Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Konfrontácia slovies typu poletím, ponesiem v češtine, slovenčine a ruštine

Ella Sekaninová

[Články]

(pdf)

Сопоставление глаголов типа «полечу, понесу» в чешском, словацком и русском языках / La confrontation des verbes du type poletím, ponesiem en tchèque, en slovaque et en russe

Je známou skutočnosťou, že v slovanských jazykoch sa imperfektívne sloveso prefixáciou perfektivizuje. Platí to aj o tzv. pohybových slovesách, pri spájaní ktorých s predponami vznikajú mnohé homonymá na základe toho, či ide o prefixáciu slovesa označujúceho determinovaný alebo nedeterminovaný pohyb. Determinovanosť alebo nedeterminovanosť základného slovesa podmieňuje v predponovom slovese vystupovanie predpony v odlišných významoch a tým aj utváranie homonymných predponových slovies.[1]

Tak ako o všetkých dokonavých slovesách, aj o prefigovaných pohybových slovesách platí, že prézentný tvar označuje budúci čas. Ide o závislosť medzi slovesným vidom a slovesným časom. Napr. v češtine vyběhnu, přejdu, doletím, přivezu, v slovenčine vybehnem, doletím, priveziem, v ruštine vybegu, perejdu, doleču, privezu.

V istom zmysle výnimku predsa však tvoria jednosmerné pohybové slovesá s predponou po- v češtine a slovenčine. Ide o typy čes. ponesu, povezu, poletím a slov. ponesiem, poveziem, poletím, ktoré sú nedokonavým tvarom budúceho času. To znamená, že spojením predpony po- s tvarom prézentu jednosmerných pohybových slovies sa tvorí gramatický tvar futúra bez lexikálno-sémantickej zmeny a bez zmeny vidovej.

K. Horálek[2] označuje slovesné tvary typu ponesu, poletím za zaujímavú zvláštnosť českej mluvnice. Považuje takéto tvorenie do istej miery za produktívne, pretože sa vyskytuje aj u nových slovies vyjadrujúcich pohyb, často s expresívnym zafarbením, napr. pomašíruji, pofrčím, pošinu si to. Tvary půjdu, poletím považuje za zaujímavý doklad toho, ako sa v slovančine tvorilo postupne a rôznym spôsobom futúrum, ktoré v staršej dobe nahradzovali iba dokonavé tvary prézentné. Autor uzatvára svoje úvahy výzvou, že vec by si zaslúžila podrobnejšieho preskúmania v jednotlivých slovanských jazykoch.

V slovenčine venoval pozornosť danému javu J. Ružička. Hovorí o ňom v rámci druhej skupiny vyjadrovania budúcich dejov, ktorú tvoria slovesá majúce na vyjadrenie budúceho času osobitné predponové tvary. Prichádza k záveru, že „predpona po- je teda v týchto prípadoch predpona s gramatickým významom, a to s časovým významom“.[3] Autor ďalej uvádza, že okrem slovies pohybu majú predponový tvar na vyjadrenie budúceho času aj niektoré iné slovesá, napr. sloveso rásť (porastiem, porastieš, … porastú) a sloveso kvitnúť (pokvitnem, pokvitneš …).

Predpona po- sa spája v češtine a slovenčine s jednosmernými slovesami iba v tvaroch jednoduchého budúceho času a rozkazovacieho spôsobu, tvary neurčitku nemožno utvoriť. V uvedených prípadoch sa predpona po- odlišuje od ostatných predpôn, pretože utvára nedokonavé futúrum. O danej otázke jestvuje rozsiahla literatúra.

V Českej mluvnici z r. 1960[4] sa konštatuje, že pri niektorých nedokonavých slovesách (väčšinou s významom pohybu) sa vyjadruje budúci čas jednoduchým tvarom s predponou po- (pů-); sú to slovesá typu půjdu, pojedu, poběžím … Predpona po- [315]nemení pri týchto slovesách vid. Túto otázku bližšie osvetlil F. Kopečný,[5] ktorý uvádza pre češtinu 102 prípadov takýchto futurálnych tvarov. Celú problematiku z historického hľadiska osvetlil V. Machek. Vychádza z predpokladu, že predpona po- mala v týchto prípadoch svoj vecný význam, ktorý sa časom oslabil. Na základe historických dokladov a porovnávaním v jednotlivých slovanských jazykoch vyslovuje názor, že „nedokonavá futura typu ponesu vzešla z nedokonavých prézent u sloves s po-, vyjadřujících jistou schopnost k něčemu nebo zdatnost v něčem“.[6] Tejto zaujímavej otázke venuje pozornosť H. Křížková[7] z hľadiska vývinu opisného futura v slovanských jazykoch, najmä v ruštine. Porovnávanie s ruštinou podáva A. V. Bondarko,[8] ktorý uzatvára svoje úvahy konštatovaním, že tvary typu ponesu, poletím stratili pôvodný význam začiatku nástupu deja a zmenili sa na tvary jednoduchého budúceho času nedokonavého vidu.

