Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis prací prof. Bohuslava Hály

Milan Romportl

[Články]

(pdf)

-

I. Knihy a studie

1923

K popisu pražské výslovnosti. Rozpravy České akademie věd a umění, III. tř., č. 56, Praha 1923, 40 str., 75 obr.

1926

Artikulace českých zvuků v Roentgenových obrazech (skiagramech). (S doc. dr. B. Pollandem.) Praha, Česká akademie věd a umění, 1926, 42 s., 50 obr.

1929

Základy spisovné výslovnosti slovenské a srovnání s výslovností českou. Práce z vědeckých ústavů filosofické fakulty Karlovy university 23, Praha 1929, 134 s., 161 obr., 1 mapa.

1931

La cinématographie de l’articulation des lèvres au moyen de la grande vitesse (Kinematografie retní artikulace pomocí zvýšené rychlosti). Časopis pro mod. fil. 17, 1931, s. 30—39.

La cinématographie des cordes vocales à l’aide du stroboscope et de la grande vitesse (Kinematografie hlasivek pomocí stroboskopu a zvýšené rychlosti). (S dr. L. Hontym.) Otolaryngologia slavica 3, 1931, s. 1—13, 8 listů obr. příloh.

[7]Kinematographische Aufnahmen von Stimmlippenbewegungen (Kinematografie pohybů hlasivek). Bericht über die Verhandlungen des IV. Kongr. d. int. Gesellsch. f. Logopädie u. Phoniatrie, Wien—Leipzig 1931.

1932

L’emploi de la cinématographie pour l’exploration de la voix humaine (Užití kinematografie pro výzkum lidského hlasu). (S dr. L. Hontym.) Revue intern. du Cinéma éducateur 4, Rome 1932, s. 199—217, 16 obr.

1938

Fonetika. (Stať v Československé mluvnici prof. J. Stanislava.) Praha—Prešov, Unie, 1938, s. 4—18, 16 obr., 2 tab.

L’analisi oscillografica della voce laringea nel riguardo alla formazione delle vocali (Oscilografická analysa hrtanového hlasu vzhledem k tvoření samohlásek). Il Valsalva 14, 1938, s. 332—345, 9 obr.

1939

Nouvelles contributions à l’analyse acoustique des voyelles (Nové příspěvky k akustické analyse samohlásek). Proceedings of the third international congress of phonetic sciences, Ghent 1939, s. 124—127, 1 příloha.

1940

K osudům souhlásek L-ových. Časopis pro mod. fil. 26, 1940, s. 1—7.

K významu experimentálně-fonetického zkoumání nářečí. Listy filologické 67, 1940, s. 133—135.

Josef Chlumský. Sbírka nekrologů. Česká akademie věd a umění, Praha 1940, 52 s., 2 obr., 1 faksimile.

1941

Akustická podstata samohlásek. Rozpravy české akademie věd a umění, III. tř., č. 78, 336 s., 47 obr.

Hlas, řeč, sluch. (S dr. M. Sovákem.) Čes. grafická Unie, Praha 1941, 256 s., 118 obr.

1942

Řeč v obrazech. Petrovy Svazky úvah a studií č. 71, Praha 1942, 32 s., 14 obr.

K Jonesovu popisu anglické výslovnosti. Časopis pro mod. filologii 28, 1942, s. 357—361.

1944

Řeč pod mikroskopem. Výběr 11, 1944, č. 5, s. 487—496, 7 obr.

Mluva ve zvukovém filmu. Knihovna Filmového kurýru 33, Praha 1944, 88 s., 28 obr.

1946

Změkčené veláry v dnešní výslovnosti pařížské. Časopis pro mod. filologii 29, 1946, s. 132—135.

Mluva ve zvukovém filmu. (2., doplněné vydání.) Filmové nakladatelství, Praha 1946, 104 s., 28 obr.

1947

Hlas, řeč, sluch. (S doc. dr. M. Sovákem, 2., doplněné vydání.) Čes. grafická Unie, Praha 1947, 304 s., 123 obr.

1948

Úvod do fonetiky. Melantrich, Svět vědy a práce 9, Praha 1948, 176 s., 48 obr.

Několik příspěvků k popisu dětské výslovnosti. Paedologické rozhledy 4, 1948, s. 193—206.

1952

Stručný přehled fonetiky pro bohemisty. Státní pedagog. nakladatelství, Učební texty vysokých škol, Praha 1952, 56 s., 11 obr.

