Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Výzva Československé akademie věd k vědeckým pracovníkům

[Články]

(pdf)

-

Ještě se nezacelila krutá rána, kterou utrpělo pokrokové lidstvo smrtí velikého Stalina, když náš pracující lid a mezinárodní dělnické hnutí byly zasaženy bolestivou zprávou o smrti otce naší lidově demokratické vlasti, presidenta československé republiky a předsedy Komunistické strany Československa, našeho drahého a milovaného soudruha Klementa Gottwalda.

Stojíce v hlubokém pohnutí nad rakví soudruha Klementa Gottwalda, pociťujeme, jakou nesmírnou ztrátu utrpěla naše věda. V soudruhu Gottwaldovi ztrácí československá věda průkopníka, který vědecky pronikl k zákonitostem společenského vývoje u nás a ve smyslu těchto zákonů ukázal všemu pracujícímu lidu cestu z kapitalistického útisku k výstavbě radostné a šťastné socialistické a komunistické společnosti.

Všichni českoslovenští vědečtí pracovníci si uvědomují s díkem a vděčností, že soudruh Klement Gottwald zasadil naši vědeckou práci do živné půdy marxisticko-leninského světového názoru a vedl ji tak na cestu stalinské vědy sovětské. Věčně nám budou zářit moudrá slova soudruha Gottwalda: „Lidový stát potřebuje vědu a kulturu nikoliv chudší a jednostrannější než dosud, nýbrž naopak ještě bohatší, ještě košatější, ještě mnohostrannější než dosud.“

Českoslovenští vědečtí pracovníci s láskou a vděčností si připomínají, že Gottwaldova pětiletka vlila novou, živou krev celému vědeckému životu. Pomoc výstavbě socialismu — to je bezpečná směrnice dalšího bouřlivého rozletu naší vědecké práce, to je životodárné spojení theorie s praxí, jemuž nás učil veliký Stalinův žák soudruh Klement Gottwald.

V této těžké chvíli našich národů obracíme se na všechny vědecké pracovníky a československou pracující inteligenci s výzvou:

Semkněme se všichni v jednu nerozbornou hráz kolem jádra naší vlasti, kolem vlády a Komunistické strany Československa, kterou soudruh Gottwald po stalinsku vykoval v stranu marxisticko-leninského typu, v pevnou záruku vítězství socialismu u nás.

Spojujme uvědoměle ještě pevněji a nerozlučněji houževnatou, vysoce odbornou práci se skálopevným marxisticko-leninským vědeckým učením, jak nás tomu učil soudruh Gottwald.

Rozvíjejme v práci ještě důsledněji a tvořivěji výsledky a zkušenosti stalinské vědy sovětské, jak nás k tomu nabádal soudruh Gottwald.

Zůstaňme věrni našemu pracujícímu lidu, věřme v jeho tvůrčí síly a dejme všechny schopnosti do boje za jeho nová vítězství podle příkladu pokrokové tradice naší vědy, jak nás k tomu vybízel soudruh Gottwald.

Vytvořme jednotný šik vědy, v němž starší vědečtí pracovníci budou ještě [5]radostněji předávat své bohaté zkušenosti mladým a mladí se budou ještě vášnivěji učit u svých učitelů, jak to požadoval soudruh Gottwald.

Buďme si vědomi toho, že věda nemůže zdravě růst bez tvůrčí kritiky a sebekritiky, jak nás ve smyslu Stalinových zásad učil soudruh Gottwald.

Braňme v bojové pohotovosti budovatelskou práci našeho lidu i naši vědu před útoky a úklady vnitřních i zevních nepřátel; semkněme pevně své řady kolem odkazu soudruha Klementa Gottwalda a přispějme tak ze všech sil k zajištění bezpečné cesty naší úderné brigády k socialismu v táboře míru, vedeném Sovětským svazem.

Slovo a slovesnost, ročník 14 (1953), číslo 1, s. 4-5

Předchozí Viktor V. Vinogradov: Projev akademika V. V. Vinogradova

Následující Redakce: Stalinův a Gottwaldův odkaz české vědě o jazyce