V ruštine sa predpona po- spája takisto s pohybovými slovesami, no utvára predponové slovesá intranzitívne typu pobežat’, pojechat’, pojti, poletet’, poteč’ a tranzitívne povezti, povesti, ponesti, pognat’ a iné. Tieto slovesá tak ako aj ostatné predponové slovesá sú perfektívne a označujú začiatok deja, čiže inchoatívny spôsob slovesného deja a zaujímajú závažné miesto v rámci temporálnych spôsobov slovesného deja.[9]

Prézentné tvary týchto slovies ako pojdu, poleču i povezu, ponesu sú dokonavého vidu a majú význam budúceho času. A. V. Bondarko nazývá tvar otkroju prítomným-budúcim dokonavým časom (nastojaščeje-buduščeje).[10]

Predpona po- spĺňa teda v ruštine v uvedených typoch funkciu perfektivizačnú ako každá iná predpona a aj funkciu lexikálno-sémantickú.

Analýzou uvedených typov predponových slovies s predponou po- v češtine a slovenčine a ich porovnaním s ruštinou vystupujú ich charakteristické príznaky a rozdiely v skúmaných jazykoch. Slovesá typu čes. ponesu, poletím, slov. ponesiem, poletím označujú ako imperfektíva budúci čas a slovesá typu ponesu, poleču v ruštine označujú ako perfektíva ingresívny spôsob slovesného deja.

Uvedený jav nenarúša platnosť tvrdenia, že v skúmaných jazykoch sa základné sloveso nedokonavého vidu prefixáciou perfektivizuje. V češtine a slovenčine ide v uvedených prípadoch o výskyt osobitných tvarov, v ktorých predpona po- stratila pôsobenie vidové a lexikálno-sémantické, jej pomocou sa tvoria gramatické tvary budúceho času.

 

R É S U M É

Сопоставление глаголов типа »полечу, понесу« в чешском, словацком и русском языках

В статье рассматриваются видовые и лексико-семантические разницы между глаголами типа чеш. poletím, ponesu, слов. poletím, ponesiem и русс. полечу, понесу.

[316]В чешском и словацком яазыках это формы будущего времени несовершенного вида, в то время как в русском языке это префиксальные глаголы совершенного вида, обозначающие ингрессивный способ глагольного действия. Эта существенная разница объясняется исторически утратой лексико-семантического значения приставки по- в чешском и словацком языках.

Это явление как бы нарушает обоснованность утверждения, что каждий бесприставочный глагол совершенного вида префиксацией перфeктивизируется. Но в сущности, зто не глаголы, выступающие в целых глагольных парадигмах, а отдельные формы будущего времени.


[1] E. Sekaninová, Vidové a sémantické zmeny súvisiace s prefigovaním pohybových slovies, ČsRus 9, 1964, 212—215; Sémantika a intencia prefigovaných pohybových slovies, ČsRus 18, 1973, 104—109.

[2] K. Horálek, Slovesné tvary typu ponesu, poletím, NŘ 38, 1955, 21—24.

[3] J. Ružička, Ako sa vyjadrujú budúce deje, SlR 24, 1959, 278—284.

[4] B. Havránek - A. Jedlička, Česká mluvnice, Praha 1960, s. 218.

[5] F. Kopečný, Ještě o nedokonavosti futura typu „ponesu, povezu …“ a o časovém významu typu „dovede to, ujde to …“, SaS 21, 1960, s. 187.

[6] V. Machek, K otázce tzv. prázdných předpon: imperativy a futura s po- u Slovanů, AUC Phil., SlavPrag IV, Praha 1962, s. 441.

[7] H. Křížková, Vývoj opisného futura v jazycích slovanských, zvláště v ruštině, Praha 1960, s. 55.

[8] A. V. Bondarko, K voprosu o glagolach dviženija v češskom jazyke (formy tipa ponesu, poletím), Slavia 30, 1961, 527—547.

[9] E. Sekaninová, Sémantická analýza predponových slovies (Spôsoby slovesného deja v ruštine a slovenčine), Bratislava 1978, rukopis.

[10] A. V. Bondarko, Vid i vremja russkogo glagola, Moskva 1971, s. 83.

Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3-4, s. 314-316

Předchozí František Kopečný: Poznámka k tzv. elementárním souvislostem (r. brokat’/brosat’ — č. vrhnout/vrznout)

Následující Jan Chloupek: Dialektika stálého a proměnného v publicistickém stylu