Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nové významné dílo české lexikografie

Jaroslav Popela

[Discussion]

(pdf)

-

Na počátku letošního roku vyšel v Nakladatelství Československé akademie věd už II. díl Velkého rusko-českého slovníku (zahrnující písmena КО); I. díl tohoto očekávaného slovníku vyšel koncem roku 1952 (písmena АЙ). Slovník je dílem velkého kolektivu spolupracovníků, vedeného prof. L. Kopeckým (autorem dosavad nejužívanějšího rusko-českého slovníku středního rozsahu), akademikem B. Havránkem a prof. K. Horálkem. Do přípravných prací na slovníku, zahájených v lednu 1947, byli zapojeni všichni posluchači ruštiny na filologické fakultě Karlovy university v Praze; ve školním roce 1951/52 se zúčastnili excerpčních prací také posluchači pedagogické fakulty Karlovy university, filosofické fakulty Palackého university v Olomouci a filosofické a pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně. Rozsáhlá je redakce odborné terminologie, složená z odborníků v agronomii, astronomii, biologii, botanice, divadelnictví, ekonomii, ethnografii, filosofii, zeměpisu, geologii, historii, hornictví, v oboru hudby, v chemii, lékařství, literární vědě, mineralogii, námořnictví, pedagogice, v oboru práva, v psychologii, v oblasti sportu, v technice, typografii, vojenství, výtvarném umění, zoologii a v oboru železnice; pro II. díl slovníku k nim přibyli odborníci v agrobiologii, archeologii, architektuře, stavitelství, ve věcech církevních a náboženských, v bankovnictví, pojišťovnictví, statistice, ve věcech komerčních, v oboru filmu a fotografie, ve fysice, hutnictví, kuchařství, lesnictví, letectví, jazykovědě, marxismu-leninismu, politice, žurnalistice, matematice, rybářství, sklářství a textilnictví.

Naši lexikografičtí pracovníci byli při své práci v poměrně šťastné situaci, protože se mohli opřít o dobré výkladové (jednojazyčné) i překladové slovníky sovětské a také poněkud o dva starší slovníky naše, značně zastaralý Rusko-český slovník V. Škorpila a J. [169]Havelky (3 díly, Praha 1920—1936) a úspěšný novější Rusko-český slovník L. Kopeckého (Praha 1937, 3. vyd. 1950). Za základnu pro zpracovávání Velkého rusko-českého slovníku byl vzat čtyřdílný sovětský výkladový slovník, zpracovaný za redakce prof. D. N. Ušakova, Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka (Moskva 1935—1940) a dosud vyšlé dva díly velkého akademického slovníku (Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Moskva-Leningrad, díl I (АБ) 1950, díl II (В) 1951).

Velký rusko-český slovník „má sloužit jak překladatelům a odborníkům v jejich práci, tak také učitelům a studentům a každému, kdo čte sovětský tisk, ať noviny či odborné časopisy nebo krásnou literaturu“ (úvod k I. dílu slovníku, str. IX). Obsahuje slovní zásobu spisovné ruštiny, jak se ustálila v XIX. a XX. století. Zvláště šlo autorům slovníku o to, aby zachytili všechny lexikální změny, k nimž došlo v ruštině po Velké říjnové socialistické revoluci; nový společenský řád v Sovětském svazu vedl totiž k vytvoření nové terminologie politické, administrativní, hospodářské a celé řady nových odborných úseků, které mají zásadní důležitost také pro naši socialistickou výstavbu. Do Velkého slovníku je vložena celá slovní zásoba doložená v slovníku Ušakovově, v dosud vyšlých dvou dílech slovníku akademického i v jiných slovnících, jež jsou v úvodu k slovníku uvedeny (na př. jednodílný Slovar’ russkogo jazyka S. I. Ožegova, Moskva 1949, 3. vyd. 1953). Sestavovatelé Velkého slovníku se však nespokojili materiálem dosavadních ruských slovníků. Podnikli rozsáhlou vlastní excerpci z politické literatury, z krásné literatury (zvláště z děl současných sovětských spisovatelů vyznamenaných Stalinovou cenou), z novin a časopisů od roku 1946 (zvláště byly excerpovány články týkající se výstavby Sovětského svazu a zemí lidových demokracií, jejich hospodářství, politického zřízení a kulturní činnosti) a z odborné literatury (hlavně populárně odborné). Slovník obsahuje tedy bohatý jazykový materiál; obzvláště cenný je tu živý jazykový materiál z nejnovější doby (po roce 1945).

