184.

1651. Havránek, B.: Šedesát let od vzniku Československé republiky a naše lingvistika. = 39, 1978, 168—169.

1652. Roudný, M.: K výročí akademického bohemistického pracoviště. = 42, 1981, 252—253 // Kancelář Slovníku jazyka českého (zal. 1911); Ústav pro jazyk český (1946).

1653. Kosová, R.: Jubileum Letní školy slovanských studií. = 43, 1982, 174—175 // 25. běh LŠSS v Praze 1981.

V. též č. 15, 18, 23, 24, 30, 54

 

 

9.3.2. Zahraniční jazykověda

 

1654. Havránek, B.: Stoleté jubileum činnosti Société de Linguistique de Paris. = 27, 1966, 382—383 // Zpr. o oslavách, 31. 3.—2. 4. 1966.

1655. LEŠKA, O.: Výhledy sovětské jazykovědy. = 28, 1967, 225—226.

1656. Novotná-Hůrková, J.: Užitečná informace o polské lingvistice. = 33, 1972, 348—349 // Zpr.: Biuletyn Informacyjny Językoznawstwa Polskiego i Słowiańskiego w Polsce, nr. 4 (Kraków 1972).

1657. Koktová, E.: Kritické poznámky k některým tendencím v současné americké lingvistice. = 38, 1977, 64—74 // Přehled.

1658. Kořenský, J.: Sovětský sborník o aktuálních problémech současné jazykovědy. = 45, 1984, 224—227 // Ref.: Sovremennoje zarubežnoje jazykoznanije. Voprosy teorii i metodologii. Red. A. S. Mel’ničuk (Kyjev 1983).

1659. Černý, J.: Několik poznámek o mexické lingvistice. = 47, 1986, 78—80 // Zpráva.

V. též č. 28

 

 

[322]9.4. Kongresy, konference apod. (pokud nebyly zaznamenány v ostatních oddílech)

9.4.1. Kongresy apod. pořádané u nás

 

1660. /Redakce/ rd.: O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů. = 29, 1968, 344 // Zpráva.

1661. /Průcha, J./ Pů.: O čs. lingvistických publikacích k sjezdu slavistů II. = 29, 1968, 451—452 // Zpráva.

1662. Z VI. mezinárodního sjezdu slavistů v Praze /7.—13. 8. 1968/. = 30, 1969, 59—93, 191—208 // Tematicky uspořádaný soubor zpráv: 1. Z. F. Oliverius, Problematika fonologická (59—63). — 2. Z. Hlavsa - J. Kořenský, Problematika morfologická (63—69). — 3. V. Barnetová, Problematika aspektologická (69—71). — 4. V. Hrabě - K. Svoboda, Problematika syntaktická (71—82). — 5. J. Filipec - E. Michálek, Problematika lexikologická a lexikálně sémantická (82—88). — 6. P. Piťha, Problematika strojového překladu (88). — 7. M. Racková, Problematika dialektologická (89—93). — 8. A. Jedlička, Problematika standardizace spisovných jazyků slovanských (191—200). — 9. K. Hausenblas, Problematika stylistická (200—208).

1663. Filipec, J. - Hlavsa, Z.: Z přednášek na pražském zasedání Societas Linguistica Europaea. = 32, 1971, 184—187 // Zpr.: konalo se 9.—11. 10. 1970.

1664. Jirsová, A.: Dodatečné publikace o VI. mezinárodním sjezdu slavistů v Praze 1968. = 32, 1971, 285 // Zpr.: 1. Akta VI. mezinárodního sjezdu slavistů. Sv. 1, 2 (Praha 1970). — 2. VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Bibliografie prací věnovaných sjezdu (Praha 1969) aj.

1665. Kučera, K.: Konference o starší české, slovenské a slovanské jazykovědě. = 45, 1984, 79—80 // Zpr.: Praha, 3.—4. 5. 1983.

1666. Petr, J.: Sympozium o zahraniční bohemistice. = 48 1987, 250—253 // Zpr.: Praha - Dobříš, 17.—25. 8. 1986.

1667 Dvořák, A.: Konference k 150. výročí úmrtí K. H. Máchy. = 48, 1987, 349—350 // Zpr.: Dobříš, 3.—4. 11. 1986.

1668. Petr, J.: Vědecká konference „J. E. Purkyně ve vědě a kultuře“. = 49, 1988, 172—175 // Zpr.: J. E. P. (1787—1869); Praha, 27.—30. 8. 1987.

1669. Šoltys, O.: Ze zasedání etnografů. = 50, 1989, 255—256 // Zpr.: Praha, 25.—26. 10. 1988; na programu byla příprava slovníku etnických procesů.

 

 

9.4.2. Kongresy apod. pořádané v zahraničí

 

1670. Těšitelová, M. - Budovičová, V. - Dokulil, M.: II. mezinárodní lingvistické sympozion v Magdeburce. = 26, 1965, 191—200 // Zpr.: konalo se 8.—15. 9. 1964.

1671. /Redakce/ rd.: O přípravě na X. mezinárodní kongres lingvistů. = 27, 1966, 386 // Zpr.: Bukurešť 1967.

1672. Piťha, P. - Daneš, F.: Letní lingvistická škola (Linguistic Institute) 1966 a americké lingvistické konference. = 28, 1967, 200—210 // Zpr.: Los Angeles, 18. 6.—12. 8. 1966.

1673. Vachek, J.: Výroční zasedání Societas Linguistica Europaea v Bruselu. = 28, 1967, 446—448 // Zpr.: konalo se v dubnu 1967.

1674. X. mezinárodní kongres lingvistů v Bukurešti /28. 8.—2. 9. 1967/. = 29, 1968, 66—80 // Tematicky uspořádaný soubor zpráv: 1. J. Vachek - B. Havránek - M. Těšitelová, Plenární zasedání (66—68). — 2. F. Daneš, Syntax (68—71). — 3. J. Filipec, Sémantika lexikální i syntaktická (71—74). — 4. K. Hausenblas, Stylistika (75). — 5. J. Chloupek, Jazykový zeměpis (75—76). — 6. A. Vašek, Sociolingvistika (77—78). — 7. M. Těšitelová, Matematická lingvistika (78—80).

1675. Vachek, J.: Třetí výroční zasedání Societas Linguistica Europaea ve Vídni. = 31, 1970, 89—91 // Zpr.: konalo se 5.—6. 9. 1969.

1676. Vachek, J.: Výroční zasedání Societas Linguistica Europaea v Leidenu. = 33, 1972, 75—77 // Zpr.: konalo se 9.—11. 9. 1971.

1677. XI. mezinárodní kongres lingvistů v Bologni /27. 8.—1. 9. 1972/. = 34, 1973, 162—174 // Tematicky utříděná zpráva o jednotlivých oborech: jazykové univerzálie a typologie jazyků (J. Krámský); syntaktická a sémantická problematika (B. Palek - P. Novák); sociolingvistika (J. Nosek); zvuková stránka jazyka, generativní fonologie (M. Romportl).

1678. Ze VII. mezinárodního sjezdu slavistů ve Varšavě /21.—27. 8. 1973/. = 35, 1974, 48—64, 144—158, 218—225 // Tematicky uspořádaný soubor zpráv: 1. M. Komárek, Problematika historickosrovnávací (48—53). — 2. J. a P. Jančákovi, Problematika dialektologická (53—57). — 3. Z. Hlavsa - J. Kořenský, Problematika gramatického popisu (57—64). — 4. J. Filipec, Problematika lexikologie, tvoření slov, lexikální sémantiky a lexikografie (144—151). — 5. A. Jedlička, Problematika vývoje slovanských spisovných jazyků z hlediska sociolingvistického (151—158). — 6. K. Hausenblas - V. Macura, Problematika lingvisticko-literárněvědná (218—223).

1679. Kraus, J.: Jazyk, jazykověda a vědeckotechnická revoluce. = 35, 1974, 348—349 // Zpr. o konferenci; Moskva, 25.—27. 6. 1974.

1680. Horálek, K.: Sovětská jazykověda včera a dnes. = 36, 1975, 125—128 // Informace na základě materiálů z I. všesvazové vědecké konference o teoretických otázkách jazykovědy (Moskva, 11.—16. 11. 1974).

1681. Romportl, M. - Vachek, J.: Lingvistické konference v Rakousku. = 38, 1977, 79—80 // Zpr.: 1. Výroční zasedání Societas Linguistica Europaea (Salzburg 1976). — 2. III. fonologická konference (Wien 1976).

1682. Z VIII. mezinárodního sjezdu slavistů [323]v Záhřebu /3.—9. 9. 1978/. = 40, 1979, 333—344 // Tematicky uspořádaný soubor zpráv: 1. F. Daneš, Syntaktická problematika (333—337). — 2. J. Filipec, Lexikologická problematika (337—342). — 3. S. Utěšený, Dialektologická problematika (343—344).

1683. Vachek, J.: Baudouinovská konference ve Varšavě. = 41, 1980, 175 // Zpr.: konala se 4.—7. 9. 1979 k 50. výročí úmrtí J. Baudouina de Courtenay.

1684. Romportl, M.: Kongres SLE v Budapešti 1980. = 42, 1981, 255—256 // Zpr.: zasedání Societas Linguistica Europaea se konalo 3.—6. 9.

1685. Fiala, K.: O XIII. mezinárodním lingvistickém kongresu v Tokiu. = 44, 1983, 254—256 // Zpr.: konal se 29. 8.—4. 9. 1982.

