Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Názvy základních nářečních skupin českého jazyka

Jaromír Bělič

[Articles]

(pdf)

Названия основных диалектных групп чешского языка / Les désignations pour les groupes fondamentaux des dialectes de la langue tchèque

V článku K české dialektologické terminologii (SaS 33, 1972, s. 169n.) jsem upozornil, že dosud nejsou plně stabilizovány základní termíny postihující hierarchii nářečního členění od tzv. mikrodialektů přes různá menší i větší seskupení navzájem si blízkých mikrodialektů až k makrodialektům, tj. velkým nářečním skupinám. V závěru článku jsem navrhl, aby se upevněním a doplněním převládajícího dnes úzu jednotlivé mikrodialekty označovaly termínem nářečí (v jednot. čísle), dílčí seskupení mikrodialektů v rámci makrodialektů pak termínem nářeční podskupina a makrodialekty termínem nářeční skupina. Termínu nářečí v množ. čísle se přitom ovšem může nadále užívat pro označení různých souborů nářečí, a to zejména v případech, v kterých není potřebí hierarchické zařazení nějakého takového souboru explicitně vyjádřit.

Plně stabilizována není však v české dialektologii ani nomenklatura, tj. nejsou ustálena pojmenování všech jednotlivých nářečních skupin, dále též pojmenování dílčích podskupin uvnitř těchto skupin a konečně ani pojmenování různých jednotlivých nářečí. V tomto článku se omezíme jenom na názvy nářečních skupin, protože jejich rozlišení podle určitých nářečních znaků je v odborné literatuře celkem již jednotné.

Sám název nářečí česká má, jak známo, tu nevýhodu, že není jednoznačný: může znamenat jednak soubor všech nářečí českého jazyka, jednak jenom nářeční skupinu zaujímající oblast bývalé země České s přilehlým okrajovým pruhem na jihozápadě Moravy a vyznačující se dvojhláskovým ej proti spisovnému psanému ý (zčásti též í) a dvojhláskou ou ve shodě se spisovnou češtinou (např. starej mlejn, sejtko; houser, 3. os. pl. nesou). Proto např. B. Havránek ve svém vynikajícím syntetickém pojednání Nářečí česká[1] na místech, kde cítil nezbytnost zřetelného rozlišení, blíže označuje uvedenou nářeční skupinu jako „nářečí česká v užším smyslu slova“ (např. na s. 103); a tohoto pojmenování se dnes podle potřeby užívá obecně, zpravidla ve zkráceném znění nářečí, nářeční skupina česká v užším smyslu.

Pro nářeční skupinu zaujímající převážnou, střední část býv. Moravy a vyznačující se téměř po celém území hláskami é, ó proti spisovnému ý(í), ou (staré mlén, sétko; hóser, nesó) zavedl už F. Bartoš pojmenování „nářečí hanácké“ (v jedn. čísle), ačkoli si byl vědom, jak uvádí s odvoláním na A. V. Šemberu, že za Hanáky se považují obyvatelé jenom na menší části tohoto území.[2] Bartošovo označení přejal ve svých starších pracích F. Trávníček[3] a také B. Havránek v cit. díle setrval „pro stručnost“, jak říká, u označení „nářečí hanácká“ (v množ. č.), třebaže jako výstižnější název nejprve uvádí pojmenování „nářečí středomoravská“ (s. 103); Trávníček pak ve své Historické mluvnici nově pojmenoval tuto nářeční skupinu „skupina středomoravská neboli hanácká“.[4] Protože významový rozpor mezi geografickým a lidopisným označením Haná, Hanáci a dialektologickým názvem nářečí hanácká nadále vyvolává jisté rozpaky, šíří se v posledních desítiletích Havránkovo - Trávníčkovo pojmenování nářečí, nářeční skupina středomoravská stále víc.

