Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Soupis prací prof. Pavla Trosta

Jaroslav Popela, Jaromír Povejšil

[Kronika]

(pdf)

Список работ профессора Павла Троста / Liste de travaux du professor Pavel Trost

[*]1932

Tréma. NŘ 16, 111—112.

 

1933

Schimpfwörter als Kosenamen. Indogerm. Forschungen 51, 101—112.

Zur Wesensbestimmung der Kenning. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 70, 235—236.

 

1934

Zur Sondersprache der Jäger. Wörter und Sachen 16, 61—67.

 

1935

O pražském argotisování. SaS 1, 106 až 108.

Argot a slang (krit. poznámky k práci F. Oberpfalcera in: Čs. vlastivěda III [Jazyk]. Praha 1934). SaS 1, 240—242.

Der paronomastisch-potenzierende Genitiv Pluralis. Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete 10, 326—338.

Zur Versgestalt del lettischen Volksliedes. Studi Baltici 5, 1935—36, 109—111.

 

1936

Jazyk a hláskové zákony. Věda a život 2, 276—282.

Bemerkungen zum Sprachtabu. TCLP 6, 288—294.

Der blosse Tiername als Gewässerbezeichnung. Zeitschrift für Ortsnamenforschung 12, 89—90.

Kniha studií z hospodářské germanistiky (H. Siebenschein: Abhandlungen zur Wirtschaftsgermanistik. Praha 1936). SaS 2, 198—199.

 

1937

O problémech větné intonace (In memoriam Stanislava Petříka) (S. Petřík: K hudobnej stránke slovenskej vety. Carpatica, řada A, sv. 1, 1936). SaS 3, 226 až 230.

Poláčkův román maloměstský. SaS 3, 166—172.

Ruský sborník germanistický (Voprosy nemeckoj grammatiki v istoričeskom osveščenii. Leningrad 1935). SaS 3, 190—191.

 

1938

Ai. aw. strī „Weib“. Indogerm. Forschungen 56, 197—198.

Der blosse Baumname als Gewässerbezeichnung. Zeitschrift für Ortsnamenforschung 14, 170—172.

Český verš ve srovnání s německým (E. Lemberg in: Zeitschrift für den Tschechischunterricht 1, 1937). SaS 4, 51—53.

Apie Lietuvių liaudies dainos esmę. Naujoji Romuva (Kaunas), Nr. 45.

Staropolský verš ve srovnání se staročeským (J. Hrabák: Staropolský verš ve srovnání se staročeským. Praha 1937). SaS 4, 50—51.

 

1939

Bemerkungen zum deutschen Vokalsystem. TCLP 8, 319—326.

Zum lateinischen Konditionalsatz. Glotta 27, 206—211.

Vliv císařské kanceláře Karlovy na slovesnou kulturu německou. Sb. Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha (2. vyd. 1940), 67—71.

Česká práce o větné intonaci (S. Petřík: O hudební stránce středočeské věty. Praha 1938). SaS 5, 99—103.

[441]Z problémů poetiky (Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wilno). SaS 5, 59—61.

 

1940

Zur Frage der Satzmelodie. Sborník Matice slovenskej 18, 5—7.

Kunhutina píseň a sekvence Tomáše Akvinského „Lauda Sion“. SaS 6, 35—37.

Fonometrie (o pracích E. a K. Zwirnerů). SaS 6, 175—176.

 

1941

O německém přízvuku. Sb. Hrst studií a vzpomínek (Prof. dr. Ant. Beerovi jeho žáci). Brno, 68—76.

O smyslu jazykových zkratek (A. Baecklundová: Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache. Uppsala 1941). SaS 7, 107.

O jazykové komice (B. Brouk: Jazyková komika. Praha 1941). SaS 7, 219—220.

A. V. Isačenko: Slovenski verz (Ljubljana 1939). Zeitschrift für slav. Philologie 17, 237—239.

K rytmu a taktu české lidové písně (1. V. Úlehla: 50 moravských písní. Praha 1940. — 2. K. Plicka: Český zpěvník. Praha 1940). SaS 7, 47—49.

O nápěvcích mluvy (J. Burjanek in: Nový realismus. Praha 1940). SaS 7, 49.

 

1942

O porozumění slovům (A. Libor: Psychologický pochod porozumění slovům. Psychologie 6, 1940—41). SaS 8, 161—162.