1686. Petr, J.: IX. mezinárodní sjezd slavistů v Kyjevě. = 45, 1984, 171—173 // Zpráva: sjezd se konal 7.—13. 9. 1983.

1687. Straková, V.: Dvě lingvistická zasedání v Poznani. = 46, 1985, 75—76 // Zpr.: 1. XVI. zasedání Societas Linguistica Europaea (19.—21. 8. 1983). — 2. VI. mezinárodní kongres historické lingvistiky (22.—26. 8. 1983).

1688. Bednaříková, B. - Starý, Z.: 19. výroční zasedání Societatis Linguisticae Europaeae (SLE). = 48, 1987, 176 // Zpr.: Ohrid, 31. 8.—4. 9. 1986.

1689. Varchola, M.: Medzinárodné lingvistické sympózium v Opoli. = 48, 1987, 253—255 // Zpr.: 29.—30. 9. 1986.

1690. Hoffmannová, J. - Müllerová, O.: Jednota a diferencovanost současné jazykovědy na 14. mezinárodním lingvistickém kongresu v Berlíně. = 49, 1988, 313—324 // Zpráva: srpen 1987.

1691. Petr, J.: X. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. = 50, 1989, 342—344 // Zpráva; konal se 14.—22. 9. 1988.

 

 

9.5. Časopisy, sborníky apod. (pokud nebyly zaznamenány v ostatních oddílech)

9.5.1. Časopisy apod. vydávané u nás

 

1692. VACHEK, J.: Slovo a slovesnost jako tribuna pražské školy jazykovědné v letech 1935—1943. = 26, 1965, 305—310.

1693. HAVRÁNEK, B. - DANEŠ, F.: Slovo a slovesnost a česká lingvistika v novém období. = 26, 1965, 310—317 // Přehled za léta 1947—1964.

1694. Mrázek, R.: První dva svazky obnovených pražských lingvistických Travaux. = 27, 1966, 345—361 // Ref.: 1. Travaux linguistiques de Prague 1. L’École de Prague aujourd’hui (Praha 1964). — 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue (Praha 1966).

1695. /Havránek, B./ BHk: Slovo a slovesnost a padesátiletí Sovětského svazu. = 28, 1967, 336.

1696. Havránek, B.: Slovo a slovesnost k 60. výročí VŘSR. = 38, 1977, 177—178.

1697. Petr, J.: Padesát let Slova a slovesnosti. = 46, 1985, 81—82.

1698. Šoltys, O.: Bratislavský Recueil věnovaný prof. E. Paulinymu. = 46, 1985, 343 // Zpr.: Recueil linguistique de Bratislava 7, 1984.

 

 

9.5.2. Časopisy apod. vydávané v zahraničí

 

1699. /Havránek, B./ BHk: Travaux linguistiques de Prague a Revue des Études slaves. = 28, 1967, 223—224 // Krit. poznámka k zpravodajství v RÉS.

1700. Leška, O.: La Linguistique. Revue internationale de linguistique générale 1, 2 (Paris 1965, 1966). = 27, 1966, 270—271 // Zpráva.

1701. Renský, M.: Journal of Linguistics (1, 1965; London). = 27, 1966, 271—272 // Zpráva.

1702. Stuchlík, J.: Foundations of Language. International journal of language and philosophy 1 (Dordrecht 1965). = 27, 1966, 272—273 // Zpráva.

1703. Havránek, B.: Acta Linguistica Hafniensia. International journal of structural linguistics 9 (København 1965). = 27, 1966, 273—274 // Zpráva.

1704. Průcha, J.: Nové lingvistické časopisy v SSSR. = 28, 1967, 325—326 // Zpr.: Russkaja reč’, Russkij jazyk za rubežom, Movoznavstvo.

1705. Ducháček, O.: Nový francouzský jazykovědný časopis. = 29, 1968, 441—443 // Zpr.: Langages (Paris, 1966 sq.).

1706. Krámský, J.: Sborník prací leidenských lingvistů. = 32, 1971, 80—81 // Ref.: Nomen. Leyden Studies in Linguistics and Phonetics (The Hague 1969).

1707. Hlavsa, Z.: Nové lipské Linguistische Arbeitsberichte. = 32, 1971, 368—369 // Zpr.: Leipzig, 1970 sq.; v. dále č. 1709.

1708. Kraus, J.: Nové lingvistické časopisy. = 33, 1972, 270—271 // Zpr.: 1. Poetics. International Review for the Theory of Literature (The Hague). — 2. Journal of Literary Semantics (The Hague). — 3. International Journal of Psycholinguistics (The Hague). — 4. Language in Society (London).

1709. Uličný, O.: Lipské Linguistische Arbeitsberichte pokračují. = 37, 1976, 175—176 // Zpr. o č. 4—11 (1971—1975).

1710. Uhlířová, L.: Bulharský časopis pro konfrontační lingvistiku. = 41, 1980, 173—174 // Zpr.: Bjuletin za săpostavitelno izsledvane na bălgarskija ezik s drugi ezici (od 1976); Săpostavitelno ezikoznanie (od 1978).

1711. Prouzová, H.: Sovětský sborník Voprosy russkogo jazykoznanija. = 42, 1981, 166—167 // Ref.: red. K. V. Gorškova (Moskva 1979).

 

 

9.6. Personalia: jubilea, nekrology

 

1712. Hausenblas, K.: Sborník k sedmdesá[324]tinám Bohuslava Havránka. = 26, 1965, 174—185 // Ref.: Slavica Pragensia IV (Praha 1963).

1713. /Havránek, B./ BHk: Významné životní jubileum. = 27, 1966, 269—270 // R. Jakobson 70.

1714. Hausenblas, K.: K významnému životnímu jubileu akademika Jana Mukařovského. = 27, 1966, 375—376 // J. M. 75.

1715. Havránek, B.: Akademik František Ryšánek devadesátiletý. = 28, 1967, 311—312.

1716. HAVRÁNEK, B.: Pavlu Trostovi k jeho šedesátce. = 28, 1967, 337—340 // V. dále č. 1738.

1717. HAVRÁNEK, B. - ŘEHÁČEK, L.: K šedesátce prof. Karla Horálka. = 29, 1968, 345—348.

1718. Grepl, M.: Za profesorem Jaroslavem Bauerem. = 30, 1969, 93—95 // Nekrolog.

1719. KOMÁREK, M. - MACHÁČEK, J.: K šedesátinám prof. dr. Josefa Vachka. = 30, 1969, 105—111.

1720. HAUSENBLAS, K.: Vykladač jazyků a jazyka. K šedesátinám Vladimíra Skaličky. = 30, 1969, 221—226.

1721. Hlavsa, Z.: Sborník na počest R. Jakobsona. = 30, 1969, 400—407 // Ref.: To honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday (The Hague 1967).

1722. Havránek, B.: Zemřel senior české bohemistiky, profesor František Ryšánek. = 30, 1969, 438—439.

1723. Vachek, J.: Vzkříšený „Word“. = 32, 1971, 174—177 // Ref.: Roč. 23, 1967; 24, 1968: Linguistic studies presented to André Martinet on the occasion of his sixtieth birthday. Part I. General linguistics. Part II. Indo-European linguistics (New York).

1724. Vachek, J.: Třetí díl Martinetova sborníku. = 33, 1972, 79—80 // Ref.: Linguistic studies presented to André Martinet. Part III. Non-Indoeuropean linguistics (Word 25, 1969).

1725. HAVRÁNEK, B.: K šedesátinám Miloše Dokulila. = 33, 1972, 81—84 // V. dále č. 1600.

1726. /Redakce/ rd.: Naše řeč k šedesátinám prof. dr. Al. Jedličky. = 33, 1972, 271—272 // Zpr.: NŘ 55, 1972, č. 2/3.

1727. DOKULIL, M.: 80 let akademika Bohuslava Havránka. = 34, 1973, 1—14 // V. dále č. 1756.

1728. Dopis presidenta ČSSR /gen. L. Svobody/ akademiku B. Havránkovi k 80. narozeninám. — Dopis ředitele Institutu slavistiky a balkanistiky AN SSSR D. F. Markova. = 34, 1973, 113—114.

1729. Dokulil, M.: Oslava osmdesátin akad. Bohuslava Havránka. = 34, 1973, 191—192 // Zpráva: konala se 5. 2. 1973 v Praze.

1730. UTĚŠENÝ, S.: Jaromír Bělič šedesátiletý. = 35, 1974, 81—84.

1731. Skoupil, Z.: Jiří Krámský šedesátníkem. = 35, 1974, 159.

1732. Sgall, P.: Nad nedokončeným dílem I. I. Revzina. = 36, 1975, 75—76 // Nekrolog.

1733. Sochová, Z.: Šedesátiny významného lexikologa Josefa Filipce. = 36, 1975, 163—166 // Připojena výběrová bibliografie.