[135]Nářeční skupinu v širokém pásu při východních hranicích Moravy, vyznačující se převážně hláskou í, na značné části území však též vyslovovaným ý v souladu se spisovným psaným ý(í), a hláskou ú proti spisovnému ou (starí młín, sítko / starý młýn, sýtko; húser, nesú), začal pojímat jako jeden celek rovněž teprve Bartoš v 2. sv. své Dialektologie (o. c. v pozn. 2) a pojmenoval ji „nářečí slovenské“. Toto označení zase přejal Trávníček, ale na odlišení od vlastních nářečí slovenských užíval pro celou skupinu také názvu „nářečí moravskoslovenské“,[5] v Historické mluvnici pak „skupina moravskoslovenská“ (s. 25). Se změnou na množné číslo, „nářečí moravskoslovenská“, toto označení v české dialektologii dosud převažuje. Z hlediska čistě dialektologického má snad jistou výhodu v tom, že naznačuje přechodový ráz uvedených nářečí k nářečím slovenského jazyka,[6] nevýhodou však je, že budí u neinformovaných mylnou představu o příslušnosti těchto nářečí do svazku národního jazyka slovenského. Protože pak v minulosti bylo označení „moravskoslovenská nářečí“ nacionalistickými kruhy českými i slovenskými různým způsobem demagogicky zneužíváno, nadhodil jsem r. 1954 otázku, zda by nebylo lepší zavést např. pojmenování „nářečí východomoravská“, které by zároveň tvořilo vhodnou paralelu k názvu „nářečí středomoravská“.[7] Název nářečí, nářeční skupina východomoravská se od té doby v odborné literatuře dost rozšířil.[8]

Nářeční skupinu zaujímající většinu československé části někdejšího Slezska, s vklíněným severovýchodním cípem býv. Moravy směrem k Ostravě, a vyznačující se mj. systémem veskrze jen krátkých samohlásek, tedy též krátkým y(i) proti spisovnému psanému ý(í) a krátkým u proti spisovnému ou (stary młyn, sytko/śitko/šytko; huser, ňesu) označil Bartoš názvem „nářečí lašské“, ačkoli věděl, že příslušníci oněch nářečí svou mluvu takto neoznačují a že se pojmenování Lach na daném území zčásti dokonce pociťuje jako nadávka.[9] Trávníček při svém základním třídění nářečí podle dřívějšího zemského zřízení užil pojmenování „nářečí slezské“, dále však říká, že „toto nářečí se nazývá lašské“, a setrval u tohoto názvu, třebaže jej považoval za umělý.[10] Podobně tomu bylo také u jiných dialektologů. V Historické mluvnici (s. 25) zavedl pak Trávníček název „skupina slezská neboli lašská“, toto pojmenování se však prozatím celkem neujalo. Okolnost, že název Lach má v dané oblasti pejorativní přídech, působí ovšem přece jen potíže, proto se zvlášť v posledních desítiletích místo označení „nářečí lašská“ porůznu hledá vhodnější pojmenování jiné. Např. A. Lamprecht užívá názvu „nářečí slezskomoravská“[11] zřejmě především se zřetelem ke skutečnosti, že oblast těchto nářečí zasahuje i na Moravu. Domnívám se však, že by postačilo vrátit se k obměněnému Trávníčkovu označení nářečí, nářeční skupina slezská, protože podobně mluvíme pouze o českých nářečích v užším smyslu, třebaže rovněž přesahují na území býv. Moravy.[12]