Novotářská německá mluvnice (H. Becker: Deutsche Sprachkunde I. Sprachlehre. Leipzig 1941). SaS 8, 215—216.

 

1943

In margine Sušilových „Národních písní moravských“ (nové vyd., Praha 1941). SaS 9, 159—162.

Sv. Augustin o jazyce (Sv. Augustin: O pořádku. O učiteli. Praha 1942). SaS 9, 164—166.

Jazyková theorie historika jazyka (W. v. Wartburg: Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Halle 1943). SaS 9, 220.

 

1947

Qu’est-ce que le vocatif? Bulletin linguistique de la Faculté des Lettres de Bucarest 15, 5—7.

Poslední próza Karla Poláčka (Bylo nás pět, Praha 1946). SaS 10, 1947—48, 107 až 109.

O jedné tendenci v dnešní poesii. Blok 1947—48, 11.

K výkladu Asanaginice. Slavia 18, 1947 až 1948, 221—222.

Na okraj Kafkova Ortelu. List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947—48, 188—192.

Nad dílem Romana Jakobsona. List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947—48, 28 až 32.

Stopadesátiletý Heine. List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947—48, 33—35.

Úvody do fonologie (1. L. Michel: La phonologie. Bruxelles 1941—42. — 2. E. Seidel: Das Wesen der Phonologie. Bucureşti 1943). SaS 10, 1947—48, 122—123.

Hugo Siebenschein, Edwin Muir, Emil Utitz, Petr Demetz: Franz Kafka a Praha (Praha 1947). List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947—48, 156—157.

Wolfgang Kayser: Kleine deutsche Versschule (Bern 1946). Neuphilolog. Mitteilungen 48, Helsinki, 188—191.

Augusta Šebestová: Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky (2. vyd., Praha 1947). List Sdružení morav. spisovatelů 2, 1947—48, 151—152.

 

1948

Tabu vokativu. LF 72, 33—38.

K dvojjazyčnosti „Vojny a míru“. Sb. Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Brno, 405—413.

K nejstarší české duchovní poesii (1. Píseň Ostrovská. — 2. Ještě jednou ke Kunhutině písni). SaS 11, 1948—49, 162 až 165.

Wilhelm Havers: Neuere Literatur zum Sprachtabu (Wien 1946). Bulletin linguistique de la Faculté des Lettres de Bucarest 16, 161—162.

Jozef Ružička: Z problematiky slabiky a prozodických vlastností. K vývinu hornonemeckého slova (Bratislava 1947). ČMF 31, Phil 3, 22—23.

Počátky staročeské mystiky (Památky staré literatury české, sv. 5. Praha 1948). SaS 11, 1948—49, 140—141.

 

1949

K intonaci slovenštiny (S. Petřík: Dva príspevky k hudobnej stránke slovenskej vety. L. Petříková: K hudobnej stránke nárečia abaujského. Praha 1947). LF 73, 155.

 

1950

Recueil linguistique de Bratislava. Vol. 1 (Bratislava 1949). ČMF 33, Phil 5, 33—34.

Josef Janko: Jazyková melodie a její výšky a hloubky ve službách skladby a významosloví (Praha 1948). Naše věda 27, 29—33. ČMF 33, Phil 5, 20—21 (anglicky).

K etymologickému slovníku místních jmen v Čechách (A. Profous: Místní jmé[442]na v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny I. Praha 1947). SaS 12, 52.

Jaromír Bělič: Zásady Palackého v otázkách jazykové kultury (in: Kutnar - Králík - Bělič: Tři studie o Palackém, Olomouc 1949). Časopis Matice mor. 69, 347—349.

Nový překlad Písma (Písmo, sv. 2. Přel. V. Šrámek. Praha 1947). SaS 12, 111—112.

Wolfgang Kayser: Kleine deutsche Versschule (Bern 1946). ČMF 33, Phil 5, 29.

 

1951

Strophes des chansons françaises. Neuphilolog. Mitteilungen 52, Helsinki, 1—13.

Sovětská armenistika (1. S. Kazarian: Lingvističeskije issledovanija v sovetskoj Armenii. Izv. AN SSSR, otd. lit. i jaz., 7, 1948. — 2. B. B. Piotrovskij: O proischoždenii armjanskogo naroda. Jerevan 1948). LF 75, 238—240.

E. M. Uhlenbeck: De tegenstelling Krama : ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem (Groningen—Djakarta 1950). ČMF 34, Phil 6, 10—11.