1734. Hausenblas, K.: Jan Mukařovský. = 36, 1975, 248—249 // Nekrolog.

1735. Havránek, B.: Za prof. L. Kopeckým. = 37, 1976, 244—245 // Nekrolog.

1736. Havránek, B.: Vzpomínka na Oldřicha Králíka. = 38, 1977, 75 // Nekrolog.

1737. Roudný, M.: Za prof. E. Wüsterem. = 38, 1977, 256 // Nekrolog.

1738. SKALIČKA, V.: P. Trost sedmdesátníkem. = 38, 1977, 257—258.

1739. Utěšený, S.: Za profesorem Běličem. = 39, 1978, 70—71 // Nekrolog.

1740. DOKULIL, M.: Za akademikem Bohuslavem Havránkem. = 39, 1978, 81—83 // Nekrolog.

1741. PETR, J. - ŘEHÁČEK, L.: K sedmdesátinám profesora Karla Horálka. = 39, 1978, 177—179.

1742. Jedlička, A.: Václav Křístek šedesátiletý. = 40, 1979, 70—72.

1743. Lutterer, I.: Zemřel britský slavista Robert Auty. = 40, 1979, 75—76.

1744. Firbas, J.: Profesor Josef Vachek sedmdesátiletý. = 40, 1979, 248—251.

1745. Novák, P.: Nad dílem profesora Vladimíra Skaličky. = 40, 1979, 345—349 // U příležitosti jeho sedmdesátin.

1746. Hrabě, V.: Docent František Kopečný sedmdesátníkem. = 41, 1980, 72—75.

1747. Večerka, R.: K šedesátinám Arnošta Lamprechta. = 41, 1980, 75—78.

1748. Komárek, M.: Za Václavem Křístkem. = 41, 1980, 78 // Nekrolog.

1749. Těšitelová, M.: Profesor Ján Horecký šedesátníkem. = 41, 1980, 157—160.

1750. Petr, J.: K životnímu jubileu Marie Těšitelové. = 42, 1981, 68—73 // M. T. 60.

1751. Janota, P.: Jubileum profesora Milana Romportla. = 42, 1981, 340—342 // M. R. 60.

1752. Hlavsová, J.: Sborník Arnoštu Lamprechtovi. = 43, 1982, 245—247 // Ref.: Sborník prací filos. fak. brněnské university A 27, 1979; věnován k jeho šedesátinám.

1753. Hausenblas, K.: Sedmdesátka Miloše Dokulila. = 43, 1982, 340—344.

1754. Chloupek, J.: Jubileum jazykovědce a vysokoškolského učitele Aloise Jedličky. = 43, 1982, 344—347 // A. J. 70.

1755. Petr, J.: In memoriam Jerzy Kuryłowicze. = 43, 1982, 347—350 // Ref. o sb.: Jerzy Kuryłowicz 1895—1978 (Wrocław 1980).

1756. Redakce: K nedožitým devadesátinám akademika Bohuslava Havránka. = 44, 1983, 81—82.

1757. Novák, P.: Za profesorem Milanem Romportlem. = 44, 1983, 156 // Nekrolog.

1758. Šoltys, O.: Za profesorem Eugenem Paulinym. = 44, 1983, 330 // Nekrolog.

1759. Komárek, M.: Karel Hausenblas šedesátiletý. = 45, 1984, 62—65.

1760. Těšitelová, M.: Nad dílem profesora Vladimíra Šmilauera. = 45, 1984, 65—67 // Nekrolog: V. Š., 1895—1983.

1761. Dušková, L.: Za profesorem Bohumi[325]lem Trnkou. = 45, 1984, 170—171 // Nekrolog: B. T., 1895—1984.

1762. Kořenský, J.: Miroslav Komárek šedesátníkem. = 45, 1984, 339—343.

1763. Šoltys, O.: Za profesorem Ivanem Poldaufem. = 46, 1985, 68 // Nekrolog.

1764. Holubová, V.: Životní jubileum Josefa Filipce. = 46, 1985, 156—158 // J. F. 70.

1765. Machač, J.: Za Jaroslavem Zimou. = 46, 1985, 158—159 // Nekrolog: J. Z., 1902—1984.

1766. Večerka, R.: Za profesorem Arnoštem Lamprechtem. = 46, 1985, 340—342 // Nekrolog.

1767. Petr, J.: Zemřel Jaroslav Porák. = 47, 1986, 66—67.

1768. Petr, J.: Sborník k poctě akademika N. G. Korletjana. = 47, 1986, 175—176 // Ref.: Probleme aktuale de filolodžije / Aktual’nyje voprosy filologii. Red. Ch. G. Korbu aj. (Kišiněv 1985).

1769. Šoltys, O.: K šedesátinám Zdeňka Hlavsy. = 47, 1986, 248—250.

1770. Štěpán, J.: Za Karlem Svobodou. = 48, 1987, 60—61 // Nekrolog.

1771. Petr, J.: Nad bulharistickým dílem V. Georgieva. = 48, 1987, 61—65 // Nekrolog: V. G., 1908—1986.

1772. Popela, J.: Za profesorem Pavlem Trostem. = 48, 1987, 240—242 // Nekrolog.

1773. Nekvapil, J. - Šoltys, O.: Oldřich Leška šedesátiletý. = 48, 1987, 242—244.

1774. Jančák, P. - Petr, J.: Mezinárodní pocta prof. M. Alineimu. = 48, 1987, 343—344 // Ref.: Aspects of language: studies in honour of Mario Alinei. Vol. I: Geolinguistics (Amsterdam 1986).

1775. Grepl, M.: Jan Chloupek šedesátníkem. = 49, 1988, 250—252.

1776. Nekvapil, J. - Šoltys, O.: Karel Horálek osmdesátiletý. = 49, 1988, 342—343.

1777. Skála, E.: Za profesorem Lubomírem Drozdem. = 50, 1989, 66—67 // Nekrolog.

1778. Hlavsa, Z.: Osmdesát let profesora Josefa Vachka. = 50, 1989, 168—171.

1779. Karlík, P.: Miroslav Grepl šedesátiletý. = 50, 1989, 171—174.

1780. Kořenský, J.: František Daneš sedmdesátiletý. = 50, 1989, 250—252.

1781. Novák, P.: Prof. Vladimír Skalička osmdesátiletý. = 50, 1989, 249—250.

1782. Uhlířová, L.: Helena Běličová jubilující. = 50, 1989, 252—254 // H. B. 60.

1783. Ondrejovič, S.: Dielo profesora Jozefa Ružičku uzavreté (20. III. 1989). = 50, 1989, 340—341 // Nekrolog.

1784. Balhar, J.: Za Jaroslavem Voráčem. = 50, 1989, 341—342 // Nekrolog: J. V., 1910—1989.

 

[326]OSOBNÍ REJSTŘÍK

Abraham, W. // 386, 1516

Adamec, P. 850, 966, 1400, 1403, 1407 // 1094, 1097, 1413

Adelung, J. Ch. // 1643

Admoni, V. G. // 286

Agricola, E. // 1486, 1508, 1575

Agricola, Ch. // 1515

Achmanova, O. S. // 1424

Akulenko, V. V. // 357

Alinei, M. L. // 372, 1774

Anderson, J. M. // 470

Anderš, J. 997

Andrjušenko, V. M. // 1438

Andrzejewski, B. // 60

Anttila, R. // 470

Apresjan, J. D. // 19, 592, 1420

Arapov, M. V. // 595

Arutjunova, N. D. // 367, 1398

Attlová-Tykalová, M. 1020

Auty, R. // 1743

Avilova, N. S. // 1401

Azimov, P. // 530

 

Babeu, D. 1461 // 1102

Babkin, A. M. // 1425

Băčvarov, J. 1645

Bahner, W. // 1643

Bach, E. // 234

Bailey, R. W. // 636, 637

Baldinger, K. // 352

Balhar, J. 1784 // 1237

Baloun, J. // 1065

Bar-Hillel, Y. // 605

Barannikova, L. I. // 1365

Barber, Ch. // 1467

Barnet, V. 393, 436, 1085 // 1624

Barnetová, V. 1662

Bart, Ilja // 1132

Barthes, R. // 20

Bartoněk, A. 1448

Bartsch, R. // 1497

Basaj, M. // 1162, 1356

Baskakov, A. N. // 500, 520

Baudouin de Courtenay, J. // 1632, 1642, 1683

Bauer, J. 737, 912 // 973, 1151, 1718

Baur, G. W. // 1518

Beaugrand, R. A. de // 333, 340

Bečka, J. V. 1106 // 625, 1024, 1050, 1260

Bédard, E. // 435

Bednář, M. 69

Bednaříková, B. 1688

Bektajev, K. B. // 597

Belčikov, J. A. // 1366, 1634

Bělič, J. 1207, 1210, 1212, 1227 // 1730

Běličová-Křížková, H. 388, 732, 753, 797, 961, 1295, 1297 / 907, 967, 1276, 1410, 1782

Bellmann, G. // 1489

Bémová, A. 619, 686, 695, 892, 907, 1280

Beneš, B. // 1585

Beneš, E. 437, 804, 1485, 1491, 1508 // 1496

Benešová, E. 304, 679, 741, 916, 935 // 310

Benešová, M. 1366

Berger, J. 84, 1394

Bergerová, R. 84, 299, 977, 1275, 1394, 1395, 1396, 1414

Berka, K. 78

Bernard, R. // 785

Besch, W. // 1523

Bezruč, Petr // 1114, 1255

Bidu-Vrănceanu, A. // 1462

Bierwisch, M. 1503 // 1496

Bilodid, I. K. // 1441, 1443

Bláha, I. A. // 487

Blanár, V. 362, 1318 // 370, 781

Blažek J. 1234

Blažek, Václav 716, 718, 719,

Blažek Vladimír 774

Blinkena, A. // 1535

Bljagoz, Z. U. // 1372

Bogatyrjov, P. // 1585

Bogorov, Ivan Andreev // 793

Bojadžiev, Ž. 1645

Bolla, K. // 1380

Bolzano, Bernard // 101

Bondarko, A. V. // 286, 1388

Borovičková, B. 189, 190, 192, 821, 835, 841 // 824, 836

Bos, G. F. // 274

Bosák, C. 389, 394

Bosák, J. // 1330

Bosl, K. // 469

Brabcová, R. 799

Brecht, Bertolt // 1531

Brezina, J. // 1300

Brik, O. M. // 720

Brinker, K. // 346

Brown, A. F. // 372

Brozovič, D. // 772

Brzezina, M. // 1354

Buca, M. // 1461

Budagov, R. A. // 27, 1421

Budovičová, V. 1311, 1670

Būga, K. // 1636

Buchtelová, R. 222, 223, 224, 827, 834, 837, 1376, 1507

Bulygina, T. B. // 1404

Buráňová, E. 121, 688, 956 // 1000

Bursic-Hall, G. L. // 1633

Bush, R. R. // 602

Bušuj, A. M. // 1609, 1611, 1612, 1613

Butler, C. S. // 149

Butler, Ch. // 647

Buttke, K. // 1387

Buzássyová, K. 1322 // 1312, 1330

 