 

Velký rusko-český slovník obsahuje mnohá slova, jež nejsou uvedena v sovětských výkladových slovnících, přestože jsou to slova spisovná, přesahující většinou rámec speciálnosti, na př. кpоссворд (křížovka), моторник (dělník и motoru n. obsluhující motory), навозохранилище (hnojiště), кригер (sanitní vlak vojenský). Dokonce ani ve velkém akademickém slovníku nenajdeme na př. slovo бульдозер (buldozer) a jeho odvozeninu бульдозёрщик (dělník u buldozeru); také na př. slovo аншлюсc (označené ve Velkém rus.-čes. slovníku jako žurnalistické slovo z oblasti politiky) nenajdeme v žádném ze sovětských výkladových slovníků; tím spíše to platí o názvech pro jevy vlastní našemu novému životu (tak na př. pod heslem единый najdeme ve Velkém slovníku sousloví единый сельскохозяйственный кооператив zkratku ЕСК — jednotné zemědělské družstvo, JZD; pod heslem корпус najdeme sousloví корпус уполномоченных (в Братиславе) — sbor povereniků n. pověřenců; pod hesly безопасность а коpnyc uvádí náš slovník sousloví Корпус национальной безопасности — Sbor národní bezpečnosti, SNB).

Velký rusko-český slovník má spoustu vlastních příkladů (zvláště citátů ze sovětské krásné literatury), které nenajdeme v jiných slovnících; uvádím některé: Вихриться: В селе жизнь вихрится (Virta) — Ve vesnici vře život. Влечь (kniž.): Что влечёт в комсомол юношей и дeвушек нашей страны? (Komsomol’skaja pravda) — Со získává pro komsomol chlapce a děvčata naší země? Выкинуть (hovor.): В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что … (Katajev) — Jindy vyvede s Gavrikem takový kousek, že … Девочка: Она радовалась, как девочка на ёлке (Erenburg) — Měla radost jako malé dítě. Дооmказa: Гости доотказа забили проходы (Babajevskij) — Hosté úplně ucpali průchody. Задpоcиmь: Забросьте меня на аэродром (Katajev) — Svezte mě na letiště. Завозитъcя2: Бабка завозилась на печи (Tvardovskij) — Babka se začala vrtět na peci. Задний: Зaдним числом сказать, я всё-таки здорово перетрусил, — сказал Анатолий (Fadějev) — „Když tak о tom [170]teď mluvím, přece jen jsem zažil pořádně strachu,“ řekl Anatolij. Кустарь: Наряду с социалистической системой хозяйства допускается законом мелкое частное хозяйство кустарей, основанное на личном труде н исключающее эксплуатацию чужого труда (Ústava SSSR) — Vedle socialistického systému hospodářství připouští zákon drobné soukromé hospodářství domácích malovýrobců, založené na osobní práci a vylučující vykořisťování cizí práce. Mимо: СССР не мог пройти мимо этих грозных событий (Stalin) — Sovětský svaz nemohl nečinně přihlížeti k těmto strašlivým událostem. Oбopoчка: В оборочку собрал губы (Šolochov) — Sešpulil rty. Окоcopотетъ (nespis.): Вот бы пройтись в таком костюмчике по селу, как окосоротели бы все! (Malyškin) — Tak se projít v takových šatečkách po vsi, to by všichni čubrněli!

Někdy jsou citáty ve slovníku pro Čechy trochu zbytečné; srovn. na př. citát z Erenburga pod heslem выкинуть (u významu vyhodit): На улицу мы тебя не выкинем — Na ulici tě nevyhodíme.