 

1952

N. S. Pospelov: Ponjatije grammatičeskoj kategorii u N. J. Marra i jego posledovatelej (in: Protiv vuľgarizacii i izvraščenija marksizma v jazykoznanii 1. Moskva 1951). SovJaz 2, 138.

Germanistika v posledních číslech časopisu Inostrannyje jazyki v škole. SovJaz 2, 155.

V. F. Šišmarev: Románské jazyky jihovýchodní Evropy a národní jazyk Moldavské SSR (VJaz, č. 1). SovJaz 2, 379—381.

 

1953

K otázce vnitřních zákonů jazykového vývoje. SovJaz 3, 136—138.

Diskusní příspěvek k ref. V. Machka O potřebě a problematice slovanského etymologického slovníku. Slavia 22, 323.

Engelsův „Francký dialekt“. SaS 14, 145 až 148.

J. D. Dešerijev: Mladopis’mennyje i bespis’mennyje jazyki i kritika ošibočnych položenij N. J. Marra o skreščenii jazykov (in: Protiv vuľgarizacii i izvraščenija marksizma v jazykoznanii 2. Moskva 1952). SovJaz 3, 325.

Je. A. Krašeninnikova: O modálních slovesech v němčině (in: Inostrannyje jazyki v škole 1952, č. 3). SovJaz 3, 348—349.

I. K. Kusikjan: Ošibki N. J. Marra v osveščenii istorii armjanskogo jazyka (in: Protiv vuľgarizacii … 2. Moskva 1952). SovJaz 3, 329—330.

V. I. Lytkin: O nekotorych etimologijach N. J. Marra po ugrofinskim jazykam (in: Protiv vuľgarizacii …). SovJaz 3, 332—333.

Nový český Hesiod (Hesiodos: Práce a dni. Přel. J. Nováková. Praha 1950). SaS 14, 141—142.

 

1954

Slovo a pojem. SovJaz 4, 411—412.

O „významu“ hlásek. Sb. Studie a práce lingvistické 1, Praha, 67—72.

Poznámka k novému překladu Heina (H. Heine: Německo — Zimní pohádka. Přel. E. Petiška. Praha 1953). SaS 15, 187 až 188.

Poznámky o Bertu Brechtovi. JazLit(Olomouc) 1, 117—123.

Otázky jazykovědy s hlediska prací J. V. Stalina (Praha 1952; čes. překlad sb. Voprosy jazykoznanija v svete trudov I. V. Stalina. Moskva 1950). JazLit(Olomouc) 1, 181—183.

Vynikající slovenská práce onomastická (V. Blanár: Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava 1950). SaS 15, 182—183.

 

1955

K obecným otázkám stylu. SaS 16, 15 až 17.

O skloňování litevských a lotyšských vlastních jmen osobních v českých textech (Návrh normování). NŘ 38, 202—204.

Zur Geschichte des ostmitteldeutschen Vokalismus. ČMF 37, Phil 7, 52—54.

K německé předloze Závišovy písně (k čl. L. Zatočila Závišova píseň ve světle minnesangu a její předlohy. Sborník prací filos. fakulty brněnské univ. 2, 1953). JazLit(Olomouc) 2, 260—261.

Závěr Schillerových Loupežníků (k studii Schiller und die Nation [Berlin 1953] a ke kn. Studien zur deutschen Literaturgeschichte [Berlin 1954] H. Mayera). JazLit(Olomouc) 2, 99—101.

O nový výklad Schillera (H. Mayer: Schiller und die Nation. Berlin 1953). ČMF 37, 247—248.

 

1956

K problému slova a pojmu (odpovědi V. Hraběti). SaS 17, 107—108, 248—249.

Zur „Palatovelarisierung“ in deutschen Dialekten. ČMF 38, Phil 8, 2—3.

Zur „Verdumpfung“ von a in deutschen Dialekten. ČMF 38, Phil 8, 59—60.

K staročeskému Mastičkáři (k práci V. Černého Staročeský Mastičkář. Praha 1955). JazLit(Olomouc) 3, 103—105.

Litevské povídky. Praha, Svět sovětů, 333 s. (Přeložil 10 z 26 povídek, napsal doslov O litevské literatuře a knihu připravil k vydání.)

[443]L. A. Bulachovskij: Vvedenije v jazykoznanije II (Moskva 1953). Slavia 25, 81-82.