Camutaliová, I. 389

[327]Capell, A. // 486

Cejnar, J. 1153, 1186

Císař, J. // 422

Confortiová, H. 453, 646, 905, 906, 1270, 1359, 1430, 1554

Conrad, R. 1502 // 1505

Cooper, W. E. // 219

Coseriu, E. // 19

Crockett, D. B. // 1406

Crymes, R. // 1474

Cuřín, F. 1217 // 1184, 1227

 

Čapek, Karel // 1119

Čechová, M. 434, 965, 978 // 440

Čejka, M. 709, 712, 751, 888

Čelakovský, F. L. // 1630

Čerkasova, E. T. // 1385

Čermák, F. 375, 794, 1022, 1039, 1426, 1525, 1552, 1609

Čermák, J. // 1136

Černý, J. 240, 1273, 1659

Černý, M. // 451

Červená, V. 1303, 1425, 1431, 1440, 1441, 1509, 1512, 1515

Čino, E. // 1095

Čmejrková, S. 457, 1031

Čolakov, K. // 768

Čumakov, G. M. // 1395

 

Dalimil // 1197, 1200

Daneš, F. 15, 81, 115, 134, 170, 220, 221, 305, 314, 333, 405, 435, 464, 589, 733, 825, 840, 871, 874, 898, 932, 950, 1003, 1005, 1052, 1101, 1327, 1393, 1401, 1672, 1674, 1682, 1693 // 281, 293, 309, 326, 328, 850, 853, 991, 1780

Daňhelka, J. 1566

Danilenko, V. P. // 1428

Darbelnet, J. // 1450

Darwin, Charles // 63

Dascal, M. // 423

Décsy, G. // 499

Dejmek, B. 1240

Dejna, K. // 1355

Delattre, P. // 175

Denisov, P. N. // 1430

Dešerijev, J. D. 507, 516, // 500, 504, 512, 527, 530

Dezső, L. // 43

Dijk, T. A. van // 328, 335, 404, 406

Dik, S. C. // 252, 255

Dmitrijev, P. A. // 802

Dobrovský, J. // 1625

Dohalská-Zichová, M. 175, 182, 183, 818

Dohnal, B. 1132, 1134 // 1137

Dokulil, M. 1, 259, 260, 365, 383, 387, 701, 848, 852, 896, 1408, 1418, 1648, 1670, 1727, 1729, 1740 // 853, 1600, 1752

Dolby, J. L. // 664

Dolejší, A. 72

Doležel, L. 604, 607 // 600, 636, 637, 689

Dressler, W. U. // 320, 332, 340

Dridze, T. // 348, 554

Drotvinas, V. // 1540

Drozd, L. 374, 598 // 1513, 1777

Drozdík, L. // 1561

Dubois, J. // 1451, 1454

Dudok, D. // 1310

Ducháček, O. 12, 19, 112, 355, 1452, 1457, 1705 // 351

Ďurovič, Ľ. 33, 262

Dušková, L. 1761

Dvořák, A. 1667

Dvořák, E. 1213, 1625 // 979, 1158

Dybo, V. A. // 709

 

Eggers, H. // 1484, 1494

Eichler, E. // 724, 809

Engel, U. // 1487

Engelkamp, J. // 412

Engels, Friedrich // 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67

Enkvist, N. E. // 405

Erben, K. J. // 1141

Erhart, A. 499, 706, 707, 711 // 31, 717, 1533

 

Fasske, H. 1362

Faye, J. P. // 22

Fedorov, A. V. // 3

Feuerbach, L. // 58

Fiala, K. 1685

Fiedlerová, A. 1156, 1163, 1165, 1175, 1178

Filin, F. P. // 530, 544, 1371

Filipec, J. 21, 113, 136, 356, 361, 366, 374, 456, 766, 809, 875, 1015, 1029, 1040, 1041, 1174, 1443, 1450, 1453, 1513, 1516, 1662, 1663, 1678, 1682, 1764 // 1052, 1733

Fillmore, Ch. J. // 1465

Firbas, J. 312, 1744

Fishman, J. A. // 482, 486

Fischer, R. // 804, 806

Fišerová, M. 1496

Fleischer, W. // 1486

Flídrová, H. 110

Fodor, A. A. // 19, 46, 53

Fodor, I. // 587

Folson, M. H. // 1493

Formánková, V. // 1099

Frais, Josef // 1120

Francis, W. N. // 1472

Frank, K. 1358

Frede, F. // 1522

Freidhof, G. // 1407

French, L. A. // 572

Frumkina, R. M. // 548, 559

Fuchs, W. R. // 692

 

Galanter, E. // 602

Galnaitytė, E. // 1530

Gal’perin, I. P. // 339

[328]Gal’perin, I. R. // 1478

Galton, H. 265

Gándhí, K. L. // 1544

Garvin, P. L. // 15, 34, 649, 657

Gebauer, J. // 1148, 1160, 1626, 1627

Geckeler, H. // 355

Génouvrier, É. // 1459

Genzor, J. // 1561

Georgiev, V. // 1771

Gerganov, E. // 788

Ghatage, A. M. // 1545

Gilbert, G. G. // 529

Ginzburg, G. Z. // 1477

Gladkij, A. V. // 592

Goląb, Z. // 382

Goralčíková, A. // 280

Gorbačevič, K. S. // 366

Gorelov, I. N. // 1370

Gorškova, K. V. // 1711

Gottwald, Klement // 1126

Grebe, P. // 1487

Grebeníčková, R. // 1570

Greenberg, J. H. // 133

Greimas, A. J. // 19, 21, 351

Grepl, M. 735, 740, 747, 750, 850, 930, 935, 953, 955, 957, 1010, 1718, 1775 // 973, 985, 996, 1779

Grétsy, L. // 1554

Grigorjev, V. P. // 1435

Grimm, Jacob // 64, 1638, 1639, 1640

Grimm, Wilhelm // 1638

Grochowski, M. // 1341, 1353, 1359

Gross, M. // 592

Grubačić, E. // 1496

Grzesiak, R. // 1358

Gudavičius, A. // 1536

Guenthner, F. // 120

Gueunier, N. // 1459

Guchman, M. M. // 13

Guilbert, L. // 352

Gulová, H. 1371

Gulyga, E. V. // 1495

Gunzenhauser, R. // 592, 629

Gusev, S. S. // 568

Gutschmidt, K. // 1610

 

Haas, M. R. // 707

Habětínová, E. 817

Habovštiak, A. // 1305

Haipus, M. // 1552

Hajičová, E. 256, 257, 307, 648, 662, 666, 671, 675, 948, 1267 // 280, 310, 1000, 1273

Hakulinen, A. // 1551

Halas, František // 1132

Halle, M. // 207

Halliday, M. K. // 328

Haman, A. // 1108

Hamm, J. // 202

Hampl, Z. 4, 586

Handke, K. // 1346

Hanusová, Z. 1138

Hardwick, Ch. S. // 439

Harkin, D. // 1618

Harris, Z. S. // 269, 404, 593

Hartmann, R. R. K. // 149

Hartnack, J. // 50

Hartung, W. 517

Hasan, R. // 328

Hattala, M. // 1623

Haugen, E. 531

Hausenblas, K. 132, 140, 284, 342, 392, 434, 440, 444, 505, 747, 1089, 1098, 1116, 1133, 1662, 1674, 1678, 1712, 1714, 1720, 1734, 1753 // 343, 1101, 1759

Havlová, E. 381, 1056

Havlová, F. 373

Havránek, B. 10, 17, 87, 208, 441, 721, 744, 749, 780, 797, 846, 860, 1069, 1105, 1114, 1155, 1158, 1167, 1183, 1187, 1217, 1423, 1567, 1584, 1585, 1586, 1646, 1647, 1651, 1654, 1674, 1693, 1695, 1696, 1699, 1703, 1713, 1715, 1716, 1717, 1722, 1725, 1735, 1736 // 804, 806, 809, 1150, 1601, 1603, 1607, 1624, 1712, 1727, 1728, 1729, 1740, 1756

Havránková, Z. 1568

Hays, D. G. // 659, 665

Hegel, G. W. // 57, 69

Heinz, A. // 382

Helbig, G. // 1496

Hendricks, W. O. // 324

Heppel, M. // 17

Herdan, G. // 627

Herrmann, Ignát // 1123

Herrmann, T. // 560

Heřman, M. // 1617

Hildebrand-Nilshon, M. // 472

Hirschová, M. 301, 883, 980, 992

Hjelmslev, L. // 2

Hladiš, F. 1257

Hlaváč, S. 196, 197, 843, 1380

Hlavsa, Z. 16, 133, 310, 314, 317, 511, 865, 886, 922, 928, 988, 991, 996, 1348, 1410, 1506, 1662, 1663, 1678, 1707, 1721, 1778 // 281, 850, 1769