Pokud jde o oblasti staroosedlé, zbývá ještě pojmenování nářečí v nevelkém pohraničním pruhu na česko-polském jazykovém pomezí východně od Ostravy a Frýd[136]ku-Místku. Už v cit. článku jsem upozornil, že tu neběží o relativně uzavřenou nářeční skupinu, nýbrž o okrajový, resp. přechodový pás mezi oběma jazyky, jehož mluva se vyznačuje základními hláskovými znaky polského typu, ale zároveň různými prvky českými, hlavně četnými výrazy odlišnými od polských; obyvatelstvo na tomto území se pak už od dob před první světovou válkou zčásti považuje za Čechy, zčásti za Poláky a podle toho svou mluvu pokládá buď za nářečí českého, nebo polského jazyka. Polský badatel K. Nitsch, ačkoli si byl vědom složitosti situace, řadil nářečí tohoto území prostě k polským nářečím slezským,[13] z naší strany zase Ad. Kellner je pojmenoval „nářečí východolašská“, tj. přičlenil je k nářeční skupině českých nářečí slezských.[14] Obojí toto řešení je ovšem jednostranné, neboť nářečí této oblasti patří de facto jak do sféry českého, tak i polského národního jazyka, tj. také zároveň do české i do polské dialektologie. Plně uspokojivé východisko tu po mém soudu neposkytují ani čistě geograficky orientovaná označení „nářečí těšínská“, popř. „západotěšínská“ nebo dokonce „východotěšínská“ (podle města Těšína nebo podle někdejšího Knížectví těšínského) a jiná, která se porůznu objevují.[15] Domnívám se, jak jsem už řekl v uvedeném článku, že se zřetelem na složitost poměrů na daném území je vhodnější užívat pro označení tamních nářečí např. pojmenování nářečí polsko-českého, resp. česko-polského smíšeného pruhu.

Druhou výjimku, kde nemůžeme mluvit o zvláštní nářeční skupině nebo o nářečních skupinách, tvoří mluva v oblastech nově doosídlených po druhé světové válce. Jak známo, do jednotlivých míst tu mnohde přišlo obyvatelstvo z různých částí jazykového území, místy v dost velkém počtu také obyvatelstvo slovenské a jiné. Stálý mezinářeční i mezijazykový styk vede v těchto oblastech k hojnému kolísání, v mladších generacích však zároveň též k poměrně rychlému vyrovnávání a sjednocování mluvy. Celkově je už zřejmé, že v pohraničních oblastech býv. země České vítězí typ mající základní znaky nářeční skupiny české v užším smyslu, ba zčásti se vyskytují i diferenční znaky jednotlivých podskupin; není však dostatečně prozkoumáno, jak se utváří hranice mezi českými nářečími v užším smyslu a nářečími středomoravskými na území dřívějších německých národnostních ostrovů a výběžků na česko-moravském pomezí. V oblasti moravskoslezské podobně nejsou dosud jasné tvořící se nové hranice na doosídleném území mezi nářeční skupinou středomoravskou a východomoravskou na jihu Moravy a zvlášť hranice mezi skupinou středomoravskou, východomoravskou a slezskou na severu Moravy a v západní části býv. Slezska.[16] I se zřetelem k dosud přece jen nejednotné mluvě obyvatelstva na celém nově doosídleném území je proto snad nejvhodnější označovat je prozatím jako oblasti s obyvatelstvem nářečně různorodým.

Nepřihlížíme-li k oběma těmto výjimkám, mají uvedené nové názvy proti dřívějším označením také tu výhodu, že všechny základní nářeční skupiny v rámci českého jazyka jsou pojmenovány z jednotného hlediska historickogeografického. Těchto názvů je již použito na mapce č. 30 v Atlase Československé socialistické republiky (Praha 1966), jejíž česká část byla vypracována v dialektologickém oddělení Ústavu [137]pro jazyk český ČSAV; pro zřetelnost se zde ovšem v závorkách uvádějí také odchylné názvy starší. Podobně si počínám též ve svém Nástinu české dialektologie (Praha 1972).

 

R É S U M É

Названия основных диалектных групп чешского языка

Автор рассматривает имеющиеся не вполне стабилизировавшиеся названия, применяемые по отношению к основному диалектному членению чешского языка, отмечая попутно недостатки отдельных названий. Вместо изолированных попыток заменить отдельные названия другими, автор предлагает ввести единую номенклатуру на базе историко-географической, т. е. диалектная группа (1) чешская в собственном смысле слова, (2) среднеморавская, (3) восточноморавская, (4) силезская. В качестве исключения автор отмечает пародную речь небольшого пограничного участка на восток от Остравы и города Фрыдек-Мистек, население которого, говорящее в основном на том же диалекте, считает себя отчасти чехами, отчасти же поляками. Народную речь этого участка, автор предлагает называть диалектами польско-чешской, или же чешско-польской смешанной полосы. О территориальных участках, вновь заселенных после второй мировой войны, автор предлагает говорить как об областях с населением в диалектном отношении разнородным.