 

1957

K diskussii po voprosam strukturalizma. VJaz 6, č. 3, s. 44—52. (Společně s B. Trnkou aj.)

Dialektmischung und ostmitteldeutscher Vokalismus. ČMF 39, Phil 9, 45—46.

Die „gestürzten Diphthonge“ des Nordbairischen. ČMF 39, Phil 9, 9—10.

Eine mundartkundliche Voraussage. ČMF 39, Phil 9, 74—78.

K „romanticko-estetisujícím“ povídkám A. Seghersové (poznámky k stati L. Václavka in: JazLit(Olomouc) 3, 1956). ČMF 39, 240.

Yuen Ren Chao: La significación del lenguaje (Universidad Nacional de Mexico 1956). ČMF 39, Phil 9, 55—56.

Slovanské stopy v Durynsku (R. Fischer: Ortsnamen der Kreise Arnstadt und Ilmenau. Halle-Saale 1956). ČMF 39, 57—58.

Německá věta jako „pole napětí“ (K. Boost: Neue Untersuchungen zum Wesen und zur Struktur des deutschen Satzes. Berlin 1955). SaS 18, 57—58.

Neue Beiträge zur deutschen Verslehre (1. B. Nagel: Das Übersetzen aus dem Mittelhochdoutschen. Halle-Saale 1955. — 2. W. Stüben: Metrische Miszellen I. Zs. f. Phonetik und allg. Sprachwissenschaft 1953; II.—III. PBB 77. — 3. E. Riesel: Abriss der deutschen Stilistik. Moskva 1954). ČMF 39, Phil 9, 14—15.

 

1958

K příčinám jazykových změn. Sb. O věd. poznání soudobých jazyků. Praha, 75—78.

Zur Theorie des Eigennamens. Sb. Omagiu lui Iorgu Iordan. Bucureşti, 867—869.

Poznámky o metonymii. SaS 19, 18—20.

Odpověď na otázku „Suščestvovalo li balto-slavjanskoje jazykovoje i etničeskoje jedinstvo i kak sledujet jego ponimať?“ ve VJaz 7, č. 1, s. 52 (rus.) a v kn. Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju (k IV Meždunar. s’jezdu slavistov), Moskva, 169—170 (čes.).

O baltoslovanských vztazích v oblasti syntaxe. Sb. K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků. Praha, 121—127.

K otázce baltoslovanských jazykových vztahů. Čs. přednášky pro IV. mezinár. sjezd slavistů v Moskvě. Praha, 221—227.

Zur Frage des baltisch-slawischen Dativus cum infinitivo. Cercetări de lingvistică 3, supliment, 523—524 (Mélanges Emil Petrovici).

O dativu absolutním. Sborník slavistických prací věnovaných IV. mezinár. sjezdu slavistů v Moskvě. Universita Karlova, 33—35.

Infinitiv v litevštině. Sb. Studie ze slovanské jazykovědy. Praha, 271—274.

Odpověď na otázku „Čto novogo vnesla strukturaľnaja lingvistika v istoričeskoje i sravniteľno-istoričeskoje izučenije slavjanskich jazykov?“ ve VJaz 7, 1958, č. 2, s. 40—42 (rus.) a v kn. Sbornik otvetov na voprosy po jazykoznaniju (k IV Meždunar. s’jezdu slavistov), Moskva, 50—53 (čes.). (Společně s B. Havránkem, K. Horálkem a V. Skaličkou.)

Der Zusammenfall der Diphthongreihen in der nhd. Schriftsprache. PhilPrag 1, 15 až 16.

Systemic Support for the x/ç Distinction in German. Word 14, 243—246.

Nhd. Schriftsprache und omd. Mundarten. PhilPrag 1, 125—126.

Über „palatovelare Färbung der Vokale“ in mitteldeutschen Mundarten. Zeitschrift für Phonetik und allgem. Sprachwissenschaft 11, 173—175.

Shrnutí diskuse (o příčinách jazykových změn). Sb. O věd. poznání soudobých jazyků. Praha, 82—83.

M. Niedermann - A. Senn - F. Breuder: Wörterbuch der litauischen Sprache. Lfg. 30—31 (Heidelberg 1957—58). Zeitschrift für Phonetik und allgem. Sprachwissenschaft 11, 289.

S. A. Wolf: Wörterbuch des Rotwelschen (Mannheim 1956). PhilPrag 1, 22—25 a (Nachtrag) ib. 2, 1959, 59—60.

 

1959

Přízvuk českých slov v němčině. SlavPrag 1, 99—101.