Hlavsová-Krasnická, J. 1093, 1232, 1523, 1752 // 1218

Hník, J. 384, 386

Hoffmann, L. 395

Hoffmannová-Jiřičková, J. 108, 287, 323, 326, 328, 336, 337, 344, 345, 347, 349, 406, 411, 413, 414, 418, 419, 422, 511, 568, 1071, 1074, 1119, 1121, 1123, 1125, 1398, 1416, 1490, 1611, 1690 // 1276,

Höhne-Leska, Ch. // 1499

Holmes, J. // 492

Holšánová, J. 345

Holubář, Z. // 540

Holubová, V. 1027, 1424, 1764

[329]Homoláč, J. 454

Homolková, M. 1038

Horálek, K. 11, 20, 26, 39, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90, 92, 98, 101, 102, 105, 135, 142, 144, 145, 148, 150, 181, 214, 218, 229, 248, 271, 282, 284, 285, 430, 439, 442, 451, 455, 458, 553, 692, 801, 832, 836, 842, 846, 847, 973, 1109, 1136, 1141, 1143, 1326, 1578, 1617, 1633, 1649, 1680 // 230, 848, 1141, 1604, 1717, 1741, 1776

Horalík, L. 769, 1176

Horálková, Z. 1192

Horecký, J. 100, 318, 407, 471, 689, 853, 1261, 1306, 1316, 1323 // 102, 1295, 1749

Hörmann, H. // 545, 556

Hořejší, V. 1449 // 611, 1458

Hosák, L. // 1285, 1292

Hošnová, E. 811, 1008, 1496

Hout, R. van // 525

Hrabal, Bohumil // 1131

Hrabě, V. 1368, 1399, 1662, 1746

Hrbáček, J. 343, 908, 923, 929, 1018, 1308, 1397

Hronek, J. 491, 1094, 1097 // 1235

Hroudová, I. 1129

Hrubín, František // 1121

Hrušková, Z. 1384, 1406

Hubáček, Jaroslav 1242, 1243, 1246, 1247 // 1244

Hubáček, Josef 1110

Hübschmannová, M. 1550

Humboldt, Wilhelm // 1641

Hůrková-Novotná, J. 178, 182, 184, 188, 193, 194, 219, 571, 819, 833, 843, 1335, 1351, 1376, 1377, 1380, 1507, 1656 // 848

Hus, Jan // 1183, 1186, 1566, 1567

Husák, Gustáv // 1590

Husserl, E. // 48

Hutcheson, S. // 492

Hymes, D. 390

Hynek z Poděbrad // 1199

 

Chang-Rodriguez, E. // 625

Charbonneau, R. // 179

Chatman, S. // 50, 629

Cherc, M. M. // 595

Chládková, V. 1166, 1171

Chloupek, J. 448, 523, 810, 877, 1206, 1222, 1228, 1517, 1629, 1674, 1754 // 526, 1093, 1218, 1775

Chmelová, J. 358

Cholodovič, A. A. // 1393

Chomsky, N. // 114, 207, 273, 602

Chrakovskij, V. S. // 1411, 1414

 

Ignatova, A. C. // 779

Ilek, B. // 1136

Il’jašenko, T. P. // 1463, 1464

Illič-Svityč, V. M. // 709, 712

Isačenko, A. V. 199, 577, 815

Isajev, M. I. // 522

Ising, E. // 1087

Ivančev, S. // 784

Ivanova, V. A. // 1431

Ivanová-Šalingová, M. 364 // 1325

Ivić, M. // 17

 

Jacobsen, B. // 257

Jahn, J. 1155

Jachšijev, A. A. // 1611

Jakobson, R. // 1721

Janák, V. // 84

Jančák, P. 480, 481, 1220, 1229, 1231, 1236, 1238, 1678, 1774

Jančáková, J. 1678

Jankiver, S. B. // 316

Janota, P. 183, 824, 1751 // 821

Janoušek, J. 490 // 484

Janovic, Vladimír // 1125

Jarceva, V. N. // 13

Jedlička, A. 383, 431, 432, 433, 445, 502, 770, 771, 773, 775, 854, 1130, 1445, 1662, 1678, 1742 // 765, 766, 1085, 1099, 1624, 1726, 1754

Jelínek, J. // 625

Jelínek, M. 441, 1099

Jelizarenkova, T. J. // 1543

Jeroným Pražský // 1567

Jindra, M. 71

Jiráček, J. 357

Jiránek, F. // 540

Jirků, P. 673

Jirsová, A. 122, 164, 169, 281, 404, 893, 901, 904, 1344, 1350, 1352, 1361, 1391, 1404, 1664

Jiřičková, J. v. Hoffmannová-Jiřičková, J.

Jodas, J. 1356

Johns-Lewis, C. // 221

Jones, L. K. // 328

Jong, E. D. // 1552

Juhász, J. // 438

Juilland, A. // 372, 625

Jungmann, J. // 1619, 1620, 1624

Jurančič, J. // 800

 

Kačala, J. 919

Kadlinský, Felix // 1196

Kafka, Franz // 1510

Kalda, F. 274

Kamiš, A. 1451

Kandelaki, T. L. // 1428

Karadžić, V. S. // 802, 1631

Karaś, M. // 1351, 1360

Karlík, P. 897, 954, 975, 994, 1779 // 985, 996

Karlsson, F. 158 // 1551

[330]Karvaš, Peter // 422

Kasevič, V. B. // 131

Katz, J. J. // 19, 46, 53

Kavka, S. 409, 525

Khol, J. // 562

Khomsi, A. // 1459

Kirschner, Z. 1267

Kiselevskij, A. I. // 638

Kjuvlieva-Mišajkova, V. // 794

Klappenbach, R. // 1516

Klaret // 1164

Klaus, G. // 90

Klaus, K. // 105

Klein, W. // 491

Klíma, V. // 1558

Klimek, Z. // 1347

Klimeš, L. 642, 1024, 1050, 1158, 1198, 1260, 1262, 1324, 1471, 1573, 1605, 1606 // 1053, 1106

Klimov, G. A. // 710

Klivar, M. 561

Knappová, M. 702, 777, 874, 878, 879, 1291 // 848, 1290

Knoop, U. // 1523

Kock, Ch. // 23

Kočiš, F. // 1334

Kogotkova, T. S. // 1437

Kohout, J. 652

Kochtev, N. // 1366

Koktová, E. 949, 1497, 1657

Kolaříková, O. // 555, 566

Kolguškin, A. N. // 391

Kollár, Jan // 1106

Komárek, M. 24, 153, 730, 831, 848, 855, 887, 900, 1026, 1678, 1719, 1748, 1759 // 849, 858, 907, 1762

Komenský, J. A. // 49, 1110, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1203, 1204, 1447, 1572, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618

Komrsková, S. v. Machová-Komrsková, S.

Kondrašov, N. A. // 18, 1635

Konečná, D. 139, 868, 870, 880

Königová, M. 624

Konstantinova, T. I. // 1027

Kopál, J. // 1580

Kopeckij, L. V. 244 // 1735

Kopecký, M. // 1194, 1196, 1573

Kopečný, F. 378, 379, 380, 755, 758, 760, 761, 826, 860, 862, 1057, 1381, 1427, 1547 // 864, 1286, 1746

Kopylenko, M. M. // 359

Korbu, Ch. G. // 1768

Korletjanu, N. G. // 1463, 1768

Kortlandt, F. H. H. // 210, 731

Kořenský, J. 42, 59, 89, 104, 138, 146, 241, 247, 251, 277, 294, 555, 566, 734, 738, 739, 740, 742, 744, 746, 858, 869, 871, 962, 964, 1076, 1078, 1112, 1341, 1658, 1662, 1678, 1762, 1780 // 254, 281, 849

Koskinen, K. E. // 718

Kosová, R. 1653

Kouba, J. 1579

Koubková, M. 680

Koukal, V. 487

Kovalovszky, M. // 1554

Koževniková, K. 449

Kožina, M. N. // 443

Kráľ, Fraňo // 1300

Králík, J. 377, 595, 597, 638, 639, 1272, 1274, 1438 // 1054

Králík, O. 1104 // 1570, 1736

Králík, S. 1193, 1616

Králíková, K. 890, 1268, 1280

Krámský, J. 203, 205, 208, 209, 354, 1277, 1475, 1480, 1677, 1706 // 1731

Krasnická, J. v. Hlavsová-Krasnická, J.

Kraus, J. 25, 51, 97, 231, 426, 427, 429, 443, 473, 486, 487, 488, 489, 492, 494, 496, 498, 500, 504, 509, 512, 513, 518, 544, 581, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 640, 644, 691 1067, 1070, 1082, 1090, 1122, 1250, 1253, 1313, 1342, 1365, 1477, 1534, 1679, 1708 // 428

Krause, W. // 806

Krausová, N. // 108

Krčmová, M. 527 // 1218, 1239

Kreuzer, H. // 629

Kroupová, L. 873, 881, 889, 903, 1034, 1044, 1303, 1385 // 906

Krstev, B. // 787

Krupa, V. // 1561

Krysin, L. P. // 496, 501

Křička, Petr // 1132, 1137

Křístek, V. 1100, 1149, 1241, 1619 // 1624, 1742, 1748

Křížková, H. v. Běličová-Křížková, H.