Při zpracovávání Velkého rusko-českého slovníku se dodatečně zjistilo, že Ušakovův slovník nevyčerpává veškeré slovní bohatství ruské klasické literatury, a proto autoři slovníku rozšířili excerpci pro II. díl na díla Krylova, Gogola, Belinského, Dobroljubova, Gercena, L. Tolstého, Korolenka a j., k nimž při zpracovávání I. dílu slovníku nepřihlíželi. Tak na př. u hesla оборваться uvádí Velký slovník 3. význam (zast., utržiti nezdar n. ostudu) a dokládá citátem z Gogola: Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался перед всеми бог знает в каком виде — Hlavní zlost měl nikoli na ples, ale na to, že si utržil ostudu, že se najednou ukázal před všemi bůhví v jakém světle. U hesla обильный je 2. význam doplněn odstínem z Dobroljubova: Глубокомысленные люди бывают очень красноречивы и обильны на выводы самые неожиданные — Hlubokomyslní lidé bývají velmi výřeční a oplývají nejneočekávanějšími závěry. K heslu нестись1 je připojen přenesený významový odstín, doložený citátem z Korolenka: В такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики — Za takových nocí jasně slyšel zaznívat z hloubi země křik. U hesla отпустить je hovorový odstín „neočekávaně prohodit, pronést“ vhodně ilustrován příkladem z L. Tolstého: В то время, как Нехлюдов входил в комнату, Mariette только что отпустила что-то такое смешное и смешно неприличное — Ve chvíli, kdy Něchljudov vcházel do pokoje, Marietta právě dala k lepšímu cosi veselého a směšně rozpustilého.

 

Dosud vyšlé dva díly Velkého rusko-českého slovníku zahrnují písmena А—О, stejně jako první dva díly sovětského slovníku Ušakovova. Proti 42.756 slovům prvních dvou dílů „Ušakova“ obsahují dva díly našeho slovníku 52.647 slov, tedy skoro o 10.000 slov více. Náš velký slovník je jednak bohatší o slova poslední doby, jednak zabírá hlouběji do nejrůznějších oblastí sovětské skutečnosti. Obsahuje základní odbornou terminologii (včetně názvosloví sportovního) ve větší míře než dosavadní slovníky; tak zvláště v oborech technických podává nejen tu terminologii, s níž se setkáváme v běžném tisku, především ve zprávách a statích o mohutných úspěších sovětské techniky v průmyslu i zemědělství, nýbrž obsahuje ji v rozsahu pomůcek podávajících vědní základy technických oborů. Rozsah slovníku současného spisovného jazyka byl značně překročen tím, že Velký slovník obsahuje spoustu lidových slov (včetně dialektismů), dále slov slangových, argotických a vulgárních. Jejich zařazení do slovníku bylo odůvodněno hlavně tou okolností, že se vyskytují v dílech klasických i předních sovětských autorů a čtenáři potřebují někde najít jejich význam. Tak na př. u Šolochova se setkáme s nářečními slovy возгpя, въезжая (zastar.), ерик, кубыть, огарновать; v obecných slovnících sovětských tato slova uvedena nejsou; ve Velkém rusko-českém slovníku je najdeme označena zkratkou lokál. (to znamená, že jde o slova lokální, nářeční). Nebo na př. u hesla доси je poznámka „z ukr., totéž со доселе“ (ukr. = ukrajinština) a je uveden doklad z Fadějeva: Мы семьи с начала войны и доси вывозили на восток — Rodiny jsme od začátku války až dosud odváželi na východ. Také výrazy zastaralé a historické Velký [171]slovník uvádí, pokud je jich třeba pro porozumění klasické literatuře XIX. století anebo pokud patří do odborné terminologie historické, archeologické a národopisné.