Une contribution à l’éclaircissement de la nature phonétique des affriquées (Příspěvek k osvětlení fonetické podstaty afrikát). Zeitschrift f. Phonetik u. allgem. Sprachwissenschaft 6, 1952, s. 77—93, 7 obr.

1953

Podstata českého jambu s hlediska fonetického. Věstník Královské čes. společnosti nauk, tř. filos.-hist.-filol., roč. 1952, č. 5, Praha 1953, 38 s., 11 obr.

1954

O mluveném slově. (S dr. Fr. Danešem, prof. dr. Al. Jedličkou a dr. M. Romportlem.) St. ped. nakladatelství, Praha 1954, 121 s., 26 obr.

Fonetika polštiny. Rozpravy Čs. akademie věd, 69, ř. SV, seš. 1, Praha 1954, 64 s., 15 obr.

 

II. Články, recense, zprávy, diskuse, hesla

1925

Odpověď na Frintův posudek mé práce „K pražské výslovnosti“. (Diskuse.) Časopis pro mod. fil. 11, 1925, s. 183—186.

1928

Problém mezinárodní transkripce. Revue Kritika 5, 1928, s. 88—92.

Mezinárodní řeč Serve. Kritika 5, 1928, s. 138—141.

[8]F. Kaňka, Podmínky umělých samohláskových zvuků. (Posudek.) Naše věda 9, 1928, s. 104—107.

1931

Seznam prací prof. Chlumského. Časopis pro mod. fil. 17, 1931, s. 6—10.

1937

A. Gregor, Mluvnice jazyka českého pro vyšší třídy středních škol. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 23, 1937, s. 61—63, 180—182. Moje odpověď Gregorovi. (Diskuse.) Časopis pro mod. fil. 24, 1938, s. 216. Odpověď na Gregorovo Zasláno. (Diskuse.) Střední škola 19, 1938, s. 101—102.

O Chlumského posudku Grammontova Traité. (Zpráva.) Časopis pro mod. fil. 23, 1937, s. 79.

Artikulační a akustická podstata českých samohlásek. Sborník 2. sjezdu pro středoškolskou pedagogiku a didaktiku v Praze, 1937, s. 32—33.

1938

A. Sotavalta, Die Phonetik und ihre Beziehungen zu den Grenzwissenschaften. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 24, 1938, s. 184—185.

W. Doroszewski, Z zagadnień fonetyki ogólnej. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 24, 1938, s. 311—312.

1939

Za profesorem J. Chlumským. (Nekrolog.) Časopis pro mod. fil. 25, 1939, s. 249—255.

1941

B. Malmberg, Recherches expérimentales sur l’accent musical du mot en suédois. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 27, 1941, s. 282—284.

E. Richter, Die italienischen č- und ŝ-Laute. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 27, 1941, s. 292—296.

Ing. dr. J. Strnad, Technika zvukového filmu. (Zpráva.) Časopis pro mod. fil. 27, 1941, s. 296.

Chlumský - Pauphilet - Polland, Radiografie francouzských samohlásek a polosamohlásek. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 27, 1941, s. 394—400.

Dodatečné poznámky k Ohnesorgově zprávě o Bezlajovu „Orisu slovenskega knjižnega izgovora“. (Diskuse.) Časopis pro mod. fil. 27, 1941, s. 403—404.

O správné výslovnosti. Revue 18, 1941, s. 97—102.

Vznik, cíl a praktický význam fonetiky. Revue 18, 1941, s. 133—139.

Stručný popis českých hlásek. (Přídavek ke knize A. Nováka Vyučování řeči ve škole hluchoněmých.) Praha 1941, s. 79—88.

1942

B. Hála, Akustická podstata samohlásek. (Autoreferát.) Časopis pro mod. fil. 28, 1942, s. 209—215.

Umělé patro ve službách učitelstva hluchoněmých. Revue 19, 1942, s. 1—5, 36—40, 65—69.

J. Forchhammer, Zur Lösung des Affrikaten-problems. (Posudek.) Časopis pro mod. fil. 28, 1942, s. 320—322.

Josef Chlumský. (Nekrolog.) Naše věda 21, 1942, s. 187—191.

Výslovnost při dubbingu. Filmový kurýr 16, 1942, čís. 30, s. 2.

1943

F. Trávníček, Spisovná česká výslovnost. (Posudek.) Český časopis filologický 1, 1943, s. 167—171.

Fonetika a fonometrie. Český časopis filologický 1, 1943, s. 177—179.

K české jevištní mluvě. Divadlo 29, 1943, s. 33—35.