Kubička, J. 839

Kubík, M. 385 // 511

Kubrjakova, J. S. // 261, 417

Kucala, M. // 1350

Kučera, H. // 206, 1472

Kučera, K. 1665 // 1203

Kufnerová, Z. 459, 461

Kühlwein, W. // 458

Kuchař, J. 237, 1090, 1312 // 853

Kulagina, O. S. // 688

Küng, Q. // 78

Kuryłowicz, J. // 1755

Kutschera, F. V. // 53

Kuzmina, I. B. // 1433

Kyas, V. // 1202

 

Labov, W. // 1470

Lalewicz, J. // 1349

Lamb, S. M. // 239, 246

Lamprecht, A. 99, 706, 709, [331]712, 713, 723, 1159, 1317 // 727, 826, 1151, 1217, 1224, 1747, 1752, 1766

Lamser, V. // 488

Lang, E. 1504 // 292

Larin, B. A. // 1435

Laskowski, R. // 1341, 1348

Lasswell, H. D. // 635

Laver, J. // 492

Laziczius, G. // 203

Lebeděvová, A. 678

Lebeďová, S. 891

Leed, J. // 634

Lehár, J. 1194, 1195, 1196, 1197, 1200

Lehečková, H. 574, 575, 576, 1551, 1553

Leibniz, G. W. // 68

Leites, N. // 635

Lekov, I. // 725, 745, 781

Lenin, V. I. // 65

Lenk, H. // 403, 410

Lentin, A. // 592

Leont’jev, A. A. // 26, 397, 541, 550, 1430

Leroy, M. // 12

Leška, O. 2, 18, 32, 137, 200, 264, 829, 1095, 1655, 1700 // 1773

Levelt, W. J. M. // 564

Lévi-Strauss, C. // 20

Levin, V. D. // 446

Levý, J. 465, 466, 1141 // 1141, 1584

Liba, P. // 1328

Lieberson, S. // 486

Liebruks, B. // 47

Lichačov, D. S. // 1577

Lilič, G. A. // 1176

Linhart, J. // 551

Lípa, J. 1548, 1549 // 1546, 1547

Ljapon, M. V. // 1416

Ljudskanov, A. // 681

Lockwood, D. G. // 38, 246

Lomová, B. // 540

Longacre, R. G. // 236

Losev, A. F. // 103

Lotko, E. 382

Luce, R. D. // 602

Ludvíková, M. 28, 179, 206, 210, 535, 569, 612, 643, 668, 670, 731, 745, 1144, 1249, 1250, 1442, 1460

Lukeš, M. // 349

Lutterer, I. 6, 806, 1285, 1292, 1345, 1624, 1743 // 1284, 1624

 

Macura, V. 748, 1300, 1620, 1678

Macurová, A. 109, 324, 341, 452, 811, 1008, 1086, 1103, 1111, 1118, 1120, 1124, 1128, 1139, 1301, 1315, 1331, 1346, 1349, 1478, 1580, 1581 // 1092, 1115, 1122

Madejova, M. // 1351

Mahnken, I. // 729

Mach, V. 37

Mácha, K. H. // 1104, 1105, 1570, 1667

Machač, J. 1011, 1014, 1765

Macháček, J. 1719

Macháčková, E. 130, 160, 167, 286, 331, 367, 417, 895, 976, 979, 983, 1255, 1393, 1401

Machová-Komrsková, S. 34, 37, 249, 674, 687 // 936, 942

Majerčáková, Z. 1329

Makkai, A. // 38

Maláč, V. 189, 190, 192, 821, 835, 841 // 824

Malblanc, A. // 1450

Malmberg, B. // 105, 172

Mańczak, W. // 24

Maníková, Z. // 1325

Marcus, S. // 592, 610, 611

Mareš, P. 346, 1072

Markov, D. F. 1728

Marková, M. 915, 1338

Maršálová, L. // 558

Martin, B. // 1522

Martináková, M. 412

Martincová, O. 763, 1021, 1043

Martinet, A. // 35, 1723, 1724

Martonová, M. 1428

Marvan, J. 1526

Marx, Karl // 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67

Masařík, Z. 960

Maslov, J. S. // 1133

Mater, E. // 372, 656, 1511

Materna, P. 82

Mathesius, V. // 137, 1098

Mattoso Camara, J. Jr. // 4

Matula M. // 231, 1055

Maurais, J. // 435

Mauro, T. de // 50

Mayenowa, M. R. // 322, 330, 629

Mažiulis, V. // 1529

Meerloo, J. A. M. // 538

Mehrabian, A. // 109

Mejstřík, V. 1044, 1046, 1049, 1051, 1053

Mel’čuk, I. A. // 321, 592, 653, 683

Mel’ničuk, A. S. // 1658

Mey, J. L. 651 // 402, 414

Meyer-Eppler, W. // 691

Meyer-Hermann, R. // 303

Mickiewicz, Adam // 1337

Michal’čenko, V. J. // 520, 1534

Michálek, E. 27, 759, 1016, 1146, 1147, 1148, 1150, 1154, 1157, 1162, 1164, 1168, 1179, 1181, 1185, 1336, 1340, 1419, 1571, 1621, 1622, 1662 // 1147, 1156, 1203

Michálková, V. 1209, 1215, 1310 // 1234

[332]Michnevič, A. J. // 1374

Miko, F. 1307 // 105, 442, 452, 1309

Miličik’, V. // 664

Miller, G. A. // 602

Miller, R. L. // 52

Mirkovič, D. // 1229

Mirvaldová, H. 1572, 1575, 1576 // 1576

Mistrík, J. 309, 399, 588 // 1297, 1301, 1302, 1313, 1315, 1326, 1333

Mitzka, W. // 1522

Mlacek, J. // 1308

Mleziva, M. 79 // 81

Mokijenko, V. M. 359, 360, 769

Momčilov, Ivan Nikolov // 796

Monroe, G. K. // 206

Morávek, M. // 176, 398

Morkovkin, V. K. // 1430

Morris, Ch. // 90

Moser, H. // 1487

Moskovič, V. A. // 694

Moško, G. 1321

Mounin, G. // 678

Mrázek, R. 10, 290, 736, 943, 1694 // 1382

Mugdan, J. // 1642

Mühlner, W. // 1415

Mukařovský, J. // 1714, 1734

Muller, Ch. // 592

Müllerová, O. 221, 398, 400, 402, 403, 405, 408, 411, 416, 420, 423, 482, 567, 839, 845, 911, 1006, 1007, 1009, 1068, 1073, 1075, 1077, 1080, 1276, 1369, 1373, 1379, 1505, 1524, 1607, 1690 // 1074

 

Nebeská, I. 159, 168, 176, 348, 372, 397, 401, 403, 410, 424, 548, 549, 551, 554, 556, 558, 560, 572, 788, 936, 937, 947, 970, 1079, 1353, 1574

Nebeský, L. 106, 107, 210, 272, 580, 609, 610, 611, 613, 615, 616, 617, 620, 621, 623, 694, 870, 939 // 280, 614

Nedjalkov, V. P. // 1412, 1498

Nedvědová, M. 1160, 1173, 1631

Nejedlý, Zdeněk // 1117

Nekvapil, J. 217, 302, 335, 403, 428, 450, 511, 845, 1080, 1127, 1244, 1378, 1634, 1773, 1776 // 526

Nelson, K. // 572

Nemčenko, E. V. // 1433

Němec, I. 370, 371, 759, 828, 884, 1012, 1017, 1019, 1023, 1042, 1151, 1152, 1169, 1170, 1173, 1536 // 1154, 1174

Neruda, Jan // 1108, 1116

Neščimenko, G. P. 856, 1389

Neumann, J. // 1458

Nickel, G. // 36

Nicolau, E. // 592

Nicolova, R. // 789

Nida, A. // 1469

Niemikorpi, A. // 1552

Niggemann, G. // 1179

Nikolajeva, T. M. // 332, 1379

Nikol’skij, L. B. // 500, 505, 1563

Nosek, J. 1677

Novák, Ľ. 213

Novák, P. 2, 32, 40, 46, 94, 137, 236, 245, 266, 267, 270, 338, 584, 592, 601, 602, 606, 608, 655, 1677, 1745, 1757, 1781

Nováková, J. 1447

Nováková, Marie 1294 // 1605, 1606

Nováková, Melánie 1459

Novotná, J. v. Hůrková-Novotná, J.

