Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dánská a německá antologie z prací pražské školy

Marie Těšitelová

[Chronicles]

(pdf)

Датская и немецкая антологии работ пражской школы / Deux anthologies, danoise et allemande, des oeuvres de l’École de Prague

Obě uvedené antologie vyšly brzy za sebou r. 1971: Christian Kock vydal v Kodani Tjekkisk strukturalisme (271 s.), Detlef C. Kochan v Berlíně antologii Stilistik und Soziolinguistik s podtitulem Beiträge der Prager Schule zur strukturellen Sprachbetrachtung und Spracherzeihung (133 s.); tuto antologii sestavili a statí o pražské škole v přítomnosti a minulosti uvedli E. Beneš a J. Vachek (s. IV—XXVII). Obě antologie se v zásadě liší svým posláním, a tudíž i výběrem přeložených statí představitelů pražské školy.

Kodaňská antologie se zaměřila převážně na starší práce pražské školy týkající se jazyka a stylu umělecké literatury, zejména jazyka básnického. Pozornosti si zaslouží skutečnost, že jde především o stati, které byly uveřejněny v našem časopise v období, kdy do jeho náplně patřila i slovesnost. Tak jsou tu v dánském překladu přetištěny stati J. Mukařovského O jazyce básnickém, s. 34—98 (pův. SaS 6, 1940, 113—145, přetištěno též v souboru Kapitoly z české poetiky I, Praha 1948, s. 78—128), J. M. Kořínka O jazykovém stylu, s. 98—110 (pův. SaS 7, 1941, 28—37), Zd. Vančury Počátek a konec baroku, s. 139—160 (pův. SaS 9, 1943, 169—181) a J. Heidenreicha-Dolanského O tvaru motivů, s. 161—207 (pův. SaS 9, 1943, 68—69).

Naproti tomu v německé antologii je položen důraz na práce současné pražské školy, a to pokud jde o otázky stylu, sociolingvistiky (resp. sociologie jazyka podle tradic pražské školy) a jazykové pedagogiky, které měly a mají v pražské škole vždy zvláštní postavení. O sepětí současné pražské školy se starším jejím obdobím svědčí první stať V. Mathesia O funkční lingvistice, s. 1—18 (poprvé vyšla r. 1929 ve Sborníku přednášek proslovených na prvém sjezdu čs. profesorů filosofie, filologie a historie v Praze 3.—7. 4. 1929).

Jinak jsou v antologii přeloženy a s jistými úpravami přetištěny některé stati z časopisu Naše řeč, publikované pak souborně ve sborníku Kultura českého jazyka (Liberec 1969) i některé stati z našeho časopisu. V prvé řadě jde o stať B. Havránka Teorie spisovného jazyka, s. 19—37 (otištěna v NŘ 52, 1969, 65—77). Problematiky stylu se týkají stati K. Hausenblase Styly jazykových projevů a rozvrstvení jazyka, s. 38—53 (pův. v SaS 23, 1962, 189—201) a stať M. Jelínka Stylové rozpětí současné spisovné češtiny, s. 54—71 (pův. NŘ 52, s. 111—126). — Do oblasti sociolingvistiky se hlásí stať Fr. Daneše Kultura mluvených projevů, s. 73—93 (NŘ 52, s. 95—109). Dále je tu přeložena stať M. Dokulila K otázce normy spisovného jazyka a její kodifikace, s. 94—101 (pův. v SaS 13, 1952, 135—140), J. Vachka K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka, s. 102—121 (pův. v SaS 25, 1964, 117—126) a stať P. Trosta K příčinám jazykových změn, s. 123—129 (pův. ve [384]sb. O vědeckém poznání soudobých jazyků, Praha 1958, 75—78). — Většinou jde o zkrácené a do jisté míry modifikované znění původních prací, někde doplněné novými příklady apod. K antologii je připojen i stručný životopis autorů jednotlivých statí.

Obě antologie je třeba uvítat jako vhodný doplněk záslužných prací J. Vachka, Prague School Reader in Linguistics (Bloomington 1964) a The Linguistic School of Prague (Bloomington 1966), a P. L. Garvina A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure and Style (Georgetown University Press 1964) — srov. SaS 27, 1966, 82—84 — dále nejrozsáhlejšího sborníku sovětského Pražskij lingvističeskij kružok (Moskva 1967, 557 s.) a menšího sborníku polského obráceného k uměleckému jazyku Praska szkoła strukturalna (Warszawa 1966) — srov. SaS 29, 1968, s. 95n.

Slovo a slovesnost, volume 32 (1971), number 4, pp. 383-384

Previous Jaromír Janoušek: Sociolingvistika na 7. mezinárodním sociologickém kongresu ve Varně

Next Růžena Ostrá: K diachronnímu studiu onomaziologické struktury