Zur deutschen Wortbetonung. PhilPrag 2, 49—50.

Otázka baltoslovanské jednoty na moskevském sjezdu. Slavia 28, 446—447.

Max Niedermann: Balto-Slavica (Genève 1956). Slavia 28, 657—658.

E. Fraenkel: Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1—8 (Heidelberg-Göttingen 1955—1958). Byzantinoslavica 20, 314.

Kniha o větné fonologii (F. Daneš: Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha 1957). SaS 20, 74.

Leipziger Studien. Theodor Frings zum 70. Geburtstag. (Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungs[444]geschichte, Nr. 5. Halle/Saale 1957). PhilPrag 2, 120—121.

Eberhard Kranzmayer: Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes (Wien 1956). PhilPrag 2, 22—23.

Hebrejský rukopis německé špilmanské básně (L. Fuks: The Oldest Known Literatury Documents of Yiddish Literature. Leiden 1957). ČMF 41, 112.

 

1960

Deux notes de théorie. Studii şi cercetări lingvistice (Omagiu lui Al. Graur) 11, 765—767.

K dnešní situaci historické fonologie. SaS 21, 7—9.

Das Prädikativum im Litauischen. Lietuvių kalbotyros klausimai 3, 219—222.

Die Sprache Bert Brechts. GermPrag 1, 73—81.

Poznámka o pražských schillerovských oslavách roku 1859. GermPrag 1, 91—95.

Mezinárodní symposion ‚Znak a systém v jazyce‘. ČMF 42, 127—128.

Rudolf Fischer: Erkenntnisse und Aufgaben der slawischen Namenforschung (Berlin 1959). PhilPrag 3, 121—122.

Monografie o kalamburech (A. A. Ščerbinova: Suščnosť i iskusstvo slovesnoj ostroty. Kijev 1958). SaS 21, 74.

 

1961

Úvaha o vzniku německého futura. ČMF 43, 239—241.

O zániku nesloženého préterita v jižní němčině. ČMF 43, 170—171.

Zwei Stücke des Cambridger Kodex T-S 10 K. 22. PhilPrag 4, 17—24.

Ein angebliches Prager Purimspiel. Mitteilungen aus dem Arbeitskreis für Jiddistik 2, F. 14, 53—57.

O smyslu jazykové analýzy literárního díla. Čs. rusistika 6, 233.

Das Metrum der litauischen Volkslieder. Sb. Poetics — Poetyka — Poetika. Warszawa, 119—125.

Česká a německá kramářská píseň. Sb. Václavkova Olomouc, 253—254.

O germanismech v kramářských písních. Sb. Václavkova Olomouc, 229—230.

Kramářská píseň v moderním kabaretu. Sb. Václavkova Olomouc, 270—271.

Dva příspěvky k teorii překladu z Německé demokratické republiky (O. Braun - H. Raab: Beiträge zur Theorie der Übersetzung. Berlin 1959). SaS 22, 67—68.

A. Baecklund: Personal Names in Medieval Velikij Novgorod. I. Common Names (Stockholm 1959). Byzantinoslavica 22, 89—90.

Das Neue in der deutschen Grammatik (Je. A. Krašeninnikova: Novoje v nemeckoj grammatike, vyp. 1. Moskva 1960). PhilPrag 4, 58.

Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (Berlin 1961). PhilPrag 4, 247—249.

E. A. Blackall: The Emergence of German as a Literary Language, 1700—1775 (Cambridge 1959). PhilPrag 4, 57.

Prof. H. Krech o normování německé výslovnosti. ČMF 43, 50—51.

Varšavská konference o otázkách poetiky. SaS 22, 120—130 (společně s K. Horálkem, K. Hausenblasem a L. Doleželem).

Dva pozoruhodné germanistické příspěvky. ČMF 43, 57—58.

 

1962

O vlivu jazyka na myšlení. Sb. Problémy marxistické jazykovědy. Praha, 156 až 159.

Ke vztahu jazyka a myšlení v syntaxi. Sb. Otázky slovanské syntaxe. Praha, 296 až 297.

Subjekt a predikát. SlavPrag 4, 1962, 267—269.

Der Gegenstand der Toponomastik. Leipziger Abhandlungen zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte. Wiss. Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, 11, Gesellschafts- u. sprachwiss. Reihe, H. 2, 275 až 277.