Novotný, J. 963, 1052, 1107 // 898

Novotný, M. 163 // 592

Novozámská, H. 578, 1469

 

Ohnheiser, I. // 1417

Oliva, K. 1013 // 1288

Oliva, K. Jr. 256

Oliverius, Z. F. 181, 1622

Ondráčková, J. 170, 177, 180, 182, 185, 187, 813, 820, 844 // 818

Ondrejovič, S. 77, 1783

Ondrus, P. // 1324

Ondruš, Š. 708

Oosten, V. van // 162

Opel’baum, J. V. // 1489

Oravec, J. // 1299

Orlova, V. G. // 1433

Orlovský, J. // 1329

Ortiz, A. // 580

Ortner, H. // 303

Orzechowska, A. // 1341

Osolsobě, I. 93

Ossoveckij, I. A. // 1432

Ostrá, R. 1455

 

Pačesová, J. 182, 183 // 569

Padučeva, E. V. // 1390

Pala, K. 85, 269, 602, 665, 677, 1248, 1420

Palacký, František // 944, 945, 1106, 1262, 1622

Palamarčuk, L. S. // 1440

Palek, B. 80, 95, 142, 234, 276, 350, 580, 603, 1677 // 317

Palková, Z. 182, 183, 222, 223, 224, 225, 425, 720, 814, 1375 // 1144

Panevová, J. 31, 143, 147, 250, 288, 618, 658, 681, 682, 683, 684, 685, 907, 926, 935, 945, 951, 974, 989, 1064, 1388 // 976

Papp, F. // 664

Pardel, T. // 540

[333]Parret, H. // 1633

Părvev, Ch. I. // 790, 791, 793, 796

Pasch, R. 1501

Patočka, J. 48

Pauliny, E. 152, 1314 // 1327, 1698, 1758

Pavelka, J. // 369

Pawlak, Z. // 592

Peciar, Š. 155, 807, 1320

Pečírková, J. 1173, 1202

Pech, K. 196, 197

Pechar, J. // 1140

Penčev, J. // 786

Perebyjnis, V. S. // 631, 632, 1442, 1444, 1477

Peterka, J. // 1582

Petöfi, J. S. // 328, 404

Petr, J. 55, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 254, 480, 481, 506, 515, 519, 522, 524, 726, 727, 728, 778, 779, 784, 785, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 802, 1177, 1347, 1354, 1355, 1360, 1372, 1374, 1463, 1464, 1527, 1528, 1529, 1530, 1532, 1533, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1589, 1592, 1593, 1594, 1595, 1610, 1612, 1613, 1626, 1627, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1666, 1668, 1686, 1691, 1697, 1741, 1750, 1755, 1767, 1768, 1771, 1774 // 59, 61, 62, 527, 848, 849, 1054, 1363, 1607

Petráček, K. 86, 714, 715, 1201, 1556, 1557, 1559, 1569

Petráčková, V. 1204, 1630

Petrů, E. 1576

Petřík, S. // 1628

Pijnenburg, W. J. J. // 1525

Pikčilingis, J. // 1530

Piotrovskaja, A. A. // 597

Piotrovskij, R. G. // 597, 638, 639

Pisarkowa, K. // 1338, 1342

Piťha, P. 38, 45, 118, 162, 235, 238, 239, 246, 252, 255, 292, 593, 594, 658, 660, 662, 676, 695, 882, 894, 965, 978, 986, 1033, 1405, 1662, 1672 // 1273

Pleskalová, J. 1293

Pohl, J. // 355

Pohrt, H. // 1610

Pokorná, E. 1289, 1303, 1440, 1486, 1509, 1512, 1514

Polański, K. // 382

Poldauf, I. 861, 862, 1045 // 864, 1763

Polivanov, J. D. // 26

Pomianowska, W. // 258

Popela, J. 8, 141, 1598, 1602, 1772

Popov, K. P. // 1637

Popova, Z. D. // 359

Popovič, A. // 452, 1229, 1581

Porák, J. 1097, 1113, 1172 // 1177, 1767

Pösingerová, K. 514, 521

Postal, P. M. 233

Poštolková, B. 764, 768, 1060, 1062, 1063, 1323 // 1066, 1067

Pottier, B. // 19

Povejšil, J. 805, 1493, 1498, 1531, 1598, 1602

Pride, J. B. // 492

Procházka, V. // 1181

Protze, H. // 1486

Prouzová, H. 166, 339, 367, 899, 1352, 1391, 1711

Průcha, J. 1, 5, 483, 484, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 545, 547, 570, 579, 1004, 1661, 1704 // 409, 549, 582

Pstružina, K. // 563

Puhvel, J. // 144

Pumpjanskij, A. L. // 1394

Purkyně, J. E. // 1668

Puškin, A. S. // 1132, 1133, 1137

Putschke, W. // 1523

Pyzik, J. 1346

 

Quemada, B. // 351, 581, 1454

Quine, W. V. O. // 350

 

Racková, M. 258, 1208, 1662

Rácová, A. 1544 // 1323

Radtke, D. // 1415

Rajevskaja, N. N. // 1482

Ramišvili, G. V. // 1641

Ravič, R. D. // 683

Reczek, J. // 1336

Rehbein, J. // 401

Rejmánková, M. // 1099

Renský, M. 173, 1467, 1701

Resnikoff, H. L. // 664

Revzin, I. I. // 584, 679, 722, 1732

Ricken, U. // 39

Rieser, H. // 303

Rigault, A. // 179

Robach, I. B. // 496

Robbins, B. L. // 1475

Robel, L. // 22

Robert, P. // 1454

Roberts, A. H. // 1466

Roceric-Alexandrescu, A. // 1460

Rogova, K. A. // 1396

Rohrer, Ch. // 120

Rojzenzon, L. I. // 1426, 1609

Rommetveit, R. // 547

Romportl, M. 174, 181, 182, 186, 191, 195, 216, 729, 815, 823, 830, 1351, 1677, 1681, 1684 // 181, 1751, 1757

Romportl, S. 44, 151, 198, 327, 474, 710, 866

[334]Roose, H. // 274

Rösel, H. // 1204

Rosengren, I. // 408

Rospond, S. 1147 // 1146

Roudný, M. 1030, 1059, 1061, 1325, 1623, 1652, 1737 // 1066

Rozencvejg, V. J. // 679, 685

Rozental’, D. E. // 1367

Rulfová, M. 253, 415, 496, 1328, 1370

Rulíková, B. 913, 1436

Rupp, H. // 1487

Rusanivs’kyj, V. M. // 76

Rusek, J. // 1360

Ružička, J. 263 // 1298, 1783

Růžička, K. F. // 1558

Růžička, R. 752

Rybák, J. 867

Ryšánek, F. // 1715, 1722

Rytel, D. // 1356

Rzetelska-Feleszko, E. // 1346

 

Řeháček, L. 61, 583, 1717, 1741

Říha, A. 614

 

Sabaliauskas, A. // 1527, 1528, 1531

Sabina, Karel // 1107

Saf’jan, J. A. // 1430

Safronov, G. I. // 802

Saloni, Z. // 1344

Sambor, J. // 640, 643, 1337

Samilov, M. // 730

Samuels, M. L. // 470

Sandig, B. // 450

Saukkonen, P. 334 // 1552

Saussure, F. de // 24

Savický, N. 9, 278, 520, 857, 1043

Searle, J. R. // 53

Sebeok, Th. A. // 203

Sedláková, M. 192, 602

Seibicke, W. // 1513

Seidlová, I. 1481

Sekaninová, E. 1028, 1429 // 1408

Seliščev, A. M. // 795

Serebrennikov, B. A. 73 // 7, 365

Sgall, P. 41, 114, 117, 119, 120, 129, 143, 147, 250, 256, 272, 273, 275, 283, 306, 315, 319, 321, 329, 340, 526, 599, 600, 605, 629, 650, 693, 717, 907, 934, 1091, 1235, 1267, 1309, 1732 // 280, 296, 302, 310, 583, 935, 1000, 1273

Sgallová, K. 629 // 1143

Shapiro, M. // 105

Schalich, G. // 1113

Scharnhorst, J. // 1087

Schmidt, F. // 270

Schmidt, K. R. // 1419

Schmidt, W. // 511

Schnellbacher, E. // 1518

Scholes, R. J. // 204

Schönfeld, H. 508 // 1520

Schooneveld, C. H. van // 1405

Schröpfer, J. // 1186

Schultheis, J. // 1610

Schulzová, O. 182

Schwanzer, V. 363

Siatkowska, E. // 1185

Siatkowski, J. // 1185, 1221, 1340

Siebenschein, H. // 1509, 1512

Simeon, R. // 801

Sinko, G. // 1349

Sirotinina, O. B. // 1365, 1386

Sivickienė, M. // 1530

Skácel, J. 485, 501, 598 // 513, 523, 1070

Skála, E. 808, 1087, 1225, 1519, 1522, 1777

Skalička, V. 127, 279, 353, 493, 495, 552, 1555, 1558, 1614, 1738 // 1720, 1745, 1781

Skaličková, A. 171, 172

Skitova, F. L. // 1434

Skorochod’ko, E. F. // 1439

Skoumal, A. 1135 // 1136

Skoumalová, Z. 463, 859, 1330

Skoupil, Z. 546, 1083, 1731

Skrebnev, J. M. // 416

Skulina, J. 798, 800, 1226, 1432, 1433, 1434, 1518, 1520

Slama-Cazacu, T. 536

Slavíčková, E. 851, 1439 // 1049

Slavíčková, J. 1415, 1483

Smetáček, V. // 1064

Smrčková, J. 1102, 1461, 1577

Sochová, Z. 1014, 1205, 1224, 1454, 1456, 1733

Sologub, A. I. // 1433

Sommerfelt, A. // 33

Sorenson, J. M. // 219

Soudek, L. // 1471

Spilka, J. // 1617

Spolsky, B. // 657

Spunar, P. // 1567

Staal, J. F. // 1542

Staiger, E. // 451

Stammerjohann, H. // 384

Stančev, K. S. // 779

Stankiewicz, E. // 1632

Starý, S. 1364

Starý, Z. 368, 447, 1688

Stati, S. // 592

Steensland, L. // 1377

Stegmüller, W. // 50

Stepanov, G. V. // 388

Stepanov, J. S. // 8

Sterkenburg, P. G. J. van // 1525

Stich, A. 550, 1084, 1090, 1108, 1435, 1570

Straková, V. 123, 131, 261, 298, 460, 756, 757, 990, 1032, 1035, 1096, 1402, 1409, 1417, 1687 // 1389, 1418

