Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Jazykovědná příručka pro polonisty

Alena Macurová, Józef Pyzik

[Chronicles]

(pdf)

Языковедческое пособие для полонистов / Un manuel linguistique pour les polonistes

V r. 1974 začalo polské nakladatelství Ossolineum vydávat pod řízením J. Sławińského ediční řadu Vademecum polonisty. Edice má seznamovat vymezený okruh čtenářů (studenty polonistiky, středoškolské učitele polštiny, mladé vědecké a kulturní pracovníky) s nejrůznějšími oblastmi humanitních věd, zejména s historií a teorií literatury, metodologií, tzv. pomocnými vědami humanitními a v neposlední řadě také s lingvistikou. Informace, jež edice zprostředkovává, bývají často předkládány čtenáři formou encyklopedického, slovníkového zpracování; ta umožňuje snazší orientaci v (často obšírných) faktografických komplexech a sama svou povahou vyžaduje stručné a výstižné pojednání o dané problematice.

V podstatě encyklopedickou povahu má [256]také jedna z posledních publikací edice, Przewodnik po językoznawstwie polskim.[1]

Informuje přitom nejen o pracích polských autorů o polštině, ale o všech pracích, jež se problematiky polského jazyka týkají, a také o pracích obecně lingvistických, pokud jsou s problematikou polštiny nějakým způsobem spjaté.

Tematicky je publikace tedy značně široce zaměřena; její věcné rozvržení spolu s kompozicí však širokou tematiku rozčleňuje takovým způsobem, že orientace v rozsáhlém materiálu je poměrně snadná. V jednom ze dvou základních oddílů, oddílu — mohli bychom říci — výkladovém, jsou probrány základní práce z jednotlivých lingvistických oborů (obecná jazykověda, současná polština, historická polština, kontakty polštiny s jinými jazyky, také s češtinou, jazyk velkých polských spisovatelů, dialektologie, slangy, dětská mluva — afázie, lexikologie — lexikografie — frazeologie, stylistika, jazyková kultura, onomastika) a také základní příručky bibliografické, časopisecké apod. Přitom je výklad orientován na postižení základních vývojových tendencí jednotlivých oborů (a souvislostí mezioborových) a na specifikaci kvalitativně nejdůležitějších prací. Výkladová struktura jednotlivých oddílů je v podstatě analogická (předmět a oblast bádání, krátký historický přehled, směry a stav bádání, nejdůležitější práce z oboru).

I když výkladová část publikace je bezesporu důležitá, hlavní přínos Przewodniku spočívá v obsáhlé bibliografii (zhruba 2600 titulů) uspořádané podle jednotlivých lingvistických oborů a zpracovávající období od r. 1919 do r. 1970 (zahrnuty jsou i důležité práce, jež vyšly v období 1970—1974). Do bibliografie byly zařazeny ty lingvistické práce, jejichž věcný nebo metodologický přínos je z hlediska vývoje dané vědní disciplíny nesporný[2] (tzv. materiálové práce byly z bibliografického zpracování vyloučeny).

Úroveň zpracování příručky je takového rázu, že bibliografické údaje i základní faktografie o jednotlivých vědních oborech slouží dobře i lingvistovi odborníkovi. Przewodnik po językoznawstwie polskim se tak ústrojně zařazuje do edice Vademecum polonisty,[3] která jako celek svědčí o tom, že polské humanitní vědy dospěly do období, v němž pociťují potřebu syntetizovat, resp. systematizovat své vědní poznatky a seznamovat s nimi nejen veřejnost úzce odbornou.[4]

Příručka podobného typu by jistě dobře posloužila i u nás.


[1] K. Handke - E. Rzetelska - Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, 474 s. V edici vyšly ještě tyto publikace: M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974;

J. Czachowska - R. Loth, Przewodnik polonisty, Wrocłav - Warszava - Kraków - Gdańsk 1974; M. Głowiński - T. Kostkiewiczowa - A. Okopień-Sławińska - J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976; T. Kostkiewiczowa, ed., Slownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977.

[2] Na jistou problematičnost tohoto stanoviska (opomenutí prací některých zahraničních autorů) upozorňuje ve své recenzi J. Petr, srov. J. Petr, Przewodnik po językoznawstwie polskim, JA 14, 1977, 122—123.

[3] Alespoň některé z titulů, jež v edici vyšly, by jistě zasloužily zmínky v našem odborném tisku, např. také ve srovnání s publikacemi podobného typu, které vznikají u nás (srov. kolektivní Slovník literární teorie, Praha 1977); srov. rec. v SaS 40, 1979, 160—164.

[4] Z připravovaných titulů srov. Pomocniczne nauki badań literackich; Słownik terminologii współczesnego literaturoznawstwa; Słownik literatury staropolskiej; V. Gusev, Estetika folklora (překlad).

Slovo a slovesnost, volume 40 (1979), number 3, pp. 255-256

Previous Marta Martonová: Nové sovietske monografie o otázkach terminológie

Next František Daneš: O identifikaci známé (kontextově zapojené) informace v textu