Noch einmal zur Josefslegende des Cambridger Kodex. PhilPrag 5, 3—5.

Das späte Prager Deutsch. GermPrag 2, 31—39.

Interpretation eines Gedichtes von Brecht. GermPrag 2, 75—77.

Vztahy mezi gnoseologií, logikou a jazykem (E. Albrecht: Die Beziehungen von Erkenntnistheorie, Logik und Sprache. Halle/Saale 1956). SaS 23, 71—72.

Rakstu krājums … J. Endzelĭnam viņa 85 dzīves gadu atcerei (Riga 1958). Slavia 31, 656—657.

J. Endzelin (1873—1961). Slavia 31, 314 až 315.

Walter Steinhauser: Slavisches im Wienerischen (Wien 1962). PhilPrag 5, 240 až 241.

Poznámka k ZMK 3, 137n. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 3, 358—359.

 

1963

Supin v baltijskich i slavjanskich jazykach. Kratkije soobščenija 38, Institut slavjanovedenija AN SSSR. Moskva, 23—27.

[445]K prostému instrumentálu v češtině. SaS 24, 24—26.

Německé vlivy na slovanské jazyky. Čs. přednášky pro V. mezinár. sjezd slavistů v Sofii. Praha, 29—30.

Jakob Grimm und die tschechische Kulturwelt. Sb. Brüder Grimm Gedenken 1963. Marburg, 367—373.

Dictionnaire de linguistique de l’Ecole de Prague (Utrecht—Anvers 1960). LF 86, 365.

H. Gipper - H. Schwarz: Bibliographisches Handbuch zur Sprachinhaltsforschung (Köln und Opladen, s. a.). LF 86, 365.

Wegweiser zur Namenforschung (Halle/Saale 1962). PhilPrag 6, 322.

H. Kronasser: Die Nasalpräsentia und Kretschmers Objektive Konjugation im Indogermanischen (Wien 1960). LF 86, 364.

Schleicher in Prag (Zum Prager Deutsch) (R. Fischer: August Schleicher zur Erinnerung. Berlin 1962). PhilPrag 6, 321—322.

Poznámka k ZMK 3, 298—300. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 4, 13—14.

K příjmením ze základu Hof. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 4, 225.

K. J. Dover: Word Order in Greek (Cambridge 1960). LF 86, 154.

Kudrun (Reclam, Leipzig 1962). PhilPrag 6, 320.

Neue Forschungen zum Minnesang (1. Th. Frings: Die Anfänge der europäischen Liebesdichtung im 11. a 12. Jh. Sitzungsber. der Bayr. Akademie der Wiss., 1962. — 2. H. Becker: Frauendienst. Wiss. Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sprach- und gesellschaftswiss. Reihe, 1958—59. — 3. E. Köhler: Trobadorlyrik und höfischer Roman. Berlin 1962. — 4. Walther von der Vogelweide: Gedichte. Fischer-Bücherei 1962). PhilPrag 6, 298 až 300.

 

1964

Funktion des Wortakzents. Travaux ling. de Prague 1, 125—127.

Zur Problematik deutscher Lehnwörter im Tschechischen. Wiss. Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, Nr. 5/6, 493—495.

Neuhauser Topika. Leipziger Abhandlungen zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte II. Wiss. Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, 13, Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe, H. 2, 359.

Franz Kafka und das Prager Deutsch. GermPrag 3, 29—37.

R. E. Keller: German Dialects (Manchester 1961). PhilPrag 7, 320.

W. Appel: Die Mundart von Hilbetten im Schönhengstgau (Marburg 1963). PhilPrag 7, 431—433.

S. Landmann: Jiddisch, Abenteuer einer Sprache (Olten und Freiburg i. Br., s. a.). PhilPrag 7, 321.

Briefe von Kafka und Rilke (Sborník Národního muzea, řada C, sv. 8, č. 2). PhilPrag 7, 321—322.

 

1965

Eigenname. AUC — Prague Studies in English 11, 59—61.

Two Remarks on Lithuanian Vocalism. Acta Baltico-Slavica 3, 183—185.

Deux points de linguistique balkanique. Sb. Omagiu lui Alexandru Rosetti. Bucureşti, 945—946.

Deutsch-tschechische Zweisprachigkeit. Sb. Deutsch-tschech. Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, 1. Berlin, 21—28.