Za zvláštní zmínku stojí zkratky. Do Velkého slovníku byly pojaty výběrově ty zkratky, které se ustálily a přešly do slovní zásoby nynější ruštiny (rozsah jejich užívání je ovšem různý). A zase náš slovník zachycuje zkratek daleko více než sovětské výkladové slovníky. (Z nich poměrně nejvíce zkratek obsahuje slovník Ožegovův. Ušakovův slovník jich má poměrně málo; vůbec neuvádí zkratky iniciálové (s výjimkou těch, z nichž se stala obecná jména, jako вуз, нэп), takže v něm nenajdeme dokonce ani zkratku СССР.) Uvádím několik běžnějších zkratek z Velkého rusko-českého slovníku, které nejsou zařazeny do sovětských výkladových slovníků: ATИ, ВИА, ВМС, ВМФ, ГАБТ, ГПУ (s poznámkou „zrušena r. 1934“), ГТО, ГУ, ГЭС, деткор, дивком, Донбасс, КИ, КФССР, Леф, МТС, Моc-, ОГИ3, ООН (zkratky ГАБТ, ГПУ, ГТО, деткор, Донбасс, Леф, МТС, Моs-, ОТИЗ uvádí také Rusko-český slovník L. Kopeckého).

Zeměpisné názvy jsou zařazeny výběrově mezi ostatní hesla slovníku. Má to praktický význam; ve slovníku Kopeckého jsme museli hledat na př. slovo Бельгия ve zvláštním dodatku „Vlastní a místní jména“, kdežto jeho odvozeniny бельгиец, бельгийка, бельгийский v abecedním seřazení vlastního slovníku. Rovněž křestní jména a jejich domácké tvary (t. zv. hypokoristika) jsou zařazena přímo do slovníku. Příjmení v slovníku nejsou; bylo by však třeba aspoň na konec slovníku zařadit soupis častěji užívaných příjmení cizích, která mají obtížnější pravopis, na př. Бетховен, Гёте, Гюго, Ницше, Твэн, Уайльд, Шекспир.

Velkou pozornost věnovali sestavovatelé slovníku stylové (v širokém smyslu slova) charakteristice slov, kterou podávají poznámky u hesla — hov., fam., lid., nespis.,[1] lokál., kniž., zast., slavn., iron., lichot., pejor., spec., bot., fys., filos., náb., tech., horn., sport., dět. atd. Velký slovník zachycuje nejnovější stav jazyka, proto se stylová charakteristika slov, kterou podává, někdy neshoduje se stylovou charakteristikou slovníku Ušakovova, podávajícího stav spisovné ruštiny dvacátých let tohoto století. Tak na př. podstatné jméno достояние je v Ušakovově slovníku charakterisováno jako knižní (a u Ožegova jako slovo vysokého stylu), ve Velkém rusko-českém slovníku však už není u tohoto slova žádná stylistická poznámka; to ukazuje, že slovo достояние se rozšířilo v současných projevech natolik, že se stalo stylově neutrálním. (Knižní je jenom vazba сделать достоянием гласности — zveřejniti, jak také Velký slovník zaznamenává.) Velká pozornost při zpracovávání slovníku byla věnována rovněž frazeologii, která je proti všem dosavadním slovníkům značně doplněna a osvěžena; pečlivý výběr frazeologických spojení byl určován především zřetelem k rozdílům mezi ruštinou a češtinou. V hojné míře obsahuje slovník také přísloví, z nichž mnohá v sovětských výkladových slovnících nenajdeme, na př. Волков бояться, в лес не ходить (Kdo se bojí, nesmí do lesa), На обмане далеко не уедешь (Lež má krátké nohy), Глухим две обедни не служат (Panáček dvakrát nekáže).

 

Velký rusko-český slovník není však jenom souhrnem pojmenování a frazeologických spojení, nýbrž zároveň i souhrnem tvarů a obvyklých vazeb slov. Uživatelé slovníku jistě vítají, že všechny obtížnější tvary a pohyblivost přízvuku slovník uvádí přímo u každého hesla, takže není třeba hledat zvlášť na př. vzor podstatného jména, k němuž by se odkazovalo u příslušného hesla (jak je tomu u slovníku Kopeckého a j.). Obtížnější tvary, k nimž by málo připravený uživatel slovníku těžko hledal tvar základní, jsou uvedeny jako zvláštní hesla [172]s odkazem na tvar základní, na př. бape pl. k барин; жеребяmа, — ят pl. k жеребёнок; жму, -сь v. жать1, -ся1; едим, едите 1. а 2. pl. prés. k есть; ешь imper. k есть jez; её gen. a akus. zájm. она , ji, j. poss. zájm. f (сестра) její a pod. Výhodou slovníku je také důsledné označování přízvuku ve všech příkladech a citátech. Vazby slov uvádí slovník v bohatém výběru (ležatým písmem, obvykle v závorce). Podrobně jsou zpracovány po stránce syntaktické předložky a spojky. Lze tedy říci, že ten, kdo má nejelementárnější znalost ruské mluvnice (a výslovnosti), všechno ostatní ve Velkém slovníku najde.