[1] Československá vlastivěda III (Jazyk), Praha 1934, s. 84n.

[2] F. Bartoš, Dialektologie moravská II, Brno 1895, s. II. — A. V. Šembera ve svých Základech dialektologie československé (Vídeň 1864, s. 64) označoval jako „různořečí hanácké čili hanenské“ pouze lidovou mluvu „na rovině řečené odedávna Haná …“, tj. zhruba v oblasti, jejíž nářečí považujeme dnes jenom za jednu z podskupin uvedené skupiny.

[3] Viz např. Trávníčkův spisek Moravská nářečí, Praha 1928, s. 8n.

[4] F. Trávníček, Historická mluvnice československá, Praha 1935, s. 24.

[5] F. Trávníček, cit. Mor. nářečí, s. 14; týž, O českém jazyce, Praha 1924, s. 41.

[6] Na části území (od jihu téměř po Gottwaldov) se obyvatelé, jak známo, sami označují jako (Moravští) Slováci, svůj kraj pak na rozdíl od Slovenska nazývají Slovácko; obě tato označení přitom chápou v stejné rovině jako např. názvy Valaši, Valašsko (v sev. části téže nář. skupiny), Hanáci aj., tj. jako označení folklórní a lidopisné, nikoli jako označení národní příslušnosti. Z národního hlediska se cítí být Čechy a také svou mluvu hodnotí jako nářečí českého jazyka.

[7] J. Bělič, Postavení moravské slovenštiny, sb. Adolfu Kellnerovi, Opava 1954, s. 88.

[8] Viz např. J. Chloupek, Diferenciace východomoravských nářečí, sb. Rodné zemi, Brno 1958, s. 273n.; V. Michálková, Studie o východomoravské nářeční větě, Praha 1971; aj.

[9] F. Bartoš, Dialektologie moravská I, Brno 1886, s. 97.

[10] F. Trávníček, O čes. jazyce, s. 52.

[11] Viz např. A. Lamprecht, Jazyková situace na širším Ostravsku, sb. Dějiny čes. jazyka ve Slezsku a na Ostravsku, Ostrava 1967, s. 42n.

[12] Názvu „nářečí slezská“ se ovšem užívá také v polské dialektologii, a to pro označení polských nářečí ve Slezsku. Podle potřeby by proto bylo nutno rozlišovat „česká nářečí slezská“ a „polská nářečí slezská“.

[13] K. Nitsch, Dialekty polskie Śląska I, 2. vyd., Kraków 1939.

[14] Ad. Kellner, Východolašská nářečí I, II, Brno 1946 a 1949. — K volbě tohoto názvu, bez vysvětlení nejasného, přinutily ovšem Kellnera ohledy na nacistickou okupantskou cenzuru, neboť jeho dílo se začalo sázet už v prvních letech druhé světové války, kdy bylo dané území jako „stará germánská provincie“ připojeno přímo k Německu a o slovanské mluvě zde se otevřeně nesmělo vůbec psát.

[15] Názvů „těšínská, západotěšínská nářečí“ užívá např. A. Lamprecht (v cit. stati, s. 64n.), název „východotěšínská nářečí“ navrhuje B. Téma (Jazykovědné aktuality 7, 1970, č. 3—4, s. 9n.), protože prý se těmito nářečími „mluví ve východní části československého Těšínska“. Tento název je však matoucí, poněvadž tzv. čs. Těšínsko leží v západní části někdejšího Knížectví těšínského, tj. bývalého celého Těšínska (jeho východní část patří Polsku).

[16] Srov. např. S. Utěšený, K jazykovému vývoji v pohraničí českých zemí, SaS 31, 1970, s. 44n.

Slovo a slovesnost, volume 34 (1973), number 2, pp. 134-137

Previous Kolektiv odd. pro dějiny českého jazyka ÚJČ ČSAV: K lexikálnímu vývoji spisovného jazyka českého v době Karlově

Next Slavomír Utěšený, Jaroslav Voráč: Základní izoglosy severovýchodočeské nářeční oblasti