Pravidla pro vědecký přepis dialektických zápisů. (S prof. Vážným pro dialektologickou komisi ČAVU.) Věstník České akademie věd a umění 52, 1943, s. 63—68.

1944

S. Stojkov, Bъlgarski knižoven izgovor. (Posudek.) Český časopis filologický 2, 1944, s. 24—27.

Dodatek ke zprávě o Jespersenovi. Český časopis filologický 2, 1944, s. 116.

Odpověď B. Hály na Frintův posudek jeho a Sovákova spisu „Hlas, řeč, sluch“. (Diskuse.) Český časopis filologický 2, 1944, 132—136, s. 205—206.

„Jevištní mluva“ ve zvukovém filmu. Filmový kurýr 18, 1944, č. 9, s. 1 a č. 10, s. 3.

[9]
1946

Několik poznámek k Erbanovu článku „Jména a názvy v nové republice“. Naše řeč 29, 1946, s. 177—180.

Jak pokračuje práce orthoepické komise? Divadlo 32, 1946, s. 24—26.

1947

Metoda barvicí a její praktické užití. Paedologické rozhledy 2, 1946, s. 58—61.

Rozhlas a výslovnost. Rozhlasová práce 1, 1947, s. 64—69.

Mluvicí automaty. Věda a život 13, 1947, s. 412—418.

Zhoda či schoda? Rozhlasová práce 1, 1947, s. 159—161.

1948

O potřebě pěstování mluvní a rozhlasové kultury ve školách. Zprávy pro češtináře 2, 1948, s. 7—10.

A. V. Isačenko, Fonetika spisovnej ruštiny. (Posudek.) Naše věda 26, 1948, s. 13—21.

1949

Odpověď na Šrámkovu recensi knihy Hlas, řeč, sluch. (Diskuse.) Listy filologické 73, 1949, s. 236—237.

1950

Odpověď K. Horálkovi. (Diskuse.) Časopis pro mod. fil. 33, 1950, Philologica 5, s. 14.

1952

M. Romportl, K tónovému průběhu v mluvené češtině. (Posudek.) Zeitschrift f. Phonetik u. allgem. Sprachwissenschaft 6, 1952, s. 353—354.

1953

Fonetický kabinet. Naše řeč 36, 1953, s. 175—177.

H. Koneczna - W. Zawadowski, Przekroje rentgenograficzne głosek polskich. (Posudek.) Slavia 22, 1953, s. 131—135.

 

Heslo v Ottově slovníku naučném nové doby: Chlumský Josef.

Hesla v Pedagogické encyklopedii: Gramofonové archivy, Orthoepie.

Hesla v Encyklopedii praktického lékaře: Artikulace, Battarismus, Blaesitas, Břichomluvci, Dentální sigmatismus, Dyslalie, Endoskopie fonetická, Epiglottis, Eufonie, Explorátory mluvidel, Explose, Explosiva hlasivková, Fonace, Fonémy, Fonetika, Fonograf, Fonologie, Frikativy.

 

III. Technické práce

1930

Hlasivky a jejich činnost. (S dr. L. Hontym. Vědecký film. Uložen ve Fonetickém ústavu KU, kopie umístěny v řadě cizích zemí a promítány v několika zahraničních vědeckých společnostech.)

1933

Fonetická deska česká. (K tomu přehled české výslovnosti pro cizince.) Linguaphone, CZS IE, IIE.

1940

Vznik lidského hlasu. (Krátký poučný film natočený Aktualitou.)

 

IV. Vědecké přednášky

1930

La cinématographie des cordes vocales (Kinematografie hlasivek). Předneseno na IV. sjezdu Mezinár. spol. pro logopedii a foniatrii v Praze 1930.

1938

Nouvelles contributions à l’étude acoustique des voyelles (Nové příspěvky k akustické analyse samohlásek). Předneseno na 3. sjezdu fonetických věd v Ghentu 1938.

1944

Současný stav bádání o akustice samohlásek. Předneseno na schůzi III. tř. Čes. akademie věd a umění 1944.

1948

Sur la structure des consonnes dites affriquées (O struktuře souhlásek zvaných afrikáty). Předneseno na sjezdu věd ethnologických a anthropologických v Bruselu 1948.

1952

Oscilografie odhaluje podstatu afrikát. Předneseno na schůzi III. tř. České akademie věd a umění 1952.

 

Slovo a slovesnost, ročník 15 (1954), číslo 1, s. 6-9

Předchozí Miloš Sovák: Fonetika v logopedické praxi (K šedesátinám prof. dr. B. Hály)

Následující Milan Romportl: K artikulační asimilaci nosových souhlásek v češtině