 

Předností Velkého slovníku je také označování obtížnějších případů výslovnosti. V „Úvodu k užívání slovníku“ (str. XVII) se říká; „Výslovnost je uvedena jen tehdy, když se odchyluje od normy, na př. když se te- vyslovuje s t tvrdým a ne měkkým, nebo když se výslovnost skupiny hlásek liší od písma, na př. -стн- se čte -sn-.“ Příklady: антенна (-tena), кюре (-re), мадемуазель (-de- … -ze-), небезинтересно (-zy-), миллиард (-ilia- n. -ilja-), извозчик (-šč-), конечно (-šn-), лёгкий (-chk-), бесчувствие (-ust-), завистливый (-sl-), местность (-sn-), наездник (-zn-). Ve Velkém slovníku najdeme ovšem i některé nedostatky, pokud jde o výslovnost. Tak I. díl slovníku uvádí u slov изжарить, изжечь, изживать a j. měkkou výslovnost (-ž’ž’-), stejně jako na př. u slov вожжа, жужжать, брюзжать, взгромозжу, езживать, жжение, жжёный; na hranici předpony a kořene (typ изжарить) je však jako jedině správná výslovnost předpisována tvrdá výslovnost (-žž-), v ostatních případech je vedle výslovnosti měkké velmi rozšířena i výslovnost tvrdá a je ve spisovných projevech zcela přípustná (srovn. sovětskou akademickou mluvnici, 2. vyd. z r. 1953). II. díl slovníku se této chyby již nedopouští (uvádí správně na př. обезживотеть, обезжиренный s výslovností (-žž-) proti наезжу -ž’ž’-); není však důsledný, neoznačuje-li na př. u slovesa наезжать výslovnost vůbec). U spousty přejatých slov, u nichž je dosud kolísání mezi tvrdou a měkkou výslovností souhlásky před samohláskou e, slovník výslovnost, resp. její kolísání, neuvádí (na př. u slov дебит, девиация, демарш, демпинг, детектор, брудершафт, бутерброд, u nichž Ožegov zaznamenává výslovnost tvrdou). U slova конечно uvádí Velký slovník výslovnost (-šn-), nemá však žádnou poznámku o výslovnosti na př. u slov булочная, горчичница, u nichž Ožegov i ve 3. vydání svého slovníku (z r. 1953) uvádí výslovnost (-šn-). Postrádáme ve Velkém slovníku označení výslovnosti hláskového spojení ш nebo ж + ю (брошюра, жюри), výslovnost zdvojených souhláskových znaků přejatých slov (гамма, грамматика), označení výslovnosti přejatých slov s nepřízvučným o (na př. боа). Slovníku by rozhodně prospělo souhrnné poučení o současné ruské výslovnosti a jejích tendencích (se zvláštním upozorněním na případy kolísání) v úvodních poznámkách, jak je nalézáme ve slovníku Ušakovově a Ožegovově.

 

Velký rusko-český slovník má nesmírný význam i pro jazyk český a jeho pěstění. Na tom, jak vystihuje význam ruských slov a vazeb, bude do značné míry záviset úroveň našich dalších početných překladů z ruštiny. V mnoha případech slovník pomůže ustálit české významy ruských slov. Jazykové stránce překladu ruských hesel byla věnována velká péče. V slovníku nenajdeme jazykové nedostatky, jež jsou časté ve středním slovníku L. Kopeckého (který má jinak nesporné klady); srovn. několik příkladů: азартный u Kopeckého hazardní, hazardový, ve Velkém slovníku riskantní, hazardní, vznětlivý, prudký, náruživý; лотерея-аллегри u Kop. tah výher s okamžitým jich výdejem, ve Vel. sl. tombola; амплуа u Kop. role, úloha, obor úloh, ve Vel. sl. role, úloha, druh role; fig. zaměstnání, postavení, úloha ve společnosti; ангажемент u Kop. angažování, pozvání herce, ve Vel. sl. angažmá, engagement; магнитная аномалия u Kop. magnetická anomalie, ve Vel. slov. magnetická odchylka; разводить анmимонии (nebo -ию) je u Kop. chybně přeloženo jako dělati drahoty, Vel. sl. uvádí správný význam mluvit kolem dokola, mlátit prázdnou slámu.

