Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Do nového ročníku

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

A propos de l’année en préparation

Vydávání Slova a slovesnosti bylo za německé okupace po ukončení 9. ročníku r. 1943 násilně zastaveno. Po této nucené přestávce obnovujeme pravidelné vydávání našeho časopisu s jistým zpožděním, ale bylo třeba první úsilí po osvobození věnovat obnově vysokých škol a nové organisaci vědeckého života.

Nedoprovázíme nový tento ročník novým redakčním prohlášením, protože s hrdostí se můžeme do puntíku dovolávat i dnes programu našeho listu, otištěného v prvním ročníku r. 1935 a za dnešních pro něj tak příznivých podmínek s novým úsilím se pokusíme o jeho plnění. Můžeme také s uspokojením poukázat na to, jakou měrou jsme si stále všímali věcí slovanských — v jubilejním roce puškinském jsme zahájili III. ročník provoláním „Vyučování ruštině do středních škol“ — ; v této cestě budeme ovšem pokračovati i dnes.

Nezpronevěřili jsme se svému programu ani jedinou větou za léta okupace; nepřinesli jsme po zabití vraha Heydricha žádný „loyální“ projev (pokud vím, jen dva časopisy dokázaly se tomu vyhnout). Musíme však z oné doby přece něco opraviti: Z. Koranda, uvedený v 6. ročníku jako autor článku „O původu jména Čech“, je Z. Kalandra, vězněný tehdy v koncentračním táboře, a A. Nerad, autor článku „Významová funkce časových forem v soudobé spisovné češtině“ je Arnošt Gerad, slibný linguista, který pro svůj původ byl odvlečen do Polska a tam zahynul. V 8. ročníku na str. 167 n. třeba doplnit k práci tam recensované jméno autora, R. Jakobsona. Článek K. Horálka o polském verši v roč. 8, 1942, prošel censurou tím, že dostal záhadný titul „Rozbor verše a staročeský přízvuk“ místo „Rozbor staročeského a staropolského verše …“ a polština je opsána slovy „jazykový materiál s přízvukem na předposlední slabice“ (str. 62) a odkazem na práci Hrabákovu, citovanou jen jako Studie Praž. ling. kroužku. Neuvádíme drobné opravy toho druhu, jako psaná jména polského básníka Kochanowského s jednoduchým -v- (rozhled censorů zřejmě nebyl veliký), protože ty si čtenář jistě opravil sám.

Do nové práce se dáváme, bohužel, ochuzeni o významné spolupracovníky. V r. 1938 zemřel N. S. Trubetzkoy, později Arne Novák, popraven byl Vl. Vančura, při bombardování zahynula Věra Lišková, v německých táborech zahynuli A. Gerad a L. Silberstein; těsně před osvobozením zemřel spoluzakladatel a redaktor našeho časopisu V. Mathesius a v létě pak r. 1945 J. M. Kořínek.

Odchod prof. V. Mathesiusa způsobil také změnu v redakci; ta byla přitom rozšířena o mladší spolupracovníky a ujímají se jí nyní prof. dr. Bohuslav Havránek, doc. dr. Karel Horálek, prof. dr. Jan Mukařovský a doc. dr. Felix Vodička.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 1, s. 64

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v lednu až březnu 1944

Následující Jan Mukařovský: Umění a světový názor