Zur ehemaligen Stadtmundart von Leitmeritz. Sb. Deutsch-tschech. Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur, 1. Berlin, 207—208.

Yiddish in Bohemia and Moravia: The Vowel Question. Sb. The Field of Yiddish, Second Collection. The Hague, 87—91.

O pražské německé literatuře 20. století. Literární noviny 14, č. 49, s. 1.

Zur Interpretationsmethode von Kafkas Werken. Sb. Franz Kafka aus Prager Sicht. Prag, 237—238.

Nová česká učebnice cikánštiny (J. Lípa, Příručka cikánštiny. Praha 1963). SaS 26, 87.

Artikulační báze nebo energetická báze? (W. Appel: Die Mundart von Hilbetten im Schönhengstgau. Marburg 1963). JazAkt č. 1. s. 1—2.

 

1966

O složeném adjektivu baltoslovanském. Bulletin ÚRJL 10, 35—38.

Zum Typus der Balkansprachen. Sb. Les Etudes balkaniques tchécoslovaques 1. Praha, 29—31.

Zur phonologischen Wertung der deutschen Diphthonge. Travaux ling. de Prague 2, 147—149.

Und wiederum: Prager Deutsch. Literatur und Kritik, Wien, č. 9—10, s. 107—108.

Zum Vokalismus der Dobschauer Mundart. GermPrag 4, 27—32.

O kontinuitě německého živlu v Litoměřicích. SlavPrag 8, 207—209.

[446]Folkloristische Miszellen. Orbis scriptus, Festschrift für D. Tschižewskij zum 70. Geburtstag. München, 841—847.

Konference o indoevropské i obecné jazykovědě v Münsteru (1965). SaS 27, 188—189.

Znova o jazyce Arantů (A. Sommerfelt: La langue et la société, Oslo 1938; T. G. Strehlov in: Oceania 1942—43). JazAkt, č. 2, s. 10—11.

D. S. Kacnel’son o lexikální sémantice (Soderžanije slova, značenije i oboznačenije. Moskva—Leningrad 1965). JazAkt, č. 3, s. 18.

Standardní dílo germanoslavistické (E. Eichler: Etymologisches Wörterbuch der slawischen Elemente im Ostmitteldeutschen. Bautzen 1965). JazAkt, č. 3, s. 37.

První historická fonologie němčiny (L. R. Zinder - T. V. Strojeva: Istoričeskaja fonetika nemeckogo jazyka. Moskva—Leningrad 1965). JazAkt, č. 2, s. 27.

Zemřel prof. A. Sommerfelt. JazAkt, č. 1, s. 40—41.

 

1967

Ještě k původu slova chachar. NŘ 50, 57—58.

Silbenschnitt im Deutschen Phonetica Prag, 69—71.

Die dichterische Sprache des frühen Werfel. Sb. Weltfreunde. Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Prag, 313 až 318.

Hans-Walter Wodarz: Satzphonetik des Westlachischen (Slavistische Forschungen, 3, Köln-Graz 1963). Indogerm. Forschungen 71, 1966 (1967), 361—362.

Daine Augustaitis: Das litauische Phonationssystem. (Slavistische Beiträge 12, München 1964). Indogerm. Forschungen 71, 1966 (1967), 362.


[*] Zhuštěnou sazbu mají recenze, referáty, zprávy apod. Toto odlišení je však velmi relativní, protože recenze a referáty prof. Trosta přinášejí zpravidla i jeho vlastní řešení dané problematiky. — Užité zkratky: Bulletin ÚRLJ — Bulletin Ústavu ruského jazyka a literatury; ČMF — Časopis pro moderní filologii; Phil — Philologica; GermPrag — Germanistica Pragensia; JazAkt — Jazykovědné aktuality; JazLit (Olomouc) — Sborník Vys. školy pedagogické v Olomouci — Jazyk a literatura; LF — Listy filologické; Naše řeč; PhilPrag. — Philologica Pragensia; SaS Slovo a slavesnost; SlavPrag — Slavica Pragensia; SovJaz — Sovětská věda — Jazykověda, pak Sovětská jazykověda; TCLP — Travaux du Cercle linguistique de Prague; VJaz — Voprosy jazykoznanija.

Slovo a slovesnost, ročník 28 (1967), číslo 4, s. 440-446

Předchozí Slavomír Utěšený: K metodice studia sociální stratifikace jazyka

Následující Josef Vachek: Výroční zasedání Societas linguistica Europaea v Bruselu