Stroganova, T. J. // 1433

Stuchlík, J. 1702

Sturtevant, E. H. // 6

[335]Suchý, Jiří // 1112

Sunik, O. P. // 1383

Susov, I. P. // 415

Svejkovský, F. 1182 // 1617

Svetozarova, N. D. // 1378

Svoboda, A. 313, 1002

Svoboda, J. // 1283

Svoboda, K. 291, 909, 910, 914, 917, 921, 924, 927, 933, 940, 944, 952, 967, 981, 1492, 1662 // 1770

Svoboda, L. 1728

Svobodová, H. 3, 1383

Svozilová, N. 7, 161, 289, 865, 1474

Swieczkowski, W. // 628

Szymczak, M. // 1360

 

Šabršula, J. 351, 352, 462

Šafařík, P. J. // 1106

Šaumjan, S. K. // 25, 200

Šaur, V. 1382

Ševčíková, H. 1482

Šimečková, A. 1077

Širokova, A. G. // 1027, 1094, 1097

Šlédrová, J. 348, 557, 564, 565, 1081, 1327

Šlitr, Jiří // 1112

Šlosar, D. // 859, 1150, 1151

Šmeljev, D. N. // 501, 1364, 1436

Śmiech, W. // 1361

Šmilauer, V. 853 // 1760

Šnajperk, F. 1184

Šoltys, O. 30, 295, 297, 369, 403, 412, 421, 564, 754, 959, 1054, 1092, 1332, 1583, 1628, 1669, 1698, 1758, 1763, 1769, 1773, 1776 // 1276

Šourková, A. 438

Šrámek, R. 696, 697, 698, 699, 700, 703, 704, 1237, 1283, 1284, 1286, 1287, 1288, 1290, 1305, 1357 // 1285, 1292

Šrejder, J. A. // 584

Štejnfeľdt, E. A. // 625

Štěpán, J. 103, 111, 157, 300, 320, 338, 472, 559, 562, 563, 809, 918, 938, 942, 945, 968, 972, 993, 995, 1036, 1037, 1117, 1126, 1140, 1269, 1278, 1334, 1411, 1484, 1487, 1488, 1494, 1495, 1582, 1770 // 970

Štícha, F. 156, 303, 969, 971, 982, 985, 987, 1090, 1412, 1413 // 300

Štindlová, J. 372, 656, 661, 663, 664, 1255, 1511 // 656

Štolc, J. // 1304

Štorcová, I. 1131

Šulc, J. 391, 396

Šutova, J. I. // 299

Šváb, M. 1573 // 1184

Švarný, O. // 513

Švedova, N. J. 116 // 1384

Švejcer, A. D. // 501, 505, 1479

Švestková, L. 837

 

Táborský, František // 1132

Techtmeier, B. // 411

Tejnor, A. 374, 762, 765, 1058, 1303 // 387, 1966

Telegdi, Zs. // 1

Tenzer, O. // 563

Teodorov-Balan, A. // 1644

Terzić, B. 1631

Těšitelová, M. 23, 585, 587, 589, 591, 596, 625, 630, 641, 645, 647, 666, 672, 863, 1251, 1254, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1271, 1274, 1279, 1281, 1302, 1333, 1363, 1444, 1446, 1466, 1472, 1499, 1510, 1552, 1608, 1618, 1670, 1674, 1749, 1760 // 625, 642, 1054, 1261, 1276, 1277, 1282, 1750

Thome, G. // 458

Tichá, Z. 1142 // 1180, 1198, 1199

Timofejev, J. 1378

Tóbik, Š. // 1106

Todorov, C. // 20, 105

Togner, V. // 797

Tollenaere, F. de // 652

Tondl, L. // 80

Topolińska, Z. // 1348

Torsujeva, I. G. // 217

Townsend, Ch. E. // 1096

Trávníček, F. // 1629

Trnka, B. 29, 96, 212, 1468, 1473 // 1761

Trnková, K. 864, 1094 // 866

Trojanskaja, E. S. // 646

Trost, P. 232, 532, 705, 931, 1199, 1546, 1615 // 1598, 1602, 1716, 1738, 1772

Trösterová, Z. 1421, 1445

Trubeckoj, N. S. // 728

Tříška, J. 1565

Tuľčinský, G. L. // 568

Tumanjan, E. G. // 512

Turbová, M. 165, 1482

Tyl, Z. 1180, 1597 // 1605, 1606

Tylová, M. 1599, 1600, 1601, 1603 // 1605, 1606, 1607

 

Ufimceva, A. A. 91 // 365, 367

Uhlenbeck, E. M. 242, 243

Uhlířová, L. 43, 154, 268, 280, 296, 305, 308, 310, 311, 313, 316, 322, 330, 337, 628, 640, 649, 657, 659, 678, 690, 691, 725, 741, 743, 745, 781, 782, 783, 786, 787, 789, 998, 999, 1000, 1001, 1144, 1252, 1256, 1274, 1337, 1342, 1343, 1365, 1367, 1386, 1387, 1390, 1392, 1423, 1465, 1542, 1710, 1782

Uit den Boogaart, P. C. // 1552

Uličná, O. 1137

Uličný, O. 293, 919, 920, 925, [336]989, 1296, 1299, 1709 // 919, 921

Ullmann, S. // 113

Uluchanov, I. S. // 1402

Utěšený, S. 475, 476, 477, 478, 479, 529, 530, 724, 776, 803, 1211, 1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1223, 1229, 1230, 1233, 1239, 1245, 1304, 1437, 1470, 1489, 1682, 1730, 1739

 

Vachek, J. 13, 22, 35, 36, 126, 128, 137, 149, 201, 202, 204, 207, 211, 215, 226, 227, 228, 230, 467, 468, 470, 816, 822, 838, 876, 902, 1476, 1632, 1673, 1674, 1675, 1676, 1681, 1683, 1692, 1723, 1724 // 15, 30, 229, 825, 1480, 1719, 1744, 1778

Vančatová, M. 1510

Vančura, Vladislav // 1115, 1118, 1122

Vaňko, J. // 1331

Varchola, M. 124, 1689

Vasiljev, I. 125

Vasil’jev, L. M. // 122

Vašák, P. 625, 626, 632, 633, 667 // 644, 1583

Vašek, A. 1674

Vauquois, B. // 687

Vávra, M. 239

Vavroušek, P. 1543, 1545

Večerka, R. 1747, 1766 // 1150

Venezky, R. L. // 1476

Veselý, O. // 451

Veselková, J. // 849

Videnov, M. // 782

Vidmanová, A. // 1567

Viehweger, D. 325, 1500 // 326, 328

Vinay, G. // 1450

Vinogradov, V. V. // 1634

Vinokur, T. G. // 1364, 1436

Vinţeler, O. // 1461

Vlašín, Š. // 1578

Vlček, J. // 1094, 1097

Vlková, V. 885, 1066, 1263, 1282

Voigt, M. // 105

Voit, P. 1145

Voľf, J. M. // 123, 268

Volkaitė-Kulikauskienė, R. // 1537, 1538

Volkova, N. O. // 1477

Volpert, R. // 253

Voráč, J. 1208, 1233 // 1238, 1784

Vrbová, J. 673

Všetička, F. 1114 // 1111, 1114

Wagner, R. L. // 1453

Walter, H. // 784

Wängler, H. H. // 625

Warnant, L. // 1449

Waterman, J. T. // 16

Weinen, A. // 479

Weinreich, U. // 19

Weisheitelová, J. 653, 669, 686

Welke, K. // 1492

Wenker, G. // 1522

Wenzel, A. // 1524

Wettler, M. // 553

Wiede, E. // 1476

Wierzbicka, A. // 17

Wierzchowska, B. // 1335

Wilss, W. // 458

Winograd, T. // 683

Wittgenstein, L. // 50, 439

Wittoch, Z. 1462

Wlislocki, H. v. // 1549

Wunderlich, D. // 491

Wüster, E. // 1737

 

Yngve, V. H. // 45

 

Zacharova, K. F. // 1433

Zajíčková, J. 438 // 1391

Zalevskaja, A. A. // 415

Zaliznjak, A. A. // 748

Zampolli, A. // 668

Zaron, Z. // 1352

Zasorina, L. N. // 1430

Zatovkaňuk, M. 533, 573 // 1027

Závada, J. 654

Zawadowski, L. // 118

Zelený, J. 89

Zeman, J. 1127

Zemskaja, J. A. // 1369, 1373

Zierer, E. // 580, 615

Zich, O. 83, 88

Zichová, M. v. Dohalská-Zichová, M.

Zima, J. 1458 // 1010, 1765

Zima, P. 497, 503, 528, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564 // 513, 523, 1555, 1558

Zimek, R. 74 // 974, 1381

Zimmer, H. D. // 412

Zinkevičius, Z. // 1532, 1539, 1541, 1636

Zipf, G. K. // 542

Zolotova, G. A. // 289, 331, 1392

Zubatý, J. // 1621

Zvegincev, V. A. // 28, 1397

 

Žaža, S. 527, 849, 958

Žuravlev, A. P. // 1375

Žuravljov, V. K. // 478

Slovo a slovesnost, ročník 51 (1990), číslo 4, s. 257-336

Předchozí Jana Hoffmannová: Monografie o komunikační relevanci

Následující Roman Jakobson: Přípitek české zemi a lidu (na konstantinovském sympoziu v Praze 1969)