Velký rusko-český slovník se snaží vhodnými českými výrazy přesně vystihnout význam ruských slov a vazeb. Důsledně obráží stylistické rozvrstvení ruské slovní zásoby, zvláště vý[173]razy a vazby hovorové a lidové, čeština se ve Velkém slovníku jeví jako živý a bohatě rozvrstvený jazyk, nezůstávající pozadu za ruštinou. Srovn. několik dokladů: отвалило от души — ulevilo se mi, spadl mi kámen se srdce; закатиться смехом nebo от смеха — rozesmát se na celé kolo; hov. по губам мазать malovat straky na vrbě; sport. slang насыпать nandat, natřít to; žert. у него отсутствие всякого присутствия — nemá filipa; nespis. обчекрыжить (голову) žert. ošmikat, okudlat, ofikat; fig. (в карты) obrat, ošulit; lid. волыниться loudat se, nimrat se, piplat se s prací; nespis. натянуть нос кому vytřít zrak komu, doběhnout koho, vypálit rybník komu; fam. забрать в башку что vzít si do palice; барин předr. bárin, pán, urozený pán; hov. předr. milostpán; fig. pejor. pán, běloručka, fajnovka; hov. iron. ходить гоголем honit vodu, naparovat se; недотёпа hov. pejor. nekňuba, budižkničemu, ťululum; nespis. чтоб ты лопнул! — aby tě husa kopla!, aby tě čert vzal!; vulg. распустить глотку pustit hubu na špacír; vulg. окочуриться zatřepat bačkorama, natáhnout bačkory n. brka, pojít, zdechnout, chcípnout.

 

Úhrnem můžeme říci, že dosud vyšlé dva díly Velkého rusko-českého slovníku dosáhly cíle, který si jeho autoři vytkli: je to spolehlivý slovník, s nímž může český čtenář číst jak texty z oboru politiky, ekonomiky, filosofie, dějin a umění, tak texty publicistické a beletristické. Zároveň bude slovník sloužit ke zdokonalování znalosti mateřského jazyka u těch, kdo ho budou používat. Je si jen přáti, abychom toto významné dílo naší lexikografie měli co nejdříve celé.[2]


[1] V II. dílu slovníku bylo užívání právě uvedených čtyř zkratek změněno: zkratka fam. (familiární) je uváděna nyní daleko řidčeji, jen pro výrazy z intimní řeči, v ostatních případech se užívá častěji zkratky hov. (hovorové); zkratka lid. (lidové) je omezena na významy čistě ethnografického rázu, zato je rozšířeno použití zkratky nespis. (nespisovné) — pro všechny případy, kterých se nepoužívá v běžném normálním spisovném projevu, ať psaném či mluveném (viz úvod k II. dílu, str. IX).

[2] Ve 3. čísle III. ročníku Sovětské vědy — Jazykovědy (str. 241—246) vyšla o Velkém rusko-českém slovníku důležitá recense doc. B. Ilka s cennými zásadními poznámkami, prozrazujícími velké překladatelské zkušenosti autora. 11. prosince 1953 se konala v Praze diskuse pracovníků Velkého rusko-českého slovníku s učiteli všech druhů škol a lektory ruského jazyka na vysokých školách; referát o diskusi přináší Sovětská jazykověda IV, čís. 1 (s. 91—93).

Slovo a slovesnost, volume 15 (1954), number 4, pp. 168-173

Previous Bohuslav Hála: Výzkum srozumitelnosti řeči při telefonním přenosu

Next Vladimír Šmilauer: Druhý díl sovětského Úvodu do jazykovědy